О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ....16.12.2014 г.

 

Врачанският окръжен съд търговско            отделение

в   публичното  заседание на  16.12.2014 г.  в състав:

 

   Председател:Радослава Симеонова

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар Л.Г.

Като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова

Ч.т.дело N137        по описа за  2014  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

   

    Производството е по реда на чл.728 ТЗ.

    С писмена молба  входирана в съда на 13.11.2014 с вх.№8045 ,синдикът на „МАРКОЛАНА БЪЛГАРИЯООД ЕИК 106585394 , със седалище и адрес на управление с.Зверино , обл.Враца, ул.”Комсомолска”№2, представлявано от А.Б. ЛНЧ : ******  и Д.Б. ЛНЧ:******,Р.С.Т., ЕГН ********** *** е съставил и представил  по делото първа частична сметка за разпределение,с която е разпределена сумата от продажба на недвижим имот,върху който е учредена ипотека и движими активи,върху които е учреден особен залог в размер на 1 342 272.00 лв. на ипотекарния и заложен кредитор „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК”АД,ЕИК 831919536, гр.София,пл.Света Неделя №7.

    Сметката за разпределение е обявена по реда на чл.727 от ТЗ на определено за целта видно и общодостъпно място в съда на 14.11.2014 год. и в търговския регистър от синдика на 18.11.2014 год. с номер ****.

    На 03.12.2014 г. в съда е постъпило възражение с вх.№8618 от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,гр.София,бул.”Княз Дондуков”№52 чрез пълномощник К. , съгласно пълномощно №****/****год.,срещу обявената частична разпределителна сметка.

    Поддържа се във възражението,че липсва вписване на особени залози по партидата  на длъжника в ЦРОЗ върху движимите активи продадени от синдика и той незаконосъобразно е предвидил сума  в размер на 469 392.00 лв.при реализация на имуществото да бъде разпределена на „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК”АД,ЕИК 831919536 , гр.София,пл.Света Неделя №7,като кредитор с обезпечено вземане.Представя и моли да се приобщи по делото писмено доказателство-Удостоверение,с което установява твърдението си.

    Моли съда да постанови определение,с което да откаже на основание чл.729,ал.1 от ТЗ да одобри частичната разпределителна сметка,в частта,с която се разпределя сума в размер на 469 392.00 лв. на банката и да даде указания на синдика да я разпредели по реда на чл.722 от ТЗ ,включително и на държавата като кредитор.

    Съгласно наложилата се практика в съдилищата възражението се разгледа в открито с.з.на 16.12.2014 г. по реда на чл.692 ТЗ.

    В съдебно заседание кредиторът НАП поддържа възражението си.

    Кредиторът „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК”АД,ЕИК 831919536 , гр.София , пл.Света Неделя №7,чрез юрисконсулт Н. оспорва възражението.Моли да се остави без уважение и съдът да одобри изготвената първа частична осребрителна сметка.

    По делото е постъпило писмено становище от синдика Т.,с което оспорва възражението.Поддържа,че че видът на вземанията,обезпеченията и привилегиите се преценяват към момента на приемането им от синдика и одобряването им от съда. След като те са приети по смисъла на чл. 693 от ТЗ, впоследствие при изготвяне на сметка за разпределение от синдика и при одобряването и от съда не може да се променя изготвеният списък на приетите вземания. Заложният кредитор ще запази правата си по договора за особен залог, като не е необходимо да иска подновяване на вписването на особения залог върху движимите вещи – част от масата на несъстоятелността. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 618 от ТЗ за запазване на обезпеченията на кредиторите в производството по несъстоятелност .Моли съдът да остави без уважение възражението и одобри изготвената първа частична осребрителна сметка.

        От делото се установява, че на 29.06.2006 год. е сключен Договор за особен залог върху движими вещи между банката кредитор и длъжника за обезпечаване на всички суми,дължими на банката по силата на Договор****/**** год. за предоставяне на банков кредит в размер на 2 000 000 евро,върху машини ,съоражения и оборудване,съгласно опис на стойност 3 991 780 лв.-л.143 от том І.В чл.4 Допълнителни клаузи страните са договорили в ал.3,че договорът е валиден и със срок на действие до пълно и окончателно погасяване на предоставения кредит.

На 30.09.2009 год.е сключен Договор за особен залог върху движими вещи между банката кредитор и длъжника за обезпечаване на всички суми,дължими на банката по силата на Договор****/**** год.,№****/**** г. и №****/**** год.-л.*** от делото том І.

В чл.6 Допълнителни клаузи ал.3траните  са договорили, че договорът е валиден и със срок на действие до пълно и окончателно погасяване на предоставения кредит.

        Видно от представените удостоверния първото вписване е на 30.06.2006 год. и датата на която се прекратява действието на вписването е 30.06.2011 год.

        Второто вписване е на 17.11.2008 год. и датата на която се прекратява действието на вписването е 17.11.2013 год.

        Третото вписване е на 29.10.2009 год.-л.193 от делото том І-в поле 21 Условия е посочено за срока на вписване,но не по-рано от окончателното погасяване на всички вземания на Банката по тях.Датата на която се прекратява действието на вписването е 29.10.2014 год.

      С решение по реда на чл. 630, ал.1,т.1 от ТЗ от 18.10.2013 г.съдът е обявил неплатежоспособността на длъжника,открил е производство  несъстоятелност за длъжника и е назначил временен синдик и свикал първо събрание на кредиторите.С Решение №24 от 19.02.2014 год. съдът е обявил МАРКОЛАНА БЪЛГАРИЯООД ЕИК 106585394,със седалище и адрес на управление с.Зверино , обл.Враца , ул.”Комсомолска”№2, представлявано от А.Б. ЛНЧ:****** и Д.Б. ЛНЧ:****** в несъстоятелност ,постановил е прекратяване дейността на предприятието на длъжника,на основание чл.711,ал.1,т.1 от ТЗ,постановил е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника,прекратил е правомощията на органите на длъжника   да управляват и да се разпореждат с имуществото,включено в масата на несъстоятелност на основание чл.711,ал.1,т.4 от ТЗ,постановил е започване на осребряване на имуществото , включено в масата на несъстоятелността наМАРКОЛАНА БЪЛГАРИЯООД ЕИК 106585394 и разпределение на осребреното имущество на основание чл.711,ал.1,т.5 от ТЗ,задължил е  длъжника във фирмата си да прави добавка "в несъстоятелност",на основание чл.711 ал.1,т.1 от ТЗ.

На 12.12.2013 год. –л.331 от делото т.І, синдикът е представил списък по чл.686,ал.1 от ТЗ,с който е приел вземания наУниКредит Булбанк”АД в размер  главници:7 188969.97 лв.,лихви:1 875087.17 лв. и разноски по дела:3 183.87 лв. Вземанията за гланици и лихви са с поредност чл.722 от ТЗ ал.1,т.1-ипотека на недвижим имот и залог на ДМА.Списъкът е обявен на 14.12.2013 год. в ТР,но на 21.12.2013 год. е постъпило възражение от НАП срещу списъка ,като е поискал включване на публични държавни вземания .Възражение касателно обезпечеността на приетите вземания на банката няма.

    Съдът е разгледал възражението и с Определение №17 от 16.01.2014 год. е одобрил:1.Списък на предявени и приети вземания на кредиторите  по чл.686 от ТЗ,като изменя същият както следва:

       В ред 1.4 от списъка размерът на приетите вземания се променя както следва:

       Главница- 219 218.32 лв. Лихви-75 566.37 лв.

       В ред 1-Общо вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД ЕИК 831919536 размерът се променя ,както следва:

       Главница-6 979 434.52 Лихви-1 802 868.12 лв.

       2.Списък на предявени и неприети вземания на кредиторите по чл.686 от ТЗ.

       3.Списък на служебно приети вземания по чл.687 ТЗ,като в този списък са включени и приети вземания на работни и служители,които не са предявили своите вземания в срока по чл.685.

    Списъците са обявени в търговския регистър на 14.12.2013 год. с****.

    ОДОБРЯВА Списък №2 на предявени и приети вземания на кредитор по чл.686 ТЗ.

     Списъкът е обявен в търговския регистър на 03.01.2014 год. под****.

    Съдът приема,че вземането на банката следва да се счита за прието по смисъла на чл. 693 от ТЗ.

Въз основа на така установените факти по делото следва да се приеме, че момент на изтичане на действието на вписването на особения залог е датата 29.10.2014 г. Преди този момент длъжникът е обявен в несъстоятелност, вземането на банката е предявено, както и прието от синдика и одобрено от съда с ред за удовлетворяване по чл. 722, ал.1, т.1 от ТЗ. След приемането на вземането е изтекъл петгодишният срок по чл. 30, ал.2 от ЗОЗ, като вписването не е подновено, което обстоятелство се установява от приложеното удостоверение на ЦРОЗ.

 При така установената фактическа обстановка следва да се прецени дали изтичането на действието на вписването на особения залог върху движими вещи-част от масата на несъстоятелността, който особен залог обезпечава прието вземане по смисъла на чл. 693 от ТЗ, ще повлияе върху сметката за разпределение, изготвена след продажбата на тези вещи, респ. дали ще отпадне привилегията на обезпечения кредитор да се удовлетвори с ред по чл. 722, ал.1, т.1 от ТЗ.

 По спорния въпрос, поставен във възражението на НАП са възможни две разрешения. Според първото, при изготвянето на сметката за разпределение синдикът следва да съобрази всички новонастъпили и след стабилизирането на определението за одобряване на списъка на приетите вземания, обстоятелства, включително промените в реда, привилегиите и обезпеченията на вземанията, и това е действителният смисъл на разпоредбата на чл. 729, ал. 1 от ТЗ, задължаваща синдика да изготви сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с вземания по чл. 722, ал. 1 съобразно реда, привилегиите и обезпеченията, а не съобразно списъка на приетите вземания. Възможно е тълкуване, че цитираната разпоредба задължава синдика при съставянето на сметка за разпределение да съобрази реда, привилегията и обезпеченията на кредиторите с вземания по чл. 722, ал. 1 от ТЗ именно към момента на изготвянето на сметката за разпределение, а не към предходен момент, включително и към момента на одобряването на списъка с приетите вземания с неподлежащо на обжалване определение по чл. 692, ал. 1 и 4 от ТЗ, с възможните корекции вследствие успешното водене на искове по чл. 694 от ТЗ. Аргумент в тази насока е това, че определението за одобряване на списъка с приетите вземания, макар и стабилен съдебен акт, но не се ползва със сила на пресъдено нещо и доколкото дори и при принудителното изпълнението на актове, които се ползват със сила на пресъдено нещо, такова съобразяване на действителните права на кредиторите към момента именно на разпределението, а не към по-ранен момент е наложително, с оглед както на общия правен принцип, забраняващ неоснователното обогатяване, така и на принципа за процесуална икономия. Несъобразяването с действителните права на кредиторите при разпределението, включително по отношение наличието или липсата на привилегия на вземанията им, би наложило допълнителни и нарочни процесуални действия, насочени към установяване на действителните им права, конкуриращи с тези на останалите кредитори. Все в тази насока може да се изложи, че производствата по предявяване на вземанията, съставяне и одобряване на списъци на приетите вземания (чл. 685 и сл. от ТЗ) и по разпределение на осребреното имущество, чрез изготвяне, одобряване и изпълнение на сметки за разпределение (чл. 720 и сл. от ТЗ), макар и съставни части на едно и също производство по несъстоятелност, като универсално принудително изпълнение, са относително самостоятелни, развиват се по различни, законоустановени правила и приключват с отделни актове, както на синдика, така и на съда по несъстоятелността. В този смисъл и е възможно да се даде разрешение, че както и в конкретния процесен случай, когато кредитор е включен в списъка на одобрените вземания, като обезпечен такъв и с привилегия, които обезпечение и привилегия са съществували към момента на одобряването на списъка, но по някаква причина (погиване на имуществото, служещо за обезпечение, изтичане на срока на противопоставимост на привилегията), същите не съществуват към момента на изготвяне на сметката за разпределение, такъв кредитор следва да бъде включен в сметката за разпределение, като необезпечен такъв, респ. - вземането му като такова, без произтичащата от междувременно загубилото противопоставимостта си, привилегия (в този смисъл срв. чл. 12, ал. 1 и 3, вр. с чл. 30, ал. 2 от ЗОЗ.) При така изложеното и възможностите на останалите кредитори да възразяват срещу признатата в списъка на приетите вземания привилегия на обезпечения кредитор, не следва да се считат за преклудирани след изтичането на сроковете и неупражняването на възможностите по чл. 690 и чл. 694 от ТЗ, доколкото към тези два момента противопоставимостта, произтичаща от вписването съществува и е лесно доказуема, в какъвто смисъл и възраженията срещу същата биха се оказали лесно оборими.

Според второто възможно разрешение, което се споделя и от настоящия съдебен състав и преобладаващата част от постановените съдебни актове на съдилищата /Определение №1392 от 11.06.2014 год. на САС по В.т.д.№471/2014 год.,постановено по т.д.№60/2009 год. по описа на ВрОС,Определение №988 от 28.05.2014 год. на ПАС по ч.т.д.№572/2014 год.,Определение №247 от 14.04.2014 год. по в.ч.тд.№185/2014 год. на Апелативен съд –гр.Варна/ при изготвянето и одобряването на сметката за разпределение, както синдикът, така и съдът следва да зачетат и удовлетворят вземанията, със съответните им обезпечения и привилегии, така както същите са включени в одобрения списък на приетите вземания, без при това да могат да правят изменения, основани на последващи одобряването на списъците на приетите вземания обстоятелства, както това се претендира в конкретния процесен случай във възражението на НАП, освен когато следва да зачетат задължителната за тях сила на влязло в сила решение по установителен иск с правно основание чл. 694 от ТЗ. Независимо от липсата на изрична или поне ясна законова уредба, следва да се приеме, че в конкретния процесен случай това второ разрешение в по-голяма степен съответства, както на смисъла и духа на закона, така и на целите и спецификите на производството по несъстоятелност, като особено такова по универсално принудително изпълнение, развиващо се по специалните правила, следващи откриването му с решението по чл. 630 от ТЗ.С Решение №15 от 01.03.2010 год. по т.д.№535/2009 год. на ВКС,първо търговско отделение постановено в производство по чл.290 от ГПК,се приема,че видът на вземанията се заявява при предявяването им по чл.685,ал.2 ТЗ и се съдържа в одобрения от съда списък на приетите вземания по чл.692 ТЗ,който се одобрява от съда с окончателно определение.Нито синдикът при изготвяне на сметката за разпределение,нито съдът във фазата на одобряване на сметката за разпределение,може да внася промени в списъка на приети вземания.По съществуването Законът императивно урежда нарочни правила, както за възможното, но силно ограничено продължаване на търговската дейност на длъжника с открито производство по несъстоятелност (чл. 635 и сл. от ТЗ), така и за възможностите за предизвикване на правна промяна в имуществените права и/или задължения на длъжника, както като цяло, така и по отношение на отделни кредитори, като преследва ясно постигането на целите, уредени в чл. 607 от ТЗ. След откриването на производство по несъстоятелност, възможностите за длъжника да сключва нови сделки са силно ограничени, а всички сделки и действия с и по отношение на цялото длъжниково имущество, което служи за общо удовлетворяване на кредиторите му, извършени както от длъжника, така и от кредиторите му, следва да се преценяват и в светлината на императивните разпоредби на чл. 646 и чл. 647 от ТЗ, установяващи забрани, както за поемането на нови задължения от страна на длъжника, така и за обезпечаване на такива и/или на съществуващи негови задължения по силата на действия и/или сделки, извършени след датата на откриване на производството по несъстоятелност. В този смисъл и съобразно разпоредбата на чл. 618 от ТЗ, според която кредиторите запазват в производството по несъстоятелност правата по дадено обезпечение, според съда и в настоящата инстанция следва да се приеме, че привилегията на вземането на обезпечен кредитор, с която същият е включен в списъка на одобрените вземания, следва да бъде зачетена от синдика и от съда по несъстоятелността, при удовлетворяването му с включване в сметката за разпределение на вземането му в реда, с който същото е включено в одобрения списък на приетите вземания, независимо че към момента на изготвянето на сметката за разпределение, същата е загубила противопоставимостта си, както е и в процесния случай. Такъв извод се налага, както от разпоредбите на чл. 43 от ЗОЗ, така и от съществуващата и известна на съда в настоящия състав, макар и незадължителна, но постоянна съдебна практика на окръжните и апелативни съдилища (доколкото определения като настоящото не подлежат на касационно обжалване), отричаща въобще възможността за правомерно подновяване на вписването на особен залог в регистъра за особените залози, с предмет имущество на длъжник с открито производство по несъстоятелност, след решението за откриване на това производство, и основана на разпоредбата на чл. 646, ал. 1, т. 2 от ТЗ. Доколкото е възможно опитите на обезпечения кредитор да запази противопоставимостта на вписването на особения залог, чрез подновяването му след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност да бъдат значително затруднени и/или дори осуетени, на така обезпечения кредитор следва да се признае в конкретния процесен случай, правото да бъде удовлетворен, съобразно поредността, с която вземането му е включено в одобрения списък на приетите вземания. Поради изложеното и изтичането на срока на противопоставимост на вписването в регистъра за особени залози по чл. 12, вр. с чл. 30 от ЗОЗ, в конкретния процесен случай не следва да се приема, като водещо до изгубването на противопоставимостта на така вписания особен залог и по отношение на останалите кредитори на несъстоятелността, с оглед и при съобразяването на особеностите на производството по несъстоятелност, като част и вътрешнопроцесуално условие на което производство следва да се счита наложителността от удовлетворяването на вземанията на кредиторите в поредността им, съобразно одобрения списък на приетите вземания. След като те са приети по смисъла на чл. 693 от ТЗ, впоследствие при изготвяне на сметка за разпределение от синдика и при одобряването и от съда не може да се променя изготвеният списък на приетите вземания. Заложният кредитор ще запази правата си по договора за особен залог, като не е необходимо да иска подновяване на вписването на особения залог върху движимите вещи – част от масата на несъстоятелността. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 618 от ТЗ за запазване на обезпеченията на кредиторите в производството по несъстоятелност . Също така учредяването на залог върху вещ от масата на несъстоятелността след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност ще бъде нищожно действие по отношение на кредиторите на несъстоятелността. Ето защо и имайки предвид значението на действието на вписване на особения залог по чл. 30, ал.2 от ЗОЗ, изтичането на срока на действието на вписването на особения залог върху движими вещи-част от масата на несъстоятелността не следва да повлияе върху сметката за разпределение така, че да отпадне привилегията на обезпечения кредитор да се удовлетвори по чл. 722, ал.1, т.1 от ТЗ.

Следва да се отбележи,че представеното от НАП с подаденото възражение определение на САС е произнесено по случай различен от процесния.

    С оглед гореприетото,съдът приема,че възражението,с което е сезиран следва да се остави без уважение.

    Така мотивиран ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                   О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  възражение с вх.№8618 от 03.12.2014г.,подадено от ЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, гр.София, бул.”Княз Дондуков”№52 чрез пълномощник К. , съгласно пълномощно №1074/26.09.2013год.,срещу първа частична сметка за разпределение,с която е разпределена сумата от продажба на недвижим имот,върху който е учредена ипотека и движими активи,върху които е учреден особен залог в размер на 1 342 272.00 лв. на ипотекарния кредитор „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК”АД,ЕИК 831919536 , гр.София,пл.Света Неделя №7, обявена  на  18.11.2014 год. с номер **** в ТР.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                         СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА: