Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 01.08.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  наказателно        отделение в

публичното заседание на 31.07.2014 г.         в състав:

 

Председател:А.Ставарова

    Членове:Хр.Михайлова

                                 Сн.Наумова

в присъствието на:

прокурора  Д.Начков            секретар  М.К.

като разгледа докладваното  от  Ставарова   

ВНОХ              дело N` 315     по описа за 2014 год.

 

С присъда по НОХД № 1732/11г. от 14.04.2014 г.,постановена от Врачанския районен съд, подс.Н.  П.Н. *** е признат за виновен и осъден по чл.196 ал.1 т.2 вр. с чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.29 ал.1б"а" и"б" вр. с чл.58а ал.1 НК та ТРИ години лишаване от свобода,при първоначален "строг" режим на изтърпяване в затвор, за това че на 03.02.2011 г. в гр. Враца- източна индустриална зона,от промишлено хале на ТД "К." ООД С. в съучастие с подс.К.Б.Н. като съизвършители и след като използвали техническо средство-ножица за рязане на арматурно желязо, са извършили кражба на ел. кабел-153.4 л.м. 3Х50+25 със сечение 150 кв.мм,на стойност 5284.00 лв.,като деянието е извършено при условията на опасен рецидив за подс.Н..

Подс.К.Н. е признат за виновен и осъден по чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.58а ал.1 НК на Една година лишаване от свобода при първоначален "строг" режим в затвор.

Този правен резултат е обжалван от подс.Н.П.Н..

 Жалбата на подсъдимия и допълнителните съображения към нея съдържат оплакване   за несправедливост на наказанието.Счита,че определеното наказание е несъразмерно тежко,предвид затрудненото материално състояние на семейството,което е и мотив за извършване на кражбата,както и наличните здравословни проблеми на внучето му С.. Прилага  медицински документи за увредено здраве на С. и удостоверение за раждане.Моли наказанието да бъде намалено по размер.

Такава е позицията му изразена лично и чрез адв. С. пред въззивния съд.

Необжалвалия присъдата подс. К. Н. не се присъедини към жалбата на подс.Н. по чл.320 ал.5 НПК.

Участващият по делото прокурор счита жалбата за неоснователна , а присъдата за правилна,с която е наложено справедливо по вид и размер наказание и отправя искане за потвърждаването й.

Пред тази инстанция страните не представиха други доказателства.

На основание жалбата и оплакването описано в нея,след цялостна служебна проверка на атакуваната присъда,Врачанският окръжен съд на осн. чл.313 вр. с чл.314 ал.1 НПК намира следното:

Жалбата на подс. Н.Н. и развитите доводи за несправедливо осъждане и завишен размер на наложеното наказание е неоснователна.

Съдебното производство пред първоинстанционният съд е проведено по реда на съкратеното съдебно следствие по Гл.27,чл.371 ал.2 НПК по инициатива на жалбоподателя- подсъдим,при спазване на процесуалните условия предвидени в закона.В съдебното дело на л.143 в протокола е отбелязано,че подсъдимите в присъствието на своите защитници са направили признания изцяло по фактите изложени в обстоятелствената част на обвинението и са изразили съгласие да не се събират доказателства по тези факти.Направените изявления са преценени в контекста на доказателствените източници и процесуалните способи за тяхното събиране и след като  се е уверил в процесуалната им годност,районният съд е направил преценка,че самопризнанията се подкрепят от събраните в досъдебната фаза доказателстгва.С определение е обявил,че самопризнанията направени по чл.371 т.2 НПК ще се ползват при постановяване на присъдата,без да се събират доказателства по фактите изложени в обвинителния акт.Доказателствата събрани в ДП са приобщени и предявени на страните по делото.

При проверка на обжалваната присъда,този съд намира действията на районният съд по провеждане на съдебното следствие за съответни със процесуалния закон.Обективираните действия в съдебния протокол от 14.04.2014г. са извършени при условията и по реда на чл.372 ал.1 и 3 НПК, заради което се счита,че не са допуснати нарушения на процесуалните правила,даващи основание за отмяна на присъдата.

При установените факти, въз основа на направените самопризнания от подсъдимите,приети за доказани и подкрепени от доказателствата по делото,районният съд с основание без възможност да приеме друга извън описаната в обвинителния акт фактическа обстановка е изложил в съдебния акт следното:

Подс.Н.,който е жалбоподател и подс. Н. на 03.02.2011 г. са извършили кражба в гр. Враца,в близост до фирма "Х." на ел. кабели.Кражбата е извършена с помощта на техническо средство-ножица за рязане на арматура,с която нарязали на парчета медните проводници от ел. съоражения,намиращи се в двора на фирма "К."ООД гр.С.,която е и собственик на предмета на кражбата.Изчистили  гумираната част от проводника с обща дължина 153.4 л.м. и получените 256 кг. меден проводник предали в пункт за изкупуване на цветни метали на фирма"Р. С." гр. В., на ул. Х.С." *. Стойността на процесните вещи според неоспорената и  приетата за вярна и обективна Съдебно оценителна експертиза /СОЕ/ на в.л. В. /л.47-48/ е 5284 лв.

Първоинстанционният съд е преценил и анализирал всички събрани по делото доказателства.Обясненията на подсъдимите ,дадени по реда на чл.222 НПК ,съдържащи пълни самопризнания се подкрепят от показанията на св. И.-служител на фирмата купувач на металите, от регистъра за покупките/л.27-29/,от  показанията на св. А.,от данните в заключението на СОЕ,от протокола за извършен следствен експеримент/102-105/ и приложения фотоалбум/111-113/,от справките за съдимост.На основание цялостния и безпротиворечив доказателствен материал е направил верни изводи за авторството, предмета на престъплението, стойността на причинената щета,мотивите за извършеното престъпление,правната квалификация и приложимия материален закон.Двамата подсъдими  в съучастие като съизвършители ,при условията на опасен рецидив за подс. Н.,предвид съдебното му минало ,с помощта на техническо средство са извършили кражбата,като съзнавали че деянието е обществено опасно,но искали да се облагодетелстват по незаконен начин.Причинената щета не е възстановена и е присъдена с присъдата в тежест на подсъдимите и в полза на собственика"К."ЕООД гр.С.

Определените наказания са справедливи  и съобразени с изискванията на закона и в съответствие чл.36 НК.Преценката на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства за подс. Н. е прецизна и първоинстанционният съд е определил с присъдата си едно справедливо за него наказание, с оглед данните за личността ,степента на обществена опасност на дееца и деянието, стойността на откраднатите вещи, процесуалното му поведение насочено към разкриване на истината,лошите характеристични данни и утежненото съдебно минало.Наказанието от 4г.и 6 м. лишаване от свобода в съответствие с императивната разпоредба на на чл.373 ал.2 вр. с чл.372 ал.4 вр. с чл.58а ал.1 НПК  е редуцирано с 1/3 на 3 години лишаване от свобода.

Молбата на този подсъдим изложена в жалбата за намаляване размера на наказанието по съображения от семейно - битов характер е неоснователна.Самопризнанието,че кражбата е извършил с цел набавяне на средства,провокиран от материалния недоимък в семейството не е достатъчен за по-голямо снизхождение в преценката за размера на наложеното с присъдата наказание и за намаляването му.Доводът ,че превеждането му в пенитенциарно заведение ще го лиши от възможността да се грижи за внучката си С. /3 годдишна/,диспансеризирана през 2014 г. с диагноза "Перистартираща бронхиална астма",установена и лекувана от 2011 г. за срок от 1 година не намира опора в доказателствата и преценката за справедливо наказание. Доказано е,че детето  има родители и живее с майка си С.,че за оздравяването му се провежда лечение.Според експертното решение на ТЕЛК № 0199 от 21.01.2014 г. МБАЛ"Д-р С. И."АД Монтана има 60% вид и степен на увреждане без чужда помощ.

Пред вид всички изложени съображения,за постигане на личната и генерална превенция ,определеното наказание не се явява несправедливо и обществени интерес налага то да бъде потвърдено.

При цялостната проверка на обжалваната присъда този съд не намери основания за отмяна или изменение на присъдата и за това на осн. чл.334 т.6 вр. с чл.338 НПК Врачанският окръжен съд

 

 

           Р    Е    Ш    И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА  присъда № 24 от 14.04.2014 г.,постановена по НОХД № 1732/11 г. по описа на Врачанския районен съд.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване или протестиране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                             

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........