Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ВРАЦА, 08.08.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, наказателна колегия, в публично    съдебно заседание на 31.07.2014г.,в състав:

 

          Председател: ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА

         Членове: СНЕЖАНА НАУМОВА

                                               ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА

      

в присъствието на:

прокурора Д. Н. и секретаря М.К.

като разгледа докладваното от съдия  ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА

ВНОХ дело № 331 по описа за 2014 год.

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   

    Производството е по реда на чл.318 и сл. от НПК.

    С Присъда № 8/27.05.2014 год., постановена по НОХД №173/12 год., състав на Районен съд гр.Бяла Слатина, е признал подсъдимия И.Х.И. *** с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление за времето от 12.02.2007 г. до 24.07.2007 г., в гр.Бяла Слатина, обл.Враца и гр.Кнежа, обл.Плевен, чрез използване на неистински документи да е получил без правно основание парична сума в големи размери - 48 858.00 лева с намерение да я присвои, а именно:

    На 12.02.2007 год. в гр.Бяла Слатина чрез използване на неистински документ - пълномощно №979/12.02.2007 год. и декларация №980/12.02.2007 год. по чл.264 ал.1 ДОПК и декларация №981/12.02.2007 год. по чл.25 ал.6 от ЗННД, всички заведени по описа на нотариус №407 на Нотариалната камара, с район на действие РС Бяла Слатина, на името на С. Х. С. от гр.Р. да е получил без правно основание чуждо движимо имущество, сумата от 10 164.86 лева, собственост на "С.И." ЕООД гр.А., обл.Варна за заплащане на договор за продажба на поземлен имот №023017, №177008, №102007, всички в землището на с.Враняк, обл.Враца.

    На 02.04.2007 год. в гр.Бяла Слатина да е използвал неистински документ - пълномощно №349/19.03.2007 год. и декларация №351/19.03.2007 год. по чл.264 ал.1 от ДОПК и декларация №350/19.03.2007 год. по чл.25 ал.6 от ЗННД, всички заведени по описа на Община Борован, на името на Е. И. П. от с.Б., обл.Враца и на 04.04.2007 год. в гр.Кнежа да е получил без правно основание чуждо движимо имущество сумата от 13 366.08 лева, собственост на "Е. фонд за земеделска земя" АДСИЦ гр.София /понастоящем Е. фонд за земеделска земя" АДСИЦ/ за заплащане по договор за продажбата на поземлен имот №004004, №046003, №031024, всички в землището на с.Бъркачево, обл.Враца.

    На 16.05.2007 год. в гр.Бяла Слатина да е използвал неистински документ - пълномощно №4173/26.04.2007 год. и декларация №4174/26.04.2007 год. по чл.264 ал.1 от ДОПК и декларация №4175/26.04.2007 год. по чл.25 ал.6 от ЗННД, всички заведени по описа на Нотариус №373 на Нотариалната камара, с район на действие РС Козлодуй, на името на Л. Д.С. от гр.Б., обл.Русе и на 28.05.2007 год. в гр.Кнежа да е получил без правно основание чуждо движимо имущество сумата от 15 875.84 лева, собственост на "Е. фонд за земеделска земя" АДСИЦ гр.София /понастоящем Е. фонд за земеделска земя" АДСИЦ/ за заплащане по договор за продажбата на поземлен имот №010020, №063003, №015017, №015004, №072011 всички в землището на с.Бъркачево, обл.Враца.

    На 20.07.2007 год. в гр.Бяла Слатина да е използвал неистински документ - пълномощно №6930/09.07.2007 год. и декларация №6931/09.07.2007 год. по чл.264 ал.1 от ДОПК и декларация №6932/09.07.2007 год. по чл.25 ал.6 от ЗННД, всички заведени по описа на Нотариус №373 на Нотариалната камара, с район на действие РС Козлодуй, на името на М.С.М. от с.Б., обл.Враца и на 24.07.2007 год. в гр.Кнежа да е получил без правно основание чуждо движимо имущество сумата от 9 451.22 лева, собственост на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ гр.София /понастоящем Еларг фонд за земеделска земя" АДСИЦ/ за заплащане по договор за продажбата на поземлен имот №025003, №043007, всички в землището на с.Бъркачево, обл.Враца, поради което и на основание чл.304 от НПК, го е оправдал по обвинението за извършено престъпление по чл.212 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

     С присъдата е отхвърлен предявения гр. иск от "Еларг фонд за земеделска земя" АДСИЦ гр.София, като неоснователен.

Направените по делото разноски са останали за сметка на Държавата.

В установеният законов срок прокурорът е депозирал въззивен протест. В същият се иска отмяна на протестираната присъда и  постановяване на нова, с която подсъдимият бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, в която връзка и гражданският иск да бъде уважен изцяло. В депозираният допълненителен протест се развиват подробни съображения в подкрепа на горепосочените искания. Поддържа се становище за безспорна доказаност на обвинението, както и необоснованост и незаконосъобразност на съдебния акт, поради превратно и противоречиво тълкуване и неправилна преценка доколкото има такава на събраните по делото доказателства. Отбелязва се също, че съдът не е направил задълбочен анализ на събраните по делото доказателства и не е изследвал констатираните противоречия.

Срещу сезиращият въззивната инстанция акт не са подадени писмени възражения.

     В съдебно заседание пред въззивната инстанция представителят на ВОП поддържа протеста, като искането е да бъде отменена оправдателната присъда и се постанови нова, с която подсъдимия И.И. бъде признат за виновен и осъден по повдигнатото му обвинение.

      Подсъдимият се явява лично и със защитник адв.М.М. ***, която оспорва протеста и моли  настоящият съд да се произнесе с решение, с което да потвърди оправдателната присъда на районният съд, като правилна и законосъобразна.

Врачанският окръжен съд, в качеството си на въззивна инстанция, като взе предвид наведените от страните доводи, изложеното в протеста и след цялостна служебна проверка на атакувания съдебен акт, приема следното:

Въззивният протест е подаден от надлежна страна и в установеният законов срок, поради което е допустим. Същият се явява частично основателен в обстоятелствената част досежно липса на анализ на всички събрани по делото доказателства, както и по констатираните противоречия.

При извършената служебна проверка въззивният съд констатира допуснати от първоинстанционният съд съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл.348 ал.3 т.2 пр.1 от НПК, което е основание за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районният съд.

При постановяване на атакуваната присъда и по-конкретно в изложените към нея мотиви, първоинстанционният съд е допуснал съществено процесуално нарушение, като не е изпълнил свое основно задължение, изразяващо се в следното: Съгласно разпоредбата на чл.305 ал.3 от НПК, съдът е задължен, след като направи внимателна проверка на всички събрани доказателства, да постанови присъда  /респективно решение/, като посочи в мотивите си какви обстоятелства счита за безспорно установени и въз основа на какви доказателства, събрани и проверени посредством доказателствените средства. Съдът е длъжен да се  мотивира на кои доказателства дава вяра и на кои не и поради каква причина, както и какви са правните съображения за взетото решение. Неизпълнението на това задължение на съда винаги съставлява съществено нарушение на процесуалните правила. Нарушение на процесуалните правила  е не само пълната липса на мотиви, но и липсата на такава част от тях, която се отнася до основните въпроси, на които трябва да се отговори с присъдата относно правнорелевантни факти, които следва да се вземат предвид при формиране на окончателната воля на съда.

Видно от приложените мотиви на РС Бяла Слатина по делото липсва доказателствен анализ. На практика съдът само е съобщил гласните и писмени доказателства, какво съдържат, но защо дава вяра на обясненията на подсъдимия и на цитираните свидетели не става ясно. При тази непълнота въззивната инстанция не може да проследи, защо съдът е стигнал до такива изводи. От една страна се отбелязва, че е причинена имуществена вреда на фирмата, в същото време се твърди, че подсъдимия не е имал умисъл за тази специална цел в закона, като никъде не се споменава къде са отишли тези пари и кой ги е изразходвал, след като съдът приема, като установено обстоятелството, че пълномощните не са подписани от собствениците на земеделските земи.

Като не е направил анализ на доказателствата и не е изложил убедителни и логични съображения, приемащи едни и отхвърлящи други от установените факти, както бе посочено по-горе първостеренния  съд е нарушил съществено един от основните принципи на наказателния процес да изгради вътрешното си убеждение на основата на обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, с оглед събраните доказателства, които следва да бъдат преценени поотделно и в тяхната съвкупност.

 Това от своя страна възпрепятства изследването на най-същественият въпрос при постановяване на съдебен акт, а именно въз основа на какви установени обстоятелства съдът е формирал окончателната си воля по основните въпроси, на които трябва да отговори с присъдата, посочени в чл.301 ал.1 т.1 и т.2 НПК.

 Допуснатият порок засяга важна част от мотивите, който не може да бъде саниран от настоящата инстанция. При всички случаи решаващият делото съдебен състав  не е освободен от задължението си да изготви мотиви, а липсата на важна част от тях се приравнява на цялостната им липса /Р- 765-90-I/. Отсъствието на мотиви  съставлява не само процесуално нарушение, засягащо правата на сраните, но лишава въззивната инстанция от възможността да извърши проверка и да прецени доколко и дали доводите, на които се основава протеста, са основателни.

 Досежно останалите възражения в протеста, настоящият съдебен състав намира, че не следва да взема отношение, тъй като същите касаят въпроси по същество на делото.

      Описаното по-горе нарушение на процесуалните правила е от категорията на съществените такива, което налага отмяна на атакуваният съдебен акт, постановен от първоинстанционният съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

    Водим от горното и на основание чл.334 т.1 пр.2 вр.чл.335 ал.2 НПК,  Врачанският окръжен съд

 

 

Р  Е  Ш  И:

                                                                                                

   ОТМЕНЯ присъда № 8/27.05.2014год.,  постановена по НОХД № 173/2012 год. по описа на Районен съд гр. Бяла Слатина. 

   ВРЪЩА делото на Районен съд-гр.Бяла Слатина за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

   РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

                               Председател:                   

 

 

                                   Членове:1.

                               

 

                                           2.