О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд     наказателно отделение

в закрито заседание на 05.08.2014 год.  в състав:

 

   Председател: Христина Михайлова

           

Като разгледа докладваното от съдията Хр.Михайлова

ЧН дело N`361 по описа за 2014 год. на ВрОС

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдебното производство пред Врачанския Окръжен съд е по реда на чл.244 ал.5 от НПК.

Образувано е по жалба от Ц.Т. - Управител на "Д. А." ЕООД - гр.М., чрез адв.Н.Х. ***, против постановление от 25.09.2013 год. на Окръжна прокуратура гр.Враца, с което на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК е спряно наказателното производство водено срещу В.В.А. ***, за престъпление по чл.206 т.4 вр. ал.1 от НК, по сл.д. №130/2012 год. по описа на прокуратурата, /№44/12г. на ОСлО-гр.Враца/.

В жалбата се релевират оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на атакуваното постановление, както и че същото е постановено при нарушаване на установените правила. Отбелязва се, че пострадалото дружество не е било уведомено по никакъв начин за постановлението, с което е спряно производството, с което им е нарушено правото на защита. На следващо място се сочи, че постановлението е формално и немотивирано, както и че св.Фурнаджиев е разпитван в рамките на воденото д.п. и дадените от него показания са несъществени, и същият не е единствен очевидец на деянието. Иска се свидетелят да бъде заличен от списъка със свидетели. Основното искане е да бъде отменено изцяло постановлението на ОП - Враца за спиране на наказателното производство.

Съдът, след като извърши преценка на материалите по горецитираното дело намира, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като е подадена от лице, което не е процесуално легитимирано по чл.244 ал.5 от НПК и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото се прекрати, при следните съображения:

В действащия понастоящем НПК, законодателят е посочил диференциран подход, при който изрично разграничава лицата претърпели вреди от престъпление на: физически лица, наречени "пострадал или неговите наследници" /чл.74-75 НПК/ и юридически лица, наречени "ощетено юридическо лице". Пострадалият от престъплението е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението, на което закона предоставя определени права в досъдебната фаза на наказателния процес, които са насочени към обслужване на бъдещото му участие, като страна в съдебната фаза на процеса - частен обвинител или граждански ищец, /като ЮЛ може да бъде само гр. ищец/.

Законодателя при формулиране на процесуалните норми изрично и изчерпателно е посочил съответния вид пострадало лице, като субект на съответното процесуално право или задължение. Такова е правото напр. по чл.243 ал.3 от НПК, в която норма, законодателят изрично е посочил, че субекти имащи правото да обжалват прекратяването на наказателното производство от прокурора, са обвиняемия, пострадалия или неговите наследници,  или ощетеното юридическо лице. В случаите на спиране на наказателното производство от прокурора в досъдебната фаза на наказателния процес по чл.244 ал.1 от НПК закона предоставя правото да обжалват този прокуроски акт на обвиняемия, пострадалия или неговите наследници - чл.244 ал.5 НПК. В този смисъл и доколкото в релевантната за случая хипотеза на чл.244 ал.5 НПК са посочени само - "обвиняемия, пострадалия или неговите наследници", то и следва да се приеме, че ощетеното юридическо лице не е легитимирано да обжалва постановлението на прокурора за спиране на наказателното производство. /В същата насока са и множество съдебни актове на районни и окръжни съдилища в страната./

От изложеното следва, че законодателят е предоставил право на жалба по чл.244 ал.5 НПК само на пострадалото от престъплението физическо лице, но не и на ощетеното юридическо лице, за разлика от случаите по чл.243 ал.3 НПК. Недопустимо би било да се прави "разширително тълкуване" на субектите предвидени в закона с право да атакуват спирането на наказателното производство в досъдебната фаза.

При гореизложените съображения, Врачанският окръжен съд

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Ц.Т. - Управител на "Д.А." ЕООД - гр.М., чрез адв.Н.Х. ***, против постановление от 25.09.2013 год. на Окръжна прокуратура гр.Враца, с което на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК е спряно наказателното производство водено срещу В.В.А. ***, за престъпление по чл.206 т.4 вр. ал.1 от НК, по сл.д. №130/2012 год. по описа на прокуратурата, /№44/12г. на ОСлО-гр.Враца/, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №361/2014 год. по описа на Окръжен съд гр.Враца.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред САС в 7 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

                             Председател: