О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд    наказателно       отделение

в   закрито    заседание на  15 август 2014 г.в състав:

 

   Председател:А.Ставарова

Членове:

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Ставарова

  ЧН            дело N`384       по описа за  2014 г.

 

Производството по делото е по чл.243 ал.4 и сл. НПК,образувано по жалба на В.Ц.В. чрез адв. М.Б. ***, против Постановление на Врачанската окръжна прокуратура от 29.07.2014 г. за прекратяване на наказателно производство по ДП № 36/2013 г. на ОСлС при ОП-Враца/прокурорска преписка №1100/13 ОП-Враца/,водено срещу неизвестен извършител за деяние по чл.123 ал.1 НК.

В жалбата се сочат доводи за  необоснованост на разследването,за изложени необосновани изводи в Постановлението,изградени на базата на хипотези и предположения.Акцент се поставя и върху незадълбоченото и не всестранно разследване,неправилна преценка на доказателствените източници,довело до неправилни крайни изводи за липса на престъпление.

Молят  обжалваното постановление да се отмени като необосновано и немотивирано, а делото да се върне на прокурора за  събиране на доказателства и прилагане на закона.Искането за събиране на доказателства се явява в по-голямата си част повторение на възраженията ,приложени на л.39-40 т.2 ДП 36/13 ОслС ОП-Враца.Считат за недоказан с категоричност началния момент на тръгване на линейката от  ЦСМП-Враца и този на  пристигане  до мястото където се е намирал нуждаещият се от медицинска помощ Б. В.,за да се отчете времето за което е пътувал медицинския екип.Тези доказателства според жалещите се са необходими за правилната преценка за наличие или липса на виновно поведение от лекарския екип и доколко то е в причинна връзка с леталния изход за В..За  изясняване на фактите по делото претендират да се проведат очни ставки между лицата от лекарския екип, изпратен по сигнал за оказване на медицинска помощ и очевидците на произшествието.Оспорват данните за предходно кардиологично заболяване у починалия,дадени от личния му лекар д-р М.и настояват за повторен разпит на този свидетел.Считат,че в мотивите към Постановлението няма яснота и по въпроса за проведените реанимационни мероприятия в Спешното приемно отделение/СПО/ в болничното заведение.В заключение се претендира за търсене на наказателна отговорност от медицинските лица,които със забавата в действията си за възстановяване на сърдечната дейност на починалия ,са причина за неговата смърт.И в тази връзка е исканата от тях повторна съдебномедицинска експертиза,която да бъде назначена от прокурора  ,за да изясни всички факти по делото и да бъдат преодолени съществуващите съмнения в обективността на разследването.

Врачанският окръжен съд ,след като се запозна с жалбата ,направеното оплакване и сочените процесуални нарушения в ДП намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срок,от лице с правен интерес,отговаря на изискването за процесуална допустимост,но е неоснователна.

Разследването по делото е водено по ДП № 36/13 ОСлС при ОП-Враца срещу неизвестен извършител,за това че на 30.05.2013 г. в гр. Враца , СПО при МБАЛ"Хр.Ботев" е причинил смъртта на Б. Д. В., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, източник на повишена опасност,като не е изпълнил дължимото според правилата на добрата медицинска практика и изискванията на медицинската наука- престъпление по чл.123 ал.1 НК.

В хода на разследването са събрани доказателства по почин на разследващите и по искане на страните,които в пълнота,всестранно и обективно изясняват всички необходими обстоятелства  за разкриване на обективната истина по делото,подложени са на  внимателна проверка,при спазване изискванията на чл.14 ал.1 и чл.107 НПК .

От събраните доказателства е установено,че на 30.05.2014 г.,около 10:57 ч. починалия се е намирал в градинката пред Съдебната палата в гр. Враца и се е заговорил със свой  познат-св.  И.С..Хронологията на действията от този момент до настъпване на смъртта на В. е описана в обжалваното Постановление и се приема изцяло от съда.В показанията дадени  от св. И. С. има данни за необичайно за пострадалия неразположение по време на срещата,изразяващо се в умора, внезапни забавени реакции,прилошаване,свличане на земята,които се потвърждават от св. Ц. К.,бивш ученик на починалия.Двамата свидетели се опитали да му помогнат,придържайки тялото в седнало положение ,за да не се удари.Помощ оказала и св. А., на работа  в този район като продавач- консултант,която дала вода на някого от насъбралата се група от хора,за да наплискат лицето на В..Предусещайки сериозността на случая,защото състоянието му се влошило и той все по-рядко вдишвал,своевременно св. С. и К. позвънили на тел.112 за търсене на специализирана медицинска помощ от ЦСМП при болница гр. Враца.Сигналите са регистрирани,както следва от 11:01ч. до 11:09ч. с периодичност от  минута- две, до пристигане на линейката,доказано от приложените доказателства л.8-17,л.37 за регистрирани трафични данни  по ЗЕС.Сигналът е приет в 11:03:13 ч. от дежурен служител в Спешния център и е получена обратна връзка от дежурен лекар в ЦСМП гр.Враца,"инцидент приет" в 11:03:40 ч.Екипът, състоящ се от д-р Г. Б.,медицинската сестра К. Ц. и шофьора Д. тръгнали веднага с линейка и пристигнали на място според данните във  фиша за спешна медицинска помощ в 11:06 ч.Според очевидците екипът е закъснял с около 15 мин. и отразения във фиша  начален час е несъответен,пристигнали са след последното обаждане,след 11:09 ч.Насочили се към пациента,но само установили състояние на клинична смърт.На място и след пренасянето му с носилка в линейката извършили необходимите  дейности за реанимация, обдишване с кислород, сърдечен масаж,интубация с адреналин,дефибрилация трикратно,като в интервалите е правен индиректен сърдечен масаж.В 11:40 е бил закаран в МБАЛ-Враца интубиран,на изкуствена белодробна вентилация. В СПО на МБАЛ-Враца продължили реанимационните дейности и въпреки,че са били адекватни и в пълен обем в 11:50 ч. е регистрирана смъртта му,която е резултат на заболяване-остро настъпила сърдечна слабост,причинена от пресен инфаркт на миокарда.

От заключението на в.л. д-р Ф.Т./л.58-59/ и данните в комисийната СМЕ/л.116-123/ на д-р П. Л.,адм. ръководител на Катедра съдебна медицина и дентология при МУ-Плевен и д-р В. Т.,н-к на отделение за интензивно лечение към Втора клиника по кардиология към УМБАЛ-Плевен ,съпоставени със свидетелските показания са направени единствено възможните изводи за липса на престъпление в причинна връзка с настъпилата смърт на пострадалия В., а за настъпила "внезапна" смърт вследствие сърдечна недостатъчност,дължаща се на пресен инфаркт от  тежко и неовладяемо нарушение на сърдечната дейност, заради заболяване - дългогодишна хипертония.Обективните находки в аутопсионния протокол сочат на тежкостепенна левокамерна хипертрофия на сърцето, причинена от хипертонията.

Проследените и анализирани действия на екипа от линейката и този в ЦСМП по извършване на реанимационни действия според експертите са адекватни и в пълен обем.Забавянето ,ако е имало такова, както се твърди от 15-20 мин. за оказване на първа помощ , с категоричност  съобразно развитието на инфаркта нямат решаващи значение за леталния изход и за бързината за настъпването на клиничната и биологична смърт.

Искането на жалбоподателите за извършване на процесуално- следствени действия, изразяващи се в очни ставки между очевидците през Съдебната палата и лицата от обслужващия екип от линейката,за доказване точното време на пристигането им на местопроизшествието, правилно е прието от прокурора за неоснователно.Липсата на информация за часовия момент за първите  реанимационни мероприятия ,поради липса на записи в охранителните камери, намиращи се както в периметъра на инцидента, така и пред болницата е изяснено ,че се дължи на техническа неизправност на охранителните камери и невъзможност за събиране на такива доказателства,подробно изяснено от прокурора.Правилно са приети гласните доказателства,чрез разпит на св. С.,К.,А. като ориентир за доказване на първоначалния момент за пристигане на екипа. Свидетелите също  опровергават съмнението на жалбоподателите за дезориентация на екипа,за напускане на мястото и повторното им връщане за търсене на пациента,довело до забава в оказване на необходимата помощ.В  периметъра пред Съдебната палата е имало установена друга линейка,необвързана със случая, по данни на посочените свидетели. Разликата в показанията на тези свидетели и тези на  лицата от екипа-д-р Б.,  Ц. и Д. и данните отразени в реанимационния лист/л.28/ за установяване точния първоначален час за оказване на помощ  се дължи  не само на субективните усещания за време на участниците в такъв  драматичен момент,но и на различните технически средства ползвани от тях за отчитане на часовете. Житейските  ситуации сочат ,че техническите средства за отчитане на времето не винаги са настроени стандартно и еднакво часово.Забавата в  транспортирането до Спешния медицински център до 11:40 ч. правилно е отчетено ,че е свързана с направената реанимация,изискващи спокойна и стационарна обстановка,поради което отбили  по пътя линейката,доказано и от резултата във фиша за  временно възстановена сърдечна честота.

Тези факти се доказват и от показанията на св. К.,който  по собствена инициатива и със собствено превозно средство след около 10-15 мин. последвал линейката до болницата ,за да се информира за състоянието на В.,но тя пристигнала със забава от няколко минути.Горното е в потвърждение на показанията на лицата от медицинският екип ,че забавата през това време за транспортирането на пострадалия не е самоцелна и престъпно тенденциозна, а е продиктувана от необходимостта за извършване на животоспасяващи дейности, отразени в реанимационния лист.Д-р Г. вече е била информирана за  спешния случай и тя изчакала линейка с пациента  пред Спешния център .Реанимацията продължила в  МБАЛ"Хр.Ботев"-Враца,описана в лист за преглед, за снемане на анамнеза,описано е обективното състояние на пациента и въпреки положените усилия в 11:50 лекарите  констатирали настъпилата биологична смърт на лицето.В 11:54:03 е регистрирано повикване от д-р Г. с искане на екип от Полицията по случая.

Искането за извършване на повторен разпит на св. д-р М.,който е бил личен лекар на пострадалия, за доказване на факти и обстоятелства,оборващи становището за хипертонична болест на починалия са вече доказани с допустимите от закона средства и е неоснователно.По справка от здравното досие,този свидетел подробно и последователно е проследил и депозирал пред разсредващите здравния статус на пострадалия,картотекиран при него от 2000 година, със заболяване "хипертония" от 2004 г. и назначена медикаментозна терапия.При извършената аутопсия това заболяване е потвърдено от СМЕ, на основание обективните находки и изменения в сърдечия му орган,което не поставя под съмнение достоверността на показанията на д-р М., дадени в условията на чл.290 НК за носене на наказателна отговорност.По тази причина ,като неоснователно се явява искането на жалбоподателите за  назначаване на повторна СМЕ за  установяване на причината за смъртта на пострадалия.

Преценявайки изложеното в обжалваното Постановление,този съд  без съмнение приема,че изводите на прокурора се основават на обективно изследване на всички данни,които са  в кориците на делото и събрани при извършено обективна разследване за доказване наличие или липса на престъпление.

Съмненията на жалбоподателите за предполагаемите автори на престъплението в лицето на участниците в медицинския екип за оказване на първа медицинска помощ са обсъдени в Постановлението и се приемат за неоснователни и ненамиращи подкрепа в нито едно доказателство по делото.Медицинските специалисти от реанимационния екип и от Спешното отделение,тези от координационният център не носят вина за настъпилата смърт на пострадалия.Те са действали  в изпълнение на законовите си задължения,максимално прецизно и отговорно,в съответствие с изискванията от Правилника за устройство и дейността на центъра за СМП и добрата лекарска практика.Бързо настъпилата клинична и биологична смърт не е повлияна от претендираната от жалбоподателите ненавременна медицинска помощ,тя е била неизбежна въпреки   оказаната такава помощ ,дължаща се на тежко нарушение на сърдечната дейност,което не е могло да се овладее.

Въпросите за вина и свързаните с нея въпроси са преценени и решени правилно, законосъобразно от прокурора.Съдебният контрол е ограничен до проверка на  правилността и законосъобразността на Постановлението на прокурора,с което се слага крайна наказателното преследване ,без да има правомощия контролиращия съд да дава  указания и да изземва функциите на прокурора по въпроси, свързани с възникване на основания за повдигане на обвинение и привличане на обвиняемо лице.

Констатациите в настоящото дело не дават основание за отмяна на обжалваното Постановление,с което е прекратено наказателното преследване по ДП № 36/2013 на ОСлС при ОП-Враца.

Воден от горното и на осн. чл.243 ал.4 вр. с ал.5 т.1 НПК

 

 

         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

        ПОТВЪРЖДАВА Постановление
от 29.07.2014 г., вх.№ 1100/13 за прекратяване на наказателното производство по ДП № 36/2013 на ОСлС при ОП-Враца,водено срещу неизвършител за деяние по чл.123 ал.1 НК.

Определението подлежи на обжалване в 7-о дневен срок от деня на съобщението пред АС-София.

          

                                

 

 

Председател: