МОТИВИ към НОХД №359/2014 год. по описа на ОС гр.Враца.

 

    Против подсъдимия К.И. *** е внесено обвинение от Врачанската окръжна прокуратура за извършено деяние по чл.199, ал.1, т.4, във вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б."б" от НК за това, че при условията на опасен рецидив на 06.06.2014 год. в гр.Враца, бул. "Демокрация" №27, пред вход "Б" е отнел чужди движими вещи на обща стойност 397,40 лв. от владението на Е.Д.М., от с.гр., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила.

    В съдебно заседание пострадалата Е.М. предяви гр.иск за сумата 397,40 лв. против подсъдимия като обезщетение за причинени имуществени вреди от деянието. Съдът я конституира на основание чл.84 НПК като гр.ищец в процеса.

    Производството по делото се проведе по реда на Глава ХХVІІ - чл.371, т.2 НПК по инициатива на подсъдимия и неговия защитник - адв.Д.Г..

    Подсъдимият И. направи признание изцяло по фактите, изложени в обвинителния акт и изрази съгласие да не се събрират доказателства по тези факти. Доказателствата в ДП са приобщени и предявени на страните по делото.

    Съдебният състав счита, че доказателствата по ДП, приобщени към делото, са събрани по ред и начин, непротиворечащ на закона и същите подкрепят самопризнанията на подсъдимия.

    Участващият по делото прокурор заяви становище, че поддържа обвинението и прави искане подсъдимият да бъде осъден на "Лишаване от свобода" при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като наказанието да бъде редуцирано съобразно нормата на чл.58а от НК. Пред тази инстанция прокурорът представи актуална справка за съдимост за дееца.

    На основание горните данни, съдебният състав приема за установена следната фактическа обстановка:

    Подсъдимият К.И. е осъждан многократно за извършени престъпления от общ характер. Присъдите по НОХД 245/2011 год. на РС гр.Враца и НОХД №769/2013 год. на РС гр.Враца обосновават наличието на опасен рецидив по буква "б" на чл.29, ал.1, тъй като е осъждан на "Лишаване от свобода" и за двете деяния. Последната присъда е изтърпял на 28.10.2013 год.

    На инкриминираната дата - 06.06.2014 год., подсъдимият влязъл в контакт с намиращата се пред входа на кооперацията на бул."Демокрация" №27 Е.М. около 21:35 часа. Той седнал на пейката до нея и симулирал собствена дейност като водел разговор по телефона. Непосредствено след това, почерпил информация за наличните й финансови средства, на което М. отговорила, че все още не е получила пенсията си. Притеснена от разговора, тръгнала по стълбите, за да влезе в дома си. Усетила, че я следва подсъдимият и когато я настигнал, той я бутнал, дръпнал е дамската чанта, която носела в ръцете си. При дърпането, дръжките на чантата се скъсали, деецът взел със себе си чантата и избягал. Съдържанието на чантата се състояло от дамско портмоне, в което имало 18 лв., зъбна протеза и 3 бр.купони за хляб, както и секретен ключ.

     Изготвената съдебно-оценителна експертиза определя общата стойност на имуществото в размер на 397,40 лв.

    След като успял с насилие да отнеме чантата и съдържанието в нея, подсъдимият се облагодетелствал със сумата, а чантата изхвърлил в тревните площи между блоковото пространство по бул. "Васил Кънчов" №94.

     След подаден сигнал от потърпевшата до органите на полицията, извършителят е бил задържан. С негово съдействие, служителите на полицията намерили захвърлената празна чанта.Съставен е протокол за оглед на местопрестъпление/л.11/ДП и е извършен следствен експеримент с участието на подсъдимия в присъствието на поемни лица/л.8-10/ ДП.В протокола саморъчно е описал всички действия по изпълнението на деянието.

     От направените самопризнания, подкрепени от показанията на св.М., от изготвената съдебно-оценителна експертиза, от извършеното процесуално действие - разпознаване на лица, видно от протокол на  л.13 и приложения фотоалбум от л.14-15, и фотоалбум л.51-54, безспорно се установява авторството на извършеното престъпление в лицето на подсъдимия К.И.. Не се спори и за съдържанието и вида на отнетите предмети, както и начинът на извършване на грабежа, а именно с упражнено насилие над потърпевшата.

    Горната фактическа обстановка безспорно се доказва от самопризнанията на подсъдимия и доказателствената съвкупност от ДП, приобщена по реда на чл.283 от НПК.

    В условията на опасен рецидив, подсъдимият е извършил престъпление "Грабеж" на 06.06.2014 год. в гр.Враца пред дома на пострадалата М., като със сила и намерение противозаконно да присвои чантата и вещите, намиращи се в нея, собственост на пострадалата М., е успял да отнеме дамска кожена чанта на стойност 17,60 лв., дамско кафяво портмоне на стойност 8,25 лв., долна предна зъбна протеза на стойност 350,00 лв. и 3 бр. купони за хляб на стойност 1,05 лв., 1 бр.секретен ключ на стойност 2,50 лв., или общо стойността на отнетите вещи е в размер на 397,40 лв. Деянието от обективна и субективна страна е престъпление по чл.199 ал.1 т.4 вр. с чл.198 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б"б" НК, извършено с пряк умисъл, защото подсъдимият е съзнавал обществената опасност на деянието, но е искал да се облагодетелства по неправомерен начин, с намерение противозаконно да присвои вещите и без съгласието на пострадалата.

    Подсъдимият е осъждан многократно , което говори за висока степен на обществена опасност на личността. Такава е и на извършеното престъпление. Не се ползва с добро име по местоживеене, изводимо от представените лоши характеристични данни. От друга страна съдействието, което е оказал на разследващите органи за установяване на обективната истина е допринесло за срочното и бързо приключване на разследването, както и на съдебния процес.

    Като поведение в обществото демонстрира криминогенна нагласа, с формирана воля за противоправно облагодетелстване.

    В условията на чл.373, ал.2, във вр.чл.372, ал.4 НПК и чл.58а от НК, съдът определи на подсъдимия за извършеното престъпление  5 години "Лишаване от свобода",но като намали размера на наказанието с 1/3 го осъди на 3 години и 4 месеца "Лишаване от свобода".

     От представената по делото справка за съдимост се установява, че деянието по настоящата присъда е извършено преди да е имало влязла в сила присъда по НОХД №992/2014 год. РС Враца, осъден по чл.196 от НК на 1 година и 2 месеца "Лишаване от свобода",което наказание да се изтърпи в затвор. Деянието е извършено на 30.04./01.05.2014 год., а присъдата (споразумение №134)  по НОХД №992/2014 год. на РС гр.Враца е влязло в сила на 22.07.2014 год. В реална съвкупност се намира и с наказанието, постановено по НОХД №357/2014 год.(споразумение №7/01.08.2014 год. на Окръжен съд гр.Враца), в сила от 01.08.2014 год., осъден за деяние по чл.199, ал.1, т.4 от НК, извършено на 12.05.2014 год.,осъден на 1г.6м. лишаване от свобода.

     На основание чл.25 ал.1, вр.чл.23 от НК, съдът групира наказанията по трите присъди и определи едно общо , като наложи най-тежкото от 3 години и 4 месеца "Лишаване от свобода". Наказанието да се изтърпи при първоначален "Строг" режим в затвор на основание чл.60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

    За постигане целите по чл.36 от НК, съдът счита, че не следва да се увеличи определеното общо наказание по чл.24 от НК.

    По делото, пострадалата Е.Д.М. е предявила гр.иск за причинената щета от 397,40 лв. против подсъдимия, с претенции да бъде обезщетена.     Правната основание на гр.иск е чл.45 от ЗЗД. Безспорно е доказано авторството на престъплението. Страните не оспорват и размера на причинената щета.

    Воден от горните съображения, съдът възложи в тежест на подсъдимия сумата от 397,40 лв., като го осъди да заплати тази сума на потърпевшата М., която представлява обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението. Подсъдимият е осъден да заплати държавна такса в полза на ОС гр.Враца по сметка на ВСС в размер на 13,00 лв. и в полза на Държавата сумата 36,52 лв., направени разноски в досъдебната фаза. Присъдените суми в полза на държавата и по сметка на ВСС са съобразени с тълкувателно решение №4/11.02.2014 год. на ОСНК.

 

 

    Съдът се произнесе и по въпроса за веществените доказателства,като разпореди кожената чанта да се върне на Е.М., след влизане на присъдата в законна сила.

 

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: