ПРОТОКОЛ

гр. Враца, 04.11.2014 год.

 

Врачанският окръжен съд, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на 04.11.2014 год. в състав:

 

 

 

Председател: ЛИДИЯ КРУМОВА                  

 

                               

 

 

при участието на секретар: Х.Ц.

и прокурора: М. Б.                                             

разгледа НОХД N`501 по описа за 2014 год.

докладвано от: КРУМОВА                                                    

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

 

        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - гр.ВРАЦА се явява прокурор М. Б..

ОБВИНЯЕМАТА С.Ц.П. се явява лично и с договорен защитник адв.М.Д..

 

ПРОКУРОРА: Ход на делото. Внесено е споразумение, което поддържам.

 

адв.Д.: Ход на делото. Поддържаме внесеното споразумение, което сме подписали.

 

ОБВИНЯЕМАТА С.П.: Ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните, намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА С.Ц.П. - родена на ***г***, българка, с българско гражданство, неомъжена, с начално образование, безработна, неосъждана, живуща ***, с ЕГН **********.

              

ОБЯВИ се състава на съда и секретаря и на основание чл.274, ал.1 НПК на страните се разясниха правото на отвод и правата на обвиняемата.

 

                        2.

 

 

ПРОКУРОРА: Не правя отвод на състава.

адв.Д.: Не правим отвод на състава.

ОБВИНЯЕМАТА С.П.: Не правя отвод на състава на съда.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението, сключено с обвиняемата С.Ц.П..

 

ОБВИНЯЕМАТА С.П. ПО РЕДА НА ЧЛ.382, АЛ.4 НПК: Разбирам обвиненията и двете, предмет на споразумението. Признавам се за виновна и по двете обвинения. Запозната съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него.  Съгласна съм с тях. Доброволно съм го подписала, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

 

ПРОКУРОРА: Моля да одобрите така постигнатото споразумение, същото не противоречи на закона и морала.

 

адв.Д.: Моля да одобрите постигнатото между нас споразумение.

 

При изразените становища от страните и на основание чл.382, ал.6 НПК в протокола се възпроизведе окончателният текст на постигнатото споразумение, както следва:

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

за прекратяване на наказателно производство

по реда на чл.381 и сл. НПК

 

Днес, 04.11.2014 г. в гр.Враца, на основание чл.381 и сл. НПК се сключи настоящето споразумение за прекратяване на наказателното производство и решаване на делото по ДП № 65/2014 г. по описа на Окръжна прокуратура-Враца (Преписка вх. № 1194/2014 г.) и ДП № 400/2014 г. по описа на РУП-Враца против С.Ц.П., с ЕГН **********,***.

I. СТРАНИ:

1. Окръжна прокуратура - гр.Враца, представлявана от прокурор М.Б., 2. Адв. М.Д. ***, защитник на С.Ц.П. и 3. Обвиняемата С.Ц.П., с ЕГН **********;

Страните постигат съгласие с настоящето споразумение наказателното производство да бъде прекратено и делото решено и да не се провежда съдебно производство по общия ред при следните условия:

 

                       3.

 

 

II. КОНСТАТИВНА ЧАСТ:

Обвиняемата С.Ц.П.,***, българка, с българско гражданство, неомъжена, с основно образование, безработна, неосъждана, живуща ***, се признава за виновна в това, че:

- На 04.04.2014 г. в гр.Враца, ул. "Н.В.", в магазин „Д.„ е отнела чужда движима вещ - 1 бр. дамско кожено портмоне на стойност 12.00 лв., с намиращата се в него сума от 200.00 лв., или вещи на обща стойност 212.00 лв. от владението и без съгласието на собственика му С.М.Н. от гр.М., с намерението противозаконно да го присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК,

и за това, че:

- На 04.04.2014 г. в 10.49 ч. в гр.Враца е използвала платежен инструмент - дебитна карта, издадена от "Б. ДСК" ЕАД С № **********, без съгласието на титуляра Н.Х.Х. от гр.М., като изтеглила сумата от 100 (сто) лева от ATM устройство на ТБ "А.Б.", находящо се на ул."Л.", като извършеното не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл.249, ал.1 НК.

 

III. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:

Ha основание чл. 194, ал.1, вр. с чл. 54 НК наказанието на обвиняемата се определя на 2 (две) години лишаване от свобода, като изтърпяването му на основание чл.66, ал.1 НК следва да бъде отложено за срок от 3 (три) години.

На основание чл. 249, ал.1, вр. с чл. 54 НК наказанието на обвиняемата се определя на 3 (три) години "Лишаване от свобода" и "Глоба" в размер на 200.00 (двеста) лева.

На основание чл.66, ал. 1 НК изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода" следва да бъде отложено за срок от 5 (пет) години.

На основание чл.23, ал.1 НК на обвиняемата се налага по-тежкото от двете наложени наказания, а именно: "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) години, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 НК следва да бъде отложено срок от 5 (пет) години, а така също и "Глоба" в размер на 200.00 (двеста) лева.

Разноските по делото в размер на 30.00 лева са за сметка на обвиняемата.

Взетата мярка за неотклонение „Подписка" по отношение на обвиняемата се отменя.

На основание чл.112, ал.3 НПК вещественото доказателство СД се отнема в полза на държавата.

На страните е известно и същите се съгласиха с правните последици от споразумението, а именно, че след одобрението му от първоинстанционния съд определението на съда по чл.382 от

 

                         4.

 

НПК е окончателно и има последици на влязла в сила присъда по отношение на С.Ц.П., не подлежи на въззивно и касационно обжалване.

С така изготвеното споразумение страните намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК обвиняемата да се поправи и превъзпита към спазване на законите и добрите нрави.

Споразумението се състави в три еднообразни екземпляра, които се представиха на съда за одобрение.

Съгласието на страните със съдържанието на споразумението се оформи чрез полагане на подписи на всички екземпляри както следва:

 

                  С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

ПРОКУРОР:                             ЗАЩИТНИК:

                /М.Б./                      /адв.М.Д./

 

 

                                      ОБВИНЯЕМА:

                                              /С.П./

 

 

        ПРОКУРОРА: Поддържам така представеното споразумение. Намирам, че същото отговаря на задължителните изисквания на закона, съобразно чл.381, ал.5 НПК като реквизити и параметри, с оглед на което моля да го одобрите, като счетете, че същото не противоречи на закона и морала и да прекратите наказателното производство по делото.

 

        адв.Д.: Поддържам постигнатото споразумение между представителя на ОП-Враца и подзащитната ми С.Ц.П. и моля да го одобрите. Считам, че така постигнатото споразумение отговаря на условията на закона. Същото не противоречи на закона и морала. Ще бъдат изпълнени целите на наказанието, посочени в чл.36 НК.

 

        ОБВИНЯЕМАТА С.П.: Желая да бъде одобрено представеното споразумение. Считам, че определеното наказание ще допринесе за моето превъзпитание.

       

СЪДЪТ намира, че така постигнатото между ОП-Враца, представлявана от прокурор М.Б. и адв.М.Д. ***, в качеството й на защитник на обвиняемата С.Ц.П. споразумение не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 НПК

 

 

                       5.

 

               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между: Окръжна прокуратура гр.Враца, представлявана от прокурор М.Б., адв.М.Д.,***, защитник на обвиняемата С.Ц.П., по силата на което признава обвиняемата С.П. - родена на ***г***, българка, с българско гражданство, неомъжена, с основно образование, безработна, неосъждана, живуща ***, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 04.04.2014г. в гр.Враца, ул."Н.В.", в магазин "Д." е отнела чужда движима вещ - 1бр. дамско кожено портмоне на стойност 12.00лв., с намиращата се в него сума от 200.00лв., или вещи на обща стойност 212.00лв. от владението и без съгласието на собственика му С.М.Н. от гр.М., с намерението противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.54 НК, й налага  НАКАЗАНИЕ в размер на 2 (две) години "Лишаване от свобода".

На основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 (три) години от влизане на споразумението в сила.

 

ПРИЗНАВА обвиняемата С.Ц.П., със снета по-горе самоличност, ЗА ВИНОВНА и в това, че: на 04.04.2014г. в 10.49ч. в гр.Враца е използвала платежен инструмент - дебитна карта, издадена от "Б. ДСК" ЕАД С № **********, без съгласието на титуляра Н.Х.Х. от гр.М., като изтеглила сумата от 100(сто)лева от ATM устройство на ТБ "А. Б.", находящо се на ул."Л.", като извършеното не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл.249, ал.1, вр. с чл.54 НК й НАЛАГА НАКАЗАНИЕ в размер на 3 (три) години "Лишаване от свобода" и "Глоба" в размер на 200.00 (двеста) лева

На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода" за срок от 5 (пет) години.

На основание чл.23, ал.1 НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемата С.Ц.П. по-тежкото от двете наложени наказания, а именно: "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) години, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА за срок от 5 (пет) години от влизане на споразумението в сила, както и "Глоба" в размер на 200.00 (двеста) лева.

 

ОСЪЖДА обвиняемата С.Ц.П. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Държавата направените деловодни разноски в размер на 30.00 лв. /Тридесет лева/.

 

                         6.

 

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка" по отношение на обвиняемата С.Ц.П..

 

На основание чл.112, ал.3 НПК ОТНЕМА вещественото доказателство СД в полза на държавата.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382, ал.7 НПК производството по НОХД № 501/2014 г. по описа на Врачанския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и същото има последиците на влязла в сила присъда.

       

ПРОТОКОЛЪТ се написа в с.з. и приключи в 11.30 часа.

 

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                СЕКРЕТАР: