Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  17.11.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в публичното заседание на шестнадесети октомври, две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: ЛИДИЯ КРУМОВА

    Членове: ИВАН МАРИНОВ

              ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА

                                    

с участието на секретаря В.Н., като разгледа докладваното  от съдия Л. Крумова ВНЧХ дело N 422 по описа за 2014год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С присъда № 47/09.06.2014год., постановена по нчх дело № 464/13год., Врачанския районен съд е признал подсъдимата Д.Н.М. *** за виновна в това, че на 29.01.2013год. в гр. Враца, публично чрез интервю пред журналист от студио "*" гр. Мездра на ТВ Враца е разгласила позорни обстоятелства за Ц.В.Й. ***, в качеството му на длъжностно лице - * на с. С. б. при или  по повод изпълнение на службата или функцията му и му е приписала престъпление, като е заявила, че "е нанесъл много беди на селото", "години наред е вършил такива неща /престъпления/" и, че е диктатор, както и, че е заверил пълномощни и 2 броя декларации без знанието и съгласието на нейната майка и леля и това не е тяхно изпълнение, както и, че е заверил пълномощно в полза на трето лице - престъпление по чл. 148, ал.2, вр. ал.1, т.1, 2 и 3, вр. чл. 147, ал.1 НК, като на основание чл. 78а НК я е освободил от наказателна отговорност и й е наложил глоба в размер на 2000лв.

С присъдата си първоинстанционният съд е осъдил подсъдимата  Д.М. да заплати на Ц.В.Й. сумата 3000лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата, като в останалата част до пълния размер е отхвърлил предявеният граждански иск като неоснователен и недоказан.

В тежест на подсъдимата са възложени деловодните разноски, от които 1000лв. в полза на тъжителя Й. и 120лв. в полза на МРС, представляващи държавна такса върху уваженият размер на граждански иск.

Недоволна от така постановената присъда е останала подсъдимата Д.М., която чрез договорният си защитник адв. Ю.Д. е подала въззивна жалба в установения с чл. 319, ал.1 НПК срок. В жалбата се навеждат доводи за неправилност на присъдата, изразяваща се в нейната незаконосъобразност и несправедливост, допуснати процесуални нарушения и в противоречие с материалните разпоредби. Прави се искане за отмяна на атакуваната осъдителна присъда и постановяване на нова - оправдателна присъда. С допълнителната въззивна жалба наведените доводи и искания се поддържат, като се правят доказателствени искания: 1/ да бъде възпроизведен в съдебно заседание записа на проведеното с подсъдимата интервю, на което се основава подадената пред първата инстанция тъжба; 2/ да бъде допуснат преразпит на св.  Р.Н.; 3/ да се допусне техническа експертиза на приложения пред първоинстанционния съд запис на DVD на интервюто с подсъдимата, вещото лице по която да даде отговор на въпросите: записа съдържа ли цялото интервю с Д.М., или представлява  технически обработен журналистически материал; 4/да се допусне и разпита като св. В.Д.К., който е изготвил експертиза по друго дело на СГС върху пълномощно и две декларации, изхождащи от В.И.Т.; 5/да се допусне СГЕ, вещото лице по която да даде отговор на въпросите подписите на пълномощното и декларациите към него от 2006год., послужили за разпореждане с недвижими имоти на тези лица ли са. Към жалбата са приложени писмени доказателства и записи на технически носители.

В съдебно заседание наведените доводи и направени искания се поддържат, както от договорният защитник адв. Ю.Д., така и от самата подсъдима, като се поддържа искането за отмяна на осъдителната и постановяване на нова, оправдателна експертиза.

Повереникът на частния тъжител - адв. С.Г. оспорва жалбата, като изразява становище за обоснованост и законосъобразност на атакуваната присъда с искане същата да бъде потвърдена.

Въззивният съд, като взе предвид наведените в жалбата и в съдебно заседание доводи и съображения и след цялостна служебна проверка на атакувания съдебен акт, извършена по реда на чл. 314 НПК, приема следното:

В хода на проведеното пред първоинстанционния съд съдебно производство и най-вече при постановяване на атакувания съдебен акт, решаващият съд е допуснал процесуални нарушения, довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимата, с оглед на което и съгласно ТР № 2/2002год. същите се явяват съществени по смисъла на чл. 348, ал.3, т.1 НПК.

Основното и най-съществено процесуално нарушение, което съдът е допуснал при постановяване на присъдата и което е самостоятелно и достатъчно основание за нейната отмяна е противоречието между диспозитивната и мотивната част на съдебния акт относно приложимия материален закон.

С диспозитива на своята присъда ВрРС е признал подсъдимата  Д.М. за виновна и я е осъдил за извършено престъпление по чл. 148, ал.2, т.1, 2 и 3, вр. ал.1, вр. чл. 147, ал.1 НК - за квалифицирана клевета при наличие на три квалифициращи обстоятелства: т.1 - нанесена публично, т.2 - чрез интервю пред журналист от студио "*" Мездра ТВ Враца и т.3 - нанесена на длъжностно лице при и по повод изпълнение на службата му. Тези квалифициращи обстоятелства са намерили своето отражение в присъдата както словом, така и цифром с посочване на конкретните текстове от наказателния закон.

В същото време, в мотивите към присъдата, контролирания съд е изложил правни съображения, че с описаното във фактическата част деяние, подсъдимата М. е реализирала престъпния състав на квалифицираната клевета по чл. 148, ал.2, вр. ал.1, т.2 и 3, вр. чл. 147, ал.1 НК - т.е. само при двете квалифициращи обстоятелства: т.2 - разпространена чрез телевизия и по т.3 - нанесена на длъжностно лице при и по повод изпълнение на службата му. Тази правна квалификация на извършеното от подсъдимата престъпление е посочена на две места в мотивите - на л.3 от същите. Липсват каквито и да са съображения, че клеветата е нанесена и публично - по т.1 на същия член, както е прието с диспозитива на съдебния акт.

Несъмнено това противоречие между диспозитив и мотиви на съдебния акт води до ограничаване на процесуалните права на подсъдимата, която следва да е наясно за какво точно престъпление е осъдена за да може да организира своята защитна позиция. Това противоречие не може да бъде отстранено от настоящата инстанция, тъй като не става ясно каква е била действителната воля на решаващия съд - дали да признае за виновна и осъди подсъдимата и за публично нанесена клевета или само за другите две квалифициращи обстоятелства, описани в мотивната част. В същото време това нарушение може да бъде отстранено от първостепенния съд след връщане на делото за новото му разглеждане.

Извън горното нарушение, което е основание за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, контролирания съд е допуснал и други нарушения в хода на съдебното производство, някои от които също са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимата, но които биха могли да бъдат отстранени от настоящата инстанция.

На първо място, в проведеното на 16.09.2013год.съдебно заседание подсъдимата М., която е била редовно призована не се е явила. Не се е явил и неин защитник. Съдът не е имал процесуални пречки за даване ход на делото, при което в това съдебно заседание е дал ход на делото и е разпитал един от основните свидетели на частното обвинение - св. Р.Н., журналистката пред която подсъдимата е дала интервюто, заради което е предявено обвинението за клевета срещу нея. Тридесет минути след приключване на съдебното заседание, във ВрРС е постъпила молба от подсъдимата, че поради влошено здравословно състояние не може да се яви в съда, като моли делото да се насрочи за друга дата. Към молбата са приложени медицински документи, удостоверяващи, че същия ден М. се е явила при лекар с определени здравословни оплаквания и по отношение на нея са извършени изследвания - ЕКГ.

При това положение и с оглед спазване процесуалните права на подсъдимата, а и съобразно направено искане от нейния защитник - адв. Ю. Д. за провеждане на всички ПСД с негово участие, съдът е следвало отново да призове св. Н. и да я разпита в присъствието на подсъдимата и нейния защитник. Това е било необходимо още повече и поради обстоятелството, че заключението по компютърната експертиза и възпроизведения текст на интервюто е бил оспорен от защитата на подсъдимата.

Освен това, неправилно съдът е отказал на подсъдимата да бъде допусната и изслушана  специализирана графологическа експертиза на подписите върху пълномощното и двете декларации. Обстоятелството, че липсва образувано наказателно производство срещу тъжителя за тези документи, не освобождава съда от задължението, да провери истинността на същите, а оттам и истинността на приписаните престъпления, за които подсъдимата е обвинена, съобразно разпоредбата на чл. 147, ал.2 НК.

Безспорно е, че тези две нарушения водят до доказателствен дефицит на производството, който няма пречка за бъде попълнен и пред контролиращата инстанция без отмяна на първоинстанционната присъда.

С оглед обаче констатираното първо СПН, изразяващо се в противоречие между диспозитив и мотиви на съдебния акт относно приложимия материален закон и съобразно разпоредбата на чл. 335, ал.2, вр. чл. 348, ал.3, т.1, вр.чл. 305, ал.3 НПК, присъдата следва да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане, първоинстанционния съд следва да съобрази наведените в жалбата доводи и направени доказателствени искания по същество.

Въз основа на горното и на основание чл. 335, ал.2, вр. чл. 348, ал.3, т.1 НПК, Врачанският окръжен съд

 

             Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ присъда № 47/09.06.2014год. на Врачанския районен съд, постановена по НЧХ дело № 464/2013год. по описа на същия съд, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

НАСТОЯЩЕТО решение е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........