Р Е Ш Е Н И Е №...

 

гр. ВРАЦА,  05.11.2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд наказателно   отделение

в публичното заседание на   30.10.2014 год.,

в състав:

 

                Председател:Агнеса Ставарова

                        Членове:Снежана Наумова

                                        Петя Вълчева

                                                               

в присъствието на:

прокурора С. М. и секретар Х.Ц.

като разгледа докладваното  от съдия Наумова              

ВНОХ дело N` 424  по описа за 2010   год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 318 и сл. НПК.

С присъда  № 53/30.06.2014 год.  на четвърти нак. състав на Районен съд гр. Враца, постановена по НОХД № 258/2014 година, подсъдимия  В.Д.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, /живее на семейни начала/, безработен, осъждан, с ЕГН ********** е признат за виновен в това,  че на 29.09.2006г. в гр. Враца с цел, да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал  заблуждение у Р.В.О. ***, че е упълномощен от Г.Г. Т. *** с права да извършва всякакви правни и фактически действия включително продажба на собствения й недвижим имот № 447020 нива с площ от 30.065 дка в местността „Дъбето” в землището на с.Мадан общ. Бойчиновци, съгласно пълномощно с рег. №1204/10.07.2006г. с упълномощител Г.Г. Т. *** и упълномощен В.Д.П. и с това й е причинил имотна вреда в размер на 5411.00 лв., поради което  и на основание чл.209, ал.1 от НК, вр.чл.54, ал.1 от НК го е осъдил на една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнението на наказанието за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

И в това, че на 29.09.2006г. в гр. Враца пред Р.В.О., съзнателно се е ползвал от неистински официални документи: нотариална заверка на подпис в пълномощно с рег. №1204/10.07.2006г. с упълномощител Г.Г. Т. *** и упълномощен В.Д. П. с права да извършва всякакви правни и фактически действия включително продажба на собствения й недвижим имот № 447020 нива с площ от 30.065 дка в местността „Дъбето” в землището на с.Мадан, общ. Бойчиновци; нотариална заверка на подпис в декларация по чл.264 ал.1 ДОПК с рег. №1206/10.07.2006г., от името на Г.Г. Т.; нотариална заверка на подпис на декларация по чл.25 ал.7 ЗННД с рег. №№1205/10.07.2006г. от името на Г.Г. Т.; удостоверение за данъчна оценка по чл.264 ал.1 ДОПК с изх. №***/**.**.2006г. на общинска администрация гр. Бойчиновци – местни приходи и скица №К00199/12.09.2001г. издадено от „Кадастър МОНТ” гр. Монтана, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316  вр. чл.308 ал.1 НК, поради което  и на основание чл. , вр. чл. 308, ал. 1 НК, вр.чл.54, ал.1 от НК го е осъдил  на наказание осем месеца лишаване от свобода, като на осн.чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнението на наказанието за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.23, ал.1 от НК е групирал наказанията по настоящото НОХД, наложени на подс. П., като му е определил едно общо най-тежко наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнението на наказанието за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

Постановил е с присъдата веществените доказателства 1бр. Пълномощно с рег.№1204 от 10.07.2006г. в оригинал; 2бр. Декларация по чл.264, ал.1 ДОПК с рег. №1206/10.07.2006г. в оригинал; 1бр. нотариална заверка на подпис в декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД с рег. №1205/10.07.2006г. в оригинал; 1бр. удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. №***/**.**.2006г. в оригинал; 1бр. характеристика на имот изх. №1702 от 12.07.2006г. в оригинал и 1бр. Решение на ПК №201 в оригинал да останат към делото.

С обжалвана присъда подсъдимия В.Д.П. със снета по делото самоличност е осъден да заплати  на гр. ищец Р.В.О. *** сумата от 5411.00 лв., за претърпени имуществени вреди в резултат на деянието по чл.209 ал.1 НК, ведно със законната лихва считано от 29.09.2006г., до окончателното й изплащане, както и да заплати на гр. ищец направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 250.00 лв.

В тежест на подсъдимия са възложени направените в хода на ДП разноски в размер на 234.00 лв. в полза на ОДП-Враца и тези в хода на съдебното производство в размер на 45.00 лв. по сметка на РС гр. Враца, както и държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 216.44 лв.

От съдебния акт на РС гр. Враца е  останал  недоволен подсъдимият, който в депозираната си чрез договорния защитник жалба релевира оплаквания за неправилност и  незаконосъобразност на постановената присъда, както и постановяването й при непълнота на доказателства, обосноваващи виновността на подсъдимия. Излагат се доводи, че наличната доказателствена съвкупност не установява по несъмнен начин основен съставомерен елемент, касаещ субективната страна на престъплението, а именно липсата на умисъл. В тази насока се възразява срещу отказа на първоинстанционният съд да попълни доказателствените празноти, довели до неправилност на крайния извод за виновността на П.. Излагат се доводи и за допуснато нарушение при определяне на правната квалификация. Конкретиката на това оплакване се изразява в неправилната правна оценка на двете деяния, като извършени в идеална съвкупност. На основание изложеното се прави искане присъдата да бъде отменена и постановена нова, с която да бъде признат за невинен и оправдан.

 Алтернативно се заема позиция за отмяна на обжалваната присъда и връщане на делото за ново разглеждане, поради допуснато съществено нарушение на процесуалния закон, без внасяне на конкретика.

Накрая се заключава, че РС не е имал основание да уважи предявения граждански иск и се отправя молба същия да бъде оставен без уважение, както и да се отмени присъдата в частта относно направените от гражданския ищец разноски по делото за повереник, поради неучастието на такъв.

С постановеното по реда на чл. 327 НПК определение въззивният съдебен състав е намерил, че за изясняване на относимите обстоятелства не се налагат повторни разпити или събиране на доказателства в настоящата инстанция.

В хода на съдебните прения, назначения във въззивното производство служебен защитник на подсъдимия П., поддържа подадената от предишния договорен защитник жалба по всички възражения и доводи за несъставомерност на поддържаното от прокуратурата обвинение. Пледира за липса на умисъл в поведението на клиента му. За подобно твърдение извлича аргументи от дейността му като комисионер при сделки със земеделска земя. Акцентира върху обстоятелството, че при осъществяването на това занятие е посещаван от много хора, които са му представяли документи, чиято достоверност нито е могъл да поставя под съмнение, нито да проверява. Декларира пълна подкрепа на пледоарията на предходния защитник пред първата инстанция, ведно с направените с нея искания.

При упражняване правото си на последна дума подсъдимият моли да бъде оправдан изцяло.

Участващият прокурор от Окръжна прокуратура Враца излага съображения, че фактическите обстоятелства по делото са правилно установени, при липса на съществени процесуални нарушения. Не са допуснати грешки по анализа на доказателствата, поради което правилно са решени въпросите за авторството на деянието, извършването на престъплението,  правната квалификация, размера на санкцията и основателността, и  размера на гражданската претенция. Поради това се счита, че твърденията в жалбата на П. за незаконосъобразност и неправилност на съдебния акт са  неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

Жалбата е подадена в срока по чл. 319, ал.1 НПК, от надлежна страна и срещу съдебен акт подлежащ на проверка, при което се явява процесуално допустима.

Съставът на Врачански окръжен съд, като взе предвид становищата на страните по делото и служебно провери правилността на обжалваната първоинстанционна присъда, на основание чл. 314, ал.1 НПК, намира, че от състава на първоинстанционния съд при разглеждането на делото са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които налагат отмяната на обжалваната присъда и връщането на делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав от стадия на съдебното заседание.

Съдебното производство пред РС-Враца е образувано въз основа на обвинителен акт, с който на В.Д.П. *** е повдигнато обвинение по чл. 209, ал.1 и по чл. 316, вр. чл. 308, ал.1 НК. С разпореждане № 647/14.03.2014 год. постановено по НОХД № 258/2014 год. съдията докладчик е внесъл същото за разглеждане в съдебно заседание. При осъществяване на правомощията си по чл. 248, ал.2 НПК е разяснил на подсъдимия възможността производството да протече по реда на Глава  27 НПК - съкратено съдебно следствие. На пострадалата свидетелка е разяснена възможността да предяви граждански иск и се конституира като граждански ищец и частен обвинител. На 31.03.2014 год. в наказателното деловодство на съда е депозирана молба за предявяване на граждански иск от името на Р.О. чрез повереника си против подсъдимия П., в която изрично е заявено желание да участва в съдебното производство в качеството на граждански ищец и частен обвинител. В съдебно заседание на 30.06.2014 год. с участието на подсъдимия, неговия защитник и пострадалата свидетелка, съдът служебно е констатирал постъпването на граждански иск в писмена форма. Пострадалата О., чийто повереник не се е явил в съдебно заседание изрично е заявила, че поддържа молбата си, независимо, че упълномощения от нея адвокат не се явява. Съдът е предоставил възможност на обвинението и договорния защитник на подсъдимия да вземат становище по хода на делото. При изразяването му, защитникът на П. наред с другите искания е заявил позиция, че желае делото да бъде разгледано по реда на Глава 27 от НПК, в хипотезата по чл. 371, т.1 НПК без да бъдат провеждани разпити на свидетели и експерта. Съдът след като с нарочно определение е оставил без уважение исканията на адв. К. за изменение на правната квалификация и връщане на делото за доразследване е дал ход на делото. Последвало е ново искане от страна на договорния защитник за протичане на съдебното производство по реда на съкратеното съдебно следствие. Незабавно след него съдът с определение е постановил пристъпването по този ред, констатирал е, че действията по разследването са съобразени изцяло с реда предвиден в НПК и е одобрил изразеното от подсъдимия и неговия защитник съгласие да не се провежда разпит на свидетелите и експерта, а при постановяване на присъдата да се ползва съдържанието на съответно изготвените протоколи.

Следващото процесуално действие извършено от съдът е било приемането за съвместно разглеждане на гражданския иск и конституирането на Р.О. в качеството на граждански ищец и частен обвинител.

В хода на въззивното производство настоящия съдебен състав извърши проверка на процесуалната дейност на първостепенния съд и дали тя е осъществена при стриктно съблюдаване на нормативната уредба на диференцираното производство, а именно налице ли са всички предпоставки за прилагане на процедурата и спазен ли е реда за допускане и провеждане на съкратено съдебно следствие. Констатацията е, че тя е извършена в противоречие със записа на закона и задължителните предписания, дадени с ТР № 1/2009 год. на ОСНК на ВКС. В т.2 на цитираното решение ВКС изрично е подчертал, че самото наименование на Глава 27 от НПК сочи на отклонения от процесуалния стандарт само при провеждане на съдебното следствие, но разглеждащият съд е обвързан със задължението да осъществи предписаните от закона предходни процесуални действия по подготовка на съдебното заседание и даване ход на делото. Това означава, че съдът не може да пристъпи към съкратено съдебно следствие преди да е приключил процедурата по  конституирането на нови страни /частен обвинител, граждански ищец и граждански ответник/, т.е. преди започване на съдебното следствие, за да може те да участват със становища при вземането на решение за предварително изслушване. В разглеждания случай тази последователност е грубо нарушена. Районният съд е ограничил правата на пострадалата О., конституирайки я, като пълноправна страна едва след като е даден ход на делото, проведено предварително изслушване  и взето решение за протичане на съкратено съдебно следствие. По този начин я е лишил изначално от правото по чл. 371, т.1 НПК да направи действително волеизявление по въпроса дали да се провежда разпит на свидетелите и вещите лица или не.

Въззивният съд констатира и други нарушения на законовите изисквания за провеждане на диференцираната процедура. На практика по делото не е проведено предварително изслушване, макар неговата допустимост императивно  да е обусловена от изрично заявеното съгласие на подсъдимия и неговия защитник, гражданския ищец, частния обвинител и техните повереници. Прочита на протокола сочи, че това изискване е изпълнено само по отношение на защитника. Липсва лично изразено волеизявление от страна на подсъдимия, на пострадалата по изложените в предходните абзаци причини и на нейния повереник, който дори не е присъствал в съдебно заседание.

На следващо място въззивният съд констатира и нарушение на разпоредбата на чл. 372, ал.1 НПК, съгласно която  съдът е длъжен да разясни на подсъдимия правата му по чл. 371 НПК и произтичащите от това последици. Не разясняването на правата са логическо продължение на лишаването на подсъдимия от лично изразяване на становища в хода на предварителното изслушване.

Така допуснатите отстраними съществени нарушения по чл. 348, ал.3 НПК при провеждане на процедурата на съкратено съдебно следствие по чл. 371, т.1 НПК от първата съдебна инстанция са довели до ограничаване правата на подсъдимия,  частния обвинител и граждански  ищец. Те са основание за отмяна на атакувана присъда и връщане на делото за ново разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 335, ал.2, вр. чл. 334, т.1 НПК, Врачански окръжен съд

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ присъда № 53/30.06.2014 год.  на четвърти нак. състав на Районен съд гр. Враца, постановена по НОХД № 258/2014 година и ВРЪЩА делото за ново разглеждане.

Решението е окончателно.

 

                                                           Председател:

 

                                                                                1.

 

                                                                    Членове:

 

                                                                                2.