Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Враца 27.11.2014 година

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:                          

                               

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЛИДИЯ КРУМОВА

                                       ЧЛЕНОВЕ:ИВАН МАРИНОВ

                                               ВЕСЕЛКА И.

 

при участието на секретаря Л.Г. и на прокурора К. Т., след като изслуша докладваното от съдия Маринов ВНОХД № 463 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдебното производство пред Врачанския окръжен съд е образувано по жалба на адвокат Д.К. - служебен защитник на подсъдимия В.Р.П. ***. В последствие жалби са постъпили и от подсъдимия П..

Атакува се Присъда № 57/17.07.2014 год., постановена по НОХД № 668/2014 год. по описа на РС Враца, с която подсъдимия е бил признат за виновен и осъден по повдигнатото му обвинение по чл. 144, ал. 3, пр. 1, вр.ал. 1 НК.

В жалбата и допълнителните такива се поддържа, че атакувания съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен, с оглед на което се прави искане ВрОС да постанови нов такъв, с който да отмени Присъдата на ВрРС и да постанови нова, с която П. да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.

Жалба срещу съдебния акт е постъпила и от страна на частния обвинител Д.Ц., в която се твърди, че Присъдата на ВрРС е несправедлива и необоснована. Навеждат се доводи, че първоинстанционния съд не е извършил правилна и задълбочена преценка на събраните доказателства. Иска се, ВрОС да постанови съдебен акт, с който да измени първостепенния такъв и да увеличи наложеното на подсъдимия наказание "лишаване от свобода".

Участващият по делото прокурор изрази становище, че при провеждане на съдебното производство пред ВрРС са допуснати съществени процесуални нарушения, касаещи законосъобразното оформяне на протоколи от съдебно заседание и на присъдата, които нарушения не могат да бъдат отстрани, поради което счита, че първоинстанционният съдебен акт следва да бъде отменен.

 

 

 

Защитата на подсъдимия в с.з. изрази становище, че присъдата на ВрРС следва да бъде отменена като неправилна и незаконосъобразна, а ВрОС следва да постанови нова такава, с която П. да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение. В горния смисъл е и представената писмена защита от страна на подсъдимия П..

Пред настоящата инстанция беше представен препис от експертно решение относно здравословното състояние на майката на подсъдимия.

Врачанският окръжен съд, в качеството си на въззивна инстанция, като взе предвид наведените от страните доводи и съображения и след  цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, съобразно изискванията на чл. 314 ал. 1 НПК, приема за установено следното:

Жалбите и на подсъдимия и на частния тъжител са подадени в срока по чл.319 НПК, от страни с правен интерес и срещу подлежащ на атакуване съдебен акт и като такива са процесуално допустими. Разгледани по същество, всички те са основателни досежно искането за отмяна на първоинстанционния съдебен акт по следните съображения:

С постановената присъда РС Враца е признал подсъдимия П. за виновен в това, че на 09.09.2013г. в гр.Видин в близост до автомивка, находяща се до Автогара-Видин, се заканил с убийство на Д. И. Ц., с думи сочещи намерение за засягане на телесната неприкосновеност и живота на Ц., а именно: „ще те пречукам, убия, ще ти видя сметката”, и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, като по този начин е осъществил състава на престъплението визирано в чл.144, ал.3, предл.1, вр.ал.1 НК.

На основание посоченият текст и във връзка с чл.54 НК, съдът е осъдил П. на една година и четири месеца лишаване от свобода с ефективно изтърпяване при първоначален "строг" режим в затвор, съгласно чл.61 т.2 ЗИНЗС.

Със същата присъда, П. е бил осъден и на разноски.

Именно този съдебен акт е атакуван и подлежи на проверка пред настоящата инстанция.

Съобразявайки горните обстоятелства и след извършената служебна проверка на атакуваната присъда, въззивния съд констатира, че същата е постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на фаза “съдебно заседание”, довели до ограничаване на процесуалните права на страните по делото, което е основание за отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав.

Нарушенията се изразяват в следното:

На първо място, касае се за нарушение на разпоредбата на чл. 258, ал. 1 НПК.

 

 

 

След образуване на съдебното производство в РС Враца, за съдия докладчик по делото е била определена съдия Р. А.. Последната след като се е запознала с депозирания обвинителния акт и приложеното към него досъдебно производство е преценила, че същото следва да се разгледа в състав от съдия и двама съдебни заседатели. Като такива по делото са били определени Ц.А. и Ц.Б.. Делото е било насрочено за 17.06.2014 г., на която дата е проведено съдебно заседание, без да се дава ход на делото, като същото е било отложена за 17.07.2014 г. В протокола за това заседание като съдебен заседател е била вписана Ц.Б.. След заседанието съдебния заседател Ц.А. е уведомил съдът, че не може да продължи участието си в делото, което е довело да определяне на нов заседател - И.И.. Така, определения състав, който е следвало да разгледа делото е бил председател Р.А. и съдебни заседатели - И.И. и Ц.Б..

Въпреки това, в хода на съдебното следствие, в с.з. проведено на 17.07.2014 г. съдът е заседавал в състав - председател Р.А. и съдебни заседатели - И.И. и Ц.Б.. В това с.з. са разпитани свидетели и в.л. и делото е приключило с постановена Присъда. В същата обаче, съдебният състав отново е вписан с различни имена - председател Р.А. и съдебни заседатели - И.И. и Ц.Б.. След постановяване на съдебния акт, съдът се е произнесъл и по мярката за неотклонение на подсъдимия. Сравнявайки подписите на съдебния състав и по-специално на втория съдебен заседател е видно, че те съществено се различават един от друг в присъдата и в определението по МНО. Освен това, въпреки че в присъдата като съдебен заседател е вписана Ц.Б., то подпис в съдебния акт е положила Ц.Б..

Съгласно разпоредбата на чл. 258 ал. 1 НПК, делото се разглежда от един и същи състав на съда от започване до завършване на съдебното заседание. В този случай законът е изключил възможността за продължаване на делото и за постановяване на съдебен акт в състав различен от този който е започнал процеса. Именно заради това, тази е и първата разпоредба на закона в Глава ”Съдебно заседание”.

Когато в различните протоколи от с.з. проведени по едно и също дело са вписани участници в съдебен състав с различни имена, това води на извода за нарушена разпоредба на чл. 258, ал. 1 НПК и представлява отстранимо съществено процесуално нарушение по смисъла на чл.348 ал.3 НПК. Последното пък е самостоятелно основание за отмяна на съдебния акт.

В тази връзка е и константната практиката на ВКС.

Отделно от посоченото по-горе, при разглеждане на делото първоинстанционният съд е допуснал и други нарушения на процесуалните правила, касаещи постановения съдебен акт и мотивите към него.

 

 

В Присъдата си ВрРС е прие, че отправеното от страна на подсъдимия заканване "би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му". В мотивите си обаче, съдът е приел, че "отправените конкретни закани към личността на пострадалото лице, които последното е възприело, са възбудили основателен страх за осъществяването им" /стр.7 от мотивите, ред 18 отгоре/.

Противоречия са допуснати и при мотивирането на субективната страна на деянието /стр.8/. Първоначално съдът е посочил, че подсъдимия е действал с пряк умисъл, като е искал и целял настъпването на обществено опасните последици. Малко по-надолу обаче е посочено, че с отправените закани за убийство подсъдимия е допускал настъпването на обществено опасните последици и се е съгласявал с настъпването на вредоносния резултат - налице е едно недопустимо смесване на пряк и евентуален умисъл.

По този начин съдът е допуснал противоречие както между диспозитив и мотиви, така и в самите мотивите на присъдата си, като е нарушил тяхното единство. Именно и поради това втората инстанция не може да се провери каква е била действителната му воля относно приетите фактически положения и направените правни изводи.

Допуснатото нарушение е съществено по смисъла на чл.348 ал.3 от НПК и е самостоятелно основание за отмяна на атакуваната присъда.

Нарушение са допуснати от съдът и при индивидуализацията на наказанието на П..

От една страна, ВрРС е приел, че подсъдимия е личност с невисока степен на обществена опасност, игнорирайки посочените в справката за съдимост на същия шест броя осъждания, за различни деяния, с наложени различни наказания, включително и "лишаване от свобода" с ефективно изтърпяване. Малко по-надолу обаче, съдът приема като отегчаващо обстоятелство обремененото съдебно минало на П..

Наред с това, съдът е приел, че следва да определи наказанието под средния размер, т.е. при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Така както са посочени смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства обаче, следва да се направи извод за превес на вторите, което пък означава, че следва да бъде определен по-висок размер на наказание.

Посоченото по-горе нарушения не могат да бъдат отстранени от настоящата инстанция, поради което и ВрОС намира, че следва да отмени атакувания съдебен акт, без да се занимава с въпроси по същество на спора, като делото следва  да се върне на РС Враца за ново разглеждане от друг състав.

При новото разглеждане на делото, съдът да вземе предвид и становищата отразени във въззивните жалби на подсъдимия и частния обвинител.

 

 

Водим от горното и на основание чл.334 т.1 пр.2 вр.чл.335 ал.2 от НПК, Врачанският окръжен съд  

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

Отменява присъда № 57/17.07.2014 година на РС Враца постановена по НОХД № 668/2014 год. по описа на същия съд и връща делото за ново разглеждане от друг състав.

При новото разглеждане, съдът да съобрази и изложеното във въззивните жалби на подсъдимия и частния обвинител.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........