Р Е Ш Е Н И Е №

 

гр. ВРАЦА 10.11.2014 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Врачанският окръжен съд, Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на шести ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:АГНЕСА СТАВАРОВА

            ЧЛЕНОВЕ:И. МАРИНОВ

                                              ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

 

при секретаря М.К., като разгледа докладваното от съдия Маринов ВЧНД № 482 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХХІ НПК, вр.чл.250, ал.5 НПК.

Образувано е по въззивна жалба от И.И.В.,***, против определение № 2608/25.09.2014 г. на Врачанския районен съд, с което е прекратено наказателното производство по НЧХД № 1180/2014 г., образувано по негова тъжба против лицата К.П.С. и Д.К.Ц. за престъпление против личността.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност, необоснованост и неправилност на атакуваното определение, като се прави искане за отмяната му и връщане делото на първостепенния съд за даване ход на тъжбата и разглеждането му в съдебно заседание. Изразява се становище, че изводите на районният съд не съответстват на фактическата обстановка, тъй като по начало не са били налице предпоставките за прекратяване на наказателното производство.

Ответната по жалбата страна К.П.С. лично и чрез служебния си защитник - адв.З. изразяват становище за неоснователност на жалбата. Желаят въззивният съд да остави същата без уважение, а постановеното от РС - Враца определение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Ответната по жалбата страна Д.К.Ц. не се явява, не се представлява и не е взел становище.

Врачанският окръжен съд, като взе предвид наведените в жалбата и в съдебно заседание доводи и съображения от двете страни и след като извърши цялостна проверка на обжалваното определение съобразно правомощията си по чл.314 НПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.319 НПК, от страна с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Съдебното производство по делото е образувано по внесена  в Районен съд Враца тъжба с вх.№ 13134/29.08.2014 г. от И.И.В. против лицата К.П.С. и Д.К.Ц. за престъпление против личността. Тъжбата е подадена чрез началника на ОЗ Враца на 26.08.14 год., като в нея се сочи, че двамата подсъдими са нанесли побой на пострадалия в общата им килия, вследствие на което на В. е причинено телесно увреждане. Посочва се, че побоя е преустановен след намеса на надзирател. Към тъжбата са приложени писмени доказателства във връзка с изложените в нея факти и обстоятелства.

Въпреки това, с разпореждане № 2451/05.09.2014 г., постановено по НЧХД № 1180/2014 г. по описа на ВрРС, съдията-докладчик е оставил производството по делото без движение, като е дал указания на тъжителя в 7-дневен срок да отстранят посочените в мотивите на разпореждането нередовности на тъжбата, а именно - да конкретизира и прецизира мястото на извършване на деянието, както и да представи доказателства за внесена д.т.

В изпълнение на дадените с разпореждането указания, на 24.09.2014 г. по делото е постъпила справка от ЦКБ АД Клон Враца, от която е видно, че от името на тъжителя по делото е внесена д.т. в размер на 14 лв.

Въпреки това, с Определение № 2608/25.09.2014 г. в разпоредително заседание, съдията докладчик е прекратил наказателното производство на основание чл. 289, ал. 1, вр.чл. 24, ал. 4, т. 2 НПК приемайки, че визирания в разпореждане № 2451/05.09.2014 г. срок е преклузивен, а тъжителя не е изпълнил дадените му указания. На 26.09.2014 год. от ОЗ Враца е получена и нарочна молба от тъжителя. Същата е датирана на 19.09.2014 г. и отново е чрез началника на ОЗ Враца.

При така установеното от фактическа страна, въззивната инстанция намира, че атакуваното определение /което по същността си е разпореждане/ е неправилно и незаконосъобразно.

Видно от приложените пред първоинстанционния съд писмени доказателства, тъжбата е била подадена във ВрРС чрез началника на ОЗ Враца на 26.08.14 год., като в нея се сочи, че двамата подсъдими на 17.08.2014 г. са нанесли побой на пострадалия в общата им килия, вследствие на което на В. е причинено телесно увреждане. Посочва се, че побоя е преустановен след намеса на надзирател. Към тъжбата е представено и СМУ № 237/20.08.2014 г., от което е видно, че на лишения от свобода И.В. е извършен преглед от съдебен лекар, по повод нанесен му побой от други двама лишени от свобода, при което са констатирани причинени му телесни увреждания. От тези факти по безспорен начин се установява, че по време на инцидента описан в тъжбата на В., както той, така и двамата подсъдими са се намирали в ОЗ Враца, в килията, в която са били настанени тримата. Именно и поради това, настоящия състав на ВрОС приема, че с разпореждането си под № 2451/05.09.2014 г., постановено по НЧХД № 1180/2014 г. по описа на ВрРС, съдията-докладчик неправилно, незаконосъобразно и неоснователно е оставил производството по делото без движение. Дори липсата на внесена д.т. не е причина за спиране производството по делото, тъй като съдът има възможност да възложи такава с присъдата си, решавайки въпроса по същество.

Въззивният съдебен състав не споделя и изводите на първостепенния съд, че производството по делото е следвало да бъде прекратено поради изтичане на посочения в разпореждането срок. В случая този срок е бил инструктивен, а не преклузивен такъв, както е приел ВрРС и неговата цел е била да дисциплинира страните. Видно е, че тъжителят макар и "лишен от свобода" в ОЗ Враца е внесъл д.т., а с нарочна молба е посочил и допълнителни аргументи, във връзка с дадените му указания. Тези обстоятелства обаче не са били отчетени от първия съд, които не се е съобразил и с факта, че дните 20, 21 и 22 септември са били неработни, поради което и молбата на В. от 19.09.2014 г. е закъсняла.   

Имайки предвид посоченото по-горе, ВрОС приема, че изначално тъжбата на В. е отговаряла на изискванията на чл. 81 НПК, поради което и същата е следвало да бъде разгледана по същество от първия съд.

Неправилно първоначално делото е било оставено без движение, а в последствие и незаконосъобразно същото е било прекратено на основание чл. 289, ал. 1, вр.чл. 24, ал. 4, т. 2 НПК. В случая, ако са били налице основания за прекратяване на наказателното производство, то това е следвало да стане на основание чл. 250, ал. 1, т. 1, вр.чл. 24, ал. 4, т. 2 НПК, а съдебния акт е следвало да е разпореждане.

Предвид гореизложеното, обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на следващите се съдопроизводствени действия.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ Определение № 2608/25.09.2014 г., с което е прекратено наказателното производството по НЧХД № 1180/2014 г. по описа на Районен съд Враца и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

            

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: