Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  20.11.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд    наказателно     отделение в

публичното заседание на 20.11.2014г.                      в състав:

 

Председател:А.Ставарова

    Членове:Ив.Маринов

                                 В.Иванова

в присъствието на:

прокурора  К.Трифонова         секретар Л.Г.

като разгледа докладваното  от   Ставарова  

ВНОХ              дело N` 500     по описа за 2014 год.

 

С присъда по НОХД № 330/2013 г. постановена на 16.09.2014 г.,Районен съд - гр. Козлодуй е осъдил подс. Б.Б.С. *** за деяние по чл.144 ал.3 НК,извършено на 10.09.2012 г.,като индивидуализирал наказанието във вр. с чл.55 ал.1 т.2 б"б" НК.Наложеното наказание е пробация със следните пробационни мерки:

- по чл.42а ал.2 т.1 НК-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца с периодичност два пъти седмично;

- по чл.42а ал.2 т.2 НК-задължителни  периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца;

-по чл.42а ал.2 т.6 НК- сто часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1 година.

В тежест на подсъдимия са възложени направените по делото разноски.

Присъдата е обжалвана от подс.Б.С. чрез адв. Е.О..С жалбата се отправя упрек към първоинстанционният съд,като се твърди,че обвинението не е доказано по  категоричен и несъмнен начин и въпреки това той е дал кредит на доверие на една група свидетели,повлияни от потърпевшия или на една част от техните противоречиви показания, за  което няма изложени доводи от съда защо се позовава избирателно на тези от тях ,които подкрепят обвинението.Присъдата е постановена на базата на съществуващи улики,но не и на безспорни доказателства според този жалбоподател.

 Молят да  бъде признат за невинен и оправдан по обвинението.

Присъдата е обжалвана и от частния обвинител С.Л..

В жалбата на частния обвинител и допълнителните съображения към нея се релевира оплакване за несправедливо наказание,което е несъразмерно леко за извършеното от подсъдимия тежко престъпление .Молбата е за отмяна приложението на чл.55 НК при определяне на наказанието и същото да се замени с лишаване от свобода с ефективно изпълнение.

Пред този съд частният обвинител застъпи същото становище за несправедливо наказание,наложено на виновния с обжалваната присъда и моли то да се замени с лишаване от свобода.

Адв.О.-защитник на подсъдимия и представляваща го пред този съд поддържа жалбата и всички доводи развити в нея,като прави искане да бъде признат за невинен.

Участващият по делото прокурор от ОП-Враца счита присъдата за опорочена,защото първоинстанционният съд при решаване на делото е допуснал неотстраними от въззивния съд съществени нарушения на процесуалните правила,водещи до ограничаване правото на защита на подсъдимия.

Врачанският окръжен съд ,на основание жалбите и направените оплаквания,на основание заявеното от участниците по делото и след цялостна служебна проверка на обжалваната присъда по реда на чл.313 вр.с чл.314 ал.1 НПК намери за установено следното:

На основание обвинението,внесено от РП гр.Оряхово против подс. Б.С. за извършено от него престъпление по чл.144 ал.3 НК,на основание събраните и проверени от решаващия съд доказателства,с обжалваната присъда РС гр.Козлодуй е направил извод,че на 10.09.2012 г.,около 19.30 ч. в гр. Оряхово подсъдимият се е заканил с убийство на С.М. и това деяние би могло да възбуди основателен страх у пострадалия за осъществяването му , с думите"ще те оправя " и с реални действия ,като е замахал към главата му  с брадва,за да го посече . На осн. чл.144 ал.3 вр. с чл.55 ал.1 т.2 б"б" НК е осъден на пробация с посочените по-горе три пробационни мерки.

Но в своята дейност в изпълнение  задълженията по чл.13 и чл.14 от НПК съдът е допуснал нарушение на чл.29 ал.2, чл.107,чл.136,чл.143,чл.144,чл.281,чл.283,чл.297 НПК,водещи до съществено нарушение на процесуалните правила и ограничаване правата на страните по делото,които не могат да се отстранят от този съд,но могат да бъдат отстранени при ново разглеждане на делото.

Прието е безусловно,че подсъдимия на инкриминираната дата, около 19.30 ч. в пияно състояние с алкохолна концентрация 2.17 промила в кръвта е извършил престъплението за което е признат за виновен и осъден от първия съд.В мотивите към присъдата ,районният съд се е позовал на събраните по делото гласни доказателства,чрез разпит на свидетелите,чрез повторен разпит на една група от тях,чрез прочитане на показания на свидетели по реда на чл.281 НПК и чрез очни ставки,както и на доказателствата от ДП.

Приобщените доказателства,получени чрез разпит на св.Д.А.,Б.П.,А.М. и ползвани за доказване на обективната истина по делото са в нарушение на чл.281 ал.4 НПК или ал.5 от същия закон,защото първостепенният съд е сторил това по чл.281 ал.1 т.2 пр.2 НПК без да са налице налични предпоставки за прочитането им по този ред.Без показанията на тези свидетели трудно би могло да се направи еднозначен извод по значими въпроси по чл.301 НПК.

Съдът по време на разпита на свидетелите е изразил предварително становище,обвързващо неговата предубеденост по казуса/основание за отвод по чл.29 НПК/,сторено в съдебно заседание на 17.10.13 г.,като е заявил своето мнение за достоверността на показанията на св. Д.А. и липса на противоречие в тях между тези дадени пред съда и в ДП на 04.12.12 г.,както и по отношение достоверността в показанията на св. С.К. от 17.10.13 г.На тази дата с протоколно определение и с такова от 03.02.14 г./л.42,л.102 и л.104 съдебното дело/ е поискал търсене на наказателна отговорност от този свидетел за деяние по чл.290 НК.Сезираната районна прокуратура в хода на съдебното следствие по това дело се е произнесла по направеното от председателя на съдебния състав искане с постановление ,приложено на л.151 от съдебното дело.Въпреки  изразеното становище за ненадеждността на показанията й,съдът е провел повторен разпит на 16.09.14 г./л.173/ и се е позовал избирателно на показанията на този свидетел,без ясна аргументация за това.

Допуснатите очни ставки между свидетелите са в нарушение на чл.143 НПК,където ясно са очертани правилата за това процесуално действие и които не са спазени от този съд.

По делото не са събрани  по надлежен ред доказателства за безспорно приетата алкохолна концентрация у дееца по време на деянието от 2.17 промила в кръвта.Приложената по делото справка/л.21 ДП/ за направена проба с алкотест - дрегер по никакъв начин не способства за установяване субективната съставомерност на деянието,в каквато насока е направено искане от адв. Д.А. в съдебно заседание на 16.09.2014 г.,по късно оттеглено от адв. О. на 15.04.14 г./л.145/.Съдът е оставил без отговор и двете искания.Сам служебно е бил длъжен да назначи експертиза за изясняване на това обстоятелство,като се ползва от специалните знания на вещи лица от областта на медицината. След анализ на всички доказателства свързани с употребеното количество алкохол от дееца,предхождащо деянието и обективното му състояние по време и след деянието,изводимо от показанията на свидетелите очевидци и данните от техническото средство,да определят алкохолната концентрация в кръвта на подсъдимия и въздействие върху психомоторното му състояние,за определяне степента на алкохолното опиянение и за да се направи извод от  съда за субективните признаци на престъплението.

На следващо място трябва да се отчете допуснатото нарушение по чл.283 НПК ,тъй като съдът се е позовал на доказателства по досъдебното делото,които съдържат факти имащи значение за изясняване на обстоятелства по делото,без да са приобщени по надлежния ред чрез прочитането им,водещо до ограничаване правата на участниците в процеса.

Съдът е ограничил конституционната право на защита на подсъдимия,като не му е  осигурил последна дума по чл.297 НПК.

На основание  установените при проверката съществени нарушения на процесуалните права на страните,ограничаващи правото им  на защита  по вина на съда,въззивният съд има само една възможност- да отмени присъдата и да върне делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

Оплакването в жалбата на подсъдимия и това в жалбата на частния обвинител засяга въпроси по същество и с оглед изхода на делото не следва да бъдат проверени от този съд.

За прецизност обръща внимание,че приетите за изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства при индивидуализиране на наказанието на подсъдимия по своята същност трудно биха могли да се приемат за такива,защото липсват доказателства за увредено здраве на едно от децата му, както и обстоятелството ,че той и съпругата му са безработни.

На основание горните доводи и  на осн. чл.334 т.1 пр.2 вр. с чл.335 ал.2 вр. с чл.348 ал.3т.1 НПК Врачанският окръжен съд

 

 

              Р  Е  Ш  И  :

 

Отменява присъда № 42 от 16.09.2014 г.,постановена по НОХД № 330/13 на РС Козлодуй и връща делото на съда за ново разглеждане.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........