ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………………

 

                   гр.Враца 03.11.2014 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

     Врачанският окръжен съд, наказателно отделение, в закрито  заседание на трети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                  Председател:Веселка И.

                                     

                         Съдебни заседатели:Ю.А.

                                               П.К.

 

като разгледа докладваното от съдия И. НОХД № 199 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.306 ал.1 т.4 НПК.

Образувано е по повод писмо изх.№ 76284/30.09.2014 г. на председателя на Националното бюро за правна помощ, от което е видно, че с Решение № ВР–1366-48664/18.07.2013 г. на НБПП на адвокат Д.К.В. е определено и изплатено адвокатско възнаграждение в размер на 220.00 лв. за предоставена правна помощ като служебен защитник на Т.К.Б.-подсъдима по НОХД № 199/2013 г. по описа на ВОС.

Искането е за постановяване на съдебен акт, с който така направените разноски да бъдат присъдени в полза на НБПП.

Врачанският окръжен съд, след като се запозна с направеното искане, намира същото за процесуално допустимо и основателно, поради следните съображения:

От представеното НОХД № 199/2013 г. по описа на ВОС е видно, че съдебното производство по делото е приключило с присъда № 19/26.06.13 г., с която подсъдимата Т.К.Б. е била призната за виновна и осъдена по всяко от възведените срещу нея две обвинения, като й е било определено общо наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е било отложено за тригодишен изпитателен срок. Присъдата е влязла в законна сила на 12.07.13 г.

На основание чл.94, ал.1, т.9 от НПК като служебен защитник на Б. в производството по делото е взел участие адв.Д.К..

След влизане на присъдата в сила, на база представен отчет за предоставена правна помощ от адв.К. по НОХД № 199/13 г. по описа на ВОС и становище от АС-Враца с цитираното по-горе решение на НБПП на същия е било определено и изплатено адвокатско възнаграждение в размер на 220.00 лв. за предоставената правна помощ.

Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав приема, че това възнаграждение за служебен защитник е част от направените по делото общи разноски, поради което на основание чл.189, ал.3 от НПК следва да бъде възстановено на НБПП, като подсъдимата Т.Б. бъде осъдена да го заплати.

Водим от горното и на основание чл.306 ал.1 т.4 пр.2 във вр. с чл.189, ал.3 НПК, Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСЪЖДА подсъдимата Т.К.Б.-родена на *** ***, българка, българска гражданка, с постоянен адрес ****,  ЕГН ********** да заплати в полза на Националното бюро за правна помощ гр.София направените разноски по НОХД №199/2013 г. по описа на ВОС в размер на 220.00 /Двеста и двадесет/ лева - изплатено възнаграждение за служебен защитник.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от връчването на преписа пред САС.

 

                             Председател:

                                                                              

                                 

                           Съдебни заседатели: