ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………………

 

Гр.Враца 03.11.2014 година

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

Врачанският окръжен съд наказателно отделение в разпоредително заседание на трети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИВАН МАРИНОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Маринов ЧНД № 510 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243 НПК и е образувано по жалба адв.М.Б. - повереник на Г.А.И. ***.

Обжалва се постановление на ОП Враца от 20.10.2014 год. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 864/14 год. по описа на РУП Враца /ДП № 106/14 г. по описа на ОП Враца/.

В жалбата се навеждат доводи и съображения за непълнота на събрания доказателствен материал, за липса на обективност при водене на разследването, за незаконосъобразност на атакувания акт, с оглед на което се прави искане същият да бъде отменен изцяло, а делото да се върне на ОП Враца, с указания за продължаване на разследването.

Врачанския окръжен съд, след като се запозна с доводите и съображенията изложени в жалбата, с материалите по приложеното досъдебно производство, както и с атакуваното постановление приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 243 ал. 3 НПК, от лице с правен интерес - законна наследница на пострадалия В.П.И. и срещу подлежащ на обжалване акт, поради което и същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество обаче, тя е неоснователна по следните съображения:

Досъдебното производство е било образувано при условията на чл.212 ал.2 НПК, срещу неизвестен извършител за това, че за времето от 15.30 ч. на 31.07.14 г. до 06.30 ч. на 01.08.14 г., в местността "Дългата поляна", в землището на с.Тишевица обл.Враца умишлено е причинил смъртта на В.П.И. от с.с. - престъпление по чл. 115 НК.

В хода на досъдебното производство са били събрани всички възможни писмени и гласни доказателства, имащи значение за изясняване на делото от фактическа страна – извършен е оглед на местопроизшествие, като е съставен протокол за това и е изготвен фотоалбум, разпитани са свидетелите участвали при издирването и намиране на трупа на пострадалия, изготвени са химическа и съдебно-медицинска експертизи.

Така събрани, доказателствата са били анализирани задълбочено, заедно и поотделно вследствие на което, решаващата прокуратура е достигнала до обосновани и законосъобразни правни изводи, досежно всички обстоятелства от предмета на доказване, а възприетата в постановлението фактическа обстановка, изцяло кореспондира със събрания доказателствен материал.

По делото безспорно е установено и правилно е възприето в мотивите на ВрОП, че починалия И. е бил роден и е живеел постоянно в с. Тишевица на ул. „К.” № *, заедно с дядо си и братята си - свидетелите С.А. и А. И.. Издържал се, като пасял кравите на св. А.П..

На 31.07.2014 г. около 15.30 часа, И. бил забелязан от св.Д. Б. в района на язовира, под местността „Дългата поляна”, в землището на с. Тишевица.

Около 16.30 часа започнал да вали проливен дъжд, придружен с гръмотевици. Лошото време продължило до късно вечерта, поради което около 18.30 часа, св. А.П. излязъл извън селото за да прибере кравите си. Намерил животните в земеделски блок с ожъната рапица, но И. не бил с тях. Свидетелят го викал по име няколко пъти и след като не получил отговор от него, решил че той се е прибрал по-рано заради дъжда. Подкарал кравите и се прибрал в селото.

Около 19.00 часа братята на починалия - св.А. и св. А.И. забелязали, че кравите, които пасял брат им се прибрали без него. Изчакали около час, докато интензитета на дъжда намалял и излезли да го търсят извън селото, където обикновено извеждал животните. Тъй като не успели да го намерят, а и вече се било стъмнило, двамата братя потърсили помощта на кмета на селото св. И.Г. И.. Около 22.30 часа, с негово съдействие бил осигурен камион, с който търсенето продължило в района на м. „Дългата поляна” и около язовира, но без резултат. Около полунощ пристигнал и арендатор от селото, с автомобила на който търсенето продължило до около 01.20 часа, но тъй като не намерили починалото лице се прибрали.

Сутринта на 01.08.2014 г., около 05.30 часа свидетелите С.А. и А. И. отново излезли да търсят брат си. Около 06:10 часа, двамата открили тялото на починалия в същата местност, във висока около 0.5 м. трева, на приблизително 6-7 метра в дясно от пътя за с. Вировско, на 300 метра от табелата, обозначаваща края на с. Тишевица. Веднага сигнализирали кмета на селото, който пък съобщил на полицията.

От назначената по делото съдебно медицински експертиза е видно, че при извършения оглед и аутопсия на трупа на починалото лице са установени увреждания от атмосферно електричество /мълния/, с характерното за това „гръмотевична фигура” на ляв хълбок и механично сплитане на космите на тялото и крайниците.

Заключението на експерта е, че причина за смъртта на Валери И. е преминаването на ток с твърде голямо напрежение и сила през тялото на пострадалия, от въздействието на атмосферното електричество, което е довело до остра сърдечно съдова и дихателна недостатъчност, в следствие на внезапно спиране на сърдечната дейност.

От назначената по делото химична експертиза е установено, че в кръвта на починалото лице няма констатирано наличие на алкохол.

Така установена, фактическата обстановка се подкрепя както от гласните доказателствени средства - показанията на разпитаните по делото свидетели, участвали при издирването и намиране на трупа на пострадалия, така и от приложените писмени такива -  протокол за оглед на местопроизшествие и приложен към него фотоалбум, от заключенията на вещите лица по изготвените експертизи.

Именно и поради това, решаващата прокуратура е достигнала до единствения правилен извод, че липсват доказателства за извършено престъпление от общ характер, поради което напълно законосъобразно е прекратила наказателното производство по реда на чл. 243, ал. 1, т. 1, вр.чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК.

Така направен, извода на прокуратурата се споделя изцяло от настоящия състав на Врачанския окръжен съд.

Както беше посочено по-горе, на проведеното ДП са събрани всички възможни писмени и гласни доказателства, имащи значение за изясняване на делото от фактическа страна, като същите са анализирани подробно и задълбочено в прокурорския акт. По безспорен начин е установено, че причината за смъртта на лицето е остра сърдечно съдова и дихателна недостатъчност причинена от преминаването на атмосферно електричество с голямо напрежение и сила през тялото му. Този извод еднозначно се подкрепя от всички доказателства, вкл. тези съдържащи се в свидетелските показания и съдебно­ - медицинската експертиза. Това изключва всякаква възможност лицето да е умъртвено умишлено или смъртта му да е причинена поради непредпазливост.

Обстоятелството, че разпитаните свидетели не са намерили И. вечерта, а са намерили трупа му на следващия ден и то в местност, в която и предната нощ са го търсили, би могло да се обясни с факта, че търсенето е било в тъмната част от денонощието, на светлините от фаровете на автомобила и в дъждовно време, а от показанията на разпитаните свидетелите става ясно, че не са слизали от камиона. Освен това, видно от снимковия материал към протокола за оглед на местопроизшествие, починалия е бил облечен със зелен дъждобран, а на мястото където е намерен трупа, имало висока около 50 см. трева. Тялото пък било на няколко метра навътре от пътя, по който са преминавали автомобилите със свидетелите.

Именно и поради това, настоящата инстанция не споделя направените възражения за непълнота на събрания доказателствен материал, както и становището за липса на обективност при водене на разследването и превратно тълкуване на наличните доказателства. От една страна, в тази насока липсват каквито и да било доказателства. От друга страна по безспорен начин е била установена причината за смъртта на И. - остра сърдечно съдова и дихателна недостатъчност причинена от преминаването на атмосферно електричество с голямо напрежение и сила през тялото му, което изключва всякаква възможност лицето да е умъртвено умишлено или смъртта му да е причинена поради непредпазливост.

Направените в жалбата твърдения за множество увреждания по тялото на пострадалия не се подкрепят от извършените оглед и аутопсия на трупа, както и от заключението на експерта.

Що се касае до искането направено пред разследващите органи за допускане на допълнителна съдебно медицинска експертиза, настоящата инстанция намира, че същото правилно е било оставено без уважение като неоснователно. Изготвената на ДП СМЕ, позовавайки се на всички данни от разследването, включително и извършена аутопсия е достигнала до категорично заключение относно причината за смъртта на И.. Същата е ясна, пълна и обоснована. Липсват съмнения за нейната правилност. От друга страна, дори да бъде допусната нова експертиза, тя по никакъв начин не би могла да достигне до друго заключение, ползвайки същите медицински документи и свидетелски показания. Безспорно е, а това е видно и от представените фотоалбуми, че при проведената аутопсия на починалия, не са констатирани други увреждания, освен причинените от преминаването на атмосферно електричество с голямо напрежение и сила през тялото на И.. Напротив, установено е, че мозъчната обвивка е здрава, без кръвоизливи под и над нея, костите на черепната основа са здрави, меките тъкани на шията са без изменение, костите на гръдната клетка са здрави, стомахът е със здрави стени, костите на гръбначния стълб и тазовия пръстен са здрави.

Неоснователно е и искането в жалбата, за връщане на делото на ОП Враца, с указания за повдигане на обвинение за извършено престъпление. Следва да се отбележи, че въпросът дали да повдигне обвинение срещу конкретно лице и за какво престъпление е от изключителна компетентност на прокурора, съгласно чл.127 ал.1 от Конституцията на РБ и чл.46 ал.1 НПК.

Съдът, като независим и безпристрастен арбитър между страните няма процесуална възможност да указва на прокурора да предяви обвинение срещу определено лице за конкретно извършено от него престъпление, като дори въвеждането на съдебния контрол върху прекратяването на наказателното производство не отнема това правомощие на прокурора.

Предвид изложеното и с оглед липсата на отменителни основания съдът намира, че обжалваното постановление на ВрОП следва да бъде потвърдено като правилно, обосновано и законосъобразно, а жалбата срещу него да бъде оставена без уважение, като неоснователна и недоказана.

 

 

Водим от горното и на основание чл.243 ал.5 т.1 НПК, Врачанския окръжен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

Оставя без уважение жалбата на адв.М.Б. - повереник на Г.А.И. *** против Постановление на Врачанска окръжна прокуратура от 20.10.2014 год., с което на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НПК е било прекратено наказателното производство по ДП № 864/14 год. по описа на РУП Враца /ДП № 106/14 г. по описа на ОП Враца/, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.115 НК.

ПОТВЪРЖДАВА Постановление на ОП Враца от 20.10.2014 год.

Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7 дневен срок от съобщението пред САС.

 

                        

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :