О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,  Наказателно  отделение, в закрито заседание на 10.11.2014 г., в състав:

                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА                 

                           ЧЛЕНОВЕ:СНЕЖАНА НАУМОВА

                                   ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Наумова

ВЧН  дело N`521  по описа за  2014   г.

За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.345, ал.1, вр.чл.306, ал.3, вр. ал.1, т.4 от НПК.

С определение № 602/06.10.2014 г., постановено по НОХД № 649/2013 г. РС-Враца, ІІІ наказателен състав в закрито заседание, в производство по чл.306, ал.1, т.4 пр.2 от НПК, на основание чл.189, ал.3 от НПК е осъдил подсъдимия Ц.Б.П. *** да заплати в полза на държавата по сметка на Националното бюро за правна помощ направените разноски под формата на адвокатско възнаграждение за предоставена му правна помощ по цитираното НОХД в размер на 250 лева.

Жалба срещу определението, в срока по чл.342, ал.1 от НПК, е депозирал подсъдимият П., в която сочи, че не е в състояние да заплати тази суми за адвокатско възнаграждение, поради липса на финансови средства, тъй като в момента изтърпява наказание лишаване от свобода и моли за „отсрочка” до излизането му от затвора.

Въззивният съд, след като се запозна с жалбата и извърши служебна проверка на материалите по делото, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, но разгледана по същество се явява неоснователна.

НОХД № 649/2013 г. по описа на РС-Враца е било образувано по внесен обвинителен акт от РП-Враца срещу трима подсъдими, сред които и жалбоподателя П., по обвинение в извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, 4 и т.5, вр.чл.194, ал.1 от НК. С протоколно определение № 171, постановено в съдебно заседание от 14.08.2013 г. РС-Враца е одобрил споразумение за решаване на делото, сключено между прокурор от РП-Враца, подсъдимият П. и служебният му защитник-адв.М.С. Б., по силата на което П. е бил признат за виновен по възведеното срещу него обвинение и при условията на чл.55 от НК му е наложено наказание в размер на осем месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор, съгласно чл.61, т.2, вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

След влизане в сила на одобреното споразумение, с Решение № ВР-1711-72663/07.10.2013 г. на председателя на НБПП, въз основа на представен отчет от адв. Б. по НОХД № 649/2013 г. по описа на РС-Враца, на основание чл.18, т.1 от Наредбата за заплащане на правна помощ, на същия е определено възнаграждение в размер на 250 лева за предоставена правна помощ на лицето Ц.Б.П..

Врачански окръжен съд намира така постановеното  определение за законосъобразно. Съгласно чл.189, ал.3 от НПК когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда с присъдата си или с определение по реда на чл.306, ал.1, т.4 от НПК да заплати разноските по делото, включително и за служебно назначения защитник. От приложеното НОХД № 649/2013 г. по описа на РС-Враца е видно, че подсъдимият П. е бил признат за виновен по предявеното му обвинение, а като негов служебен защитник в проведеното съдебно производство по описа на РС-Враца, е бил назначен и е взел участие адв. М. Б. от ВрАК. От приложеното решение на НБПП се установява, че на този адвокат е изплатено възнаграждение в размер на 250 лв. за осъществената от него правна помощ в съдебната фаза на процеса. Следователно налице са всички основания на чл.189, ал.3 от НПК за присъждане на направените разноски за служебен защитник в тежест на подсъдимия и в полза на НБПП.

Във връзка с наведените в жалбата доводи следва да се подчертае, че НПК не предвижда възможност подсъдимото лице да бъде освободено от разноски, в случаите, когато същите касаят наказателното производство.

При тези съображения, настоящата инстанция счита, че подсъдимият П. правилно е бил осъден с атакуваното определение да заплати тези разноски, поради което жалбата му се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а съдебния акт като законосъобразен, следва да бъдат потвърден.

Водим от горното и на основание чл.345 от НПК, Врачански окръжен съд

 

            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 602/06.10.2014 г., постановено по НОХД № 649/2013 г. по описа на РС-Враца, с което подсъдимия Ц. Б.П. е осъден да заплати в полза на Националното бюро за правна помощ направените разноски под формата на адвокатско възнаграждение за предоставена му правна помощ по НОХД № 649/2013 г. по описа на РС-Враца в размер на 250 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                

                      

                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                   2.