О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в закрито    заседание на деветнадесети ноември, две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

   Председател:ЛИДИЯ КРУМОВА

Членове:ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА

        СНЕЖАНА НАУМОВА                      

Като разгледа докладваното от съдия Л. Крумова  ВЧН дело N 523 по описа за  2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.407, ал.1 ГПК и е образувано въз основа на жалба / молба/ от Н.С.Д. ***, против разпореждане на ВрРС, по НЧХ дело № 859/2012год., с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист за сумата 400лв. - представляваща разноски по делото. С молбата се прави искане за отмяна на разпореждането, въз основа на което е издаден изпълнителния лист, както и да бъде издаден друг изпълнителен лист, против Л.М.Г. за същата сума от 400лв., в полза на молителя Н.Д., с което да му бъде възстановена незаконно удържаната сума по изп. дело № 125/2011год. от ЧСИ Г.Б..

ВрРС служебно е изискал писмени доказателства - копие от покана за доброволно изпълнение по изп. дело № 1267/2013год. и уведомление до длъжника  по делото Н.С.Д., които е приложил към молбата.

ВрОС, след като се запозна с наведените в жалбата доводи и направени искания, с материалите по делото и приложените нчх дело № 859/2012год. на ВрРС и внчх дело 590/12год. на ВрОС, приема за установено следното:

Жалбоподателят Н.Д. и И.Н.Д. са били частни тъжители по нчх дело № 859/2012год. против подсъдимия Л.М.Г. за две престъпления по чл. 147, ал.1, пр.2 НК. С постановения по делото съдебен акт, ВрРС признал подсъдимия Г. за невиновен и по двете повдигнати частни обвинения за преписване на престъпления и го оправдал, като възложил в тежест на частния тъжител Н.Д. направените от подсъдимия разноски в размер на 400лв. Присъдата на ВрРС е обжалвана и пред ВрОС е образувано ВНОХ дело № 590/2012год. С въззивния съдебен акт, ВрОС отменил присъдата на ВрРС в частта, с която подсъдимият е бил признат за невинен и оправдан по едно от обвиненията по чл. 147, ал.1, пр.2 НК - в това, да е преписал престъпление - опит за убийство на Н.С.Д., както и в частта, относно произнасянето по гражданския иск на Д. и разноските по делото. С присъдата си ВрОС е признал подсъдимия  Л.М.Г. за виновен  в това, да е преписал  престъпление - опит за убийство на Н.С.Д.- престъпление по чл. 147, ал.1, пр.2 НК, като на основание чл. 78а НК го освободил от наказателна отговорност и му наложил административно наказание. Въззивният съд уважил предявеният от Н.Д. граждански иск в размер на 1000лв., като в останалата част го отхвърлил като неоснователен и недоказан. С въззивната присъда подсъдимият  Л.Г. е осъден да заплати на частния тъжител направените деловодни разноски в размер на 256лв. В останалата част, с която подсъдимият Л.Г. е оправдан за престъпление по чл. 147, ал.1, пр.2 НК - затова, че преписал престъпление на Н.Д. и И.Д., първоинстанционния съдебен акт е потвърден. Въззивната присъда е влязла в законна сила на 20.12.2012год.

На 12.03.2013год. подсъдимият  Л.М.Г. подал молба до ВрРС за издаване на изпълнителен лист  за присъдените му разноски в размер на 400лв. Съдията-докладчик, без да провери окончателния съдебен акт на ВрОС, с който първоинстанционната присъда за тези разноски в размер на 400лв. в полза на подсъдимия е била отменена, само с една резолюция "Да" без дата, постановил издаването на изпълнителен лист, за сума, за която не е имало изпълнителен титул - влязъл в сила съдебен акт.

При това положение, безспорно е, че това разпореждане за издаване на изпълнителния лист против жалбоподателя Н.С.Д. за сумата 400лв. е в нарушение на чл. 404, т.1 ГПК.

Въз основа на така издадения изпълнителен лист, пред ЧСИ Г.Б. гр. Враца е образувано изпълнително дело № 1267/2013год. за сумата 400лв. със страни Л.М.Г. - взискател и Н.С.Д. -длъжник, както и за 72лв. разноски и 56,64лв. такса в полза на ЧСИ, или общо за сумата 528,64лв. До длъжника Д. е изпратена покана за доброволно изпълнение изх. № 7231/04.04.2013год., която не е връчена по реда на чл. 43, ал.1 ГПК - нито лично на адресата, нито чрез друго лице. След неуспешното издирване на Д., за да му бъде връчена поканата за доброволно изпълнение, на входната врата на същия е залепено уведомление по реда на чл. 47 ГПК, с което е уведомен, че в двуседмичен срок от 12.04.2013год. същият следва да се яви в канцеларията на ЧСИ Г.Б. в гр. Враца, за да му бъде връчено съобщението. Този двуседмичен срок е изтекъл на 26.04.2013год., от който момент се счита, че длъжникът е уведомен по смисъла на чл. 47, ал.5 ГПК.

В същото време обаче нито в поканата за доброволно изпълнение, нито в уведомлението е посочено, че същият е уведомен за разпореждането на ВрРС с което е издаден изпълнителния лист, нито за правото му да обжалва това разпореждане в двуседмичен срок. От описаното в поканата за доброволно изпълнение е видно, че към същата е бил приложен само препис от изпълнителния лист, а не и от самото разпореждане, а именно това разпореждане е актът, който Д. е имал възможност и право да обжалва съгласно разпоредбата на чл. 407, ал.1 ГПК. Липсата на доказателства, че жалбоподателят Н.Д. е бил уведомен за издаденото от ВрРС разпореждане, въз основа на което е издаден изпълнителния лист и, че същият има право да обжалва това разпореждане следва да се преценява в негова полза, като се приеме неговото твърдение в допълнителната молба от 13.10.2014год., че е узнал за издадения срещу него изпълнителен лист, респ. за разпореждането за издаване на този лист едва на 19.08.2014год., когато е посетил кантората на ЧСИ Г.Б..

Жалбата на Н.Д. против разпореждането на ВрРС за издаване на изпълнителния лист е подадена на 20.08.2014год., т.е. от деня, в който за него е започнал да тече законоустановения 14-дневен срок за обжалване на разпореждането. При това положение, същата се явява процесуално допустима.

Както беше посочено и по-горе, разпореждането, което се атакува с тази жалба е незаконосъобразно - издадено е в противоречие с разпоредбата на чл. 404, т.1 ГПК - без да има влязъл в сила съдебен акт за сумата, за която е постановено издаването на изпълнителния лист. Освен това, разпореждането не отговаря и на изискванията за форма - същото се състои от едно "Да" и подпис, без да е описано по кое дело се издава, от кой съдия, на коя дата и на база на кой влязъл в сила съдебен акт. Всичко това дава основание на настоящия състав за отмяна на разпореждането като незаконосъобразно.

След отмяна на атакуваното разпореждане, делото следва да се върне на ВрРС за издаване на изпълнителен лист /обратен/ в полза на длъжника по изпълнително дело № 1267/13год. на ЧСИ Г.Б. гр. Враца - жалбоподателя в настоящето производство Н.Д., против взискателя по това изп. дело - Л.М.Г. за неправилно събраната от Д. сума, като по аналогия се приложи разпоредбата на чл.245, ал.3 ГПК.

При горните съображения и на основание чл. 278, ал.4, вр. чл. 271 ГПК, Врачанският окръжен съд

                 О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно разпореждане на Врачанския районен съд, без дата, постановено по нчх дело № 859/2012год. по описа на същия съд, с което е постановено издаване на изпълнителен лист по същото дело против Н.С.Д. *** за сумата 400лв., в полза на  Л.М.Г. ***.

Делото да се върне на ВрРС за произнасяне по останалите искания в молбата на Н.С.Д..

НАСТОЯЩЕТО  определение е окончателно.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 2..........