О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  Наказателно  отделение, в закрито заседание на 13.11.2014 г., в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:АГНЕСА СТАВАРОВА

      ЧЛЕНОВЕ:ИВАН МАРИНОВ

                ВЕСЕЛКА ИВАНОВА                           

    

като разгледа докладваното от съдията ИВАНОВА

ВЧН  дело N`527  по описа за  2014   г.

    за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.345, ал.1, вр.чл.306, ал.3, вр. ал.1, т.4 от НПК.

С определение № 245/14.10.2014 г., постановено по НОХД № 349/2014 г. РС-Мездра, І наказателен състав, в закрито заседание в производство по чл.306, ал.1, т.4 пр.2 от НПК, на основание чл.189, ал.3 от НПК е осъдил подсъдимия Ц.В.Ц. да заплати в полза на Националното бюро за правна помощ направените разноски под формата на адвокатско възнаграждение за предоставена му правна помощ по цитираното НОХД в размер на 250 лева.

Жалба срещу това определение, в срока по чл.342, ал.1 от НПК, е депозирал подсъдимият Ц., в която сочи, че не е в състояние да заплати тази сума за адвокатско възнаграждение, поради липса на финансови средства и обстоятелството, че е безработен. На това основание моли определението да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Въззивният съд, след като се запозна с жалбата и извърши служебна проверка на материалите по делото, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, но разгледана по същество се явява неоснователна.

НОХД № 349/14 г. по описа на РС-Мездра е било образувано по внесен обвинителен акт от РП-Мездра срещу  жалбодателя Ц.Ц., по обвинение в извършени престъпления по чл.151, ал.1 и по чл.191, ал.1 от НК. Същото е приключило с осъдителна присъда № 37/09.07.2014 г., с която на подсъдимия Ц. е наложено общо наказание в размер три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от три години, към което е присъединено изцяло и наказанието обществено порицание. Присъдата е влязла в законна сила на 25.07.14 г.

Производството по делото е протекло по реда на глава 27, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК, като на основание чл.372, ал.2 от НПК като служебен защитник на подсъдимия е бил назначен и е взел участие адв.Д. С..

След влизане в сила на присъдата, с Решение № ВР-1574-85605/18.09.2014 г. на председателя на НБПП, въз основа на представен отчет от адв.С. по НОХД № 349/14 г. по описа на РС-Мездра, на основание чл.17, т.2 от Наредбата за заплащане на правна помощ, му е определено възнаграждение в размер на 250 лева за предоставена правна помощ на лицето Ц.В.Ц..

Врачански окръжен съд намира така постановеното определение за законосъобразно. Съгласно чл.189, ал.3 от НПК когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда с присъдата си или с определение по реда на чл.306, ал.1, т.4 от НПК да заплати разноските по делото, включително и за служебно назначения защитник. От приложеното НОХД № 349/14 г. по описа на РС-Мездра е видно, че подсъдимият Ц. е бил признат за виновен по предявеното му обвинение, а като негов служебен защитник в съдебната фаза на процеса в рамките на НОХД № 349/14 г. по описа на РС-Мездра, е бил назначен и е взел участие адв.Д. С. от ВрАК. От приложеното решение на НБПП се установява, че на този адвокат е изплатено възнаграждение в размер на 250 лв. за осъществената от него правна помощ в съдебната фаза на процеса. Следователно налице са всички основания на чл.189, ал.3 от НПК за присъждане на направените разноски за служебен защитник в тежест на подсъдимия и в полза на НБПП.

Във връзка с наведените в жалбата доводи следва да се подчертае, че НПК не предвижда възможност подсъдимото лице да бъде освободено от разноски, в случаите, когато същите касаят наказателното производство.

При тези съображения, настоящата инстанция счита, че подсъдимият Ц.Ц. правилно е бил осъден с атакуваното определение да заплати тези разноски, поради което жалбата му се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Обжалваното определение, като законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.345 от НПК, Врачански окръжен съд

 

 

            О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №245/14.10.2014 г., постановено по НОХД № 349/2014 г. по описа на РС-Мездра, с което подсъдимия Ц.В.Ц. е осъден да заплати в полза на Националното бюро за правна помощ направените разноски под формата на адвокатско възнаграждение за предоставена му правна помощ по НОХД № 349/2014 г. по описа на РС-Мездра в размер на 250 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: