О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,  Наказателно  отделение, в закрито заседание на 26.11.2014 г., в състав:

                   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИВАН МАРИНОВ                 

                           ЧЛЕНОВЕ:ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

                                   ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията ВЪЛЧЕВА ВЧН  дело N`528  по описа за  2014 г., За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.345, ал.1, вр.чл.306, ал.3, вр. ал.1, т.4 от НПК.

С определение № 183/26.09.2014 г., постановено по НОХД № 262/2013 г. РС-Мездра, ІІ наказателен състав в закрито заседание, в производство по чл.306, ал.1, т.4 пр.2 от НПК, на основание чл.189, ал.3 от НПК е осъдил подсъдимия Н.Д.Н. *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на Националното бюро за правна помощ направените разноски под формата на адвокатско възнаграждение за предоставена му правна помощ по цитираното НОХД в размер на 150 лева.

Жалба срещу определението, в срока по чл.342, ал.1 от НПК, е депозирал подсъдимият Н..

Въззивният съд, след като се запозна с жалбата и извърши служебна проверка на материалите по делото, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, но разгледана по същество се явява неоснователна.

НОХД № 262/2013 г. по описа на РС-Мездра и било образувано по внесен обвинителен акт от РП-Мездра срещу подсъдимия жалбоподател Н., по обвинение в извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. б от НК. Предвид обстоятелството, че към момента на образуване на делото Н. се е намирал в място за лишаване от свобода, съдът на основание чл.94, ал.1, т.6, пр.2 НПК е предприел необходимите действия по предоставяне правна помощ- процесуално представителство на подсъдимия, чрез Съвета на АК Враца. След получаване на необходимата документация от САК Враца на подсъдимият Н. е назначен служебен защитник- адв. М. Н. от ВрАК. С протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 13.06.2013 г. РС-Мездра е одобрил споразумение за решаване на делото, сключено между прокурор от РП-Мездра, подсъдимият Н. и договорният му защитник-адв. З., по силата на което Н. е бил признат за виновен по възведеното срещу него обвинение и при условията на чл.55 от НК му е наложено наказание в размер на осем месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор, съгласно чл.61, т.2, вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. В същото с.з. съдът е освободил назначеният на подсъдимият Н. служебен защитник, поради наличие на договорен такъв.

След влизане в сила на одобреното споразумение, с Решение № ВР-1536-57319/16.08.2013 г. на председателя на НБПП, въз основа на представен отчет от адв. Н. по НОХД № 262/2013 г. по описа на РС-Мездра, на основание чл.18, т.1 от Наредбата за заплащане на правна помощ, на същия е определено възнаграждение в размер на 150 лева за предоставена правна помощ на лицето Н.Д.Н..

Врачански окръжен съд намира така постановеното  определение за законосъобразно. Съгласно чл.189, ал.3 от НПК когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда с присъдата си или с определение по реда на чл.306, ал.1, т.4 от НПК да заплати разноските по делото, включително и за служебно назначения защитник. От приложеното НОХД № 262/2013 г. по описа на РС-Мездра е видно, че подсъдимият Н. е бил признат за виновен по предявеното му обвинение, а като негов служебен защитник в проведеното съдебно производство по описа на РС-Мездра, е бил назначен адв. М. Н.. Действително в с.з. е взел участие адв. В. З. от ВрАК, като служебният адвокат е бил освободен, но въпреки това същата се е подготвила за процеса против подс. Н.. От приложеното решение на НБПП се установява, че на този адвокат е изплатено възнаграждение в размер на 150 лв. за осъществената от него правна помощ в съдебната фаза на процеса. Следователно налице са всички основания на чл.189, ал.3 от НПК за присъждане на направените разноски за служебен защитник в тежест на подсъдимия и в полза на НБПП.

При тези съображения, настоящата инстанция счита, че подсъдимият Н. правилно е бил осъден с атакуваното определение да заплати тези разноски, поради което жалбата му се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а съдебния акт като законосъобразен, следва да бъдат потвърден.

Водим от горното и на основание чл.345 от НПК, Врачански окръжен съд

 

            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 183/26.09.2014 г., постановено по НОХД № 262/2013 г. по описа на РС-Мездра, ІІ наказателен състав с което на основание чл.189, ал.3 от НПК е осъден подсъдимия Н.Д.Н. *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на Националното бюро за правна помощ направените разноски под формата на адвокатско възнаграждение за предоставена му правна помощ по цитираното НОХД в размер на 150 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              

                      

                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                   2.