О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

Врачанският окръжен съд наказателно отделение

в   закрито    заседание на 25.11.2014 год.,

в състав:

 

                                                              Председател:Цветана Михайлова

                                                                      Членове:Мирослав Досов

                                                                                     Снежана Наумова

                                                                           

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Наумова

ВЧН дело N 534 по описа за  2014г.

За да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 243, ал.6 и сл. НПК.

Образувано е по частна жалба на С.Н.Н.-пострадал по досъдебно производство № 1014/2013 год. по описа на Районна прокуратура гр. Враца /ДП № 1109/13 по описа на РУП гр. Враца/ срещу определение № 689/24.10.2014 год., постановено по НЧД № 1158/2014 год. на РС гр. Враца, с което е потвърдено постановление на РП гр. Враца от 30.07.2014 год. за прекратяване на наказателното производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 НК.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на атакуваното определение, изразяващо се в нарушение на материалния закон, защита правата на прокуратурата и нарушаване правата на жалбоподателя, като страна в производството. Подробно се проследява движението по делото от момента на подаване на сигнала от страна на жалбоподателя, до постановяване на проверявания в настоящето производство акт. Възразява се срещу изводите на прокуратурата и районния съд за обективност, всестранност и пълнота на разследването.  Излагат се твърдения, че разследването е проведено в нарушение на чл. 75 НПК, тъй като с жалбоподателя са извършени само два разпита, но не са му разяснени правата на пострадал. Не е осигурено правото му да изрази волята си за участие в разследването и да бъде уведомяван за хода на производството. На основание изложеното се иска отмяна на съдебното определение, отмяна на постановлението на прокуратурата и възлагане контрола на разследване на друг прокурор.

Районна прокуратура Враца не е изразила становище по жалбата.

Врачански окръжен съд, като взе предвид доводите изложени в частната жалба, материалите по делото и след извършване на цялостна проверка на атакувания съдебен акт намира, че жалбата е допустима като подадена от легитимно лице и в срока по чл. 243, ал.6 НПК. По същество е неоснователна по следните съображения:

По сигнал на С.Н.Н., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Враца, Районна прокуратура гр. Враца образувала досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 НК, за това, че на 11.04.2013 год. след обяд в Затвора гр. Враца е отнел чужди движими вещи  - 24 кутии различни марки цигари, пет пакета тютюн "Голдън гейд" и радиоприемник марка "Интернационал", от владението на лишения от свобода Н., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. В хода на същото са проведени множество процесуално следствени действия - разпити на свидетели, очни ставки, приложени са писмени документи, присъединено е заключение на трасологична и съдебно оценителна експертизи. Въз основа на тях е прието, че пострадалия С.Н. направил оплакване, че  държаните от него в личния му шкаф в килията определен брой кутии с цигари  и радиоприемник са били отнети противозаконно. Когато установил липсата им на 11.04.2013 год. около 17.00 часа, незабавно сигнализирал дежурните надзиратели и пред тях посочил като най-вероятен извършител друг лишен от свобода - С.К.Н.. Проведените претърсвания в помещенията до които Н. и Н. са имали достъп не дали резултат. Не са открити и очевидци на противоправното деяние. При тези данни прокуратурата е приела, че не са налице доказателства, установяващи по безспорен начин участието на Н. или трето лице в процесната кражба. Поради това прекратила наказателното производство на основание чл. 243, ал.1, т.2 НПК.

Врачански районен съд потвърдил постановлението на ВрРП, приемайки мотивите на обвинението, че събраните доказателствени източници са пълни, процесуално годни и правилно преценени поотделно и в тяхната съвкупност при спазване правилата на чл. 14 НПК. Прието е, че доказателствата не са тълкувани превратно във вреда на пострадалия, поради което крайния извод е правилен и законосъобразен.

На основание гореизложеното, ВрОС намира атакувания съдебен акт за правилен и като такъв следва да бъде потвърден. Напълно обосновано е стигнато до извода, че не са налице доказателства, установяващи по безспорен начин авторството на процесната кражба. Проведеното разследване е извършено обективно, пълно и всестранно. За това и въззивният съд не възприема довода на жалбоподателя за непълнота на доказателствения материал.

Закономерно са кредитирани с доверие показанията на служителите в затвора - свидетелите К.Й. и Г.Д., които установяват незабавните действия след подаване на устния сигнал от Н. и липсата на резултат от претърсването на помещенията, до които са имали достъп двамата лишени от свобода. Техните показания са източник на информация и относно установения в затвора ред при ползване на помещенията. Установено е, че затворническите килии в момента когато лишените от свобода са на работа, както е в разглеждания случай, се заключват от дежурния надзирател на етажа и през деня могат да се ползват само в рамките на обедната почивка.  На плоскостта на тези данни и като са съобразени графиците на работа в котелното помещение, където е работил посочения като най-вероятен извършител Н. са преценени показанията на свидетелите С.С., К.К., М.П., Г.Г., И.М., К.И. и Б.П.. В тях липсва каквито и да е обстоятелства свързващи Н. с отнемането на претендираните вещи. В тази посока, логично и обосновано са кредитирани показанията на С.С. и М.П. по време на очните ставки, при които сочат, че първоначалното им свидетелстване е осъществено след упражнен от Н. натиск върху тях в негова полза, на който натиск  не са посмели да откажат, с оглед  силното му влиянието сред затворниците. Показанията им се подкрепят напълно от заключението на трасологичната експертиза, която е категорична, че в предаденото доброволно заключващо устройство - катинар, не са намерени следи, не е вкарвано и не е действало друго заключващо средство освен оригиналния ключ. Ето защо извода на ВрРС за законосъобразност на постановление на ВрРП е правилен, доколкото от възможно събраните доказателства не може да се установи по несъмнен начин участието на Н. или друго лице в инкриминираната кражба.

В жалбата се съдържат и оплаквания, че в хода на досъдебното производство са нарушени правата на пострадалия. Твърди се, че са проведени само два разпита с него и не му е разяснена възможността да бъде информиран за хода на производството, както и да участва в него. На лист 57 от досъдебното производство се намира протокол за разпит на Н., проведен на 02.12.2013 год.. Внимателния му прочит сочи, че освен стандартния печатен текст от образеца на протокола за правата на съответното лице като свидетел и отделно на пострадал /между впрочем подписани от жалбоподателя/ се съдържа и ръкописен текст от който е видно, че разследващият полицай добросъвестно го е запознал отново с всички права произтичащи от текста на чл. 75 НПК. Констатираното показва неоснователност на възражението на жалбоподателя. Като такова въззивният съд окачествява и оплакването на Н., че не му е осигурена възможност да участва в провежданите процесуално следствени действия. Разпоредбата на чл. 224 НПК посочва изчерпателен регламент кога е задължително участието на пострадалия и неговия повереник в разследването и какви са предпоставките в незадължителните хипотези. В разглеждания случай не са били извършвани действия, които да са налагали задължителното присъствие на Н., а неговия статут на лишен от свобода очевидно би създал затруднения за разследването, ако му е била осигурявана възможност да участва при всеки разпит на свидетел или провеждане на очна ставка.

По тези съображения ВрРС е постановил законосъобразен и правилен съдебен акт, който следва да се потвърди.

За прецизност въззивният съд намира, че неправилно РС с нарочен диспозитив е прекратил производството по НЧД № 1158/2014 год. по описа на ВрРС, който следва да се отмени.

Водим от гореизложеното и на основание  чл. 243, ал.7 НПК, Врачански окръжен съд

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 689/24.10.2014 год., постановено по НЧД № 1158/2014 год. на РС гр. Враца, В ЧАСТТА с което е потвърдено постановление на РП гр. Враца от 30.07.2014 год. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 1014/2013 год. на същата прокуратура /ДП № 1109/2013 год. на РУП Враца/ срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 НК.

ОТМЕНЯ определение № 689/24.10.2014 год., постановено по НЧД № 1158/2014 год. на РС гр. Враца, В ЧАСТТА с което е прекратено производството по ЧНД № 1158/2014 год. по описа на ВрРС.

Определението е окончателно.

 

                                                                Председател:

 

                                                                                     1.

 

                                                                        Членове:

 

                                                                                     2.