ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………………

 

Гр.Враца 21.11.2014 година

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

Врачанският окръжен съд наказателно отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:АГНЕСА СТАВАРОВА

                                 ЧЛЕНОВЕ:ИВАН МАРИНОВ

                                         ВЕСЕЛКА В.А

 

като изслуша докладваното от съдия Маринов ВЧНД № 551 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

С Определение № 698/29.10.2014 г., постановено по НОХД № 1118/12 г., Районен съд Враца, ІV наказателен състав, в закрито заседание в производство по чл.306 ал.1 т.4 пр.2 НПК, на основание чл.189 ал.3 НПК е осъдил подсъдимия Р.Й.А. ***, да заплати в полза на Национално бюро за правна помощ /НБПП/ сумата от 150 лв., представляващи направени разноски за служебен защитник.

В срока по чл.342 ал.1 НПК осъдения А. е депозирал жалба срещу горното определение, в която се твърди, че атакувания съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен, с оглед на което се иска неговата отмяна.

Въззивният съд, след като се запозна с частната жалба и извърши служебна проверка на приложеното НОХД № 1118/12 г. по описа на РС Враца намира, че същата е подадена в установения в закона срок от лице с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и като такава е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

От представеното пред настоящата инстанция НОХД № 1118/12 г. по описа на РС Враца е видно, че съдебното производството е приключено със съдебен акт, влязъл в законна сила на 01.10.2012 г.

По делото в качеството си на служебен защитник на осъдения А. е взел участие адвокат В.И..

След влизане в сила на съдебния акт, на база представен отчет за извършена правна помощ от адвокат В. и становище от АС Враца, с Решение № Вр - 1720 - 72499/04.10.2013 г. на НБПП, на същия е било определено и изплатено възнаграждение в размер на 150 лв.

В производство по чл.306 ал.1 т.4 пр.2 НПК по същото дело, ВрРС е присъдил в тежест на осъдения подсъдим и в полза на НБПП направените разноски за служебен защитник в размер на по 150 лв.

Именно този акт се обжалва пред настоящата инстанция.

Врачански окръжен съд намира така постановеното определение за правилно и законосъобразно.

Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.3 НПК, когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда с присъдата си или с определение по реда на чл.306 ал.1 т.4 НПК, да заплати направените по делото разноски, включително и тези за назначения служебен защитник, без значение в коя фаза от процеса е участвал той. Когато съдът се произнася по този въпрос по реда на чл.306 ал.1 т.4 НПК, съдебния акт се произнася в закрито заседание без призоваване на страните, както е сторил и ВрРС.

В случая, от приложеното НОХД № 1118/12 г. по описа на РС Враца е видно, че А. е бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл.343б ал.1 НК и осъден по този текст. Видно е също, че на проведеното съдебно производство, в качеството си на служебен защитник на подсъдимия е взел участие адвокат В.И., тъй като защитата на осъдения е била задължителна.

От приложеното решение на НБПП се установява, че на служебния защитник е изплатено възнаграждение в размер на 150 лв. за осъществената от него правна помощ, поради което и правилно ВрРС е приел, че са налице всички основание на чл.189 ал.3 НПК за присъждане на направените разноски за служебен защитник.

Съгласно задължителните указания дадени в ТР № 4/10 г. на ОС на НК на ВКС - "подсъдимият, който е признат за виновен, на основание чл.189, ал.3 НПК следва да заплати адвокатско възнаграждение на служебния защитник в полза на Националното бюро за правна помощ във всички случаи на задължителна защита".

При тези съображения, настоящата инстанция счита, че подсъдимия А. правилно е бил осъден с атакуваното определение да заплати тези разноски, поради което жалбата му се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Отделно от това, същата не е подкрепена и от относими към спора доказателства, които да дадат основание за отмяна на първостепенния акт, а твърдяното в жалбата не е от категорията обстоятелства, налагащи такава отмяна.

От горното следва, че при постановяването на процесното определение от ВрРС, са спазени всички изискванията на закона. Липсват основания за отмяната му, поради което и жалбата на осъдения следва да остане без уважение, а определението на ВрРС да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.345 НПК, Врачански окръжен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

 

Оставя без уважение жалбата на осъдения Р.Й.А. ***, против Определение № 698/29.10.2014 г., постановено по НОХД № 1118/12 г. Районен съд Враца, с което на основание чл.189 ал.3 НПК е осъден да заплати в полза на НБПП сумата от 150 лв., представляващи направени разноски за служебен защитник.

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 698/29.10.2014 г. на ВрРС.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: