Р Е Ш Е Н И  Е

град Враца, 26.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, въззивен състав, в закрито заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАНА МИХАЙЛОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВА СИМЕОНОВА

                                                               мл. съдия МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия М. Александрова въззивно гражданско дело № 289 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 251 от ГПК.

Образувано е по молба от ЕТ „Й.К.-Т.К.“, ЕИК 106620856, за поправяне на „техническа грешка“ в диспозитива на постановеното по делото и влязло в сила въззивно съдебно решение. Сочи се, че в изпратения до страната препис от решението и в публикувания в интернет текст след първия абзац в диспозитива фигурирал изричен текст „ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за произнасяне по предявените искове.“ Този диспозитив липсвал в оригиналното решение, което се намира в кориците на въззивното дело. По тази причина след изпращането на делото на първата инстанция то било архивирано без извършването на съдопроизводствени действия. Иска се възстановяване висящността на спора в частта, касаеща недопустимото произнасяне на състава на Районен съд – Козлодуй, който да се произнесе с допустимо съдебно решение в пределите на сезирането.

Постъпила е и втора молба в същия смисъл от насрещната страна по делото – ЕТ „С.В.“. Прави се аналогично искане за поправяне на „техническия пропуск“, който е бил констатиран след влизането в сила на решение № 280 от 10.07.2014 г. по настоящето дело.

След извършената размяна на книжа по реда на чл. 251, ал. 3 ГПК страните поддържат искането си по изложените съображения без да сочат нови.

Съобразявайки становищата на страните и след внимателно обсъждане на приложените писмени доказателства, настоящият съдебен състав намира за установено следното.

Направеното  искане е за тълкуване на влязло в сила съдебно решение. Налице е интерес от тълкуването, защото делото е било архивирано след влизането в сила на въззивното решение, без извършването на никакви други съдопроизводствени действия от Районен съд – Козлодуй. Същевременно, налице са неяснота и двусмисленост, касаещи тъкмо диспозитива на влязло в сила съдебно решение на настоящия съдебен състав, който е единствено компетентният да направи исканото автентично тълкуване.

Разгледано по същество, искането е основателно.

Действително, в оригиналното решение липсва изричен диспозитив, указващ последващите процесуални действия по движението на делото, а именно необходимостта от връщането му на първата инстанция за произнасяне с допустимо решение по отношение на част от въведения от страните спорен предмет. Преки указания в този смисъл обаче се съдържат на л. 5 от решението (л. 46 от въззивното дело). В края на първия параграф е посочено, че на основание чл. 270, ал. 3, изр. трето ГПК в обсъжданата част проверяваното решение на районния съд следва а се обезсили, а делото „да се върне на първоинстанционния съд за произнасяне по действително предявените установителни искове на заявеното договорно основание“. Връщането на делото на първата инстанция при изричното обезсилване на съдебното решение или на част от него (първият диспозитив) представлява предвидена по императивен начин в текста на процесуалния закон последица от самото обезсилване.

Следва да се допусне тълкуване на постановеното по делото въззивно решение в смисъл, че делото подлежи на връщане на Районен съд – Козлодуй за произнасяне с допустимо решение относно конкретизираната в мотивите на първото въззивно решение част от спора.

 

Мотивиран от изложеното, Врачанският окръжен съд

 

Р Е Ш И :

 

ТЪЛКУВА решение № 280 от 10.07.2014 г. по в. гр. дело № 289 по описа за 2014 г. на Врачанския окръжен съд в смисъл, че на основание чл. 270, ал. 3, изр. трето ГПК делото следва да се върне на Районен съд - Козлодуй за постановяване на допустимо решение по действително предявените установителни искове на заявеното договорно основание.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Козлодуй за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от получаването на съобщение при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

                                                                       Председател:

 

                                                                              Членове: 1.

 

                                                                                              2.