Р  Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  03.02.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд   гражданско       отделение в

публичното заседание на  28.01.2015г.         в състав:

 

Председател:Т. АЛЕКСАНДРОВА

    Членове:ПЕНКА П.     

            ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар М.К.

като разгледа докладваното  от съдията Т.Александрова

         в.гр.    дело N`  782    по описа за 2014  год.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се движи по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 535/18.07.2014г.,постановено по гр.д.№ 1377/ 2014г. по опис на РС-Враца,състав на съда е осъдил Г. А. Г.,с ЕГН ********** *** да заплати на П.А.П. ,с ЕГН ********** *** сумата 333.33 лв.,представляваща равностой-ността на дела й от добита от ответника от съсобствен имот дървесина,ведно със законната лихва върху сумата,считано от 21.03.2014г. до окончателното й изплащане,като е отхвърлил иска по чл.30,ал.3 от ЗС до пълният му размер от 4000 лв.,като неос-нователен и недоказан.Присъдил е разноски по компенсация в полза на ответника.

Недоволна от решението е останала ищцата П. А. П.,която с въззивна жалба вх. № 15595/24.10.2014г. го обжалва,в частта,в която предявеният иск е отхвърлен.От обстоя-телствената част на жалбата се извлича,че се правят оплаквания за необоснованост,непълнота на доказателствата и нарушение на съдопроизводствените правила.Навежда се,че съдът е обосновал своите изводи само на база на съдържащото се в делото заклю-чение на вещо лице,което е било оспорено от страна на ищцата, като в тази връзка се посочва,че заключението не е пълно и освен това от вещото лице се правят противоречиви заключения и изводи. Посочва,че  въпреки направеното оспорване,съдът, не е допуснал поисканата допълнителна специализирана експертиза за нов отговор на поставените задачи,на които първоначалния екс-перт не е дал такъв.На основание чл.266,ал.3 от ГПК се прави искане за допускане на нова специализирана експертиза за от-говор на поставените от ищцата въпроси,относими към нейната искова претенция и нейната доказаност.Жалбата се поддържа от въззивницата в проведеното от окръжния съд открито съдебно заседание.

В срока по чл.263,ал.1 от ГПК въззиваемата страна в лицето на ответника Г.А.Г. ***, чрез адв.Д.В.,***,дава писмен отговор,с който оспор-ва жалбата и нейната основателност.Развиват се съображения в подкрепа на решението,в обжалваната му част и неговата правил-ност.Оспорено е искането за допускане на нова специализирана експертиза.Писменият отговор се поддържа от въззиваемия и не-говия процесуален представител в лицето на адв.Д.В.,***,като се развиват съображения в негова подкрепа.

С определение № 761/09.12.2014г.,окръжният съд е уважил искането на въззивницата и е допуснал изслушването на нова тех-ническа експертиза,която е представила своето заключение. Зак-лючението е оспорено от защитата на ответника,но не е  направе-но искане за нова експертиза или разширена такава.

Окръжният съд,след като съобрази оплакванията във въззив-ната жалба,взе предвид становищата на страните по повод същата и след като сам от своя страна прецени и обсъди събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,от фак-тическа и правна страна приема следното:Въззивната жалба е по-дадена в срока по чл.259,ал.1 от ГПК,отговаря на изискванията за съдържание и приложения по чл.260 и чл.261 от ГПК,произхожда от страна на необходимия правен интерес и процесуална леги-тимация,насочена е против съдебен акт от категорията на обжал-ваемите, което я прави процесуално допустима.Разгледана по същество е неоснователна.Решението,нейн предмет е валидно, до-пустимо и правилно по направените правни изводи.

Районният съд е сезиран с искова молба на П. А. П. *** против Г.А.Г. за сумата 4000 лв.представляваща обезщетение,нейна част от стой-ността на отсечени 7 бр. орехови дървета от съсобствен имот-лозе,представляващ имот № 303488,находящ се в м."Дралова мо-гила" в землището на гр.Криводол,обл.Враца.Поддържа се,че в ре-зултат от отсичането на дърветата,чиято дървесина би могла да се ползва ,както за промишлени цели,така и за огрев,тя е пре-търпяла вреди в рамките на исковата сума.Представя у-ние за наследници на А.Г.Т.;скица на имота;извлечение от регистър на земеделските земи и гори за възстановена соб-ственост;заповед № 226/19.04.2013г. на кмета на Община -Криводол,от който се установява наличие на дадено разрешение за почистване храсти и единични дървета в имота;констативен протокол от 16.08.1013г. на комисия от Община-Криводол,от който се установява отсичането на 7 бр. орехи;писмо изх. № 94-П.37-3/ 18.09.2013г.на кмета на Община-Криводол,от което се установява отсичането на дърветата от страна на ответника Г.. По-искала е и съдът е допуснал изслушването специализирана тех-ническа експертиза със задачи относими към оценката на добития дървесен материал.

В писменият си отговор по чл.131 от ГПК,ответникът е приз-нал,че действително е отсякъл 7 бр. орехи,които били негодни и засъхнали и от които би могло да се добие само дървен материал за огрев в рамките на около 5 кубика.Оспорва правата на ищцата върху съсобствения имот,като се позовава на н.а. № 200/ 2002г.,според който по силата на покупко-продажба,майката на страните,приживе му е продала нейният дял от сънаследствените земеделски земи,между които влизал и имота в който са били процесните орехови дървета,при което неговият дял е в рамките на 2/3 ид.части,а този на ищцата в рамките съответно на 1/3 ид.част.

В обжалвания съдебен акт,районният съд,отчитайки събраните пред него писмени доказателства и констатациите на изслушаната и приета техническа експертиза е уважил предявеният иск, съоб-разявайки правата на страните върху съсобствения имот в размер на 333.33 лв.,като до пълния размер от 4000 лв. го е отхвър-лил,като неоснователен и недоказан.

Решението се обжалва именно в частта,в която искът е бил отхвърлен.

Пред окръжния съд,както се посочи бе допусната,изслушана и приета нова техническа експертиза,според констатациите,на която след извършения оглед на място и в дома на ответника се уста-новява,че от пъновете,останали след отсичане на ореховите дър-вета с оглед тяхното състояние не би могла да се определи възрастта им.Посочва,че от отсечените орехи може да се добие 8 пр.м.3 дървесина за огрев и 2.2 пл.м3 промишлена дървесина.Дава отделните стойности на тази дървесина,като посочва,че съобразно проучванията на пазара за 8 пр.м.3 за дървесина за огрев /добити дърва/ нарязани на метровки и доставени цената е 520 лв.,а такива дърва за количество от 8 пр.м3 без да са нарязани цената е 416 лв.По отношение стойността на 2.2 пл.м.З,за про-мишлена дървесина дава цена от 924 лв.Данните за количеството добита дървесина за огрев от отсечените 7 бр. орехови дървета са взети от превозния билет, представен на вещото лице. Вещото лице представя е снимков материал ,с данни от направения оглед на мястото,където са били дърветата.

При така установената фактическа обстановка,следва да се приеме,че правилно районният съд е приел,че искът е доказан по основание.Безспорно е установено,че ответникът,без участието на ищцата, е отсякъл от съсобственият им имот-лозе в м."Дралова могила" в землището на гр.Криводол 7 бр. орехови дървета. Безспорно е,че не й е предоставил някаква част,съобразно пра-вата й от добития дървен материал.Като се отчетат констатациите по изслушаната и  приета от окръжния съд нова техническа екс-пертиза,които окръжния съд счита компетентни,обективни и пълни, следва да се приеме,че ищцата не е установила със съответните доказателствени средства възрастта на отсечените дървета.Тя не би могла да бъде определена и от остатъците от дърветата,както  от тях не може да се определи и качеството на добитата дър-весина.При това положение следва да се приеме,че от отсечените 7 бр. орехи е добита 8 пр.м.3 дървесина за огрев/дърва за огрев/ на обща стойност 416 лв./няма доказателства,че дървата за огрев са доставени и нарязани,за да се приеме другият пред-ложен от вещото лице А. вариант за обща стойност от 520 лв./ Установено е от писмените доказателства/н.а. № 200/ 2002г./, че правата на ищцата са в рамките на 1/3 ид.част,при което й се следва обезщетение в размер на сумата от 138.66 лв. Районният съд,отчитайки събраните пред него доказателства й е присъдил сумата 333.33 лв.

При горните констатации и отчитайки разпоредбата на чл. 271,ал.1,изр.2-ро от ГПК,окръжният съд намира,че предвид лип-сата на жалба от страна на ответника,положението на настоящата въззивница не може бъде влошавано,при което решението на районния съд,в обжалваната му част ще следва да се потвърди, като правилно и съобразено с доказателствата.В останалата му част,в която искът е уважен,поради липса на жалба,решението е влязло в законна сила.

При този изход на делото пред настоящата съдебна инстан-ция,на въззиваемия се следва възстановяване на направените раз-носки.С оглед разпоредбата на чл.280,ал.2 от ГПК,решението не подлежи на касационен контрол.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                 Р   Е     Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №535/18.07.2014г.,постановено по гр.д. № 1377/2014г. по опис на районен съд-Враца,В ЧАСТТА МУ,в която предявеният от П.А.П. ***,с ЕГН ********** против Г.А.Г. ***,с ЕГН ********** е отхвърлен над 333.33 лв. до 4000 лв.

ОСЪЖДА П.А.П. ***,с ЕГН ********** да заплати на Г.А.Г. ***,с ЕГН ********** сумата 250 лв. разноски.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........