Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  04.02.2015. г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско                    отделение в

публичното заседание на 27.01.2015г.                      в състав:

 

Председател:Росица Иванова

    Членове:Цветана Михайлова

             Радослава Симеонова

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар Х.Ц.

като разгледа докладваното  от  Михайлова             

                гр.дело N`783         по описа за 2014   год.

 

 Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

ЕТ”Е.-2000 Е.Д.” гр.Враца представляван от Е.Г.Д. чрез адв.Р.Б. е подал въззивна жалба против решението на Врачански районен съд постановено на 06.10.2014г. по гр.дело №3507/2013г. в частта, в която едноличния търговец е осъден на основание чл.236 ал.2 от ЗЗД да заплати на МБАЛ “Христо Ботев”АД сумата 16 000 лева обезщетение за ползване на помещение с площ 34 кв.м находящо се на входа на ЦСМП Враца след прекратяване на договора за наем за периода от 01.10.2011г. до 07.06.2013г. ведно  със законната лихва считано от 26.08.2013г. до окончателното  изплащане както и в частта с която е осъден на осн.чл.78 ал.І от ГПК да изплати на МБАЛ”Христо Ботев” сумата 3 279.82лв. разноски по делото.

Твърди се че в обжалваните части решението е неправилно.Иска се отмяната му и да се присъди на ищеца обезщетение за ползване на обекта в размер на 8 719.69лв. съобразно заключението на първата съдебно оценителна експертиза,като в останалата част до 16 000 лева иска да се отхвърли.Поради липсата на правна и фактическа сложност на казуса жалбоподателят намира че и възнаграждението за адвокат на ищеца е твърде завишено.
Въззивникът твърди че сключения с “Ф. МБ”ЕООД гр.София договор за наем на процесния обект е нищожен тъй като противоречи на чл.226 ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и затова неправилно съдът е приел че успещно ищецът е доказал сигурното увеличение на имуществото му с месечен наем от 800 лева позовавайки се на този договор.Процесното помещение не се използва и затова не може да се приеме,че ищецът пропуска ползите от този договор сключен с трето лице.

В предвидения от закона срок не е постъпил отговор на въззивната жалба.

Настоящата инстанция на съда след като обсъди доводите на жалбоподателя становището на представителите на страните в съдебно заседание и всички доказателства по делото приема следното-въззивната жалба е процесуално допустима,подадена е от страна имаща правен интерес в законния срок и срещу съдебен акт подлежащ на обжалване.

За да се произнесе по основателността на жалбата въззивната  инстанция направи самостоятелна преценка на доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност.

Пред Врачански районен съд  е предявен иск от  Многопрофилна болница за активно лечение-Христо Ботев”АД гр.Враца  срещу “Е.-2000 Е.Д.” гр.Враца да се осъди ответника да заплати сумата 16 000 лева представляващи обезщетение за ползване за периода от  01.10.2011г. до 07.06.2013г. на  помещение на входа на ЦСМП с площ 34 кв.м находящо се гр.Враца бул. “Втори юни”№66 въпреки противопоставянето на наемодателя,както и за сумата 2 500 лева представляващи равностойността на разходите за ток в имота за периода 01.10.2011г. до 07.06.2013г. и лихвата за забава върху горните суми с направените по делото разноски.

По предявения иск по чл.236 ал.ІІ вр. с чл.232 ал.ІІ пр.второ от ЗЗД решението не е обжалвано и е влязло в законна сила.

По делото са събрани писменни доказателства.Допуснати и изслушани са техническа експертиза и две съдебно оценителни експертизи.

Приемайки че са доказани наличието на облигационно отношение между страните ,че същото е било прекратено с изтичане на срока на договора и че ответникът е ползвал имота през исковия период първоинстанционния съд е намерил за основатлен предявения иск по чл.236 ал.2 пред.първо от ЗЗД и го е уважил.За установяване размера на дължимото обезщетение за ползване на имота съдът е допуснал и изслушал съдебно оценителна експертиза с вещо лице Т.А. която дава заключение че за исковия период от 01.10.2011г. до 07.06.2013г. размера на  средния пазарен наем е 8 719лв.Допусната и изслушана е и повторна съдебно оценителна експертиза с  в.л.инж.Н.Д.  при която  използван пазарен подход-метод на сравнителна стойност и подход при който очакваните приходи от наем се извеждат на база пазарна норма на възвръщаемост на инвестицията.Това заключение  определя  размера на средния пазарен наем за исковия период за сумата 9 900 лева.Въпреки че възприема в мотивите си заключението дадено от повторната съдебно оценителна експертиза на в.л. инж.Н.Д. първоинстанционния съд приема,че исковата претенция с правна квалификация чл.236 ал.2 от ЗЗД следва да бъде уважена до пълния предявен размер от ищеца 16 000 лева   предвид представения договор за наем с трето лице “Ф. МБ”ЕООД ишецът е провел успешно доказване за сигурното увеличение на имуществото му с месечен наем от 800лв.      което за исковия период прави 16 000 лева.

Както в писменния отговор на исковата молба така и във въззивната жалба ЕТ”Е.-2000 Е.Д.” оспорил договора за наем сключен с “Ф. МБ”ЕООД който според него е с нищожен предмет по смисъла на чл.26 ал.І от ЗЗД  тъй като противоречи на законовата разпоредба на чл.226 ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина който гласи “На територията на здравни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл.10 от Закона за лечебните заведения не могат да се откриват аптеки за продажба на лекарствени продукти на граждани”.

Настоящата инстанция намира това възражение на въззивника за неоснователно.Сключеният наемен договор с “Ф. МБ”ЕООД е действителен сключен според законовите разпоредби и след проведен конкурс и е породил своите правни последици между страните по него.По същата логика и сключения преди наемен договор с ответника и въззивник пред тази инстанция е действителен и е парадоксално че жалбоподателят не се позовава на същия текст от Закона за  лекарствените продукти в хуманната медицина при кандидатстването  и участието в конкурса за отдаване под наем на процесното помещение.

Врачанският окръжен съд намира че обезщетението по чл.236 ал.2 от ЗЗД се дължи от въззивника независимо дали е била налице реална възможност за отдаване на имота под наем на трето лице,тъй като наемателят е продължил да ползва имота след прекратяване на договора,с което е лишил наемодателя от възможността да има ползи от него.В настоящия случай има реално сключен договор за наем с трето лице но имота не се ползва от третото лице тъй като има споразумение срокът на договора за наем с него да започне да тече от  предаването владението на имота с приемо-предавателен протокол.Безспорна е практиката на ВКС че дължимото обезщетение  по чл.236 ал.ІІ от ЗЗД в този случай е съизмеримо със средния пазарен наем.Такъв е определен както със заключението на първата съдебно-оценителна експертиза така и с повторната такава.

Настоящият състав на Врачански окръжен съд споделя мотивите на първата инстанция  с които се възприема заключението изготвено от инж.Н.Д. което е по обосновано изготвено въз основа на по подробна съпоставка на цените,на които са отдадени други подобни на процесния недвижим имот и е съобразило конкретно договорения за процесния обект и период наем между несвързани лица при условията на конкурс.

В този смисъл необоснован  и в противоречие със закона е изводът на ВРС относно размера на дължимото обезщетение по чл.236 ал.ІІ от ЗЗД за неоснователно ползване на процесния имот за  исковия  период.Съдът приема че дължимото обезщетение по чл.236 ал.ІІ от ЗЗД за периода от 01.10.2011г. до 07.06.2013г. е в размер на 9 900лева,до която сума предявения иск е основателен и следва да бъде уважен а в останалата част до предявения размер от 16 000 лева да бъде отхвърлен.

С оглед на горното следва да се отмени решението на Врачански районен съд в частта с която се осъжда на основание чл.236 ал.ІІ от ЗЗД ЕТ”Е.-2000 Е.Д.” гр.Враца да заплати на МБАЛ  “Христо Ботев”АД  сумата над  9 900 лева до 16 000 лева обезщетение за ползване на помещение от 34 кв.м находящо се на входа на ЦСМП-Враца ведно със законната лихва от 26.08.2013г. до окончателното изплащане и се отхвърли иска над 9 900 лева като неоснователен и недоказан.

В останалата обжалвана част решението остава в сила.

Водим от горното Врачанският окръжен съд

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решението на Врачански районен съд постановено на 06.10.2014г. по гр.дело №3507/2013г. в ЧАСТТА с която  се осъжда ЕТ”Е.-2000 Е.Д.”ЕИК 106509852 гр.Враца  да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение”Христо Ботев”АД гр.Враца сумата над 9 900/девет хиляди и деветстотин лева до пълния предявен размер от 16 000лева обезщетение за ползване на помещение с площ 34 кв.м на входа на ЦСМП- Враца с адрес гр.Враца  бул.”Втори юни”№66 след прекратяване на договора за наем за периода от 01.10.2011г. до 07.06.2013г. със законната лихва считано от 26.08.2013г. до окончателното изплащане и в ЧАСТТА с която е осъден ЕТ”Е.-2000-Е. Д. гр.Враца да заплати на  Многопрофилнаболница  “Христо Ботев”АД Враца сумата над сумата 2 279.82лв. разноски по делото.

П О С Т А Н О В Я В А:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от “Многопрофилна болница за активно лечение “Христо Ботев”АД Враца против  ЕТ”Е.-2000 Е.Д.”гр.Враца иск по чл.236 ал.ІІ от ЗЗД за обезщетение за ползване на помещение от 34 кв.м находящо се на входа на ЦСМП Враца за  периода от 01.10.2011г. до 07.06.2013г. за  разликата от 9 900/девет хиляди и деветстотин/лева до предявения размер от 16 000/шестнадесет хиляди /лева като неоснователен и недоказан.

В останалата част оставя в сила решението на ВРС.

ОСЪЖДА “Многопрофилна болница за активно лечение “Хисто Ботев”АД гр.Враца да заплати на  ЕТ”Е.-2000 Е.Д.” гр.Враца сумата 700/седемстотин/лева разноски по делото  за тази инстанция.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........