РЕШЕНИЕ  

гр. Враца, 03.02.2015 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:Н. Пеловска

                                       ЧЛЕНОВЕ:Н.Христов

                                               Е.Симеонова

При участието на секретаря В.В.

Като разгледа докладваното от съдията Н. Христов

въззивно гражданско дело № 818 по описа за 2014 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С Решение № 754/30.10.2014г., постановено по гр. д. № 2812/2014г. по описа на РС-Враца, състав на съда е уважил предявеният от ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Враца, *** иск по чл. 109 ЗС.

Недоволен от решението е останал ответникът В.Д., която го обжалва чрез адв. П.П. *** с въззивна жалба вх. № 16875/17.11.2014г. Поддържа се, че решението е неправилно, постановено при съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила, като са изложени подробни съображения. С въззивната жалба не са направени и доказателствени искания.

В срока по чл. 263, ал. 1 ГПК въззиваемата страна е взела становище по въззивната жалба, като е оспорила същата и иска оставянет на решението в законна сила.

Производството е по чл. 258 ГПК. Въззивната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна по следните съображения:

ВрОС намира изложените във въззивната жалба твърдения за недопустимост на първоинстанционното решение, което по същество пререшава въпрос по който общото събрание на етажната собственост вече се е произнесъл за неоснователни. ВрРС правилно е преценил, че е сезиран по иск с правно основание чл. 109 ЗС от надлжна страна, доколкото според чл. 38, ал. 1 ЗС при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са външните стени и трегерите. Дейсвително съгласно определеният в чл. 38, ал. 2 ЗУЕС, когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение на общото събрание на етажната собственост, управителният съвет (управиелят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК, каквато хипотеза не е налична. В тази връзка ВрОС намира мотивите на първоинстанционният съд за правилни и законосъобразни и като такива препраща към същите на осн чл. 272 ГПК.

Следва да се отбележи, че именно неизпълнението на решение на общото събрание на етажната собственост за демонтиране на рекламна табела, закрепена върху обща част от сградата по смисъла на чл. 38, ал. 1 ЗС, в следствие на което са накърнени правата на собственик по смисъла на чл 109 ЗС е причина за сезирането на ВрРС. Видно от направеният въпрос от адвоката на въззивника в о.с.з. по делото на дата 21.01.2015г. и даденият отговор от г-ж Р. процесната рекламна табела е премахната от страна на въззивника след постановяване на първоинстанционното решение. В случая ВрОС намира, че е следвало подадената въззивна жалба да бъде оттеглена, поради липсата на правен интерес от водене на делото. Доколкото обаче последното не е направено и с оглед на установената фактическа и правна обстановка ВрОС намира, че първоинстанционното решение се явява правилно, а предявеният иск – неоснователен и недоказан. При тези съображения първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 272 ГПК ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 754/30.10.2014г., постановено по гр. д. № 2812/2014г. по описа на РС-Враца, като правилно.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................

 

         2. ....................