Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 18.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско                   отделение в

публичното заседание на 10.02.2015г.                      в състав:

 

Председател:Росица Иванова

    Членове:Цветана Михайлова

             Радослава Симеонова

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар Х.Ц.

като разгледа докладваното  от Михайлова              

                 гр. дело N`820         по описа за 2014   год.

“ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”АД чрез юристконсулт К. Д. е подал въззивна жалба против решението на Районен съд гр.Бяла Слатина постановено на 27.10.2014г. по гр.дело №415 по описа на съда за 2014г.,с което предявения отрицателен установителен  иск по чл.124 от ГПК за сумата 5011.84лв. с ДДС представляваща корекция на потребена,неотчетена и незаплатена електроенергия за периода от 09.03.2013г. до 06.06.2013г. е уважен.С решението на Районен съд гр.Бяла Слатина е прието за установено,че “В.-08”ЕООД ЕИК 200071330  със седалище и адрес на управление гр.Бяла Слатина * представлявано от В.Ц.П. не дължи на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”АД гр.София сумата 5011.84лв. с ДДС представляваща корекция на потребена,неотчетена и незаплатена ел.енергия за обект представляващ пицария находяща се в гр.Бяла Слатина * начислена въз основа на съставен констативен протокол от 06.06.2013г. на ГДМИУ.

В жалбата се твърди,че атакуваното решение на РС Бяла Слатина е незаконосъобразно и необосновано,постановено в нарушение на материалните правила и норми.Иска се отмяната му и постановяване на друго,с което да се отхвърли предявения иск като неоснователен.Въззивникът посочва,че касационната практика на която съдът се е позовал включително по въпрос относно общи условия на договорите не следва да се приема за обвързваща тъй като не отчита последващо нормативно изменение-влязла в сила редакция от 17.07.2012г. на Закона за енергетиката ведно с приетите от ДКЕВР на 14.10.2013г. Правила за измерване на количествата електрическа енергия.Според жалбоподателя правилата имат задължителна сила за всички както за трите електроразпределителни дружества,така и за крайните снабдители и доставчиците от последна инстанция,така и за клиентите потребители на енергийни услуги.Въз основа на подробно изложените във въззивната жалба аргументи се иска настоящата инстанция да отмени решението на Районния съд Бяла Слатина и се произнесе с друго като отхвърли  изцяло иска.

В срока по чл.263 ал.І от ГПК не е постъпил отговор от въззиваемата  “В. 08”ЕООД гр.Бяла Слатина.

В съдебно заседания въззиваемата “В. 08”ЕООД гр.Бяла Слатина чрез пълномощника си адв.С.Г. е представила  писмено становище с което оспорва въззивната жалба и намира решението на първоинстанционния съд за правилно,обосновано и законосъобразно.

Пред тази инстанция не са  представени нови доказателства.

Преценявайки събраните по делото доказателства и като взе предвид наведените от въззивника доводи за незаконосъобразност на атакувания акт,както и съобразявайки становището на въззиваемата страна съдът намира за установено следното:

Пред Районен съд гр.Бяла Слатина е предявен  отрицателен установителен иск от “В. 08”ЕООД гр.Бяла Слатина представлявано от В.Ц.П. чрез пълномощника си адв. Д.Д. против ЧЕЗ Електро България АД гр.София с който иска да се установи че не дължи сумата от 5011.84лв. обективирана във фактура №0148779948/29.05.2014г. за корекция на сметки при неточно измерване на електрическа енергия на потребител в обект пицария,находяща се в гр.Бяла Слатина * по договор за продажба на електроенергия.По делото е безспорно че ищецът е абонат на ответника с клиентски номер №200234554740 за доставка на еленергия на обект “пицария” гр.Бяла Слатина * който е присъединен към ел.мрежата която се регулира от ЧЕЗ Електро България АД за доставка на еленергия за промишлени нужди.На 27.03.2014г. ищецът получил от ответното дружество писмо с приложен към него констативен протокол №1008492/06.06.2013г. който не бил подписан от представител на дружеството.В писмото е посочено че е извършена метрологична експертиза от БИМ и на основание ПИКЕЕ ще бъде извършена корекция на сметката съгласно констативния протокол.На 01.06.2014г. ищецът получил ново писмо с което е посочено че на основание чл.98 ал.2 т.6 от ЗЕ и въз основа на констативен протокол №1008492/06.06.2013г. издаден от ЧЕЗ Разпределение България АД и КП от 12.03.2014г. на ГДМИУ след извършена проверка е начислена на ищеца сума в размер на 5 011.84лв. за консумирана,но незаплатена на ответното дружество ел.енергия обективирана във фактура №0148779948/29.05.2014г.Ищецът възразява срещу така издадената фактура и констативен протокол като твърди че от негова страна няма неправомерно въздействие на средството за  техническо измерване на еленергия,а съставения констативен протокол не е подписан от него и представлява частен документ на “ЧЕЗ Електро България”.

При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

За извършената от въззивника корекция на сметката на въззиваемото дружество за минал период въззивникът сочи че проверката е осъществена  по реда и съобразно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия/ПИКЕЕ/ прието от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране/ДКЕВР/ във вр. с чл.83 ал.І т.6 от Закона за енергетиката като се взема предвид и разпоредбата на чл.98  ал.2 т.6 от ЗЕ в сила от 17.07.2012г.Съдът намира,че разпоредбата на чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ следва да намери приложение в настоящия случай тъй като проверявания период и извършената проверка са след влизането в сила на законови текст.Посочената разпоредба предвижда,че част от задължителното съдържание на публично известните Общи условия уреждащи отношенията между потребителите и крайния снабдител следва да е редът за уведомяване на клиента при извършване корекция на сметка съгласно правилата по чл.83 ал.І т.6 от ЗЕ.Разпоредбата на чл.83 ал.І т.6  ЗЕ от своя страна предвижда,че устройството и експлоатацията на електроенергиината система се осъществяват съгласно норми,предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия,регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за установяване случаите на неизмерена,неправилно и или неточно измерена електрическа енергия,както и създаването,поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.

Приетите Правила за измерване на  количествата електрическа енергия с измененията приети от ДКЕВР са обнародвани в ДВ на 12.11.2013г. и съгласно разпоредбата на чл.5 от К на РБ те са в сила три дни след тази дата или от 16.11.2013г.

Проверката от служители на “ЧЕЗ Разпределения България” АД в настоящия случай на обект  “Пицария” гр.Бяла Слатина е извършена на 06.06.2013г. т.е. преди влизането в сила на ПИКЕЕ.В действащите в момента на проверката правила не е налице уредба за установяване на неизмерена,неправилно и или неточно измерена електрическа енергия,както и възможност за едностранна корекция на сметката на потребителя за минал период.

Създадената от ВКС на основание чл.290 от ГПК съдебна практика се придържа към разбирането,че клаузи от Общите условия които регламентират едностранно от доставчика на електрическа енергия  коригиране на сметките за предходен период от време без отчитане на реално консумираната електрическа енергия,следва да се считат неравноправни по смисъла на закона и нищожни тъй като нарушават основните принципи на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и за защита интересите на потребителите при търговия с електрическа енергия.Коригирането на сметките за вече доставена електрическа енергия само въз основа на констатирано неточно отчитане на доставяната електрическа енергия противоречи на регламентирания в чл.82 от ЗЗД виновен характер на договорната отговорност,поради което е недопустимо,ако не е доказано виновно поведение на потребителя което е причина за неправилното отчитане.

Правилно първоинстанционният съд е приел,че начислената сума в размер на  5011.86лв. за консумирана и незаплатена от ищеца ел.енергия за период от 90 дни не се дължи и констатациите в оспорения протокол не са доказани.Ответното  дружество не е ангажирало доказателства за виновни действия или бездействия на представители на ищцовото дружество които да са рефлектирали върху функционирането на средството за техническо измерване и върху точното отчитане на ползваното количество  енергия.Поради липсата на нормативна уредба за времето касаещо настоящия случай даваща възможност на доставчика на електрическа енергия едностранно да извърши корекция на сметката на потребителя за  ползвана  ел.енергия за изминал период,констативния протокол не е годен да установи съществуването на валидно правно основание за ответника настоящ въззивник да получи начислената при корекцията сума.

Освен това законосъобразно Районният съд е приел,че не се дължи начислената сума и поради това че потребителят няма задължение да следи техническата неизправност на средството за техническо измерване,а контролът върху изправността на това измервателно средство е в тежест на разпределителното предприятие.

С оглед на горното настоящият състав на Врачански окръжен съд намира правилен извода на първоинстанционния съд че като е извършил едностранна корекция на сметката на абоната “ЧЕЗ Електро България” АД е нарушил основния принцип за равнопоставеност на страните по договора както и чл.82 от ЗЗД за установеност на  недобросъвестността на абоната.

Предвид съвпадане на изводите направени от РС Бяла Слатина и въззивната инстанция следва да се потвърди решението,с което е уважен предявения отрицателен установителен иск.

При този изход на делото следва да се осъди въззивника да заплати на въззиваемата страна  направените разноски за тази инстанция в размер на 1100/хиляда и сто/лева за адвокатско възнаграждение.

Водим от горното Врачанският окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решението на Районен съд гр.Бяла Слатина постановено на 27.10.2014г. по гр.дело №415/2014г.

ОСЪЖДА “ЧЕЗ електро България”АД гр.София район Средец ул.”Г.С.Раковски”№140 да заплати на “В. 08”ЕООД  гр.Бяла Слатина сумата 1100/хиляда и сто/лева разноски за тази инстанция.

Решението не подлежи на касационно обжалване

 

Председател:...........        Членове:1..... 2........