РЕШЕНИЕ 

гр. Враца, 23.02.2015 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.ПЕЛОВСКА

ЧЛЕНОВЕ:Н.ХРИСТОВ

М.ДОСОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдията Н. Христов въззивно частно гражданско дело № 82 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 437 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД гр. София, срещу действията на ЧСИ В.Й., Рег. № 721 КЧСИ, с район на действие ОС-Враца, с които е отказано конституирането и въз основа на настъпила суброгация, като взискател по изп. д. № 884/2011г. по описа на ЧСИ Й..

В законоустановения 3-дневен срок по чл. 436, ал. 3 ГПК ЧСИ депозира становище по жалбата като счита същата за недопустима, а по същество неоснователна и недоказана, като намира обжалваното действие по изпълнението за правилно.

За да се произнесе съдът взе впредвид следното:

Изпълнителното дело е образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден по ч.гр.д № 2552/2011г. на ВрРС, в полза на „Банка ДСК“ ЕАД.

На 16.06.2011г. „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД е изплатила на „Банка ДСК“ ЕАД сумата по банкова гаранция № 590/760/068 от 04.12.2008г. в размер на 30535.40лв. – обезпечение за отпуснат креди в размер на 50000лв. Твърди се, че с този акт „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД се суброгира в правата на платилият кредитор и се иска конституиране на същата в правата на кредитор по изпълнителното дело.

Плащането от страна на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД  безспорно представлява плащане на чужд дълг при наличие на правен интерес, в резултат от което за банката възниква регресно право срещу длъжника, т.е. налице е пълният фактически състав на законната суброгация. Задължението по договора за банков кредит за връщане на получената в заем сума заедно с договорените лихви и такси е основното договорно задължение на кредитополучателя. По силата на банкова гаранция е налице трето лице, което обезпечава чуждото задължение за плащане чрез учредяването й. Законът допуска изпълнилото чуждо задължение трето лице да встъпи в правата на удовлетворения кредитор, но само ако е налице правен интерес за това лице от изпълнението, което означава облигационното отношение между кредитора и длъжника да засяга конкретни имуществени права на третото лице. По смисъла на чл. 74 ЗЗД от момента на плащането „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД встъпва в правата на кредитора „Банка ДСК” ЕАД срещу длъжника и тъйкато в случая не е налице пълно погасяване на задължението - в резултат от приетото от кредитора частично плащане настъпва и частична суброгация, т.е. платилото трето лице встъпва в правата на кредитора срещу длъжника в рамките на частичното изпълнение  до размера на платената сума. Тълкуването на нормата на чл. 74 ЗЗД води до извода, че третото лице встъпва във всички права на кредитора, съществуващи към момента на плащането и свързани с възможността да получи удовлетворение. В случая безспорно е налице частично плащане, т. е. е налице суброгация само до размерана платеното.

Така мотивиран и на основание на чл. 437 ГПК, ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

Р Е Ш И:

 

     ОТМЕНЯ отказа на ЧСИ В.Й., Рег. № 721 КЧСИ, с район на действие ОС-Враца да конституира на осн. чл. 429, ал. 1 ГПК „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД в качеството и на частен правоприемник на „Банка ДСК“ ЕАД – София по чл. 74 ЗЗД като взискател в изпълнителното производство по изп. д. № 884/2011г. по описа на ЧСИ Й..

     ВРЪЩА изп.д. № на 884/2011г. по описа на ЧСИ Й. с указания за изпращане на препис от молбата за конституиране като взискател на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД до страните по изпълнението за становище, след което следва да се конституира банката като частен правоприемник на взискателя по субективните предели на изпълнителният лист.

 

     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

        2.