О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                      гр.Враца,04.02.2015г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение

в   закрито    заседание на  04.02.2015г.  в състав:

 

   Председател:Евгения Симеонова

Членове:Татяна Александрова

        Пенка Петрова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова

в.ч.гр. дело N` 32 по описа за  2015 година,

 

за да се произнесе взе предвид:

"ОББ" АД гр.София,чрез адв.П.Г. от "АД Г.,П. и П.",със седалище гр.София,е обжалвала разпореждане на РС Враца от 10.12.2014г.,с което е отхвърлено заявление за издаване заповед за изпълнение на парично задължение на основание чл.417 ал.1 т.2 ГПК против длъжника С.Ц.Л..Поддържа са в частната жалба,че обжалваното разпореждане е неправилно – постановено в нарушение на материалния и процесуален закон и доказателствата по делото.Излага се,че съдът следва да приеме,че длъжникът е уведомен ,че Банката прави кредита предсрочно изискуем,тъй като уведомлението до длъжника в тази насока е изпратено до адреса,посочен в договора за кредит,и,че той – длъжникът не е уведомил Банката,че е сменил адреса си,което е в нарушение на чл.15 ал.4 от договора за кредит.Никой не може да черпи права от собственото си виновно поведение.Съдът бил излязъл извън обхвата на формалната проверка по чл.418 ГПК.Освен това не бил направил разграничение между изискуемите вземания на Банката/с настъпил падеж/ и и тези с ненастъпил падеж.Иска се отмяна на разпореждането и вместо него постановяване на друго,с което се разпореди издаване на заповед за изпълнение.

С частната жалба не се сочат нови доказателства.

Производството е по чл.274 ал.1 т.2 вр.чл.413 ал.2 ГПК.

Врачанският окръжен съд като взе предвид изложеното в частната жалба,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:Частната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния срок по чл.275 ал.1 ГПК,от страна,имаща право и интерес от обжалване,и против акт на съда,подлежащ на обжалване.Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД гр.София депозирала заявление на основание чл.417 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.60 арл.2 ЗКИ за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против С.Ц.Л. от *,обл.Враца въз основа на договор за  предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 28.02.2013г. за сумата от 8001,88 лв. - главница, 115,34 лв. - наказателна лихва върху главницата, считано от 18.11.2013 г. до 03.12.2014 г., законна лихва върху главницата считано от 04.12.2014 г. до окончателното изплащане на вземането, 162,34 лв. - държавна такса и 616,92 лв. адвокатско възнаграждение,което заявление е допустимо.                       

Към заявлението е приложен договор за  предоставяне на потребителски кредит без обезпечение, сключен на 28.02.2013 г.,по силата на който банката е предоставила на С.Ц.Л. кредит в размер на 8775 лв. за потребителски нужди. Съгласно чл. 10 от договора кредитът се издължава на 76 месечни анюитетни вноски, включващи главница, лихва и съответната част от годишната такса за управление и обслужване. Крайният срок за издължаване на кредита е 20.06.2019г.Съгласно чл. 21 от договора  при пълно или частично неплащане на две погасителни вноски, кредитът става автоматично предсрочно изискуем, без да е необходимо кредитополучателят да бъде уведомен.Приложено е и извлечение от счетоводните книги на заявителя,от което се установява,че не са заплатени 13 бр. погасителни вноски, считано от 18.11.2013 г.Поддържа се, че кредитът е станал автоматично предсрочно изискуем поради неплащането на две погасителни вноски - на 18.11.2013 г. и на 18.12.2013 г.

При така изяснената фактическа обстаовка и събрани доказателства първоинстанционнит съд издал обжалваното разпореждане,с което отхвърлил заявлението за издаване заповед за изпълнение,приемайки,че волеизявлението на Банката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем не е достигнало и сведено до знанието на длъжника,което било в противоречие с разрешението,дадено в т.18 от ТР № 4/2013г.,задължително за съдилищата.Именно това разпореждане се обжалва в настоящето производство с искане за отмяната му и вместо него постановяване на друго,с което се постанови издаване заповед за изпълнение.

Настоящият състав намира постановено разпореждане за правилно.

Според т.18 от цитираното по горе ТР уговорките по договора за кредит относно условията, при които настъпва предсрочна изискуемост,и на които се позовава жалбоподателя не пораждат действие, ако волеизявлението на банката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем не е достигнало до знанието на длъжника.Липсват доказателства кредитополучателят-длъжник С.Л. да е получил съобщение за настъпване предсрочната изискуемост на кредита, а това е необходимо, тъй като съобразно разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции банката може да иска издаване на заповед за незабавно изпълнение само при обявяване на кредита за предсрочно изискуем. Обявяването поражда действие спрямо длъжника с уведомяване на последния за това. В случая такова изрично волеизявление на банката не е достигнало до знанието на длъжника Л..От приложеното известие за доставяне,е видно,че съобщението до Л. за настъпила предсрочна изискуемост е върнато в цялост с отбелязване, че лицето живее в гр.София,т.е.не е стигнало до адресата си,при което не може да се приеме, че заявителят е обявил предсрочната изискуемост на кредита. Неспазване от страна на длъжника на разпоредбата на чл. 15 ал. 4 от сключения договор за кредит, съгласно която следва незабавно да уведоми банката при промяна на адреса си,не може да дерогира законовото изискване кредитът да бъде обявен за предсрочно изискуем чрез уведомяването на длъжника. Независимо дали адресатът на съобщението се е преместил на друг адрес или не, за което не би могло да се направи извод само от направеното отбелязване върху разписката от пощенския служител, съществуват способи, чрез които съобщението може да бъде реално връчено на длъжника,например чрез нотариус,ЧСИ и пр.Дори длъжникът да е напуснал адреса си, за което няма категорични доказателства по делото, то за заявителя съществува възможност да обяви кредита за предсрочно изискуем, като го уведоми за това по предвидения ред.Като не е изпълнил процедурата по надлежно връчване на съобщението за предсрочна изискуемост, заявителят се е лишил от възможността да се ползва от облагите на предсрочната изискуемост на кредита в заповедното производство, поради което и фактическият състав на обявяване на предсрочната изискуемост се явява незавършен. Ето защо, заявлението се явява неоснователно и следва да бъде отхвърлено,до който извод е стигнал и първоинстанционния съд.Доводите в частната жалба,че съдът не бил направил разграничение между падежираните и непадежирани вноски са неоснователни,тъй като от приложеното извлечение не може да се направи такова разграничение относно размера на съответните вноски по пера.

При така изяснената фактическа обстановка частната жалба се явява неоснователна.Като такава следва да се остави без уважение,а първоинстанционния акт – потвърден.

Водим от горното,ВОС

 

              О П Р Е Д Е Л Е :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 11491/10.12.2014г.,постановено по ч.гр.д.№ 4903/2014г.,с което е отхвърлено заявлението ва "ОББ" АД гр.София за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против длъжника С.Ц.Л..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

         

 

Председател:...........        Членове:1..........

             

                                       2..........