О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                      гр.Враца,03.02.2015г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско  отделение

в   закрито    заседание на 03.02.2015г.  в състав:

 

   Председател:Евгения Симеонова

Членове:Татяна Александрова

        Пенка Петрова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдия П.Петрова

в.ч.гр.   дело N` 61  по описа за  2015 година,

 

за да се произнесе взе предвид:

В.П.Й. ***,е обжлвал разпореждане от 22.12.2014г. на съдия при РС Б.Слатина по гр.д.№ 832/2014г.по описа на съда,с което е оставена без уважение молбата му за освобождаване от такса.Поддържа се в частната жалба,че атакуваното разпореждане е неправилно – постановено в нарушение на материалния закон и доказателствата по делото.Иска се отмяна на разпореждането,и постановяване на друго,с което се уважи молбата му за освобождаване от такса.

Противната страна не е ангажирала становище по частната жалба.

С частната жалба са представени доказателства,представени пред първата инстанция,плюс служебна бележка от БТ гр.Мездра от която е видно,че жалбоподателят е регистриран в Бюрото от 2010 година като безработен,без да получава обезщетения.

Производството е по чл.274 ал.1 ГПК.

Врачанският окръжен съд като взе предвид изложеното в частната жалба,и приложените по делото доказателства,приема за установено следното:Частната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния срок по чл.275 ал.1 ГПК,от страна,имаща право и интерес от обжалване,и против акт на съда,подлежащ на обжалване.Разгледана по същество частната жалба е основателна.

Пред първоинстанционния съд настоящит жалбоподател е подал искова молба,с която е предявил иск за сумата 480 лева.С исковата молба е поискал освобождаване от внасяне на д.такса,като е представил декларация по чл.83 ал.2 ГПК,от която е видно,че е неженен,инвалид,безработен,няма други доходи освен инвалидна пенсия в размер на 127 лв.месечно,като е посочил,че притежава къща с дворно място.С исковата молба е представено и ЕР № 6283/19.12.2013г.,от което е видно,че е инвалид с 51% нетрудоспособност,като срокът на инвалидизиране е 3 години.С разпореждане от 24.11.2014г.първоинстанционният съдия е оставил молбата без движение и е задължил жалбоподателя да представи необходимите документи по чл.83 ал.2 ГПК.С последващи молби от 27.11.2014г. и 05.12.2014г.жалбоподателят отново е поискал освобождаване от внасяне на такси по делото.С атакуваното разпореждане първоинстанционният съд оставил без уважение молбата,тъй като ищецът-жалбоподател притежава къща и получава пенсия в размер на 127 лева.Именно това разпореждане се обжалва в настоящето производство.Към жалбата,както се посочи са приложени писмените доказателства,представени пред първата инстанция и служебната бележка,издадена от БТ Мездра.

При така изяснената фактическа обстановка,настоящият състав намира искането за основателно.Като има предвид,че жалбоподателят има доходи само в размер на 127 лв.-инвалидна пенсия,че е неженен и не може да разчита на помощта на други членове от семейството му,инвалид е,безработен,настоящият състав намира,че същият отговаря на критериите,залегнали в чл.83 ал.2 ГПК,и следва да се освободи от внасяне на д.такси по делото,тъй като няма достатъчни средства да ги заплати.Притежанието на къща с дворно място и получаване на пенсия в размер на 127 лв.не могат да обосноват извод в обратна насока,независимо от минималния размер на дължимата държавна такса – 50 лева.

При така изяснената фактическа обстановка частната жалба се явява основателна,и като такава следва да се уважи,като първоинстанционното разпореждане се отмени,и вместо него се постанови друго,с което частния жалбоподател бъде освободен от внасяне на такси по делото.

Водим от горното,ВОС

 

               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА разпореждане на Районен съд гр.Б.Слатина от 22.12.2014г.по гр.д.№ 832/2014г.,и вместо него

ПОСТАНОВЯВА:

На основание чл.83 ал.2 ГПК и приложените писмени доказателства ОСВОБОЖДАВА ищеца В.П.Й. от внасяне на държавни такси по делото.

Връща делото на първоинстанционния съд за продължаване съдопроизводствените действия по него.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........