ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

гр. Враца, 11.02.2015 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.ПЕЛОВСКА

ЧЛЕНОВЕ:  Н.ХРИСТОВ

М.ДОСОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията Н. Христов въззивно частно гражданско дело № 64 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 278 ал. 1 ГПК.

С Определение № 2975/22.09.2014г., постановено по гр. д. № 5148/2012г. по описа на РС-Враца, състав на съда е констатирал, че е предявен иск от М.Н.Г. чрез адв. Р.Т. против И.Н.А. *** във връзка с осъществен на 07.12.2014г. от ответника акт на домашно насилие спрямо Г.. При извършена проверка ВрРС констатира, че че между същите страни и със същият предмет и едно и също искане е образувано и друго дело пред ВрРС, а именно № 4991/2014г. С определение от 12.12.2014г., производството по гр. д. 4991/2014г. е изпратено по подсъдност на РС-Бяла Слатина.

С оглед на предвидената в чл. 126, ал. 1 ГПК ВрРС е прекраитл по късно образуваното дело.

С частна жалба вх. № 850/20.01.2015г., в законоустановеният срок е обжалвано Определение № 2975/22.09.2014г., постановено по гр. д. № 5148/2012г. по описа на РС-Враца. Представени са доказателства относно подадена чрез факс на дата 17.01.2015г. молба за прекратяване на образуваното пред РС-Бяла Слатина дело. ПО така подадената молба с Определение № 25/19.01.2015г. постановено по гр. д. № 941/2014г. по описа на РС-Бяла Слатина производството по същото е прекратено, поради което се иска отмяна на определението на ВрРС като неправилно и незаконосъобразно.

След като подложи на самостоятелна преценка събраните писмени доказателства ВрОС констатира, че по времето на постановяване на Определение № 2975/22.09.2014г., постановено по гр. д. № 5148/2012г. по описа на РС-Враца по същият повод и със същото искане между същите страни са били образувани две дела. Що се отнася до подадената молба за прекратяване на производството, същата е била изпратена след произнасянето на ВрРС за прекратяване на производството по реда на чл. 126, ал. 1, поради което Определение № 2975/22.09.2014г., постановено по гр. д. № 5148/2012г. по описа на РС-Враца е правилно и като такова следва да се потвърди.

С оглед изложените съображения жалбата се явява неоснователна, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна частната жалба на М.Н.Г. чрез адв. Р.Т., срещу Определение № 2975/22.09.2014г., постановено по гр. д. № 5148/2012г. по описа на РС-Враца за прекратяване на производството.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................

 

         2. ....................