О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на 09 февруари 2015 год. в състав:

                  Председател:РЕНАТА МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

  Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

                                                                                             МИРОСЛАВ ДОСОВ

         

като разгледа докладваното от съдия Досов въззивно гр.дело №78 по описа за 2015 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

       Заседанието е подготвително по чл.267 от ГПК.

                 Образувано е по въззивна жалба на ЕТнформинженеринг-С.П."-гр. Монтана,ЕИК130051390,представляван и управляван от С.П. И.,подадена от пълномощника му адв.Д.К. от Адвокатска колегия-Видин против  неприсъствено решение №287/14.11.2014 г. на РС-Козлодуй,постановено по гр.дело №336/2014 г. по описа на същия съд.

Въззивникът счита обжалваното решение за неправилно,като постановено при нарушение на материалния закон и процесуалните правилаочи,че РС-Козлодуй е постановил неприсъствено решение за отхвърляне на предявения от него иск в нарушение на процесуалните правила,тъй като не са били налице предпоставките на чл.238,ал.2 и чл.239,ал.2 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение в полза на ответника.Твърди,че не е получавал препис от отговора на ответника,съответно не е изразил становище по този отговор,тъй като е получил само и единствено определение №713/07.08.2014 год. на РС-Козлодуй,в което е посочено,че ответната Община Хайредин не е депозирала отговор.Счита,че по този начин е въведен в заблуждение от съда,а и твърди,че от представените по делото доказателства може да се обоснове извод за основателност на иска.Иска постановеното  неприсъствено решение да бъде обезсилено, като постановено без да са налице условията за това,а делото върнато на РС-Козлодуй с указания за започване на производството от фаза размяна на книжа и подготвително заседание.

В срока по чл.263 от ГПК въззиваемата Община Хайредин-ответник в първоинстанционното производство,е депозирала отговор,от който се извежда становище за  нередовност на въззивната жалба.Въззиваемият счита,че ако въззивникът е депозирал въззивна жалба против решение №287/14.11.2014 г.,то тази жалба е процесуално недопустима,тъй като неприсъственото решение не подлежи на обжалване,независимо от това дали са били налице предпоставките за постановяване на такова.Ако пък въззивната жалба има характера на молба за отмяна на основание чл.240,ал.1 от ГПК,то молбата е неоснователна,тъй като в нея не се сочи и обосновава нито едно от основанията,посочени в тази правна норма.

При извършената проверка по реда на чл.267 от ГПК въззивният съд в настоящия му състав намира,че е сезиран с въззивна жалба,която отговаря на изискванията за съдържание на чл.260 и чл.261 от ГПК.Съдържанието й бе възпроизведено по-горе и от нея може да изведе,че:

1)Решение №287/14.11.2014 г. по грело №336/2014 г. на РС-Козлодуй е връчено на въззивника-ищец и той е запознат,че е постановено като неприсъствено;2)Въззвивникът счита,че това решение е недопустимо,като постановено при липсата на визираните в чл.238,ал.2 и чл.239, ал.2 от ГПК предпоставки за постановяване на неприсътвнено решение;3)Въззивникът иска  неприсъственото решение да бъде обезсилено,като недопустимо,а делото върнато на първоинстанционния съд с указания за започване на производството от фаза размяна на книжа.

       При горното Окръжен съд-Враца приема,че е сезиран с въззивна жалба против неприсъствено решение №287/14.11.2014 г. на РС-Козлодуй по гр.дело №336/2014 г.,подадена на основание чл.258 от ГПК,а не с молба за отмяна на това решение по реда и при предпоставките на чл.240,ал.1 от ГПК.

                 Предпоставките за отмяна на неприсъствено решение са изчерпателно уредени в чл. 240,ал.1,т.1

3 ГПК,като те почиват на лишаване от правото на участие в делото на страната, срещу която то е постановено,а именно:1) ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание;2)невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства и 3)невъзможност за страната да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства,които не е могла да преодолее.В конкретния случай във въззивната жалба не са изложени твърдения за лишаване на въззивника от възможността да участва в разглеждането на делото вследствие на някоя от изброените причини,поради което и въззивният съд няма основание да приеме,че въззивната жалба има характера на молба за отмяна по реда на чл.240,ал.1 от ГПК и да я разгледа като такава.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.259,ал.1 от ГПК от надлежна страна,но е процесуално недопустима,като подадена срещу необжалваем съдебен акт.Съображения:

Съгласно  чл. 239,ал.4 от ГПК неприсъственото решение не подлежи на обжалване.Ако едно решение е постановено като неприсъствено при липса на предвидените в закона предпоставки - чл.238 и 239  от ГПК,то си остава неприсъствено.За характера на решението не може да се съди по това дали са били налице процесуалните предпоставки за постановяването му, а от неговото съдържание.След като в решението е посочено,че е постановено при условията на чл.238 и 239 от ГПК,въззивният съд е обвързан от тази негова характеристика.Порочно или не, това решение е влязло в сила от момента на постановяването му и настъпването на тази правна последица не зависи от преценката на въззивния съд.

 В обжалваното решение е посочено,че е неприсъствено и е постановено при условията на чл.238,ал.2 и чл.239,ал.2 от ГПК,поради което ОС-Враца е обвързан от дадената му от РС-Козлодуй  характеристика.Окръжният съд не може да разгледа жалбата и да се произнесе по съществото на спора като въззивна инстанция,тъй като неприсъственото решение е необжалваемо,съгласно  чл.239,ал.4 от ГПК и като такова е влязло в сила.Иначе решението на въззивния съд на свой ред би било недопустимо като постановено по недопустима въззивна жалба.

В този смисъл е и обилната вече съдебна практика,вкл. по чл.290 от ГПК-решение №164/23.07.2013 по гр.дело №710/2012 г. на ВКС,І-во г.о.,решение №705/17.01.2011 г. по гр.дело №1388/2009 г. на ВКС,IV-то г. о.,определение №394/26.05.2014 г. по ч.т.дело №1418/2014 г. на ВКС,І-во т.о.,определение №3949/23.09.2014 г. на ОС-Благоевград по в. гр. д. №796/2014 г. и др.

При тези си съображения Окръжен съд-Враца

 

                                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

                 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на ЕТ"Информинженеринг-С.П."-гронтана,ЕИК130051390,представляван и управляван от С.П. И., подадена от пълномощника му адв.Д.К. от Адвокатска колегия-Видин против  неприсъствено решение №287/14.11.2014 г. на РС-Козлодуй,постановено по гр.дело №336/2014 г. по описа на същия съд,като недопустима.

 ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр.дело №78/2015 год. по описа на Окръжен съд-Враца.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

Определението да бъде връчено на страните чрез пълномощниците им адв.Д.К. от АК-Видин и адв.Х.П. ***.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........                                                 ЧЛЕНОВЕ:1..........

 

 

              2..........