ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

гр. Враца, 24.02.2015 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Н.ПЕЛОВСКА

ЧЛЕНОВЕ: 1.Н.ХРИСТОВ

2.М.ДОСОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдията Н. Христов гражданско дело № 102 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 413, ал 2 ГПК вр. чл. 274, ал. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Обединена Българска Банка“ АД, чрез пълномощника Адвокатско дружество „Г.,Ф. И  Т.“, срещу Разпореждане № 436 от 14.01.2015г. постановено по ч.гр.д. № 115/15г. по описа на ВрРС, с което съдът е отхвърлил заявлението въз основа на документ по чл. 417, т.2 ГПК на „ОББ“ АД за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против Л.Н.Г., ЕГН **********, да заплати по Договор за издаване на кредитна карта VISA ELECTRON, VISA MASTERCART, сключен на 21.05.2007г., дължимите, но неизплатени суми, както следва: главница в размер на 999.85лв; договорна лихва за периода от 07.01.2013г. до 11.01.2015г. в размер на 289.23лв., начисленапри условията на чл. 4 от Договора; наказателна лихва в размер на 54.27 лв., начислена при условията на чл. 7, ал. 1 от Договора, за периода от 07.01.2013г. до 11.01.2015г., законна лихва от датата на депозиране на заявлението в съда до окончателното изплащане на вземането, както и направените в заповедното производство разноски за държавни такси и адвокатско възнаграждение.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 418, ал. 4 ГПК от надлежно упълномощен проесуален представител на активно легитимирано лице срещу акт, подлежащ на възивно обжалване и като такава е процесуално допустима, а разгледана по същество, жалбата се явява основателна по следните съображения:

В производството по издаване на заповед за незабавно изпълнение съдът трябва да провери дали представения документ – в случая извлечение от счетоводни книги е редовно от външна страна основание по смисъла на чл. 417. ал. 1 т. 9 ГПК за образуване на заповедно производство. Проверката не включва материалното правоотношение между страните. При проверката на тези обстоятелства съдът се ограничава само в рамките на представеното изпълнително основание. В този смисъл процедурата за снабдяване със заповед за изпълнение е строго формализирана, като в нейните рамки съдът проверява единствено формата на заявлението, с което е сезиран и редовността от външна страна на документа, в случая – Извлечения от счетоводните книги на „ОББ“ АД по сметка на кредитополучателя и Договор за издаване на кредитна карта VISA ELECTRON, VISA MASTERCART, сключен на 21.05.2007г.. С оглед на последното представеният от заявителя документ по чл. 417, т. 2 от ГПК удостоверява подлежащо на изпълнение вземане против Л.Н.Г., ЕГН **********. В тази връзка Районен съд Враца е изследвал на база на предоставените му от страна на „ОББ“ АД документи въпроса настъпила ли е предсрочната изискуемост на вземането на банка именно с оглед хипотезата на чл. 60, ал. 2 ЗКИ. В рамките на заповедното производство, в което вземанията следва да са безспорни от гледна точка на акта по чл. 417 ГПК,основание за чието издаване би била именно настъпила предсрочна изискуемост на вземането отразена надлежно в извлечение от счетоводните книги на банката. Възприетата от ВрРС позиция кореспондира с практиката на ВКС по Решение № 58/15.04.2009г. по т.д. № 584/2008, II т.о., и Решение № 92/16.06.2009г. по т.д. 467/2008,II т.о., според която уговорената с договора за кредит предсрочна изискуемост не настъпва автоматично с акта на неплащане на съответните вноски, а с упражняване правомощията на банката да направи кредита предсрочно изискуем. В тази връзка ВрОС намира изложените доводи в частната жалба за наличие на предварително уговорена, автомаична предсрочна изискуемост, за неоснователни. Съгласно предвиденият в чл. 60, ал. 2 ЗКИ ред, едва след като кредитът бъде предявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на 1 или повече вноски по кредита, банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 ГПК, въз основата на извлечение от счеетоводните си книги“. В т. 18 от Т.Р. № 418.06.2014г. на ВКС по т. д. № 4/2013г. на ОСГТК е предвидено също, че уговорки относно условията, при които настъпва предсрочна изискуемост не пораждат действие, ако волеизявлението на банката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем не е достигнало до знанието на длъжника.

В тази връзка от изключителна важност е да се установи достигнало ли е до Л.Н.Г., ЕГН ********** волеизявлението на банката, с което същата обявява кредита за предсрочно изискуем. Към заявлението е представено известие за доставяне, видно от което съобщението до Г. за настъпила предсрочна изискуемост е върнато в цялост, с отбелязване че пратката не е получена от получателя. Само по себе си това съобщение не представлява реално връчван на длъжника. В случая е налице договорно задължение от страна на Г. надлежно да уведоми банката при промяна в обстоятелствата, включително промяна в адреса, като в конкретният случай такава промяна не е на лице, видно от направената от ВрРС Справка по искане № 78/14.01.2015г. и до кредитополучателят е изпратено съобщение на постоянният му адрес, като в изрично уговорената хипоеза в чл. 12, т. 11 от Общите условия на банката е предвидено, че съобщенията ще се считат за надлежно връчени само при условие, че кредитополучателя не изпълни задължението си да уведоми банката за промяна в адреса си.

 Основавайки се на тези съображения Разпореждането на ВрРС се явява обосновано, законосъобразно и правилно и като такова, следва да бъде потвърдено в неговата цялост.

По отношение на искането за присъждане на напраени в производството пред ВрОС разноски за държавни такси същото следва да бъде отхвърлено като неоснователно. Що се отнася до искането за присъждане на разноски, включително за адвокатско възнаграждение в заповедното производство, същото се явява следствие от уважаеане на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, каквато хипотеза не е налична.

Така мотивиран и на основание на чл. 272 ГПК, ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

     ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 436 от 14.01.2015г. постановено по ч.гр.д. № 115/15г. по описа на ВрРС като правилно.

     ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на напраени в производството пред ВрОС разноски за държавни такси като неоснователно, както и искането за присъждане на разноски, включително за адвокатско възнаграждение в заповедното производство.

     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............

 

1. ............

 

2. ............