О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                       гр.Враца,25.02.2015г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение

в   закрито    заседание на 25.02.2015г.  в състав:

 

   Председател:Евгения Симеонова

Членове:Татяна Александрова

        Пенка Петрова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдията П.Петрова

ч.гр.  дело N`125 по описа за  2015 година,

 

за да се произнесе,взе предвид:

"Финанс инфо асистанс" ЕООД гр.София,е обжалвало разпореждане на РС Враца от 19.12.2014г.,постановено по гр.д.№ 3970/2014г.,с което е отказано издаване на изпълнителен лист въз основа на постигната и одобрена по делото спогодба.Поддържа се в частната жалба,че атакуваното разпореждане е неправилно – постановено в нарушение на материалния и процесуален закон,и доказателствата по делото.Иска се отмяната му и вместо него постановяване на друго,с което се уважи молбата за издаване на изпълнителен лист.

Противните страни не са ангажирали становище по частната жалба.

С частната жалба не са сочени нови докзателства.

Производството е по чл.274 ал.1 т.2 вр.чл.407 вр.чл.279 ГПК.

Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съображения,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:Частаната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния двуседмичен законов срок,от страна,имаща право и интерес от обжалване,и против акт на съда,подлежащ на обжалване.Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Пред първоинстанционния съд по подадена от настоящия жалбоподател искова молба е образувано гр.д.№ 3970/2014г.,с която са предявени при условията на субективно съединяване искове с обща цена 29056,38 лв.срещу трима ответници,с искане за осъждането им солидарно да заплатят на ищеца посочената в исковата молба сума на основание чл.79 ал.1 и чл.86 ал.1 ЗЗД.

В хода на делото е постигната спогодба,по силата на която ответниците са признали,че дължат исковата сума солидарно на ищеца,и са поели задължение да я изплатят в срок до една година от подписване на спогодбата,но не по-късно от 10.12.2015г.В т.3 от представената пред съда спогодба ответниците са дали съгласие ищеца да се снабди с изпълнителен лист за вземането си веднага след подписване на спогодбата,а в т.4 – са дали съгласие ищеца да предприеме изпълнителни действия спрямо тях при насочване на каквото и да е изпълнение на трети лица върху тяхно имущество.Спогодбата между страните е одобрена от съда в с.з.на 10.12.2014г.,като определението за това е влязло в законна сила.         

С молба от 17.12.2014г.ищецът е поискал издаване на изпълнителен лист за вземането си.С разпореждане от 19.12.2014г.,първоинстанционният съд е отказал издаване на изпълнителен лист,излагайки мотиви,че съгласно сключената спогодба вземането не е изискуемо,тъй като крайният срок за изплащането му – 10.12.2015г.не е настъпил.Именно това разпореждане са атакува в настоящето производство.

Въззивната инстанция намира обжалваното разпореждане за правилно.Видно от данните по делото,ищецът се е съгласил дължимата сума да бъде заплатена до 10.12.2015г.Този срок не е настъпил.Вземането не е изискуемо,и не подлежи на принудително изпълнение.Постигнатата уговорка за снабдяване с изпълнителен лист веднага след подписване на спогодбата и преди настъпване изискуемостта на вземането,е нищожна,като противоречаща на закона и обезмисляща постигнатата договорка между страните по т.1 от спогодбата,а именно заплащане на задължението до 10.12.2015г.

При така изяснената обстановка,с оглед изложеното частната жалба се явява неоснователна.Като такава следва да се остави без уважение,а разпореждането,което се обжалва следва да се потвърди.

Водим от горното,ВОС

 

           О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 11801/19.12.2014г.по гр.д.№ 3970/2014г.,с което е отказано издаване на изпълнителен лист въз основа на постигнатата между страните спогодба.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........