О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско                    отделение ,в   закрито    заседание на 25 февруари две хиляди и петнадесета година,   в състав:

 

   Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

Членове:Мария  Аджемова

        Мирослав  Досов

                                 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- Хальова

въз. ч. дело N` 147 по описа за  2015 г., за да се произнесе взе предвид:

      С определение № 88/04.02.20145 год. на Районен съд-Мездра, постановено по гр.д.№ 76/2015 год.,е повдигната препирня за подсъдност за определяне на местно компетентен съд по иска на И.К.А. ***  предявен против В.С.Т. от *** , обл.Враца на основание  чл. 127 и чл. 143 от СК.

    Ищецът А. е депозирал исковата си молба пред Районен съд-Кнежа, като на посоченото по-горе основание е претендирал предоставяне род. права над двете му малолетни деца родени от съвместното съжителство с ответницата В.Т., режим на лични отношения с майката и определяне издръжка за децата вкл. и за минало време. С определение  № 42/20.01.05.2015 год.,постановено по гр.д.№ 522/2014 год. РС - Кнежа е прекратил производството пред себе си и е изпратил делото по подсъдност на РС-Мездралед като в срока по чл. 131 от ГПК ответницата В.Т. е предявила насрещен иск срещу И.А. на същото правно основание чл. 127 и чл. 143 от СК и е направила възражение  за местна неподсъдност.

От своя страна получаващия съд РС-Мездра е счел,че делото не му е местно подсъдно,като е изложил съображения за товаездренският районен съде приел,че  нормата на чл. 127 ал.2 от СК  предвижда изключение от общия  принцип за местна подсъдност по чл. 105 от ГПК, поради което същата е императивна и дерогира   общото правило по чл. 105 от ГПК т.е. спора по чл. 127  ал.2 от ГПК се решава  от Районния съд по  настоящия адрес на детето. След справка в националната база данни "Население" приложена към делото решаващият съдия в грездра е констатирал ,че настоящите адреси на двете деца на  страните -А. и  М. са в **** и следователно местно компетентен да разгледа делото е РС-Кнежа.

   Производството е по чл. 122 от ГПК.

    Настоящият състав споделя изцяло изводите на РС-Мездра.

    Безспорно е, че местоживеенето на двете деца на страните по делото е **** обл. Плевен. Правното основание на иска на ищеца  е чл. 127 от СК и чл. 143 от СК , както и насрещния иск от ответницата текста на чл. 127 ал.2 от ГПК изрично е записана императивна разпоредба, че  такива искове се разглеждат от районен съд по местоживеенето на децата, което изключва  приложението на общия текст за местна подсъднос по чл. 105 от ГПК- местожителство на ответника случая принципа на lex specialis derogea lex generalis дава приоритет на децата т.е. делото да се гледа по тяхното местоживеене.

    Ето  защо съд. състав  счита,че следва делото  да се разгледа от    Районен съд-Кнежа,в чиито район е ***, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

         ОПРЕДЕЛЯ за КОМПЕТЕНТЕН да разгледа спора,образуван по искова молба на И.К.А., ЕГН **********  против В.С.Т. с ЕГН  ********** с правно основание чл.127 и чл.143 от СК- Районен съд-Кнежа.

         ПРЕКРАТЯВА въз.ч.гр.д№147/2015 г по описа на Врач.ОСъд и ИЗПРАЩА  делото на РС-Кнежа  по подсъдност.                        

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.   

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                  2.