Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  24.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско                   отделение в

закрито заседание на 24.02.2015г.                      в състав:

 

Председател:Цветана Михайлова

    Членове:

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от  Михайлова             

                 т. дело N`60         по описа за 2013   год.

 

Производството е по реда на чл.632 ал.ІV от ТЗ.

С решение №77 от 02.10.2013г. по т.дело №60/20143г. на Врачански окръжен съд по молба на длъжника “Проксима”ЕООД/гр.Враца е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността на дружеството с начална дата  04.03.2010г.,открито е производство по несъстоятелност на същото и дружеството е обявено в несъстоятелност като е постановено прекратяване дейността му. С решение №95 от 21.11.2013г. обявено в Търговския регистър на 22.11.2013г. съдът е спрял производството по делото на основание чл.632 ал.І от ТЗ като е указал на длъжника и неговите кредитори,че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от обявяване на решението в ТР,ако молителят удостовери,че е налице достатъчно имущество или депозира необходимата сума за разноски в производството в размер на 3000 лева.С това решение са дадени указания че ако в срока по чл.632 ал.ІІ от ТЗ не бъде поискано възобновяване на производството по несъстоятелност същото ще бъде прекратено и длъжникът ще бъде заличен от ТР.

В едногодишния срок по чл.632 ал.ІІ от ТЗ не е постъпила молба от длъжника или негов кредитор за възобновяване с оглед на което предвид разпоредбата на чл.632 ал.4 от ТЗ производството по несъстоятелност на търговеца следва да бъде прекратено като се постанови и неговото заличаване от Търговския регистър.Съдът служебно по чл.5 ал.10 от КСО е уведомил НОИ за предстоящото заличаване.

По изложените съображения и на основание чл.632 ал.4 от ТЗ съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на “Проксима”ЕООД ЕИК 102110756 със седалище и адрес на управление гр.Враца бул.”Генерал Леонов”№75 ап.2 на основание чл.632  ал.4 от ТЗ.

ПОСТАНОВЯВА  ЗАЛИЧАВАНЕ от Търговския регистър на “Проксима”ЕООД ЕИКС 102110756 на основание чл.632 ал.4 от ТЗ.

Решението подлежи на вписване в Търговския регистър при АВ и в книгата по чл.634в от ТЗ.

Да се изпрати на Агенция по вписванията служебно препис от настоящето решение на основание чл.624 във вр. с чл.622 от ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред САС в седемдневен срок от вписването му в ТР.

 

 

 

 

 

                         Окръжен съдия: