Р Е Ш Е Н И Е ...

 

Гр.Враца,10.02.2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско           отделение в

закритото заседание на   10.02.2015 год.     в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N95        по описа за 2013  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.632 ал.4 от ТЗ.

  С влязло в законна сила решение №7 от 15.01.2014 год., обявено в Търговския регистър на 27.01.2014 год. под №20140127112921 на основание чл.632,ал.1 от ТЗ ,съдът спря производството по т.д.№40/2013 год. по описа на Врачански окръжен съд,Търговско отделение.

Указа на длъжника и неговите кредитори,че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението,по молба на длъжника  или на кредитор,ако те удостоверят,че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ.

Указа на длъжника и неговите кредитори,че ако в срока по чл.632,ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност,производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника  от търговския регистър.

В едногодишния срок по чл.632,ал.2 от ТЗ не е постъпило искане за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност от страна на длъжника или на негов кредитор,поради което същото следва да бъде прекратено,като бъде постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.

Така мотивиран и на основание чл.632,ал.4 от ТЗ,ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                 Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност за “РАФИД -ИМПЕКС" ЕООД , ЕИК  по БУЛСТАТ106579929 със седалище и адрес на управление гр.Козлодуй, ул.”Ломска”№ 25 представлявано от Б.Б..

ПОСТАНОВЯВА ЗАЛИЧАВАНЕ от търговския регистър на “РАФИД -ИМПЕКС" ЕООД , ЕИК  по БУЛСТАТ106579929 със седалище и адрес на управление гр.Козлодуй, ул.”Ломска”№ 25 представлявано от Б.Б..

РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в търговския регистър,поради което препис от същото да се изпрати незабавно на Агенция по вписванията.

РЕШЕНИЕТО да се ВПИШЕ в книгата по чл.634в от ТЗ,водена в Окръжен съд-Враца.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

 

 

                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: