Р Е Ш Е Н И Е ...

 

Гр.В.,09.02.2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско           отделение в

закритото заседание на 09.02.2015 год.       в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N12        по описа за 2014  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.632 ал.5 ТЗ.

    Синдикът на „Р.”АД,ЕИК *********,със седалище и адрес на управление гр.В., ”Х.-В. З.”,Завод „М.”,ет.1,стая 5, представлявано от А.С.Г.,ЕГН**********,П.Д.Ц.-Н.  сезира съда с доклад вх.№9045/18.12.2014 год.

   В него синдикът прави анализ на извършените от него дейности и уведомява съда,че длъжникът не разполага с парични средства и бързоликвидни материални активи,поради което по особената сметка на длъжника няма постъпления и няма средства,които да осигурят покриване на разноските в производството по несъстоятелност.За да осъществява нормално дейността си,синдикът моли съда да уведоми кредиторите ,да предплатят сума по преценка на съда за покриване на разноските,като същите бъдат предупредени за последиците по чл.632,ал.1 ТЗ.Посочил,е че от встъпването си в длъжност не е получавал възнаграждение и има да получава такова за месеците:август,септември,октомври,ноември 2014 год.в размер на 4000 лв.

При така обективираното в молбата и с оглед документите по делото,съдът прие,  че липсват средства за покриване на  разноските в производството (по точно текущото възнаграждение на синдика и очакваните разноски по несъстоятелността,свързани с осребряване на имуществото,като изготвяне на оценки,възнаграждение на оценители/при това положение и съобразно, чл. 629б, ал. 1 от ТЗ следва да бъде дадена възможност на кредиторите на длъжника да предплатят  разноски свързани с производството по несъстоятелност.

Съдът, като прецени обема на работа в това производство и очакваните разходи, определи сума за предплащане за покриване на  разноски-възнаграждение на синдика и разноски,свързани с производството, в размер на 17 000.00 лв.,с Определение № 546 от 18.12.2014 год., която сума  указа на  кредиторите му ,че  могат  да предплатят в срок до 16.01.2015 год. като я преведат по сметка на ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,тъй като синдикът не е посочил особена сметка на длъжника,като за установяване внасянето на сумата, да се представят надлежни доказателства по делото.

Указа на кредиторите,че при неплащане на сумата в определения срок, съдът ще постанови решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл.632 ал.5 ТЗ.

Кредиторите се считат уведомени от вписване на съобщението за постановения акт в книгата по чл.634 в ,ал.1 от ТЗ,на основание чл.619 ,ал.3 от ТЗ.

Препис от определениетоа се ВРЪЧИ на кредиторите  БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД/”БАКБ”АД/,със седалище и адрес на управление –гр.С. , ул. ”Славянска” №2 , ЕИК 121246419, представлявана  от Изпълнителните директори –В.С.С. и Т.И.К. и Национална агенция за приходите.

С влязло в законна сила Определение №266/09.06.2014 год.съдът разреши продължаване на производството по изпълнително дело №20138440401643 по описа на ЧСИ С. Я.,рег.№844 на КЧСИ и изпълнителните действия,предприети по него в полза на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД /”БАКБ”АД/,със седалище и адрес на управление –гр.С.,ул. ”Славянска” №2 , ЕИК 121246419, представлявана  от Изпълнителните директори –В.С.С. и Т.И.К. , в качеството й на обезпечен ипотекарен кредитор,предприел действия по реализация на обезпечението.

  Независимо от извършеното уведомяване на кредиторите чрез връчване на препис от определението на съда от 18.12.2014 год. по делото и до настоящия момент не са предплатени суми за разноски по несъстоятелността,поради което съдът приема ,че в случая по делото са осъществени хипотезите на чл.632,ал.5 ,вр. с ал.1-4 и чл.629б ТЗ.

С оглед изложеното и на основание чл.632,ал.1 ТЗ,ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                   Р  Е  Ш  И :

 

 

СПИРА производството по т.д.№12/2014 г.по описа на Врачански окръжен съд,търговско отделение.

     УКАЗВА на длъжника „Р.”АД,ЕИК *********,със седалище и адрес на управление гр.В., ”Х.-В. З.”,Завод „М.”,ет.1,стая 5, представлявано от А.С.Г.,ЕГН********** и неговите кредитори ,че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението ако длъжник или кредитор с молба поискат това и удостоверят,че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за покриване на разноските в производството по чл.629б от ТЗ в размер на 17 000.00 лв.

     УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори ,че ако в срока по чл.632,ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност ,производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в нарочната книга  по чл.634в,ал.1 ТЗ и в търговския регистър,по партидата на „Р.”АД,ЕИК *********,със седалище и адрес на управление гр.В., ”Х.-В. З.”,Завод „М.”,ет.1,стая 5, представлявано от А.С.Г.,ЕГН********** на основание чл.622 ТЗ.

     ПРЕПИС на настоящото решение да се изпрати незабавно на АВ  за вписване в търговския регистър,съгласно изискването на чл.622 и чл.624 ТЗ.

     РЕШЕНИЕТО съгласно чл.613а ,ал.1 от ТЗ може да се обжалва пред АПЕЛАТИВЕН СЪД-гр.С. в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър,на основание чл.633,ал.1 ТЗ,включително и от трети лица ,които имат вземане  , произтичащо от влязло в сила съдебно решение или от влязъл в сила акт ,установяващ публичноправно задължение,съгласно чл.613а ,ал.2 от ТЗ.

 

                        СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: