Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                                          гр.Враца,13.02.2015г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ,в публично заседание на 20.01.2015г.,в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ИВАНОВА

 

         при участието на секретаря Л.Г. разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№58 по описа за 2014г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

         К.П.И., в качеството на синдик на "Йоаниц Груп"ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Враца, е предявил срещу "Йоаниц Груп"ЕООД, "Ник Фактор"ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София и "Слънчеви дни 2009"ООД със седалище и адрес на управление с.Лесура, обл.Враца, иск за обявяване за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на четири договора за покупко-продажба на МПС от 02.12.2013г., сключени между първите двама ответници.В условията на евентуалност са предявени искове с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД и чл.26, ал.1, пр.3 от ЗЗД.Като обусловен от уважаването на горните искове, е предявен иск за връщане в масата на несъстоятелността на автомобил марка "Фолксваген", модел "Кади"2.0 ТДИ, рег.№ВР8161ВК, автомобил марка "Фолксваген", модел "Туран", рег.№ВР6124ВК, автомобил марка "Фолксваген", модел "Кади" 1.9 ТДИ, рег.№ВР 5710ВК и автомобил марка "Фолксваген", модел "Кади", рег.№ВР6123ВК.В исковата молба се твърди, че на 17.10.2013г. между "Йоаниц Груп"ЕООД, представлявано от законния му представител А.Л.Н. и "Ник Фактор"ЕООД, представлявано от законния му представител И.Л.Н., са сключени четири предварителни договора на покупко-продажба на описаните по-горе автомобили при цена в размер на 250лв. с ДДС, като законните представители на дружествата-страни по договорите са братя.На 31.10.2013г. в търговския регистър било вписано влязлото в законна сила Решение №47/12.08.2011г., постановено от Окръжен съд-Враца по т.д.№21/2011г., с което е постановено прекратяване на "Йоаниц Груп"ЕООД.За ликвидатор на дружеството бил назначен К.П.И., който, в изпълнение на задълженията, поети по сключените предварителни договори, на 02.12.2013г. сключил окончателни такива, с които собствеността на върху автомобилите била прехвърлена на посочената цена.На 09.02.2013г. "Ник Фактор"ЕООД е продал автомобилите на ответника "Слънчеви дни 2009"ООД.С решение на Окръжен съд-Враца,  постановено на 16.01.2014г. по т.д.№98/2013г. е обявена неплатежоспособността на "Йоаниц Груп"ЕООД с начална дата 31.11.2013г., открито е производство по несъстоятелност и за временен, а впоследствие за постоянен синдик е избран К.П.И..Като поддържа, че договорите за покупко-продажба, сключени между първите двама ответника, представляват възмездни сделки, при които даденото значително надхвърля по стойност полученото, и че сделките са извършени в двугодишен срок, не по-ранен от датата на неплатежоспособността, ищецът заявява искане същите да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на основание чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ.Евентуалният иск с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД се основава на твърдение за увреждане на кредиторите с презумирано знание на договарящите, предвид родствената връзка между законните им представители, съобразно ал.2.Вторият от евентуалните искове с правно основани чл.26, ал.1, пр.3 от ЗЗД се основава на твърдение за липса на еквивалентност на насрещните престации.

         Ответникът "Йоаниц Груп"ЕООД не е подал отговор на исковата молба.

         Подаден е отговор от ответника "Ник Фактор"ЕООД, в който предявените искове са оспорени.В отговора се сочи, че дружеството не е собственик на посочените в исковата молба автомобили, които са отчуждени на 09.12.2013г. по пазарните им цени към момента на сделките в полза на третия ответник, като е отчетено техническото им състояние и застрахователна стойност.

         Отговор е подаден и от "Слънчеви дни 2009"ООД, който оспорва предявените искове, като заявява, че не е страна по сделката с дружеството в производство по несъстоятелност.В отговора се поддържа и това, че "Слънчеви дни 2009"ООД не е страна и по сделка с длъжник, увреждащ кредитор, за да отговаря като надлежен ответник по реда на чл.135 от ЗЗД, тъй като е придобил права от "Ник Фактор"ЕООД, което дружество няма качеството на длъжник.Същото възражение се прави и по иска с правно основание чл.26, ал.1 от ЗЗД с довод, че дружеството е добросъвестен купувач и е придобил автомобилите от легитимиран собственик.

         Ищецът е подал допълнителна искова молба, в която поддържа доводите и съображенията си.

         След като анализира и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната логическа и правна връзка, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

         Между страните не се спори, че на 17.10.2013г. между "Йоаниц Груп"ЕООД и "Ник Фактор"ЕООД са сключени четири предварителни договора за покупко-продажба на процесните автомобили.

         По делото е представен е Акт №20131031140041/31.10.2013г. на Агенция по  вписванията, с който К.П.И. е назначен з ликвидатор на "Йоаниц Груп"ЕООД.

         По делото са представени четири броя договори за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите от 02.12.2013г., с които "Йоаниц Груп"ЕООД, представлявано от ликвидатора К.П.И., е продало на "Ник Фактор"ЕООД следните МПС:лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади 1.9 ТДИ, рег.№ВР 5710 ВК, лек автомобил марка "Фолксваген", модел Туран Природен газ, рег.№ВР 6124ВК, лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади Бензин/Природен газ, рег.№ВР 6123ВК и лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади 2.0 ТДИ, рег.№ВР 8161ВК.Всеки от автомобилите е продаден на цена от 250лв. с ДДС.От представените удостоверения, издадени от ЗАД"БулИнс"АД, е видно, че автомобилите са със застрахователна стойност към 14.05.2014г. съответно:6 000лв., 12 000лв., 8 100лв. и 7 500лв.

         Ответникът "Ник Фактор"ЕООД е представил констативни протоколи, изготвени на 06.12.2013г.от представител на "Мар-ка-ауто"ЕООД, гр.Враца за установен дефекти по четирите автомобила както следва:1.Автомобилът е оставен без масло ,вследствие от което е блокирал двигателят.Счупена биела на първи цилиндър;2.Автомобилът е блъснат, със счупен десен калник, маска,броня ,ляв фар, преден капак, предно панорамно стъкло, счупени климатичен и воден радиатор, смачкан аланжирон, спукан компресор на климатика.Двигателят е изместен и са счупени лапите на двигателя и скоростната кутия, излязла предпазна възглавница на таблото в дясно и волана.Счупена хидравлична рейка, крив шенкел и изкривени носачи;3.Дефектирал демферен съединител на скоростната кутия.Спукана глава на двигателя и изгоряла гарнитура на главата;4.Скоростна кутия без задна скорост и със счупен корпус.Неизправен двигател/не пали/.

         Ответниците са представили четири договора за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите от 09.12.2013г., с които "Ник Фактор"ЕООД е продало на "Слънчеви дни 2009"ООД процесните автомобили при цена 2 500лв. с ДДС за всеки от тях.

         За изясняване на спора между страните във връзка с релевантния за разрешаването му факт относно стойността на процесните автомобили по делото са допуснати съдебно-автотехническа и оценителна експертизи.

         Вещото лице К.Х. е извършило оглед на автомобилите, при който е установил следното:

         Автомобил рег.№ВР 8161 е в пълен комплект.Към деня на огледа същият не е в движение, поради повредена електроника на запалването и се намира в автосервиз за ремонт, състоящ се в подмяна на компютър.Купето  запазено, не е пребоядисвано и няма корозия.Трансмисията, ходовата част, управлението и другите системи са технически изправни.На вещото лице е представена фактура за извършен текущ ремонт на стойност 3 060лв.Фактурата е издадена на "Ник Фактор"ЕООД, без д е отразено за кой от автомобилите се отнася.

         Автомобил рег.№ВР 6124ВК е в пълен комплект, в движение и е технически изправен.На  същия в резултат от ПТП на 06.10.2013г. са нанесени щети, които са отстранени  и за това, видно от представените фактури, са извършени разходи в размер на 4 397.50лв.Купето е частично пребоядисано, автомобилът има добър външен и вътрешен вид, двигателят, трансмисията, ходовата част, управлението и другите системи са технически изправни.На вещото лице е представена фактура за извършен текущ ремонт, която е издадена на "Ник Фактор"ЕООД, без да е посочено за кой от автомобилите се отнася.

         Автомобил рег.№ВР 5710 ВК е в пълен комплект, в движение и технически изправен.Купето не е пребоядисвано, има добър външен и и вътрешен вид, двигателят, трансмисията, ходовата част, управлението и другите системи са технически изправни.На вещото лице е представена фактура за извършен текущ ремонт на стойност 5 380.70лв., издадена на "Ник Фактор"ЕООД, без да е посочено за кой от автомобилите се отнася.

         Автомобил рег.№ВР 6123 ВК е в пълен комплект, в движение и технически изправен.Двигателят, трансмисията, ходовата част, управлението и другите системи са технически изправни.На вещото лице е представена фактура за извършен текущ ремонт на стойност 2 781.17лв., издадена на "Ник Фактор"ЕООД, без посочване за кой от автомобилите се отнася.

         В резултат от непосредствените си впечатления, придобити при огледа на автомобилите, вещото лице се произнася, че не е установило следи от извършване на ремонти, поради което изразява несъгласие с отразено в цитираните по-горе констативни протоколи.

         Ответниците "Ник Фактор"ЕООД и "Слънчеви дни 2009"ООД са представили фактури за извършени автотехнически услуги, в които липсват данни, които могат да обосноват извод за наличието на връзка с процесните автомобили.Автентичността на фактурите е оспорена от ищеца, но в откритото производство по чл.193 от ГПК представилите ги страни не са ангажирани доказателствата, за които съдът е дал указания съобразно разпределението на  доказателствената тежест, което дава основание на съда да приеме, че оспорването е доказано.

         По делото е допусната и изслушана съдебно-оценителна експертиза.Вещото лице Н.Д. е изготвило заключението в два варианта на оценка на автомобилите - без и със приспадане на разходите за извършени ремонти.В първия вариант пазарната стойност на автомобилите към 02.12.2013г. е както следва:5 440лв., 7 480лв., 5 100лв. и 4 760лв., а във втория вариант съответно:2 890лв., 2 186лв., 617лв. и 2 443лв.Като взе предвид приетото по-горе относно доказаното оспорване на представените от ответниците фактури за извършени ремонти и изключването на същите от доказателствата по делото в условията на чл.194, ал.3 от ГПК, съдът възприема първия вариант на оценка на процесните автомобили.

         При така възприетата  фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск с правно основание чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ е основателен и доказан.

         При служебна  справка с канцеларията на съда се установява, че молбата по чл.625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност за ответника "Йоаниц Груп"ЕООД е подадена в Окръжен съд-Враца на 14.12.2013г., по нея е образувано т.д.№98/2013г. и с решение от 16.01.2014г. е обявена неплатежоспособността на дружеството с начална дата 31.11.2013г.Атакуваните сделки са сключени от 02.12.2013г., т.е. след началната дата на неплатежоспособността.По делото е безспорно установено, че процесните автомобили са продадени на втория ответник на цени, в пъти по-ниски от пазарните такива, от което следва, че даденото по сделките значително надхвърля по стойност полученото.С това фактическият състав на чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ е изпълнен и сделките следва да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.

         По обусловения иск за връщане на имуществото в масата на несъстоятелността.

         Недействителността на действията и сделките, извършени от длъжника и уредени в различните състави на чл.646 и 647 от ТЗ, е израз на засилена защита, предвидена от законодателя в интерес на кредиторите на несъстоятелността.Регламентираната в чл.647 от ТЗ недействителност /по терминологията на закона/ се обозначава като относителна, но само поради това, че от нея могат да се ползват ограничен кръг лица, но безспорно, с оглед характера на последиците си, тя разкрива сходство с нищожността по чл.26 от ЗЗД.

         В чл.648 от ТЗ е предвидено, че при сделка, по отношение на която са приложени разпоредбите на чл.646 и 647, даденото от третото лице се връща, а ако даденото не се намира в масата на несъстоятелността или се дължат пари, третото лице става кредитор.Предвиждането на тази реституция, наподобяваща реституцията при нищожните и унищожени сделки по чл.34 от ЗЗД, е израз на целта на закона да отрече изцяло действието на обявената за недействителна сделка.След като третото лице-приобретател поучава обратно това, което е престирало по недействителната сделка, то има задължението да върне обратно това, което е получило във връзка с изпълнението на тази сделка.С уважаването на отменителния иск по чл.647 от ТЗ собствеността върху прехвърлената вещ се възстановява в полза на длъжника.Ето защо между разпоредбите на чл.646 и 647 от ТЗ и общите случаи на недействителност по гражданското право е налице съществено различие по отношение на вещноправния ефект на прехвърлителната сделка, увреждаща интересите на кредиторите на праводателя.При уважаването на отменителния иск по чл.647 от ТЗ приобретателят губи придобитото от него право на собственост.Недействителността по отношение на кредиторите на несъстоятелността означава, че на тях не могат да се противопоставят правните последици на съответните сделки, част от които е настъпилото правоприемство по последващи прехвърляния на имота или вещите в полза на трети лица.Независимо от това, че разпоредителната сделка в полза на третите лица е напълно действителна, прехвърлителният й ефект не може да настъпи, с оглед общите правила, че никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам притежава и че с отпадането на правата на праводателя, отпадат и правата на правоприемника.

         По изложените съображения съдът приема, че на кредиторите на несъстоятелността на ответника "Йоаниц Груп"ЕООД не могат да бъдат противопоставени прехвърлителните сделки, сключени между "Ник Фактор"ЕООД и "Слънчеви дни 2009"ООД, поради което приобретателят по тези сделки не е придобил собствеността върху процесните автомобили и следва да бъде осъден да върне същите в масата на несъстоятелността.

         При този изход на делото на ищеца следва да ъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 2 900лв.Ответниците следва да бъда осъдени за заплатят в поза на Окръжен съд-Враца държавна такса в размер на 50лв.

         Мотивиран така,Врачанският окръжен съд

 

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

         ОБЯВЯВА за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6 договори за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите от 02.12.2013г., с които "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД е прехвърлило на "НИК ФАКТОР"ЕООД, ЕИК 201612970, със седалище и адрес на управление гр.София, район Красно село, ул."Ястребец"9, бл.2, ап.1 следните автомобили:лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади 1.9 ТДИ, рег.№ВР 5710 ВК, лек автомобил марка "Фолксваген", модел Туран Природен газ, рег.№ВР 6124 ВК, лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади Бензин/Природен газ, рег.№ ВР 6123 ВК и лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади 2.0 СДИ, рег.№ВР 8161 ВК.

         ОСЪЖДА "СЛЪНЧЕВИ ДНИ 2009"ООД, ЕИК 200749702, със седалище и адрес на управление с.Лесура, обл.Враца, общ.Криводол да върне в масата на несъстоятелността на "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6 лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади 1.9 ТДИ, рег.№ ВР 5710 ВК, лек автомобил марка "Фолксваген", модел Туран Природен газ ,рег.№ВР 6124 ВК, лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади Бензин/Природен газ, рег.№ ВР 6123 ВК и лек автомобил марка "Фолксваген", модел Кади 2.0 СДИ, рег.№ВР 8161ВК.

         ОСЪЖДА "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6, "НИК ФАКТОР"ЕООД, ЕИК 201612970, със седалище и адрес на управление гр.София, район Красно село, ул."Ястребец"№9, бл.2, ап.1 и "СЛЪНЧЕВИ ДНИ 2009"ООД, ЕИК 200749702, със седалище и адрес на управление с.Лесура, обл.Враца ,общ.Криводол да заплатят в полза на Окръжен съд-Враца държавна такса в размер на 50лв.

         ОСЪЖДА "НИК ФАКТОР"ЕООД, ЕИК 201612970, със седалище и адрес на управление гр.София, район Красно село, ул."Ястребец"№9, бл.2, ап.1 и "СЛЪНЧЕВИ ДНИ"ООД, ЕИК 200749702, със седалище и адрес на управление с.Лесура, обл.Враца, яобщ.Криводол да заплатят на "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6 направените по делото разноски в размер на 2 900лв.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: