Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  12.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско                   отделение в

публичното заседание на 10.02.2015г.                      в състав:

 

Председател:Цветана Михайлова

    Членове:

                                     

в присъствието на:

прокурора С.Л.         секретар

като разгледа докладваното  от               

                 т. дело N`138         по описа за 2014   год.

 

Окръжна прокуратура Враца е предявила против “Химремонтстрой Враца”ООД със седалище и адрес на управление гр.Враца, Източна индустриална зона ,Мездренско шосе ЕИК 106583482 иск за прекратяване на дружеството.В исковата молба се твърди че управителят  Ц.И.Н. е починал на 20.11.2013г. видно от акт за смърт №*  на Община Враца.От неговата смърт до завеждане на исковата молба дружеството съществува без да бъде вписан нов управител.

Искът е с правно основание чл.155 т.3 от ТЗ.

Ответното дружество редовно уведомено в условията на чл.50 ал.2 от ГПК не е подало отговор на исковата молба.

След като анализира представените с исковата молба писменни доказателства съдът приема за установено:

“Химремонтстрой Враца”ООД е дружество регистрирано по ТР към АВ с ЕИК 106583482 със съдружници Р.Б.Л. и “Химремонтстрой”АД и управител Ц.И.Н..

Видно от представения препис извлечение от акт за смърт №* Ц.И.Н. е починал на 20.11.2013г.По партидата на Търговския регистър след неговата смърт не е вписан нов управител на дружеството.

При така изясненото съдът приема,че предявения иск е основателен и доказан.Същият е предявен от легитимирано лице по чл.155 т.3 от ТЗ и по делото е безспорно установено,че управителят на дружеството е починал и в срок от три месеца и към настоящия момент в Търговския регистър не е вписан нов управител.

 При уважаване на иска следва да се присъди държавна такса в размер на 50/петдесет/лева която да се заплати от ответника.

Водим от горното и на основание чл.155 т.3 от ТЗ Врачанският окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА “ХИМРЕМОНТСТРОЙ ВРАЦА”ООД ЕИК 106583482 със седалище и адрес на управление гр.Враца,Източна индустриална зона,Мездренско шосе.

ОСЪЖДА “Химремонтстрой Враца”ООД да заплати държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Врачански окръжен съд.

Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на решението препис от него да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване в Търговския регистър и откриване на производство по ликвидация.

 

 

 

 

 

                         Окръжен съдия: