Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 11.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско                    отделение в

публичното заседание на 10.02.2015г.                      в състав:

 

Председател:Цветана Михайлова

    Членове:

                                    

в присъствието на:

прокурора  прокурор Л.                   секретар Х.Ц.

като разгледа докладваното  от Михайлова              

                 т. дело N`146         по описа за 2014   год.

 

Окръжна прокуратура Враца е предявила  против “Колор ИТВ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.”Стоян Калъчев”№16  ЕИК 106581111 иск за прекратяване на дружеството.В исковата молба се твърди че едноличния собственик на капитала и управител на дружеството И.С.В.  е починал на 31.10.2013г. и към датата на подаване на исковата молба в Търговския регистър не е вписан нов управител.

Искът е с правно основание чл.155 т.3 от ТЗ.

Ответното дружество редовно призовано в условията на чл.50 ал.2 от ГПК не е подал отговор на исковата молба.

Преценявайки представените с исковата молба писменни доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Колор ИТВ”ЕООД е пререгистрирано в Търговския регистър с управител И.С.В. ЕГН **********.Видно от  представените акт за смърт и удостоверение за наследници  лицето И.С.В. е починал на 31.10.2013г. и по партидата на търговеца не е вписан нов управител.

При така установеното съдът намира предявения иск за основателен и доказан.Същият е предявен от легитимирано лице по чл.155 т.3 от ТЗ и по делото е безспорно установено че ,управителят на дружеството е починал и в продължение на повече от три месеци и към настоящия момент не е вписан нов управител.

Затова иска следва да се уважи като се осъди ответника да заплати дължимата държавна такса в размер на 50/петдесет/лева.

Водим от горното Врачанският окръжен съд  

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА “Колор ИТВ”ЕООД ЕИК106581111 със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.”Стоян Калъчев”№16.

ОСЪЖДА “Колор ИТВ”ЕООД ЕИК 106581111 да заплати на Окръжен съд Враца сумата 50/петдесет/лева за държавна такса.

Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на Агенция по вписванията за вписване в Търговския регистър и откриване производство по ликвидация.

 

 

 

 

 

                          Окръжен съдия: