О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

 Врачанският окръжен съд  търговско отделение

в   закрито заседание на 18.02.2015г.  в състав:

 

   Председател: Цветана Михайлова

                                 

Като разгледа докладваното от съдията Михайлова

     т. дело N`6          по описа за  2015   г.

 

“Българо-американски индустриален холдинг”АД  със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.”Лукашов”№11 представлявано от Г.Н.М.  е предявил иск срещу М.К.Т. *** с цена на иска 138 358.74лв. от които 110 000лв. частичен иск от вземане в общ размер  5 000 000 евро и 28 358.74лв. лихва за забава.

В исковата молба се твърди че ответникът като бивш изпълнителен директор  на ищцовото дружество не е предприел действия по събиране на негово вземане по запис на заповед издаден от “Еуро Гранд Инвест Корпорейшън”Панама както и не е предотвратил прекъсване на давността на която издателя се е позовал.Според ищеца с това си поведение ответникът е причинил на дружеството виновно вреди в размера на сумата по записа на заповед.

Към исковата молба са представени писменни доказателства.

Съдът е констатирал нередовност на така подадената искова молба липса на доказателства за внесена държавна такса 4 % върху цената на иска.

Исковата молба е оставена без движение като е даден едноседмичен срок на ищеца да  изправи нередовностите.

Разпореждането на съда е връчено  на ищцовото дружество на 04.02.2015г.

В определения срок нередовностите на исковата молба не са отстранени поради което следва да се прекрати производството и да се върне обратно подадената искова молба и доказателства към нея.

Водим от горното Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА обратно подадената от Българо-американски индустриален холдинг”АД Враца срещу М.К.Т. *** искова молба поради неотстраняване в срок нередовностите.

ПРЕКРАТЯВА производството по т.дело №6/2015г. на Врачански окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на ищеца.

                                        Окръжен съдия:

                               

 

 

          Окръжен съдия:.................