Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  16.03.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд    гражданско    отделение в

публичното заседание на    11.03.2015г.       в състав:

 

Председател:ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

    Членове:ТАТЯНА А.

            ПЕНКА ПЕТРОВА

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар В.В.

като разгледа докладваното  от съдията Т.А.

        в.гр.     дело N`  76     по описа за 2015  год.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 178/11.07.2014г.,постановено по гр.д.№ 360/ 2014г. по опис на районен съд-Козлодуй,състав на съда е уважил предявеният от Етажна собственост,с адрес **,представлявана от Е.А.В.-управител чрез адв.Г.С.,САК, иск против С.Д.А.,***2,ал.1 във вр. с чл.415,ал.1 от ГПК ,във вр. с чл.41 от ЗС,като е признал за установено по отношение на ответницата,че дължи на ищеца су-мата 204.52 лв. главница,ведно със законната лихва върху глав-ницата,считано от датата на подаване на заявлението за заповед на изпълнение -12.12.2013г. до окончателното й изплащане, нап-равените в заповедното производство разноски,за което е образу-вано ч.гр.д.№1233/2013г. на КРС в размер на 27.00 лв.д.т. и 100 лв. адвокатско възнаграждение.Присъдени са разноски в исковото производство.

Недоволна от решението е останала ответницата С. Д. А. ***,която с въззивна жалба вх. № 5605/11.11.2014г. го обжалва.Поддържа се,че то е неправилно ,а изводите на районния съд противоречат на събраните пред него писмени доказателства.Не били отчетени възраженията на въз-зивницата по отношение действителността на решенията на Общото събрание на  етажната собственост,за провеждането на които тя не била надлежно известена.Не били взети предвид правата й в етажната съсобственост,съобразно представеният нотариален акт за собственост,както и несъответствието между съдържащата се в делото фактура за извършена работа и касова бележка за нап-равено плащане.Иска се отмяна на решението и отхвърляне на пре-дявеният иск като неоснователен.Не се правят нови доказателст-вени искания.Редовно призована за проведеното от окръжния съд открито съдебно заседание,въззивницата не се явява и не се представлява.

В срока по чл.263,ал.1 от ГПК въззиавемият в лицето на Етажна собственост в сграда на адрес: **,представлявана от Е.А.В.-управител ,чрез пълномощника-адв.Г.С.,САК,не дава писмен отговор и не изразява становище по въззивната жалба.В прове-деното от окръжния съд открито съдебно заседание, въззивамият, редовно призован,се представлява от адв.Г.С.,САК,който ос-порва въззивната жалба и представя в тази връзка писмено становище.

Окръжният съд,след като съобрази оплакванията във въз-зивната жалба,след като взе предвид становището на защитата на въззиваемия и след като сама,от своя страна прецени и обсъди събраните в производството доказателства,от фактическа и правна страна приема следното:Въззивната жалба е подадена в срока по чл.259,ал.1 от ГПК,отговаря на изискванията за съдържание и приложения по чл.260 и чл.261 от ГПК,произхожда от страна с необходимата легитимация и правен интерес,насочена е против съдебен акт от категорията на обжалваемите,което я прави про-цесуално допустима.Разгледана по същество е частично основа-телна.Решението,нейн предмет е валидно,допустимо като постано-вено по допустим иск,но частично неправилно.

Районният съд е сезиран с иск на Етажната собственост на сграда с адрес:*, представ-лявана от Е.А. В.-управител против С. Д. А. *** за признаване за установено по отношение на същата,че дължи на етажната собственост сумата 204.52 лв. главница,представляваща дяловото й участие в из-вършен ремонт на общите части на сградата,ведно със законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заяв-лението по чл.410 от ГПК до окончателното й изплащане,както и съдебните разноски в заповедното производство в размер на 27.00 лв. д.т. и 100 лв. адвокатско възнаграждение,за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение 665/ 16.12.2013г.по чл.410 от ГПК по образуваното ч.гр.д.№ 1233/ 2013г. по опис на КРС.В срока по чл.414,ал.1 от ГПК длъжницата А. е направила писмено възражение ,с което оспорва вземането,което е дало основание на кредитора да предяви иска си по чл.422 от ГПК,по който се движи настоящото производство.

В отговора си по чл.131 от ГПК,въззивницата-длъжник е оспорила дължимостта на сумите,като е навеждала незаконо-съобразност на взетото решение на общото събрание на етажната собственост по отношение на извършване на ремонта на стъл-бището,оспорила е представените фактура от 31.10.2013г. за извършена услуга,предвид обстоятелството,че за получател на услугата и вписано лицето А. В. Ф.,като няма данни услугата по подмяна  и монтаж на дограма да е извършена в полза на етажната собственост.Оспорени са и представените ка-сови бонове за плащане на сумата 4830 лв. и сумата 20.00 лв.

Към исковата молба са представени протокол от 12.12.2012г. за взети решения на ОС на етажните собственици в сградата,като в т.3 е взето решение за извършване на ремонт на дограмата на стълбището,както и протокол от 25.10.2013г.на събранието за одобрена оферта на фирма-изпълнител.Представена е фактура от 31.10.2013г. и фискален бон за извършено плащане,от която се установява общият размер на стойността на извършения ремонт. Представена е и справка за дяловото разпределение, отразяващо съответните идеални части от общите части на сградата на отдел-ните собственици.По отношение на въззивницата е определено дя-лово участие от 4.217 ид.части със стойностно изражение от об-щата сума по ремонта в размер на 204.52 лв.Представено е копие от н.а. № 182,т.І,н.д.№157/2007г. на нотариус М. Ш.,от който се установява,че въззивницата е собственик по покупко-продажба на апартамент № 15,находящ се в гр.София,ж.к. "Младост" 2,бл.228,вх.№1, ет.6 са застроена площ от 71.32 кв.м.,състоящ се от стая,дневна,кухня и обслужващи помещения, ведно с прилежащото избено помещение № 15,с площ 3.39 кв.м., заедно с 2.060 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж.

При тази фактическа обстановка,районният съд е приел,че искът по чл.422 от ГПК е основателен и доказан по размер,при което го е уважил изцяло.

Така направения правен извод,при наличните в произ-водството доказателства е неправилен.Видно е от данните по представения н.а. № 182/2007г.,че въззивницата е собственик на апартамент в етажната съсобственост,но идеалните части,които съответстват на нейната собственост по представения нотариален акт за придобиване,са 2.060 ид.частине 4.217 ид.части,както е прието от ОС на етажните собственици.При това положение и в съответствие с разпоредбата на чл.48,ал.3 от ЗУЕС,след като се съобрази общата сума изплатена за ремонта на стълбището на етажната собственост/4850 лв./ и се отчетат идеалните части съответстващи на собствеността на въззивницата,то нейното дя-лово участие е в размер на сумата 99.90 лв.,а не както е поискано в размер на 204.52 лв.При това положение,искът по отношение на претендираната главница е основателен до размер на сумата 99.90 лв. и неоснователен над този размер до уважения от 204.52лв.Възприетото дава основание да се приеме,че обжалваното решение в тази част ще следва да бъде отменено,а предявеният иск за съответната част отхвърлен като неоснователен и недо-казан.С оглед частичната основателност на предявеният иск, решението на районния съд ще следва да се отмени и в частта за разноските,включително и в заповедното производството за над 13.50 лв. д.т. до 27.00 лв. държавна такса и за над 50.00 лв. до 100 лв. адвокатско възнаграждение.В случая,с оглед възприе-тото за частичната основателност на исковата претенция се дължи частично възстановяване на разноските на ищеца в производст-вото. Въззивницата не е направила искане за присъждане на разноски,при което и не й следват такива,независимо от час-тичното уважаване на въззивната жалба.

Що се отнася до останалите възражения,относими към незако-носъобразността на решенията на общото събрание на етажните собственици за извършване на ремонта на общите части на етажната собственост,а именно подмяна на дограмата на стъл-бището,съдът приема,че те се явяват несъстоятелни.Няма данни по делото,че решението на общото събрание на етажните собственици свързано с извършването на ремонта да е атакувано по реда и в срока по чл.40 от ЗУЕС,при което следва да се приеме,че то е влязло в законна сила и на общо основание подлежи на изпъл-нение.Неоснователно е възражението и по повод издадената фактура от 31.10.2013г.отразяваща извършване на услугата. Сп равката на етажните собственици на л.11-ти от делото показва,че вписаното име на А. В.Ф. го определя като един от собствениците в етажната собственост и това дава основание да се приеме,че услугата е в нейна полза,както е твърдяно.

В останалата обжалва част,извън посочената по-горе, обжал-ваното решение ще следва да се потвърди.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

                 Р   Е    Ш    И :

ОТМЕНЯ решение № 178/11.07.2014г.,постановено по гр.д.№ 360/2014г. по опис на районен съд-Козлодуй,В ЧАСТТА МУ,в която предявеният иск на Етажна собственост с адрес :гр.8,представлявана от Е.А. В.-управител,сега представлявана от Л.. М. М. чрез адв.Г.Вл.С. против С.Д. ***,с ЕГН ********** за признаване за уста-новено по отношение на последната,че дължи сумата главница над 99.90 лв. до 204.52 лв.,разноски в заповедното производство над 13.50 лв. до 27.00 лв. д.т и адвокатско възнаграждение над 50.00 лв. до 100 лв. по заповед за изпълнение на парично за-дължение № 665/16.12.2013г. издадена по ч.гр.д.№ 1233/2013г. на КРС,както и в ЧАСТТА за разноските и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от Етажна собственост с адрес : гр.*,представлявана от Л.. М. М.-управител чрез адв.Г.Вл.С. против С.Д.А. ***,с ЕГН ********** за признаване за установено по отношение на последната,че дължи главница НАД 99.90 лв. до 204.52 лв.,разноски над 13.50 лв. до 27.00 лв. /държавна такса/ и адвокатско възнаграждение над 50.00 лв. до 100 лв. в заповедното производство по заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 665/ 16.12.2013г.издадена по ч.гр.д.№ 1233/2013г.,като неоснователен и недоказан.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 178/11.07.2014г.,постановено по гр.д. № 360/2014г. по опис на РС-Козлодуй, в останалата му обжалвана част.

ОСЪЖДА С.Д.А. ***,с ЕГН ********** да заплати на Етажна собственост с адрес : гр. *,представлявана от Л.. М. М.-управител чрез адв.Г.Вл.С. сумата 252 лв. разноски-адвокатско възнаграждение за първа и въззивна инс-танция,съобразно уважената част на иска.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

Председател:........... Членове:1.......... 2..........