ПРОТОКОЛ

 

гр. Враца, 30.01. 2015 г.

 

Врачанският окръжен съд наказателна колегия в публично

        съдебно заседание на 30.01. 2015 год. в състав:

 

                          Председател:ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

                         

                                       

                                       

при секретар: В.В.

и участието на прокурора: МАРИАНА БЕЛОРЕШКА

разгледа НОХ дело N`54 по описа на съда за 2015 год.

докладвано от СЪДИЯ ИВАНОВА    

***

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

за решаване на делото съгласно глава XXIX, част V от НПК по досъдебно производство № 114/2014 г. по описа на Окръжна прокуратура - Враца

        Днес, 30.01.2015 год. в гр. Враца, между подписаните:        1/ Мариана Белорешка - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Враца и

        2/ адв. Г.Х., като служебен защитник на обвиняемият по досъдебно производство № 114/2014 год. по описа на Окръжна прокуратура - Враца: Й.М.С. ***, се сключи настоящето споразумение за решаване на досъдебно производство, като:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО

        I. Обвиняемият Й.М.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че на 18.02.2014г., в гр. Бяла Слатина, обл. Враца, в условията на опасен рецидив в съучастие като извършител с Б.Г.Ц. и С.М.М., като извършители е отнел от владението на В. Д. М. - 1 бр. мобилен телефон марка „Моторола" на стойност 40 лв. и 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа" на стойност 30 лв., и 2 бр. СИМ карти всяка от които на стойност 6.00 лв., всичко на обща стойност 82 лв., собственост на М., с намерение да ги присвои, като е употребил за това сила, изразяваща се в притискане на тялото към леглото и затискане на устата и не са налице условията за прекратяване на наказателното производство - престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

        ІІ.1/   За извършеното престъпление визирано в пункт първи на настоящето споразумение на Й.М.С. на основание чл.199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК да се наложи наказание - „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 1 /една/ година при първоначален режим на изтърпяване „СТРОГ", което да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

        2/Разноските по делото в размер на 46.08 лв. за експертиза са за сметка на обвиняемите.

        ІІІ. Обвиняемият Й.М.С. декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред и е съгласен с постигнатото споразумение и всички негови клаузи.

        Веществените доказателства по делото, а именно 1 бр. мобилен телефон марка "Моторола" и сим карта с надпис Вивател и 1 бр. мобилен телефон марка "Нокиа" и сим карта с надпис Прима да се върнат на правоимащото лице В. Д. М..

        С така направеното споразумение страните приемат, че ще бъдат постигнати целите на чл. 36, ал. 1 от НК да се поправи и превъзпита обвиняемият към спазване на законите и добрите нрави и ще отнеме възможността му да извършва други престъпления, както и ще въздейства предупредително върху останалите членове на обществото.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:                     СЛ.ЗАЩИТНИК:

      /М.Белорешка/                      /адв.Г.Х./

 

 

                                ОБВИНЯЕМ:

                                       /Й.С./

 

                       

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

за решаване на делото съгласно глава XXIX, част V от НПК по досъдебно производство № 114/2014 г. по описа на Окръжна прокуратура - Враца

        Днес, 30.01.2015 год. в гр. Враца, между подписаните:        1/ Мариана Белорешка - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Враца и

        2/ адв. Г.Х., като служебен защитник на обвиняемите по досъдебно производство № 114/2014 год. по описа на Окръжна прокуратура - Враца:

        1.Б.Г.Ц. *** и

`       2.С.М. *** се сключи настоящето споразумение за решаване на досъдебно производство, като:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО

        І.1/Обвиняемият Б.Г.Ц., роден на *** ***, българин, българско гражданство, начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че на 18.02.2014г. макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си в съучастие като съизвършител с Й.М.С. и С.М.М., като съизвършител е отнел от владението на В. Д. М. - 1 бр. мобилен телефон марка „Моторола" и 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа", на обща стойност 82 лв. собственост на М. с намерение да ги присвои, като е употребил за това сила, изразяваща се в притискане на тялото към леглото и затискане на устата и не са налице условията за прекратяване на наказателното производство - престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

        2/Обвиняемият С.М.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, ****, не осъждан, живущ ***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че на 18.02.2014г. в гр. Бяла Слатина, обл. Враца в съучастие като съизвършител с Й.М.С. и Б.Г.Ц., като съизвършител е отнел от владението на В. Д. М. - 1 бр. мобилен телефон марка „Моторола" и 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа", на обща стойност 82 лв. собственост на М. с намерение да ги присвои, като е употребил за това сила, изразяваща се в притискане на тялото към леглото и затискане на устата и не са налице условията за прекратяване на наказателното производство - престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

        ІІ. 1/ За извършеното престъпление визирано в пункт първи на настоящето споразумение на Б.Г.Ц. на основание чл.198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б", предл. 2 от НК да се наложи наказание „Пробация", изразяващо се в следните пробационни мерки:

        -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично.

        -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.

        2/За извършеното престъпление визирано в пункт първи на настоящето споразумение на С.М.М. на основание чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода" в размер на 3 /три/ месеца, като изтърпяването на наложеното наказание, на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага в изпитателен срок от 3/три/ години.

        3/Разноските по делото в размер на 46.08 лв. за експертиза са за сметка на обвиняемите.

        III.l/Обвиняемият Б.Г.Ц. декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред и е съгласен с постигнатото споразумение и всички негови клаузи.

        2/Обвиняемият С.М.М. декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред и е съгласен с постигнатото споразумение и всички негови клаузи.

        Веществените доказателства по делото, а именно 1 бр. мобилен телефон марка "Моторола" и сим карта с надпис Вивател и 1 бр. мобилен телефон марка "Нокиа" и сим карта с надпис Прима да се върнат на правоимащото лице В. Д. М..

 

        С така направеното споразумение страните приемат, че ще бъдат постигнати целите на чл. 36, ал. 1 от НК да се поправят и превъзпитат обвиняемите към спазване на законите и добрите нрави и ще отнеме възможността им да извършват други престъпления, както и ще въздейства предупредително върху останалите членове на обществото.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:                     СЛ.ЗАЩИТНИК:

      /М.Белорешка/                      /адв.Г.Х./

 

 

                                ОБВИНЯЕМ:

                                       /Б.Ц./

 

 

                                ОБВИНЯЕМ:

                                       /Ст.М./

 

        На основание чл. 382, ал. 7 НПК съдът

 

                О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОДОБРЯВА споразумения за решаване на делото, сключени между Мариана Белорешка - прокурор в ОП гр. Враца и адв.Г.Х. от ВАК - служебен защитник на обвиняемите Й.М.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, Б.Г.Ц., роден на *** ***, българин, българско гражданство, начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН ********** и С.М.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, ****, не осъждан, живущ ***, с ЕГН **********, които не противоречат на закона и морала и по силата на които:

        Обвиняемият Й.М.С. се признава за виновен в това, че на 18.02.2014г., в гр. Бяла Слатина, обл. Враца, в условията на опасен рецидив в съучастие като извършител с Б.Г.Ц. и С.М.М., като извършители е отнел от владението на В. Д. М. - 1 бр. мобилен телефон марка „Моторола" на стойност 40 лв. и 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа" на стойност 30 лв., и 2 бр. СИМ карти всяка от които на стойност 6.00 лв., всичко на обща стойност 82 лв., собственост на М., с намерение да ги присвои, като е употребил за това сила, изразяваща се в притискане на тялото към леглото и затискане на устата, поради което и на основание чл.199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 1 /една/ година, което да изтърпи при "строг" режим в затвор, съобразно чл.61, т.2, вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

        Обвиняемият Б.Г.Ц. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2014г. макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си в съучастие като съизвършител с Й.М.С. и С.М.М., като съизвършители е отнел от владението на В. Д. М. - 1 бр. мобилен телефон марка „Моторола" и 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа", на обща стойност 82 лв. собственост на М. с намерение да ги присвои, като е употребил за това сила, изразяваща се в притискане на тялото към леглото и затискане на устата, поради което и на основание чл.198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б", предл. 2 от НК му НАЛАГА наказание „Пробация", изразяващо се в следните пробационни мерки:

        -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично.

        -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.

        Обвиняемият С.М.М. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2014г. в гр. Бяла Слатина, обл. Враца в съучастие като съизвършител с Й.М.С. и Б.Г.Ц., като съизвършители е отнел от владението на В. Д. М. - 1 бр. мобилен телефон марка „Моторола" и 1 бр. мобилен телефон марка „Нокиа", на обща стойност 82 лв. собственост на М. с намерение да ги присвои, като е употребил за това сила, изразяваща се в притискане на тялото към леглото и затискане на устата, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

       

                   ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1бр. мобилен телефон, марка "Motrola" с IMEI 359197000264904 с батерия и SIM карта с надпис Vivatel и 1бр. мобилен телефон, марка "Nokia" с IMEI 359755049395987 с батерия и SIM карта с надпис "Prima" да се върнат на правоимащото лице В. Д. М..


                   РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 46,08 лева (четиридесет и шест лева и осем стотинки) се ВЪЗЛАГАТ на тримата обвиняеми Й.М.С., ЕГН **********, Б.Г.Ц., ЕГН ********** и С.М.М., ЕГН ********** или по 15,36 лева всеки от тях, които следва да заплатят в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Враца.

        НА ОСНОВАНИЕ чл.382, ал.7 НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 54/2015 г. по описа на Врачански окръжен съд.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, съгласно чл.382, ал.9 НПК.

        НА ОСНОВАНИЕ чл.382, ал.10 НПК за одобреното споразумение да се съобщи на пострадалата В. Д. М., с указание, че може да предяви граждански иск за претърпените неимуществени вреди от деянието пред гражданския съд.

        На служебният защитник адв.Г.Х. да се издаде препис от протокола.

        Протоколът се написа в с.з. и приключи в 11 часа.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР: