Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Враца 28.01.2014 година

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и петнадесета година в състав:                              

                                   

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:АГНЕСА СТАВАРОВА

                                   ЧЛЕНОВЕ:ИВАН МАРИНОВ

                                           ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

 

при участието на секретаря М.К., след като изслуша докладваното от съдия Иван Маринов ВНЧХД № 594 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдебното производство пред Врачанския окръжен съд е по реда на Глава ХХІ от НПК и е образувано по жалба на подсъдимия Т.Г.Я. ***.

Атакува се Присъда № 44/07.10.2014 год., постановена по НЧХД № 678/2013 год. по описа на РС Мездра, с която подсъдимия е бил признат за виновен и осъден по чл. 130, ал. 2 НК.

В жалбата се поддържа, че атакувания съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен, с оглед на което се прави искане ВрОС да постанови нов такъв, с който да отмени Присъдата на МРС и да постанови нова, с която Я. да бъде оправдан изцяло.

В с.з. подсъдимия не се явява, а неговия защитник - адв.Св.Г. поддържа въззивната жалба. Навежда обаче и допълнителни доводи, за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на правото на защита на доверителя й. Прави алтернативно искане за отмяна на атакувания акт и връщане на делото за ново разглеждане от МРС.

Частния тъжител Р.З. не се явява пред настоящата инстанция. Неговият повереник - адв.А.С. изразява становище, че присъдата на РС Мездра е правилна и законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена.

Пред настоящата инстанция бяха представени тъжба от  С. Д. А. срещу същия подсъдим, молба от А. по НЧХД № 676/13 г. на МРС, писмо от Центъра за спешна медицинска помощ Враца до РС Мездра и фиш спешна медицинска помощ за А., график за отработеното време на лекарите от ЦСМП Враца, филиал Мездра и решение на ВрОС по ВНЧХД 260/13 г.

Врачанският Окръжен Съд, в качеството си на въззивна инстанция, като взе предвид наведените от страните доводи и съображения, представените нови писмени доказателства и след  цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, съобразно изискванията на чл. 314, ал. 1 НПК приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.319 НПК, от страна с правен интерес и срещу подлежащ на атакуване съдебен акт и като такава е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна досежно искането за отмяна на първоинстанционния съдебен акт по следните съображения:

С постановената присъда РС Мездра е признал подсъдимия Т.Г.Я. *** за виновен в това,  че на 29.05.2013 година  в гр. Мездра,  в близост до сградата на Пощенската станция е причинил лека телесна повреда на Р.Д.З. ***,  изразяваща се в причинени му болка и страдание, с което от обективна и субективна  страна е   осъществил  състава на престъпление по чл.  130 ал. 2 НК. Съдът е преценил, че в случая са били налице основанията на чл. 78а НК, поради което и е освободил подсъдимия от наказателна отговорност и му е наложил  административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1500 лева, в полза на Държавата.

С присъдата си, съдът е признал Я. за невинен в това, да е причинил телесна повреда на повече от едно лице и го е оправдал по първоначалното обвинение по чл. 131, ал. 1, т. 4 НК.

Подсъдимият е бил признат за невинен и в това, на посочената дата и място да е нанесъл публична обида на Р.З., поради което и е бил оправдан и по обвинението по чл. 148 ал. 1 т. 1 вр.чл. 146 ал. 1 НК.

Я. е бил осъден да заплати на пострадалия обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от 29.05.2013 г., до окончателното изплащане, като в останалата част до пълния размер на гражданския иск, същият е бил отхвърлен като неоснователен и недоказан. Бил е осъден и на разноски и държавна такса.

Именно този съдебен акт е атакуван и подлежи на проверка пред настоящата инстанция.

Съобразявайки горните обстоятелства и след извършената служебна проверка на атакуваната присъда, въззивния съд констатира, че същата е постановена след допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на фаза “съдебно заседание”, довели до ограничаване на процесуалните права на страните по делото, което е основание за отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав.

Нарушението се изразява в следното:

След образуване на съдебното производство в РС Мездра, за съдия докладчик по делото е бил определен съдия Евгени Божидаров. Последният след като се е запознал с тъжбата на Р.З. и приложените към нея доказателства е преценил, че същата следва да бъде разгледана в с.з. и насрочил такова за 16.01.2014 г. Подсъдимият Т.Я. е бил конституиран като такъв по две обвинения - по чл. 148 ал. 1 т. 1 вр.чл. 146 ал. 1 НК и по чл. 131, ал. 1, т. 4 НК.

В с.з. проведено на 16.01.2014 год., подсъдимият не се явил, а съдът е разяснил на тъжителя и граждански ищец единствено правото на отвод. Не били разяснени правата му в процеса, като по този начин е нарушена разпоредбата на чл.274 ал.2 НПК.

В следващото с.з. от 25.02.2014 г., подсъдимият се е явил лично и с договорен защитник, но съдът нито му е снел самоличност съгласно разпоредбата на чл.272 НПК, нито му е разяснил правата в процеса, съгласно разпоредбата на чл.274 ал.2 НПК. В това с.з. съдът е нарушил и разпоредбите на чл.276 ал.3 НПК и на чл.277 НПК, като не е дал възможност на Я. да обясни разбира ли обвиненията срещу него, както и да даде обяснения във връзка с тези обвинения.

По делото са проведени общо седем с.з., като в нито едно от тях на подсъдимия не е осигурена възможност същият да даде обяснения по двете му обвинения.

Посочените нарушения са съществени, но отстраними такива по смисъла на чл. 348 ал. 3 т. 1 НПК, тъй като грубо са нарушили процесуалните права на страните в процеса и най-вече тези на подсъдимия.

Горните нарушения не могат да бъдат отстранени от тази инстанция и поради тази причина настоящият състав на ВрОС намира, че не следва да се произнася по същество на спора. Атакувания съдебен акт следва да бъде отменен, а делото следва да се върне на РС Мездра за ново разглеждане от друг състав.

При новото разглеждане, МРС следва да вземе предвид посоченото в жалбата на подсъдимия Я. и становищата на страните изразени пред въззивната инстанция. Съдът следва да съобрази и представените нови доказателства, касаещи наличие на основания за прилагане на разпоредбата на чл.41 НПК по отношение на настоящето производство и това по НЧХД № 676/13 г. по описа на РС Мездра, тъй като от същите е видно наличие на съвпадение на фактите и обстоятелствата, включени в предмета на доказване, поради което и съдебното дирене следва да се извърши заедно.

С оглед изхода на делото, настоящата инстанция намира, че не следва да се произнася по направеното искане за разноски, а това следва да направи първоинстанционния съд при новото разглеждане на делото.

Водим от горното и на основание чл. 334, т. 1, пр. 2 вр.чл. 335, ал. 2 НПК, Врачанският Окръжен Съд

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

Отменява Присъда № 44/07.10.2014 год., постановена по НОХД № 678/2013 год. по описа на РС Мездра и връща делото на същият съд за ново разглеждане от друг състав.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

Председател:                   Членове: