Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Враца, 11.06.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, Наказателно отделение, в публичното заседание на единадесети юни, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ИВАН МАРИНОВ

  Х. МИХАЙЛОВА            

                                                                            

 

при секретаря Х.Ц. и в присъствието на прокурора П. К., разгледа докладваното от съдия В.ИВАНОВА ВЧН дело № 217 по описа за 2015 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С протоколно определение от 21.04.2015 г., постановено по ЧНД № 300/2015 г. ВРС, І-ви наказателен състав, в процедура по чл.306, ал.1, т.1 от НПК е оставил без разглеждане, като процесуално недопустима, молбата на осъдения М.В.М. за определяне на общо наказание и е прекратил производството по цитираното ЧНД.

Срещу така постановения съдебен акт е подадена въззивна жалба от служебния защитник на осъденото лице-адв.Ю.Г., в която се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност и се прави искане за неговата отмяна.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция осъденото лице и служебният му защитник поддържат въззивната жалба по изложените в нея съображения и при същите искания.

Представителят на Врачанска окръжна прокуратура изразява становище за потвърждаване на атакуваното определение като правилно и законосъобразно.

            Врачански окръжен съд, като се запозна с доводите, изложени в жалбата и становището на страните в съдебно заседание, след преценка на събраните доказателства, и като извърши цялостна служебна проверка на обжалвания съдебен акт, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намери за установено следното:

            Производството пред първата инстанция е било образувано по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК по молба на осъдения М.В.М. за групиране наказанията му по „НОХД № 30/15 г. на РС-Оряхово и НОХД № 46/14 г. на РС-Оряхово”.

            С атакуваното протоколно определение РС е приел, че въпросът за определяне на общо наказание по чл.25-23 от НК за осъжданията на М. е бил вече решен с влязло на 05.03.15 г. в сила определение № 155/16.02.15 г. по ЧНД № 106/15 г. по описа на ВРС, с което в производство по чл.306, ал.1, т.1 от НПК му е било определено общо наказание измежду наложените му по НОХД №№ 87/11 г. на РС-Оряхово и 67/15 г. на РС-Враца в размер на най-тежкото от тях - осем месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим. Прието е, че тъй като след постановяване на това определение не са налице нови осъждания за М., то в съответствие с установената в чл.24, ал.1, т.6 от НПК забрана „non bis in idem”, е недопустимо повторното пререшаване на тези въпроси.

            Настоящият въззивен състав изцяло споделя крайните изводи на първоинстанционния съд. Абсолютно верни и в съответствие с указанията, дадени в ТР № 3/16.11.09 г. по т.д. № 3/09 г. на ОСНК на ВКС, са съжденията му, че след влизане в сила на съдебен акт по приложението на чл.23-25 от НК, повторното решаване на тези въпроси е допустимо само в случаите на нови осъждания или на новооткрити предходни осъждания, останали неизвестни на съда последно решил въпросите по чл.23-25 от НК.  Тъй като настоящият случай не разкрива подобна хипотеза, то съвсем законосъобразно и правилно РС е оставил без разглеждане като процесуално недопустима молбата на осъденото лице за групиране и е прекратил образуваното пред него производство.

            По изложените съображения ВОС намира, че атакуваното определение следва да бъде потвърдено като законосъобразно и правилно, а жалбата против него, като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното Врачански окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 21.04.2015 г., постановено по ЧНД № 300/2015 г.  по описа на ВРС, І-ви наказателен състав.

            Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.