О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в закрито    заседание на петнадесети юни, две хиляди и петнадесета година                  в състав:

 

   Председател: ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове: ЦВЕТАНА МИХАЙЛОВА

  ЛИДИЯ КРУМОВА

                                 

като разгледа докладваното от съдия Л. Крумова ВЧН дело N247          по описа за  2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал.6 и сл. НПК и е образувано по жалба от Л.Р.Б. *** против определение № 143/06.04.2015год. на ОРС, постановено по ЧНД № 60/15год., с което на основание чл. 243, ал.5, т.1, вр. ал.4 и вр. ал.3 НПК е потвърдено постановление на РП Оряхово от 19.03.2015год. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 242/2014год. по описа на ОРП, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 323, ал.1 НК.

В жалбата се навеждат доводи за неправилност на определението на  ОРС и на постановлението на прокурора от РП Оряхово, като се излагат съображения, че не е възстановено действителното положение, в което са били собствените му земеделски земи преди самоуправните действия на  И. П., поради което неправилно наказателното производство е прекратено поради липса на престъпление.

Въззивният съд, като взе предвид наведените в жалбата  доводи и съображения и след като се запозна с материалите по делото, приема следното:

Жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен срок, от надлежна страна - пострадал по смисъла на чл. 74 НПК и против подлежащ на обжалване съдебен акт, при което същата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Прекратеното наказателно производство е образувано въз основа на постановление на РП Оряхово от 11.08.2014год. против неизвестен извършител, въз основа на подадена жалба от  Л.Р.Б. *** за престъпление по чл. 323, ал.1 НК, затова, че на неустановена дата през м. април 2014год. в землището на с. Селановци, в  местността "Осмъденика" самоволно не по установения от закона ред е осъществил едно оспорвано от Л.Б.  предполагаемо право - да обработва парцели с №№ 297012, 297013 и 297011 с обща площ 18,75дка, като деянието не представлява маловажен случай. В хода на ДП са събрани многобройни писмени и гласни доказателства, след обсъждането на които решаващият прокурор е приел, че е налице хипотезата на чл. 323, ал.3 НПК - макар и да е имало самоуправни действия от страна на ЗК "Скакуц" - с. Селановци, изразяващи се в неправомерно обработване и използване на земеделските земи собственост на жалбоподателя Б. и на неговата дъщеря, то след предупреждение от съответния държавен орган св. И. П. е възстановил фактическото положение на спорните имоти, като е преустановил владението върху тях и обработването им. При това положение и на основание чл. 323, ал.3 НПК, решаващият прокурор е приел, че не е налице престъпно деяние, поради което и на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК е прекратил образуваното срещу неизвестен извършител наказателно производство.

За да потвърди постановление на ОРП, контролирания съд е възприел изцяло фактическата обстановка, приета в постановлението за прекратяване, както и направеният анализ на събраните по ДП доказателства. Макар и първоинстанционният съд да не е изложил възприетите от него фактически констатации, което е задължен да стори, а само се е присъединил към тези на прокурора, няма пречка този пропуск да бъде отстранен със съдебния акт на настоящата инстанция.

В постановлението на ОРП  е приета фактическа обстановка, която се основава на събраните по делото доказателства и която безусловно е възприета от първостепенния съд и се приема и от настоящата инстанция. Безспорно е установено от приложените писмени доказателства - два броя решения на ОбПК гр. Оряхово за възстановяване  собственост върху процесните земеделски земи, протокол за въвод във владение и скица, пълномощно и удостоверение за наследници и два броя нотариални актове, че жалбоподателят Б. е собственик на 12,400дка земеделски земи в землището на с. Селановци в местността "Осмъденика" с №№ 297012 и 297013. Освен това, на база представени му надлежни пълномощия същият владеел и обработвал 6,75дка, собственост на неговата дъщеря  В. Д., които се намирали в същата местност с № 297011. По несъмнен начин е установен и факта, че за тези имоти е подадена декларация по чл. 69, ал.1 ППЗСПЗЗ да не участват в масиви за обработка. Това се установява от приложените извлечения от информационната система Ползване на земеделски земи за периода от 1.10.2013год. до 30.09.2014год., изпратени с писмо на ОбщСЗ гр. Оряхово. Установено е също така, че за същия този период процесните земеделски имоти са обработвани от ЗК"Скакуц" - с. Селановци, с управител И. П.. Това обстоятелство се установява от всички събрани по делото гласни доказателства, включително и показанията на св. П., който не оспорва този факт, че през земеделската 2013/2014год. е обработвал тези земи, но твърди, че същите не са били изключени в споразумението и издадената от Директора на ОблСЗ Враца заповед, нито са били  отграничени по някакъв начин от общата площ земи, които са му били предоставени за обработване.

Установено е също така по несъмнен начин, че след прибиране на реколтата през есента на 2014год. и след отправено му предупреждение, че няма основание да обработва тези земеделски земи, И. П., в качеството на управител на ЗК"Скакуц" с. Селановци е преустановил всякакви действия с процесните имоти, установено с протокол за оглед от 04.02.2015год.

При гореизложените фактически констатации, направените в постановлението за прекратяване на наказателното производство и потвърдени с определението на ОРС правни изводи се явяват обосновани и законосъобразни. Обосновано и законосъобразно е прието, че е имало период - земеделската 2013год.- 2014год., в който св. П. е извършвал самоуправни действия, обработвайки земеделска земя, която не му е била предоставена по надлежния начин от нейния собственик и ползвател - жалбоподателя Б.. След като П. разбрал за претенциите на св. Б., както и за обстоятелството, че неговите земи са включени в масив 297 който управляваната от  него  ЗК обработвала и, че няма дадено съгласие тези земи да бъдат включени в масивите за обработка от кооперацията, същият незабавно преустановил своите действия по обработка на процесните земи. Макар и да липсват категорични доказателства в кой момент П. е бил предупреден по надлежния ред да преустанови самоуправните действия спрямо имотите на Б. и му е разяснена разпоредбата на чл. 323, ал.3 НК, от гласните доказателства се установява, че още през есента, след прибиране на реколтата от обработените земи, П. е преустановил всякакви действия спрямо имотите на Б., като по този начин е възстановил предишното положение. Това обстоятелство е потвърдено и от самия жалбоподател Б., който в разпита си от 13.03.2015год. е заявил, че предишното положение с неговите земи е възстановено и няма повече претенции. Твърдението му в жалбата пред настоящата инстанция, че предишното положение не е възстановено, тъй като не са му трасирани границите на неговите земи не се оправдава нито от правна, нито от фактическа страна. От събраните на ДП гласни доказателства не се установява преди обработката от ЗК"Скакуц" тези имоти да са били трасирани и очертани.

Както правилно е прието с атакуваното определение, за приложение на привилегирования текст на разпоредбата на чл. 323, ал.3 НПК е достатъчно възстановяване на самоуправното фактическо положение, т.е. преустановяване на неправомерното обработване на процесните земеделски имоти собственост и ползвани от св. Б.. Претенциите за заплащане на обезщетения за ползване на имотите са от гражданско правен характер и няма пречка да бъдат уредени по гражданско правен път. Същите обаче не са елемент от престъплението по чл. 323, ал.1 НК и не могат да бъдат пречка за приложение разпоредбата на чл. 323, ал.3 НК.

Всичко изложено по-горе по един категоричен начин подкрепя извода на първостепенния съд, респ. и на решаващия прокурор, че деянието на св. И. П., макар и формално да носи белезите на престъплението по чл. 323, ал.1 НК е несъставомерно по този текст, тъй като е ненаказуемо - след наличие на предпоставките по чл. 323, ал.3 НК. Ето защо, напълно обосновано и законосъобразно наказателното производство, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 323, ал.1 НК е прекратено поради липса на престъпление - по чл. 24, ал.1, т.1 НПК.

При горните съображения и на основание чл. 243, ал.7, вр. ал.5, т.1 НПК, Врачанският окръжен съд

 

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 143/06.04.2015год. на Оряховския районен съд, постановено по ЧНД № 60/2015год.

НАСТОЯЩЕТО определение е окончателно.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........