Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Враца, 23.09.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на десети септември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

       Председател:ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

   Членове:ЛИДИЯ КРУМОВА

                               ИВАН МАРИНОВ

     

в присъствието на:

секретаря Х.Ц. и прокурора ВЛАДИМИР ДИЛКОВ,

като разгледа докладваното от съдия Иванова

ВНОХ дело N`384 по описа за 2015 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на Глава ХХІ, чл.326, вр.чл.318 и сл.от НПК.

     С присъда от 21.07.2015 г., постановена по НОХД № 622/2015 г. Районен съд-Враца /ВРС/ е признал подсъдимия К.Д.М. за виновен в това, че времето от 26.09.2010 г. до 30.06.2014 г. в ползвано от него жилище, находящо се в гр.Враца, кв.„*”, ул.“*” № 33, чрез компютърна система - 1 бр. настолен компютър с надпис върху кутията “*” е държал 261 /двеста шестдесет и един/ броя фото файлове /фотографски изображения/ и 179 /сто седемдесет и девет/ броя видео файлове /видеоклипове/, представляващи порнографски материали, за създаването на които са използвани лица, изглеждащи като ненавършили 18 години, поради което и на основание чл.159, ал.6, вр.чл.54, вр.чл.58а, ал.1 от НК го е осъдил на шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнението му за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

     Подсъдимият М. е признат за виновен и в това, че за времето от 04.05.2014 г. до 30.06.2014 г. в ползвано от него жилище, находящо се в гр.Враца, кв.„*”, ул.“*” № 33, чрез компютърна система - 1 бр. настолен компютър с надпис върху кутията “*” и IP адрес *, при условията на продължавано престъпление, е разпространил чрез интернет порнографски материали - 80 /осемдесет/ броя фото файлове /фотографски изображения/ и 26 /двадесет и шест/ броя видео файлове /видеоклипове/, за създаването на които са използвани лица, изглеждащи като ненавършили 18 години, поради което и на основание чл.159, ал.4, вр.ал.2, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.54, ал.1, вр.чл.58а, ал.1 от НК е осъден на две години и осем месеца лишаване от свобода и глоба в полза на държавата в размер на 2000 лева, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода е отложено за четиригодишен изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия М. е определено общо наказание измежду наложените му по настоящата присъда в размер на най-тежкото от две години и осем месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила. Към така определеното общо наказание е присъединено изцяло и наказанието глоба в размер на 2000 лева.

Съдът се е произнесъл и по направените разноски, като е присъдил същите в тежест на подсъдимия, както и по приобщените към делото веществени доказателства.

Недоволен от постановената присъда е останал подсъдимият М., който я е обжалвал в срок. В жалбата се навеждат доводи за явна несправедливост на наложените наказания, с искане за тяхното намаляване.

В съдебно заседание пред ВОС подсъдимият не се явява редовно призован, като по отношение на него производството е проведено задочно, в хипотезата на чл.269, ал.3, т.3 от НПК.

За него се явява упълномощеният защитник – адв.Д.Н., който поддържа жалбата и съображенията изложени в нея и моли ВОС да измени атакуваната присъда по реда на чл.373, ал.1 от НПК и да намали размера на наложеното при условията на чл.23 от НК общо наказание лишаване от свобода.

Представителят на ВОП изразява становище, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна, а наложеното с нея общо наказание е правилно определено по вид и размер, предвид развилата се процедура на съкратено съдебно следствие по реда на глава 27 от НПК. Моли за нейното потвърждаване.

Врачански окръжен съд, като прецени наведените от страните доводи и сам служебно провери изцяло правилността на присъдата, съгласно чл.314 от НПК, намира за установено следното:

Производството пред първата инстанция е протекло по предвидения в чл.372, ал.4, вр.чл.371, т.2 от НПК алтернативен процесуален ред, предпочетен от подсъдимия и договорния му защитник - адв.Д.Н.. Пред съда К.М. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и се е съгласил за тях да не се събират допълнителни доказателства. Съдът от своя страна, констатирайки обоснованост на направеното от подсъдимия признание от валидно събраните в досъдебното производство доказателства, законосъобразно е приложил диференцираната процедура по глава 27 от НПК - съкратено съдебно следствие в избраната от подсъдимия форма.

В резултат на тази процедура съдът е приел фактическата обстановка, описана в обвинителния акт, а именно:    

Подсъдимият К.Д.М. е роден на *** г., женен, със средно образование, работещ като машинен оператор, неосъждан, с добри характеристични данни по местоживеене.

През последните години подс.М. живеел заедно с родителите си в къща, находяща се в гр.Враца на ул.„*” № 33, като обитавал сам втория етаж на жилището.

Около 15.30 часа на 30.06.2014 г. подс. М. бил посетен в дома си от свидетелите Д.Н. и Д.П. – експерти в ТД”НС” - Враца, които го попитали дали държи порнографски материали. М. потвърдил и по-късно на същата дата в жилището му бил извършен оглед и  претърсване, при което свидетелите и поемните лица установили компютър с надпис на кутията „*”, който бил в работен режим, като основно активна била програмата „М-торент”. За компютърната конфигурация подс.М. потвърдил, че е негова собственост и че съдържа порнографски файлове, предназначени лично за него и поради това компютърната система била иззета.

Видно от заключението на КТЕ, посоченият компютър е бил оборудван с необходимия софтуеър и хардуеър за работа в интернет и е работил в тази среда. В компютъра е била инсталирана и е работела програмата „М-торент” /µTorrent/, представляваща кросплатформено програмно обезпечение за децентрализиран обмен на файлове Р2Р/Peer-to-peer/ посредством протокол BitTorrent. Програмата е с принцип на действие, при който всяка торент задача, заредена за „сваляне” /leech/ автоматично става достъпна и за „качване”  /seed/, в резултат на което всички интернет потребители, които в същия момент са „сваляли” идентичния торент са имали достъп до съответните файлове в компютъра на обвиняемия.

     На хард-дисковете на системата били открити множество графични файлове, т.е. такива, представляващи фотографски изображения, както и множество видео-файлове, т.е. такива, представляващи аудиовизуални произведения. Голяма част от тези файлове, а именно 261 фото-файла и 179 видео-файла съставляват неприлични, неприемливи и несъвместими с обществения морал материали, изобразяващи открито сексуално поведение -  реални и симулирани полови сношения, мастурбация, похотливо показване на половите органи на лица. Ето защо и по смисъла на чл.93, т. 28 НК тези материали съставляват „порнографски материал” и това се отнася до следните файлове, в описанието на които е посочен пореден номер,  името им и тяхното разширение, както и датата, на която са били създадени на компютъра на подсъдимия :

     Фотофайлове:

1.  pic05.jpg 04.01.2013,

2.  pic06.jpg 04.01.2013,

3.  pic07.jpg 04.01.2013,

4.  pic08.jpg 04.01.2013,

5.  pic09.jpg 04.01.2013,

6.  pik14.jpg 04.01.2013,

7.  pik15.jpg 04.01.2013,

8.  gallery007.jpg 04.01.2013,

9.  gallery013.jpg 04.01.2013,

10.        gallery014.jpg 04.01.2013,

11.        gallery015.jpg 04.01.2013,

12.        gallery016.jpg 04.01.2013,

13.        gallery017.jpg 04.01.2013,

14.        gallery018.jpg 04.01.2013,

15.        gallery019.jpg 04.01.2013,

16.        gallery020.jpg 04.01.2013,

17.        gallery021.jpg 04.01.2013,

18.        gallery022.jpg 04.01.2013,

19.        gallery023.jpg 04.01.2013,

20.        gallery024.jpg 04.01.2013,

21.        gallery025.jpg 04.01.2013,

22.        pic04.jpg 04.01.2013,

23.        pic05.jpg 04.01.2013,

24.        pic06.jpg 04.01.2013,

25.        pic07.jpg 04.01.2013,

26.        pic08.jpg 04.01.2013,

27.        pic09.jpg 04.01.2013,

28.        pic10.jpg 04.01.2013,

29.        pic11.jpg 04.01.2013,

30.        pic12.jpg 04.01.2013,

31.        pic13.jpg 04.01.2013,

32.        pic14.jpg 04.01.2013,

33.        pic15.jpg 04.01.2013,

34.        pic16.jpg 04.01.2013,

35.        000-013.JPG 06.05.2014,

36.        000-019.JPG 06.05.2014,

37.        21-06Lena_102.jpg 06.05.2014,

38.        45jpg 06.05.2014,

39.        61f02f8e.jpg 06.05.2014,

40.        1214033289277069-1.jpg 06.05.2014,

41.        an3119~1.jpg 06.05.2014,

42.        DxZFTE551n.jpg 06.05.2014,

43.        IMG_1405.jpg 06.05.2014,

44.        IMG_1984.JPG 06.05.2014,

45.       IMG_1986.JPG 06.05.2014,

46.       Kingpouge_19.jpg 06.05.2014,

47.       TP1.jpg 06.05.2014,

48.       Ls cutie1.jpg 05.05.2014,

49.       ls1 (3).jpg 05.05.2014,

50.       lsbar-015a-042.jpg 05.05.2014,

51.       lsm-004-084.jpg 05.05.2014,

52.       lsm04-04-024.jpg 05.05.2014,

53.       lsn-016-046.jpg 05.05.2014,

54.       lsp-004b-030.jpg 05.05.2014,

55.       ls-star-017b-031.jpg 05.05.2014,

56.       lv-11-56.jpg 05.05.2014,

57.       P6069741.JPG 05.05.2014,

58.       P6069749.JPG 05.05.2014,

59.       P60697.JPG 05.05.2014,

60.       P6069751.JPG 05.05.2014,

61.       P6069752.JPG 05.05.2014,

62.       P6069753.JPG 05.05.2014,

63.       P6069756.JPG 05.05.2014,

64.       P6069758.JPG 05.05.2014,

65.       teenfuns296_200.jpg 19.06.2014,

66.       teenfuns296_199.jpg 19.06.2014,

67.       teenfuns296_198.jpg 19.06.2014,

68.       teenfuns296_197.jpg 19.06.2014,

69.       teenfuns296_196.jpg 19.06.2014,

70.       teenfuns296_195.jpg 19.06.2014,

71.       teenfuns296_194.jpg 19.06.2014,

72.       teenfuns296_193.jpg 19.06.2014,

73.       teenfuns296_192.jpg 19.06.2014,

74.       teenfuns296_191.jpg 19.06.2014,

75.       teenfuns296_190.jpg 19.06.2014,

76.       teenfuns296_189.jpg 19.06.2014,

77.       teenfuns296_188.jpg 19.06.2014,

78.       teenfuns296_184.jpg 19.06.2014,

79.       teenfuns296_183.jpg 19.06.2014,

80.       teenfuns296_182.jpg 19.06.2014,

81.       teenfuns296_181.jpg 19.06.2014,

82.       teenfuns296_180.jpg 19.06.2014,

83.       teenfuns296_179.jpg 19.06.2014,

84.       teenfuns296_178.jpg 19.06.2014,

85.       teenfuns296_177.jpg 19.06.2014,

86.       teenfuns296_176.jpg 19.06.2014,

87.       teenfuns296_175.jpg 19.06.2014,

88.       teenfuns296_174.jpg 19.06.2014,

89.       teenfuns296_173.jpg 19.06.2014,

90.       teenfuns296_172.jpg 19.06.2014,

91.       teenfuns296_171.jpg 19.06.2014,

92.       teenfuns296_169.jpg 19.06.2014,

93.       teenfuns296_167.jpg 19.06.2014,

94.       teenfuns296_166.jpg 19.06.2014,

95.       teenfuns296_165.jpg 19.06.2014,

96.       teenfuns296_164.jpg 19.06.2014,

97.       teenfuns296_163.jpg 19.06.2014,

98.       teenfuns296_162.jpg 19.06.2014,

99.       teenfuns296_161.jpg 19.06.2014,

100.  teenfuns296_160.jpg 19.06.2014,

101.  teenfuns296_159.jpg 19.06.2014,

102.  teenfuns296_158.jpg19.06.2014,

103.  teenfuns296_157.jpg 19.06.2014,

104.  teenfuns296_156.jpg 19.06.2014,

105.  teenfuns296_155.jpg 19.06.2014,

106.  teenfuns296_154.jpg 19.06.2014,

107.  teenfuns296_153.jpg 19.06.2014,

108.  teenfuns296_152.jpg 19.06.2014,

109.  teenfuns296_151.jpg 19.06.2014,

110.  teenfuns296_150.jpg 19.06.2014,

111.  teenfuns296_149.jpg 19.06.2014,

112.  teenfuns296_148.jpg 19.06.2014,

113.  teenfuns296_147.jpg 19.06.2014,

114.  teenfuns296_143.jpg 19.06.2014,

115.  teenfuns296_142.jpg 19.06.2014,

116.  teenfuns296_141.jpg 19.06.2014,

117.  teenfuns296_140.jpg 19.06.2014,

118.  teenfuns296_139.jpg 19.06.2014,

119.  teenfuns296_138.jpg 19.06.2014,

120.  teenfuns296_137.jpg 19.06.2014,

121.  teenfuns296_136.jpg 19.06.2014,

122.  teenfuns296_135.jpg 19.06.2014,

123.  teenfuns296_134.jpg 19.06.2014,

124.  teenfuns296_133.jpg 19.06.2014,

125.  teenfuns296_132.jpg 19.06.2014,

126.  teenfuns296_131.jpg 19.06.2014,

127.  teenfuns296_126.jpg 19.06.2014,

128.  teenfuns296_125.jpg 19.06.2014,

129.  teenfuns296_123.jpg 19.06.2014,

130.  teenfuns296_122.jpg 19.06.2014,

131.  teenfuns296_121.jpg 19.06.2014,

132.  teenfuns296_119.jpg 19.06.2014,

133.  teenfuns296_115.jpg 19.06.2014,

134.  teenfuns296_114.jpg 19.06.2014,

135.  teenfuns296_113.jpg 19.06.2014,

136.  teenfuns296_112.jpg 19.06.2014,

137.  teenfuns296_111.jpg 19.06.2014,

138.  teenfuns296_110.jpg 19.06.2014,

139.  teenfuns296_109.jpg 19.06.2014,

140.  teenfuns296_108.jpg 19.06.2014,

141.  teenfuns296_039.jpg 19.06.2014,

142.  teenfuns296_040.jpg 19.06.2014,

143.  teenfuns296_041.jpg 19.06.2014,

144.  teenfuns296_042.jpg 19.06.2014,

145.  teenfuns296_043.jpg 19.06.2014,

146.  teenfuns296_044.jpg 19.06.2014,

147.  teenfuns296_045.jpg 19.06.2014,

148.  teenfuns296_046.jpg 19.06.2014,

149.  teenfuns296_047.jpg 19.06.2014,

150.  teenfuns296_048.jpg 19.06.2014,

151.  teenfuns296_049.jpg19.06.2014,

152.  teenfuns296_051.jpg19.06.2014,

153.  teenfuns296_052.jpg 19.06.2014,

154.  teenfuns296_053.jpg 19.06.2014,

155.  teenfuns296_054.jpg 19.06.2014,

156.  teenfuns296_055.jpg 19.06.2014,

157.  teenfuns296_056.jpg 19.06.2014,

158.  teenfuns296_057.jpg 19.06.2014,

159.  teenfuns296_059.jpg 19.06.2014,

160.  teenfuns296_060.jpg 19.06.2014,

161.  teenfuns296_062.jpg 19.06.2014,

162.  teenfuns296_063.jpg 19.06.2014,

163.  teenfuns296_064.jpg 19.06.2014,

164.  teenfuns296_065.jpg 19.06.2014,

165.  teenfuns296_066.jpg 19.06.2014,

166.  teenfuns296_067.jpg 19.06.2014,

167.  teenfuns296_068.jpg 19.06.2014,

168.  teenfuns296_069.jpg 19.06.2014,

169.  teenfuns296_070.jpg 19.06.2014,

170.  teenfuns296_071.jpg 19.06.2014,

171.  teenfuns296_072.jpg 19.06.2014,

172.  teenfuns296_073.jpg 19.06.2014,

173.  teenfuns296_074.jpg 19.06.2014,

174.  teenfuns296_075.jpg 19.06.2014,

175.  teenfuns296_076.jpg 19.06.2014,

176.  teenfuns296_077.jpg 19.06.2014,

177.  teenfuns296_078.jpg 19.06.2014,

178.  teenfuns296_079.jpg 19.06.2014,

179.  teenfuns296_080.jpg 19.06.2014,

180.  teenfuns296_081.jpg 19.06.2014,

181.  teenfuns296_082.jpg 19.06.2014,

182.  teenfuns296_083.jpg 19.06.2014,

183.  teenfuns296_084.jpg 19.06.2014,

184.  teenfuns296_085.jpg 19.06.2014,

185.  teenfuns296_086.jpg 19.06.2014,

186.  04 (1).jpg  19.03.2013  14:33,

187.  05.jpg  19.03.2013  14:32,

188.  06 (1).jpg  19.03.2013  14:33,

189.  06.jpg  19.03.2013  14:32,

190.  07.jpg  19.03.2013  14:32,

191.  08(1).jpg  19.03.2013  14:33,

192.  08.jpg  19.03.2013  14:32,

193.  09(1).jpg  19.03.2013  14:33,

194.  09.jpg  19.03.2013  14:32,

195.  10(2).jpg  19.03.2013  14:33,

196.  10.jpg  19.03.2013  14:21,

197.  11(1).jpg  19.03.2013  14:34,

198.  11.jpg  19.03.2013  14:32,

199.  12.jpg  19.03.2013  14:32,

200.  13(1).jpg 19.03.2013  14:32,

201.  13.jpg  19.03.2013  14:21,

202.  14.jpg  19.03.2013  14:21,

203.  15(1).jpg  19.03.2013  14:33,

204.  15.jpg  19.03.2013  14:21

205.  16(1).jpg  19.03.2013  14:34,

206.  16.jpg  19.03.2013  14:32,

207.  7.jpg  19.03.2013  14:21,

208.  8.jpg  19.03.2013  14:21,

209.  gallery009 (2).jpg 19.03.2013  14:43,

210.  gallery010.jpg 19.03.2013  14:43,

211.  gallery015 (2).jpg 19.03.2013  14:43,

212.  gallery018 (1).jpg 19.03.2013  14:41,

213.  gallery018.jpg 19.03.2013  14:35,

214.  gallery019 (1).jpg 19.03.2013  14:41,

215.  gallery019.jpg 19.03.2013  14:35,

216.  gallery020 (1).jpg 19.03.2013  14:41,

217.  gallery020.jpg 19.03.2013  14:35,

218.  gallery021 (1).jpg 19.03.2013  14:41,

219.  gallery021.jpg 19.03.2013  14:35,

220.  gallery022 (1).jpg 19.03.2013  14:44,

221.  gallery022.jpg 19.03.2013  14:41,

222.  gallery023.jpg 19.03.2013  14:35,

223.  gallery024.jpg 19.03.2013  14:41,

224.  gallery025 (1).jpg 19.03.2013  14:41,

225.  gallery025.jpg 19.03.2013  14:36,

226.  gallery026 (1).jpg 19.03.2013  14:41,

227.  gallery026.jpg 19.03.2013  14:36,

228.  gallery027.jpg 19.03.2013  14:36,

229.  gallery028 (1).jpg 19.03.2013  14:42,

230.  gallery028.jpg 19.03.2013  14:36,

231.  gallery029.jpg 19.03.2013  14:36,

232.  gallery030.jpg 19.03.2013  14:36,

233.  gallery031.jpg 19.03.2013  14:41,

234.  gallery032 (1).jpg 19.03.2013  14:42,

235.  gallery032.jpg 19.03.2013  14:36,

236.  gallery033 (1).jpg 19.03.2013  14:42,

237.  gallery033 (2).jpg 19.03.2013  14:43,

238.  gallery033.jpg 19.03.2013  14:36,

239.  gallery034.jpg 19.03.2013  14:36,

240.  gallery035 (1).jpg 19.03.2013  14:43,

241.  gallery035.jpg 19.03.2013  14:37,

242.  gallery036.jpg 19.03.2013  14:37,

243.  gallery038.jpg 19.03.2013  14:37,

244.  gallery039.jpg 19.03.2013  14:37,

245.  gallery040 (1).jpg 19.03.2013  14:44,

246.  gallery040.jpg 19.03.2013  14:37,

247.  gallery041.jpg 19.03.2013  14:37,

248.  gallery042.jpg 19.03.2013  14:44,

249.  gallery044.jpg 19.03.2013  14:37,

250.  gallery045.jpg19.03.2013  14:37,

251.  gallery046.jpg 19.03.2013  14:37,

252.  gallery048.jpg 19.03.2013  14:38,

253.  gallery049.jpg 19.03.2013  14:38,

254.  gallery06.jpg 19.03.2013  14:45,

255.  gallery09.jpg 19.03.2013  14:46,

256.  gallery10.jpg 19.03.2013  14:45,

257.  gallery11.jpg 19.03.2013  14:45,

258.  gallery14.jpg 19.03.2013  14:46,

259.  gallery24.jpg 19.03.2013  14:45,

260.  gallery27.jpg 19.03.2013  14:46,

261.  serenitypic.jpg 19.03.2013 14:48,

 

 

Видео файлове:

 

1.  White Teens Black Cocks - Ashley.mpg, 04.01.2013,

2.  TryTeens - Ashley.mpg, 04.01.2013,

3.  lolita.avi, 04.03.2013,

4.  College Teen Fuck on hotel bed - amateur.wmv 06.01.2013,

5.  college virgin teenage couple amateur home.wmv 06.01.2013,

6.  Teen amateur sucking cock and getting fucked.wmv 08.01.2013,

7.  ******2.MPG 16.01.2014,

8.  05.01.2013 61.avi,

9.  Abigaile Young Anal  N15  xHamster.com.flv 14.05.2012,

10.                  Bormroom_fuc_.wmv 05.01.2013,

11.                  kuhnja1.avi 05.01.2013,

12.                  Masha_Bedtime.mpg 05.01.2013,

13.                  TryTeens - Lita.wmv 26.09.2010,

14.                  TryTeens - Logan.wmv 26.09.2010,

15.                  TryTeens - Louise.wmv 26.09.2010,

16.                  TryTeens - Maggie.wmv 26.09.2010,

17.                  TryTeens - Marilyn.wmv 26.09.2010,

18.                  TryTeens - Mary.wmv 26.09.2010,

19.                  TryTeens - Megan.wmv 26.09.2010,

20.                  TryTeens - Melody.wmv 25.09.2010,

21.                  TryTeens - Mia.wmv 26.09.2010,

22.                  TryTeens - Michelle.wmv 26.09.2010,

23.                  TryTeens - Mirabel.wmv 26.09.2010,

24.                  TryTeens - Mirage.wmv 26.09.2010,

25.                  TryTeens - Morgan.wmv 26.09.2010,

26.                  TryTeens - Nikki.wmv 26.09.2010,

27.                  TryTeens - Peach.wmv 26.09.2010,

28.                  TryTeens.-.Andrea.wmv 26.09.2010,

29.                  TeenStarsOnly_Rebecca.wmv 10.12.2013,

30.                  TeenStarsOnly - Rocking Out - Pocahontas.wmv 10.12.2013,

31.                   Pocahontas.-.TSO_2009-07-29.wmv 10.12.2013,

32.                   Pocahontas.-.TSO.avi 10.12.2013,

33.                   Erika_14.08.09.1067090.wmv 10.12.2013,

34.                  [HarryRed] Genie fucks Ukraine lolita debutante [00 30 37][636x464][MP4].mp4 18.09.2013,

35.                   iak-teensanalyzed-120630.mp4 05.01.2013,

36.                   julia_analwmvhi.wmv 04.01.2013,

37.                   Lolita de Young.wmv 17.09.2013,                                                                                          

38.                   Lolita Lovin - karina.mp4 17.09.2013,

39.                   tps120530sts.wmv 04.01.2013,

40.                   cum-get-me - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

41.                   Cute Young Lolita Loves Anal Fuck - Popgoesthecherry_com - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

42.                   free webcam girls - http___nolink.us_livesex - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

43.                   NOVIO DESQUINTANDO A LOLITA VIRGEN Y ELLA SANGRA. by deflowerfan - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

44.                  Pornhub Mobile Jong blondje met twee mannen- Free Mobile Iphone Porn & Sex.mp4 13.01.2014,

45.                   Z44B 1437 Skinny Small Tits Teen   - xHamster_com.flv 13.01.2014,

46.                   russian teen masturbates in for ... - XVIDEOS_com.flv 25.11.2013,

47.                   Russian teens anal sex - XVIDEOS_com.flv 25.11.2013,

48.                   Hot Russian Teen Amateur - XVIDEOS_com.flv 25.11.2013,

49.                   Russian teen fucking in front of camera  xHamster.com.flv 25.11.2013,

50.                   Maui In  Philippine Dream Teen - Full Lenth Trike Patrol Video - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

51.                   Suzy Filipino Teen Deep Throat Professional The Best In Manila - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

52.                   Abbey In Jonas First Patrol Full Lenth Trike Patrol Video - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

53.                   Akira Fucked Hard In Trike Patrol Full Video - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

54.                   Altea In Wired Tight Sprite Full Lenth Trike Patrol Video - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

55.                   Anabel--.wmv 13.01.2014,

56.                   Anabel’s Gift.wmv 11.08.2013,

57.                   Analyn.wmv 11.08.2013,

58.                   Angel In Naughty in Red Full Lenth Trike Patrol Video - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

59.                   Anonymous Naughty Girl.wmv 11.08.2013,

60.                   April-anal.wmv 11.08.2013,

61.                   Chezka In Anal Plumper Pumper Full Lenth Trike Patrol Video - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

62.                   Double Fuck with Shiela.wmv 13.01.2014,

63.                   Filipina Sex Diary_Feb 3 @Angeles city_TOPSIDER.avi 11.08.2013,

64.                   Jane Marvelous Maiden Mating.wmv 13.01.2014,

65.                   Katrina In Meat Gobbler - Full Lenth Trike Patrol Video - XVIDEOS_com.flv 13.01.2014,

66.                   Nica and her Girlfriend Sally--.wmv 13.01.2014,

67.                   Filipina.BIANCA.video1.BISDAK.wmv 27.11.2013,

68.                   Kiana Super Slim Slam.wmv 11.12.2013,

69.                   Leah Filipino Amateur Convulses With Every Thrust - xHamster_com.flv 11.12.2013,

70.                   Me petite stickyasian18 Cherry show you mi pussy - xHamster_com.flv 11.12.2013,

71.                   petite filipina filled with big white dick - XVIDEOS_com.flv 11.12.2013,

72.                   Philippines_Young filipina amateur_.wmv 25.11.2013,

73.                   Seemingly ordinary turns into a Thai blowjob queen! - xHamster_com.flv 11.12.2013,

74.                   Young looking thai babe gives blowjob in living room.flv 11.12.2013,

75.                   Teenfilipina school sex.avi 27.11.2013,

76.                   [MinxMan] - gupp(v)(l)(12) - mylola anja & lea 8m19s.avi 06.05.2014,

77.                   [MinxMan] - gupp(v)(l)(12) - Mylola Arina & Nelia Lesbian 14m42s.avi 06.05.2014,

78.                   [MinxMan] - gupp(v)(l)(12) - MyLola.Info Arina & Nelia 6m34s.mpg 06.05.2014,

79.                   11yr loli_1.WMV 11.06.2014,

80.                   11yr loli_2.WMV 11.06.2014,

81.                   Aria aka Tabatha Fey.avi 30.06.2014,

82.                   Alison & Britney.avi 30.06.2014,

83.                   Anfisa.avi 30.06.2014,

84.                   Aria  2 - Bath.avi 30.06.2014,

85.                   Aria & Grace.avi 30.06.2014,

86.                   Aria 1.avi 30.06.2014,

87.                   Foxy & Mila.avi 30.06.2014,

88.                   Grace 1.avi 30.06.2014,

89.                   Oliona 2 - Bath.avi 30.06.2014,

90.                   Sasha 1.avi 30.06.2014,

91.                   Sasha 2.avi 30.06.2014,

92.                   14 Year Old Blond Preteen Pussy Fucked - Part 1.mpeg 06.05.2014,

93.                  (Pthc) 6yo Favela Full (1+2).avi 15.03.2014,

94.                  [PTHC] !!NEW!! 11yo Knows what we like (hiddencam_0272).avi 15.03.2014

95.                  [PTHC] 4.mpg 15.03.2014,

96.                  .wmv 15.03.2014,

97.                  (PTHC) 10Yo Cindy - Playing With Dad.mpg 06.05.2014,

98.                  girl_giving_bj_behind_school.wmv 21.05.2014,

99.                  love_lolita_~&.mpg 15.03.2014,

100.             Cocks are so yummy for Natasha - XVIDEOS_com.flv  17.05.2014,

101.             Extremely hot teen lesbians-XVIDEOS com.flv  17.05.2014

102.             Hardcore scene outside - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

103.             Hot anal masturbation from Natasha-XVIDEOS_com.flv17.05.2014,

104.             Hot Natasha gets a doggystyle - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

105.             Lesbian teen toy party - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

106.             Masturbating and toying at home - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,  

107.             Natasha anal masturbation - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

108.             Natasha and Sasha doing live show - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

109.             Natasha gets a creampie - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

110.             Natasha gets fucked by her boyfriend - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

111.             Natasha getting cum in the pussy - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

112.             Natasha getting cum in the pussy - XVIDEOS_com[1].flv 17.05.2014,

113.             Natasha hardcore scene on the bed - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

114.             Natasha has wonderful excitement - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

115.             Natasha in sexy shorts - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

116.             Natasha puts a dildo in her ass - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

117.             Natasha roaring like in the jungle - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

118.             Natasha sex on the beach - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

119.             Natasha sucks dick and fucks - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

120.             Natasha taking cock in pussy and mouth - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

121.             Natasha toying in live show for her fans - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

122.             Russian shaved pussy - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

123.             Sex after shower for Natasha - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

124.             Sucking cock with a passion - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

125.              Watching TV is not interesting for me - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

126.             Young Petite 18 year old skinny teen first time sex - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

127.              2.MPG 06.05.2014,

128.             .wmv 02.03.2014,

129.             virginz - valya HandJob.avi 13.06.2014,

130.             Very Young.-.Amateur HomeMade Sex.avi 14.06.2014,

131.             R@ygold style - Heather.mpg 22.05.2014,

132.             Liza and Sandra Russian Teen Models.avi 30.05.2014,

133.             18 BLONDE TEEN LOVES BIG COCK  www.beeg18_com - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

134.             AMATEUR TEEN COUPLE ORGASM FIRST TIME SEX IN BEDROOM  www.beeg18_com - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

135.             ASU 18yo Halie watches porn all the time - XVIDEOS_com.flv 16.05.2014,

136.             beautiful teen fucked in both holes and facialized www.beeg18_com - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

137.             Brunette 18yr fucked up her Anal www.beeg18_com - XVIDEOS_com.flv 17.05.2014,

138.             Delicious shy teenie posing in the kitchen - XVIDEOS_com.flv 16.05.2014,

139.             Nastia is divine and fine - XVIDEOS_com.flv 16.05.2014,

140.             Nastya playing with herself - XVIDEOS_com.flv 16.05.2014,

141.             Blind.date.goes.wild.Laki.Nicholas.mp4 19.04.2014,

142.             Fix my PC and fuck me! - XVIDEOS_com.flv 12.04.2014,

143.             Lolita de Young.wmv 12.04.2014,

144.             Thaigirlswild - Barely Legal Thai Teen Ni Takes It Up The Ass [720p].wmv 21.03.2014,

145.             18 Year Old Asian Threesome - XVIDEOS_com.flv 11.03.2014,

146.             18 year young Janine - XVIDEOS_com.flv11.03.2014 11.03.2014,

147.             18 years old asian hookup amate ... - XNXX_com.flv 11.03.2014,

148.             18 years old sexy asian hookup  ... - XNXX_com.flv 11.03.2014,

149.             18 yr old Asian.flv 11.03.2014,

150.             altea 1200k - XVIDEOS_com.flv 11.03.2014,

151.             ( ) ( ) [PTHC] [ ] [ ] EJ-01    1h58m47s 480x360 DivX505+Vorbis.avi 18.03.2014,

152.             ( ) ( ) [PTHC] [ ] [ ] EJ-02 & .avi 18.03.2014,

153.             ( ) ( ) [PTHC] [ ] [ ] .EJ-05.avi 18.03.2014,

154.             ( ) ( ) [PTHC] [ ] 12 .avi 18.03.2014,

155.             ( ) ( ) [PTHC] [ ] !!! 09 1.avi 18.03.2014,

156.             !!.mpg 18.03.2014,

157.             37  6 .mpg 18.03.2014,

158.             Чукане на малка курва пред уеб камера.flv 16.03.2014,

159.             J14-1.MPG 09.03.2014,

160.             Ass to mouth_ Serenity.flv 09.03.2014,

161.             Lovely Serenity anal fuck at Try Teens - XVIDEOS_com.flv 09.03.2014,

162.             Serenity..flv 09.03.2014,

163.             Horny Demida digs into her Panties - xHamster_com.flv 09.03.2013,

164.             Petite Teens - Demida -FPD- - xHamster_com.flv 09.03.2013,

165.             RubATeen Skinny European Demida tight teen pussy fucked - xHamster_com.flv 09.03.2013,

166.             Skinny teen Demida is always horny and ready for action - xHamster_com.flv 09.03.2013,

167.             Cute amateur teen facial - xHamster_com.flv 09.03.2013,

168.             Cute little teen fucked merciless by fat cock - xHamster_com.flv 09.03.2013,

169.             Hot pretty nympho brunette with small tits fucked hard - xHamster_com.flv 09.03.2013,

170.             Tiny cute little pussy massage n fucked hard a pool - xHamster_com.flv 09.03.2013,

171.             Tiny cute little teen fucked hard by theatre teacher - xHamster_com.flv 09.03.2013,

172.             Tiny cute little teen fucked hard on sofa with fat cock - xHamster_com.flv 09.03.2013,

173.             Tiny Cute teen hard fuck outside - xHamster_com.flv 09.03.2013,

174.             russian teen sex.mpg 09.03.2014,

175.             YL_Lisa_03_08_2012.mp4 09.03.2014,

176.             Young cutie getting her ass pumped  xHamster.com.flv 09.03.2014,

177.             ! NEW ! (pthc) 2007 Tara 8yr - (ptsc)(3).mpg 20.06.2014,

178.             8Yo Tara's Little Asshole.avi 05.05.2014,

179.             00271.com_ - .rmvb 25.06.2014.

             

Според потребителските настройки по подразбиране на програмата „М-торент”, всички файлове, възпроизведени върху дисковото пространство на компютъра и кореспондиращи с дадена активна торент задача, са могли безпрепятствено да бъдат „сваляни” /leech-вани/ от всички интернет- потребители, които в този момент са „сваляли” този торент. Ето защо, тази категория файлове – с предоставянето на възможност за безпрепятсвен достъп на неограничен кръг от хора са били практически разпространявани в интернет средата.На процесния компютър са били установени общо 80 фото-файла и общо 26 видеофайла, които по описания начин са били разпространявани в интернет, като съдържанието и на тези файлове разкрива неприлични, неприемливи и несъвместими с обществения морал материали, изобразяващи открито сексуално поведение -  реални и симулирани полови сношения, мастурбация, похотливо показване на половите органи на лица и затова и тези разпространявани материали по смисъла на чл.93, т. 28 НК съставляват „порнографски материал ”. Това се отнася до следните файлове, описани по идентичен с горния начин:

Фото файлове:

1.  16112003-205.JPG 29.05.2014,

2.             16112003-10211.JPG 29.05.2014,

3.             16112003-10227.JPG 29.05.2014,

4.             sl7.jpg 29.05.2014,

5.             sl9.jpg 29.05.2014,

6.             Sandra-mix-22.jpg 29.05.2014,

7.             pt-007-003.jpg 23.06.2014,

8.             pt-007-008.jpg 23.06.2014,

9.             pt-007-010.jpg 23.06.2014,

10.     10.pt-007-013.jpg 23.06.2014,

11 .pt-007-012.jpg 23.06.2014,

12.pt-007-015.jpg 23.06.2014,

 13.pt-007-023.jpg 23.06.2014,

14.pt-007-036.jpg 23.06.2014,

15.pt-007-040.jpg 23.06.2014,

16.pt-007-043.jpg 23.06.2014,

17.pt-007-053.jpg 23.06.2014,

18.pt-007-069.jpg 23.06.2014,

19.pt-007-083.jpg 23.06.2014,

20.pt-007-066.jpg 23.06.2014,

21.pt-007-059.jpg 23.06.2014,

22.pt-007-037.jpg 23.06.2014,

23.pt-002-030.jpg 23.06.2014,

24.pt-002-031.jpg 23.06.2014,

25.pt-002-032.jpg 23.06.2014,

26.pt-002-037.jpg 23.06.2014,

27.pt-002-038.jpg 23.06.2014,

 28.pt-002-040.jpg 23.06.2014,

 29.pt-002-041.jpg 23.06.2014,

30.pt-002-047.jpg 23.06.2014,

31.pt-002-048.jpg 23.06.2014,

32.pt-002-054.jpg 23.06.2014,

33.pt-002-055.jpg 23.06.2014,

34.pt-002-104.jpg 23.06.2014,

35.pt-002-106.jpg 23.06.2014,

36.pt-002-107.jpg 23.06.2014,

37.pt-002-108.jpg 23.06.2014,

38.pt-004-034.jpg 23.06.2014,

39.pt-004-037.jpg 23.06.2014,

40.pt-004-045.jpg 23.06.2014,

41.pt-004-065.jpg 23.06.2014,

42.pt-004-084.jpg 23.06.2014,

43.pt-004-101.jpg 23.06.2014,

44.pt-008-005.jpg 23.06.2014,

45.pt-008-029.jpg 23.06.2014,

46.pt-008-032.jpg 23.06.2014,

47.pt-008-042.jpg 23.06.2014,

48.pt-008-043.jpg 23.06.2014,

49.pt-008-044.jpg 23.06.2014,

50.pt-008-069.jpg 23.06.2014,

51.pt-008-073.jpg 23.06.2014,

52.pt-008-076.jpg 23.06.2014,

53.pt-008-081.jpg 23.06.2014,

54.pt-008-082.jpg 23.06.2014,

55.pt-008-087.jpg 23.06.2014,

56.pt-008-091.jpg 23.06.2014,

57.pt-008-093.jpg 23.06.2014,

58.pt-008-096.jpg 23.06.2014,

59.pt-008-099.jpg 23.06.2014,

60.pt-008-100.jpg 23.06.2014,

61.pt-008-103.jpg 23.06.2014, 62.030.jpg 06.05.2014,

 63.000-013.JPG 06.05.2014,

64.000-019.JPG 06.05.2014, 65.1214033289277069-l.jpg 06.05.2014, 66.45.jpg 06.05.2014,

67.61f02fBe.jpg 06.05.2014, 68.an3119~l.jpg 06.05.2014, 69.DxZFTE551n.jpg 06.05.2014, 70.IMG_1405.jpg 06.05.2014, 71.IMG_1984.JPG 06.05.2014, 72.IMG_1986JPG 06.05.2014, 73.IMG_1988.JPG 06.05.2014,

74.Kingpouge_19.jpg 06.05.2014,

75.TPl.jpg 06.05.2014,

76.sb000-002 (41).jpg 04.05.2014,

77.show-007-025.jpg 05.05.2014,

78.show-013-096.jpg 05.05.2014,

79.sister017.jpg 04.05.2014,

80.t01.jpg 06.05.2014,

 

Видео файлове:

 

1.(Pthc) 6yo Favela Full (1+2).avi дата на създаване: 15.03.2014,,

2.VD001-005.avi 08.06.2014,

3.VD001-057.rm 08.06.2014,

4.VD001-229.rm 08.06.2014,

5.VD001-239.rm 08.06.2014,

6.VD001-295.rm 08.06.2014,

7.[Cl^J^SOltd.avi 08.06.2014,

8.Lsml5-01-01.avi 23.06.2014,

9.Lsml5-01-02. Avi 23.06.2014,

10.Lsml5-01-03. Avi 23.06.2014,

 ll.Lsml5-01-04. avi  23.06.2014,

12.Lsml5-02-01. avi  23.06.2014,

13.Lsml5-02-02. avi  23.06.2014,

14.Lsml5-02-03. avi 24.06.2014,

15.Lsml5-02-04. Avi 23.06.2014,

16.Lsml5-03-01. Avi 23.06.2014,

 17.Lsml5-03-02. Avi 23.06.2014,

 18.Lsml5-03-03. avi  23.06.2014,

19.Lsml5-03-04. Avi 23.06.2014,

 20.Lsml5-04-01. avi  23.06.2014,

21.Lsml5-04-02. Avi 23.06.2014,

22.Lsml5-04-03. avi  23.06.2014,

23.Lsml5-04-04.av25.06.2014,

24.NEW0607 !!! Straight sex- 10y.rmvb 23.06.2014,

25.Aria aka Tabatha Fey.avi. 30.06.2014,

26.girl_giving_bj_behind_school.wmv 21.05.2014,

        

Горната фактическа обстановка решаващият съд е приел за установена както от направеното от подсъдимия самопризнание на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, така и от събрания на досъдебното производство доказателствен материал - показанията на свидетелите Д.П., Д.Н., К.В. и П.П.; от заключенията на КТЕ, СППЕ и СМЕ; от протоколите за оглед, претърсване и изземване, характеристика и справка за съдимост на подсъдимия; и от наличните веществени доказателства. Съдът е приел, че същите в своето единство и логическа взаимовръзка изясняват по несъмнен начин всички обстоятелства имащи съществено значение за правилното решаване на делото - факта на извършване на деянията, тяхното авторство и начин на осъществяване, субективното отношение на дееца към извършеното и неговата личност.

При така изложеното до тук, обосновано и законосъобразно, първостепенният съд е приел, че подсъдимият К.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на две престъпления – по чл.159, ал.6 от НК, като за времето от 26.09.2010 г. до 30.06.2014г. в ползвано от него жилище, находящо се в гр.Враца, кв.„*”, ул.“*” № 33, чрез компютърна система - 1 бр. настолен компютър с надпис върху кутията “*”, е  държал 261 броя фото файлове /фотографски изображения/ и 179 броя видео файлове /видеоклипове/, представляващи порнографски материали, за създаването на които са използвани лица, изглеждащи като ненавършили 18 години; и по чл.159, ал.4, вр. ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК, като за времето от 04.05.2014 г. до 30.06.2014г. в ползвано от него жилище, находящо се в гр.Враца, кв.„*”, ул.“*” № 33, чрез компютърна система - 1 бр. настолен компютър с надпис върху кутията “*” и IP адрес *, при условията на продължавано престъпление, е разпространил чрез интернет порнографски материали - 80 броя фото файлове /фотографски изображения/ и 26 броя видео файлове /видеоклипове/, представляващи порнографски материали, за създаването на които са използвани лица, изглеждащи като ненавършили 18 години. 

Обосновани са правните изводи на решаващия съд и относно субективната страна на деянията, извършени от подсъдимия, а именно пряк умисъл, тъй като М. е съзнавал общественоопасния им характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици.

При това положение напълно закономерно първостепенният съд е признал К.Д.М. за виновен в извършване на престъпленията, за които е бил предаден на съд по чл.159, ал.6 и по чл.159, ал.4, вр. ал.2 вр. чл.26, ал.1 от НК.

С оглед обстоятелството, че процесът спрямо подсъдимия пред първата инстанция е протекъл по реда на съкратеното съдебно следствие на чл.372, ал.4 от НПК, то законосъобразно е била приложена и последицата на това производство - определяне на наказанието за всяко от двете престъпления при условията на чл.58а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.159, ал.6 от НК са предвидени при алтернативност наказания лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева. Основателно е избрана от ВРС по-тежката от двете алтернативни наказателни санкции, индивидуализирана в правната рамка на чл.54 от НК на девет месеца лишаване от свобода, като са били отчетени всички обстоятелства от значение за вида и размера й. Като смекчаващи обстоятелства са ценени чистото съдебно минало на подсъдимия, добрите му характеристични данни по местоживеене, оказаното съдействие от самото начало на производството значително допринесло за разкриване на обективната истина, изразеното съжаление, социалния и имуществен статус. От друга страна, обоснован е изводът, че конкретното деяние се отличава с по-висока степен на обществена опасност от обичайната за този вид престъпления, предвид значителния брой на инкриминирани материали и бруталността на съдържанието им, към което следва да се добави и продължителния период на държането им. Приложени са и благоприятните последици за подсъдимия, с които законът е свързал направеното от него в рамките на приложената особена процедура самопризнание, като така определеният размер на заслужената санкция е намален с една трета, съгласно чл.58а, ал.1 от НК и е постановено наказание от шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което съгласно чл.66, ал.1 от НК е било отложено за срок от три години. Липсват многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл.55, ал.1 от НК за определяне на наказание по реда на чл.58а, ал.4 от НК.

За престъплението по чл.159, ал.4, вр. ал.2, вр.чл.26, ал.1 са предвидени в условията на кумулативност до шест години лишаване от свобода и глоба до осем хиляди лева. Контролираният съд, преценявайки относителната тежест на посочените по-горе смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, които е взел предвид при отмерване на санкцията и за това престъпление, е определил четири години лишаване от свобода и глоба в размер на 2000 лева. Наложените при условията на чл.54 от НК кумулативни наказания са съобразени по вид и размер с установеното в закона, както и с обективните характеристики на конкретното деяние и с вината на подсъдимия. Обоснован е изводът, че обществената опасност и на това деяние надхвърля обичайната за този вид престъпления, с оглед значителния брой на разпространените порнографски материали и бруталността на съдържанието им – изобразяващи открито сексуално поведение с реални и симулирани полови сношения, мастурбация и похотливо показване на половите органи. Правилно е отчетена и неприложимостта на хипотезата на чл.55 от НК, тъй като смекчаващите обстоятелства не са многобройни или изключителни. Приложена е и материално-правната привилегия по чл.58а, ал.1 от НК с редуциране на така отмереното от първостепенния съд наказание лишаване от свобода с 1/3, т.е. на две години и осем месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от четири години. С оглед изложеното, въззивната инстанция намира за напълно справедливи определените на подсъдимия наказания за престъплението по чл.159, ал.4, вр. ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК, поради което и доводът за явната им несправедливост е неоснователен и в разрез с данните по делото.

Прилагайки правилата за съвкупностите на престъпления, правилно и на основание чл.23, ал.1 от НК първостепенният съд е определил общо наказание за двете деяния в размер на най-тежкото от наложените, а именно две години и осем месеца лишаване от свобода, към което е присъединил наказанието глоба в полза на държавата в размер на 2000 лева.

При наличие на предпоставките на чл.66, ал.1 от НК правилно ВРС е приложил института на условното осъждане по отношение на подсъдимия К.Д.М., отлагайки изпълнението на определеното общо наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от четири години

Законосъобразно и на основание чл.53, ал.1, б.”а” и „б”, вр.чл.159, ал.7 от НК съдът е отнел в полза на държавата предмета и средството на двете престъпления, приложени като веществени доказателства, а по отношение на 1 бр.СД е постановил да остане на съхранение в делото.

В съответствие с разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК правилно е възложил и направените разноски в тежест на подсъдимия.

     При извършената на основание чл.314 от НПК цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, въззивният съд не констатира наличието на основания, налагащи нейното отменяване или изменяване.

По изложените съображения и на основание чл.338 от НПК, Врачански окръжен съд,

 

                       Р  Е  Ш  И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА присъда от 21.07.2015 г., постановена по НОХД № 622/2015 г. по описа на Районен съд-Враца.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                          2.