ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

Гр.Враца, 18.09.2015 година

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Наказателно отделение, в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Иванова ЧНД № 411 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.243, ал.4 и сл.от НПК.

Образувано е по жалба от адв.П.П. *** против постановление за прекратяване  на наказателно производство от 20.08.2015 г. по ДП № 49/2013 г. по описа на ВрОП /ДП № 15/2013г. по описа на ОСлО при ВрОП/, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.219, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на атакуваното постановление, като се оспорват направените от прокурора изводи за липсата на извършено престъпление по чл.219, ал.1, вр.чл.26, ал.1, съответно по чл.220, ал.1, по чл.282, ал.1 или по чл.254б, ал.1 от НК. Твърди се, че въпреки продължилото повече от две години разследване и събраните многобройни доказателства, фактическата обстановка е останала неизяснена. В тази връзка се поддържа, че в хода на досъдебното производство не са извършени всички необходими действия за разкриване на обективната истина, като не е била назначена поисканата от пострадалата община хидромелиоративна експертиза, от която да се установи стойността на язовирите "Гарвански геран" и "Езерска падина" и причината, поради която за изведени от експлоатация - нерегламентираното им отдаване за ползване, нито е поставена допълнителна задача на назначената счетоводна експертиза относно това каква част от преведената от МРРБ целева сума от 750 000 лева по проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с Малорад" І етап, изпълнен от "Елит Д и Г" ЕООД не е разплатена по първоначалното й предназначение и за какво са били използвани тези средства. Във връзка с неправомерното отдаване под наем на язовири, собственост на Община -Борован, се твърди още, че кметът на общината самоволно е взел решение за два от тях - "Гарвански геран" и "Езерска падина", да ги отдаде под наем или за безвъзмездно ползване, като впоследствие същите са попаднали в списъка на язовирите в предаварийно състояние и е следвало да бъдат изведени от експлоатация. Не било установено през кой период техническото им състояние е било доведено до това предаварийно състояние, както и кой и на какво основание е следвало да полага грижи за съоръженията им. Не са изследвани и въпросите свързани с това, как нерегламентираното им отдаване под наем се е отразило на техническото им състояние; на каква стойност би възлязъл ремонтът за възстановяването им в нормално техническо състояние; каква би следвало да бъде минималната концесионна вноска за година на всеки от тях, за да бъде съпоставена с получаваната като наем сума. Поддържа се, че неизясняването на тези обстоятелства е попречило за установяване на реалната щета, нанесена на пострадалата община. Оспорва се и прокурорският извод, че освобождаването на концесионер от дължимото концесионно възнаграждение през 2009 г. за общинския язовир "Домуславец" не е извършено в нарушение на ЗК, като се поддържа, че подобна възможност изобщо не е законово регламентирана. На следващо място, във връзка с договорите между Община Борован и "Енемона" АД по реда на ЗЕЕ се твърди, че при сключването и реализирането на този от 10.06.2009 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно - възстановителни работи за сградата на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Малорад са допуснати редица нарушения на ЗЕЕ и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, които са констатирани от АЕЕ и са послужили за отказ от издаване на мотивирано предложение за финансиране от МФ. В тази връзка се оспорва като необоснован прекратителният прокурорски извод, че подобни пропуски в процедурата са допускани от всички общини, изпратили искания за финансиране. Относно договорите за отпускане на финансова помощ на общината се твърди, че в случая са събрани безспорни доказателства за извършено разпореждане с бюджетни или целеви средства не по предназначение от страна на кмета на общината за инкриминирания период, в качеството му на ръководител на организация от публичния сектор по смисъла на чл.2 от ЗФУКПС – престъпление по чл.254а от НК. Възразява се и срещу прокурорския извод за малозначителност на деянието по смисъла на чл.9, ал.2 от НК. На тези основания се прави искане за отмяна на постановлението, като бъдат дадени задължителни указания за правилното прилагане на закона.

Врачанският окръжен съд, след като се запозна с доводите и съображенията изложени в жалбата, с материалите по приложеното досъдебно производство, както и с атакуваното постановление, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в установения с чл.243, ал.3 НПК 7-дневен срок от надлежна страна - ощетената община, чрез повереника й, с оглед на което същата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество тя е основателна по следните съображения:

Досъдебното производство е образувано на 25.03.2013 г. с постановление на прокурор от ВрОП за престъпление по чл.219, ал.1, вр.чл.26, ал.1 НК срещу неизвестен извършител - длъжностно лице от администрацията на Община Борован затова, че за времето от м.октомври 2009 г. до 31.12.2011 г. в с.Борован, обл.Враца, при условията на продължавано престъпление, не е положило достатъчни грижи за възложената му работа и от това са последвали значителни щети за Община Борован.

По делото не е бил привлечен обвиняем. Разпитани са множество свидетели, събрани са обилни писмени доказателства и са допуснати три счетоводни експертизи.

С постановление от 20.08.2015 г. ВрОП е прекратила наказателното производство по делото на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 и т.6 от НПК.

Именно това постановление е предмет на настоящия инцидентен съдебен контрол.

При постановяване на своя акт прокурорът е възприел следната относима фактическа обстановка, въз основа на която е изградил и решаващите си изводи за липсата на престъпление по чл.219, ал.1, чл.220, ал.1, чл.282, ал.1 и чл.254б, ал.1 от НК, а именно:

Обект на проведеното разследване са следните сфери от дейността на община Борован, за периода 2009 г. - 2011 г.:

I. ДОГОВОРИ МЕЖДУ ОБЩИНА БОРОВАН И „ЕНЕМОНА“ АД

I.1. Съгласно Закона за енергийната ефективност /обн.ДВ, бр.98 от 14.11.2008 г./ един от основните финансови механизми за повишаване на енергийната ефективност са договорите с гарантиран резултат /чл.43, т.2/. Същите имат за цел изпълнението на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или промишлени системи, водещи до енергийни спестявания при крайните потребители на енергия, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия /чл.48, ал.1/. Възложители по договорите могат да бъдат крайните потребители на енергия, а изпълнители - дружествата за предоставяне на енергийни услуги. Съгласно чл.48, ал.2 от ЗЕЕ изпълнителите са физически или юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги.

След изменението на ЗЕЕ, обнародвано в ДВ, бр.24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г. изпълнителите по договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) не могат да изпълняват дейности по обследване и сертифициране за енергийна ефективност за сградата или промишлената система - обект на договора /чл.48, ал.3/. Съгласно чл.49, ал.1 и ал.2 ЗЕЕ услугите по договори с гарантиран резултат се изпълняват при гарантирана икономия на енергия за сградата или промишлената система, за която се реализира услугата; договори за тях съдържат: нормализираното енергопотребление; гарантираните икономии на енергия и реда за установяването им;. начина на финансиране; начина на изплащане на възнаграждението; други клаузи. Според разпоредбите на чл.49, ал.3 и ал.4 ЗЕЕ изпълнителите по договорите с гарантиран резултат осигуряват извършването на услугата изцяло или частично със собствени средства и/или поемат задължение да осигурят финансирането им от трето лице и носят финансовия риск, както и техническия и търговския риск за изпълнение на предвидените в договора дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и за достигане на гарантирания с договора резултат.

Съгласно чл.49, ал.5 и ал.6 от ЗЕЕ за сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв.м, държавна и/или общинска собственост, които са предмет на договор с гарантиран резултат, ЕСКО услугите включват всички дейности и мерки, гарантиращи сертифицирането на тези сгради, като в бюджетите на министерствата, ведомствата и общините се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на нормализираните разходи за енергия на тези сгради. Условията и редът за определяне размера на планираните средства, както и условията и редът за тяхното изплащане се определят с наредба на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на финансите /чл.49, ал.7/. Според редакцията на разпоредбите на чл.49, ал.1 и ал.2 от ЗЕЕ, обнародвана в ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г. договор с гарантиран резултат се сключва след извършено обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване за енергийна ефективност на промишлената система - обект на договора, като възложителят по ЕСКО договор предоставя на изпълнителя на договора резюме на доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата или на промишлената система.

Съгласно §2 от ЗЕЕ разпоредбите на Закона за общинския дълг не се прилагат по отношение на задълженията на общините, възникнали вследствие на финансиране на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност от Фонд "Енергийна ефективност" и/или вследствие на изпълнението на договори с гарантиран резултат. Съгласно чл.11, ал.1 от ЗЕЕ политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.

На основание чл.49, ал.7 от Закона за енергийната ефективност е издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на финансите НАРЕДБА № РД-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост Обн. ДВ. бр.28 от 14.04.2009 г., в сила от 14.04.2009 г. Съгласно чл.2, ал.1 от Наредбата по реда на същата се определят и изплащат само средствата за изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, предвидени в договори с гарантиран резултат. Според §1, т.1 договорите с гарантиран резултат представляват финансов инструмент за енергийни спестявания, при който инвестициите за осъществяване на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност се изплащат от договореното ниво на икономия на енергия. Те имат за предмет изпълнението на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, свързани с проучване, обследване за енергийна ефективност, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и наблюдение, при които резултатът от енергийни спестявания се гарантира от изпълнителя /чл.2, ал.2, т.1/. Съгласно разпоредбите на чл.15, чл.16, чл.17 и чл.18 договорите с гарантиран резултат, подлежащи на финансиране по реда на наредбата, включват следните етапи - етап на предварително проучване /включващ анализ на резултатите от извършено обследване за енергийна ефективност/, същински етап /включващ изработване или възлагане от изпълнителя на ЕСКО услуги на изработване на инвестиционен проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж, когато такова е необходимо и  изпълнение на инвестиционния проект основаващ се на приети от възложителя резултати от предварителния етап/ и етап на обслужване на договора /включващ текущ и периодичен мониторинг, систематизиране и отчитане на резултати за гарантираната с договора икономия на енергия; възстановяване на направената от изпълнителя инвестиция и заплащане на дължимото й възнаграждение за сметка на оценената, измерена и проверима икономия на енергия; определяне на условията и реда за експлоатация на съответната сграда с цел постигане на гарантираната в договора икономия на енергия/. Според разпоредбите на чл.3, ал.1, т.3 и ал.2 изпълнителите по договори за услуги с гарантиран резултат отчитат гарантирания по договора годишен резултат чрез двустранно подписан констативен протокол, който се съставя веднъж годишно, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, въз основа на методика за отчитане на гарантирания резултат, която е неразделна част от договора с гарантиран резултат. Според чл.4, ал.1 и ал.3 възстановяването на направената от изпълнителите инвестиция за изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и изплащането на дължимото по договора с гарантиран резултат възнаграждение, се извършват за срока на действие на договора за сметка на реализираната икономия на енергия, удостоверена с констативния протокол; гарантираната икономия на енергия се определя като разлика между нормализираното енергийно потребление, изчислено преди изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност, предвидени в договора, и гарантираното потребление на енергия в сградата след тяхното изпълнение. Съгласно чл.9, ал.1 всяка община може да планира средства за изплащане на задължения по договори с гарантиран резултат в сгради - общинска собственост, в проекта на бюджет за съответната година след взето решение на общинския съвет; според ал.2 на чл.9 определянето и изплащането на средства от централния бюджет по договори с гарантиран резултат за сгради - общинска собственост, се извършва само за сгради, обслужващи делегирани от държавата дейности, с разгъната застроена площ над 1000 кв.м при спазване на условията на глава трета от наредбата. Съгласно чл.9, ал.3 средства от централния бюджет се предоставят за финансиране на изпълнението на ЕСКО услуги по договори с гарантиран резултат след получаване на сертификат най- малко категория Б за сградите - общинска собственост по ал.2, за които са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и са достигнати определените в договора/ите нива на енергийно потребление. Според нормите на чл.10, ал.1, ал.2 и ал.3 планираните плащания към изпълнителите на ЕСКО услуги за възстановяване на инвестицията не трябва да надвишават разликата между нормализираното енергопотребление и потреблението на енергия след реализацията на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност, предмет на договора с гарантиран резултат; в размера на разчетените средства се включва и оскъпяване, съответстващо на размера на лихвения процент на БНБ за дългосрочни инвестиционни кредити към датата на сключване на договора; определянето размера на средствата по договора с гарантиран резултат се извършва на база паричната равностойност на гарантираната икономия на енергия, остойностена по актуалната цена на енергията. Съгласно чл.10, ал.4 общини, сключили договор/договори с гарантиран резултат в сгради по чл.9, ал.2, представят в Министерството на финансите  искане за финансиране по договора/ите с гарантиран резултат заедно с изброени н три точки на алинеята документи и информации. Съгласно чл.11, ал.1 разглеждането и одобряването на средствата за изпълнение на договори с гарантиран резултат в сгради - общинска собственост, се извършва при условията и по реда на глава трета от АЕЕ, която изпраща мотивирано предложение до Министерството на финансите за финансиране на изплащането по тях и удостоверява, че за съответната сграда няма издаден друг сертификат в резултат на изпълнени дейности по други програми или от други финансови източници. След одобряване на средствата те се предоставят от централния бюджет на общините по реда на чл.34, ал.2 от Закона устройството на държавния бюджет до погасяване на задълженията по договорите /чл.11, ал.2 и чл.12 от наредбата/. Договорите с гарантиран резултат в сгради - държавна и/или общинска собственост, се финансират при спазване на определени условия, визирани в чл.14, ал.1 и при параметри, регламентирани в чл.19, като според чл.14, ал.2 включените в предмета на договора с гарантиран резултат възстановителни и/или съпътстващи дейности, които гарантират експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната ефективност, не подлежат на финансиране по реда на чл.14, ал.1.

С Решение № 8 по Протокол № 2/13.12.2007 г. от заседание на Общински съвет, с.Борован е приета Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Борован и е възложено на кмета на общината да предприеме мерки за реализиране на същата, както и да подписва договори с гарантиран резултат /ЕСКО услуги/ за обекти, включени в програмата при спазване на съответните нормативни и законови разпоредби.

Съгласно т.I.1. от програмата основните цели на общинската политика в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, са заложени и произтичат от националното законодателство - Закон за енергетиката и Закон за енергийната ефективност и от националните програмни документи - Енергийна стратегия на Република България, Национален план за действие по промените в климата и Национална програма по енергоспестяване до 2014 г. и тригодишен план за действие; като политиката на общинско ниво в сферата на енергийната ефективност, транспонирана и обобщена в настоящата краткосрочна програма, има за цел да локализира и посочи недостатъците на енергийното потребление и управлението на възобновяемите енергийни източници на територията на Община Борован и да изложи препоръки и насоки за преодоляване на проблемите; основната цел е да се начертаят параметрите за развитие, да се посочат източниците на финансиране и сроковете за изпълнение. Съгласно т.I.5.1. във връзка с провеждането на националната политика по енергийна ефективност в област Враца е учреден Областен съвет по Енергийна ефективност, който има консултативен характер. С цел осъществяване на националната, реципрочно областната, политика по енергийна ефективност на територията на Община Борован, трябва да се изгради Общински съвет по енергийна ефективност, чиято функция и роля ще бъде експертна. Съгласно т.III. Община Борован не притежава нужния финансов потенциал, за да реализира проектните си намерения, без да разчита на външна подкрепа. В тази връзка трябва внимателно да прецизира своите проекти, като ги подкрепя с нужните иницииращи действия - решения на общинския съвет, проектиране, търгове за изпълнители и други гарантиращи ангажираността на общинската администрация пред финансовите организации. При изпълнението на Програмата по енергийна ефективност на Община Борован ще се търси финансово участие от следните източници: 1. Бюджетни средства на община Борован /Ролята на общината, за реализирането на проектите по енергийна ефективност в обществената сфера, трябва да бъде водещо. Въпреки ограничения си финансов ресурс, Община Борован трябва да заделя средства в своя годишен бюджет за дейности по енергийна ефективност (чл.9, ал.2 от Закона за енергийната ефективност)./; 2. Собствени средства на предприятията; 3. Фонд "Енергийна ефективност" /По силата на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) се създава фонд "Енергийна ефективност" (глава IV от ЗЕЕ). Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно финансиране на проекти за развитие на ЕЕ и гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции (чл.26 от ЗЕЕ). Фондът може да предоставя нисколихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции на инвестициите./; 4. Банкови заеми; 5. Програми и фондове. Съгласно т.IV. наблюдението и изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност ще се извършва от съответните специализирани структури сформирани по силата на Закона за енергийната ефективност. За общините тази структура e общинския съвет по енергийна ефективност, а за областта като цяло Областния съвет по енергийна ефективност. Към програмата е приложен списък на проектите, включени в общинската програма за енергийна ефективност на Община Борован, съдържащ данни за наименование, собственост, проектна готовност и необходими инвестиции в млн.лева, както и, че програмата е отворена и може да бъде допълвана по всяко време.

I.2. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи - Борован.

С Решение № 1 от 06.03.2008 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на НВМОП /Наредба за възлагане на малки обществени поръчки/ с възложител Община Борован и предмет: Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи /ДОВДЛРГ/, село Борован. След обявяване на решението на възложителя и на обявлението за малка обществена поръчка в Агенция за обществени поръчки /обнародвани и в Държавен вестник/, документация за участие в конкурса е закупена от „Енемона“ АД, гр.Козлодуй, което дружество е и единствен участник, подал предложение в срок и е определено впоследствие за изпълнител на малката обществена поръчка след класиране на първо място от комисията, назначена със заповед на кмета на Община Борован за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

На 07.05.2008 г. е сключен договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ДОВДЛРГ, село Борован между Община Борован /представлявана от П.Ц. – кмет и М.В. – главен счетоводител/ като възложител и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй /представлявано от инж.Л.И.С. – изпълнителен директор/ като изпълнител.

Оформени са и заявка за поемане на задължение от 07.05.2008 г., в която е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде поето задължението по договора, и искане за извършване на разход от 12.05.2008 г., в което е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде извършен разхода по договора, както и че е извършена проверка за съответствие има ли средства по съответния бюджетен параграф, внесени ли са по банкови сметки съответните гаранции от изпълнителя и предвидени ли са капиталовите разходи по видове обекти с плана за капиталовите разходи. С писмо изх.№ 1731/13.05.2008 г. от кмета на Община Борован до Агенция за обществени поръчки /АОП/ е изпратена информация за сключения договор на основание чл.34, ал.1 от НВМОП.

Съгласно чл.1, ал.1 от договора възложителят възложил, а изпълнителят приел да изпълнява възмездно инженеринг за енергоефективни мероприятия съгласно условията на договора на сградата, използвана за нуждите на ДОВДЛРГ, с.Борован, а според ал.2 дейностите – предмет на договора се разделят на два етапа: Етап І, съставен от инженерни дейности за енергийно спестяване, както следва: 1. Извършване на детайлно енергийно обследване на сградата по смисъла на чл.11 от Наредбата за обследване на енергийна ефективност; 2. Разработване на работни проекти за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки; 3. Осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите строително – монтажни работи /СМР/ за реализиране на набелязаните енергоефективни мерки; Етап ІІ – мониторинг на енергийното потребление на обекта и изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция. Според чл.6 изпълнителят поема задължение в случай, че някоя от годините на мониторинг на енергийното потребление, сградата превиши гарантираното годишно потребление на енергия, което да доведе до нереализиране на гарантираната годишна икономия, да изплати компенсация на възложителя за непостигнатия гарантиран резултат за съответната мониторингова година. Според чл.7 изпълнителят финансира с осигурени от него средства инвестицията в размер на 166 348,68 лв. без ДДС при срок на изплащане от възложителя – 7 години. Според чл.11 цената на договора възлиза на 269 780,81 лв., като се формира от стойността на инженеринговите дейности за обекта, в размер на 166 348,68 лв.без ДДС, общата стойност на оскъпяването от разсрочено плащане, в размер на 58 468,66 лв., изчислено при 9% годишно оскъпяване, за срок от 7 години и ДДС с обща стойност 44 963,47 лв. Според чл.12, ал.2 възложителят ще заплаща на изпълнителя стойността на договора  в продължение на 84 месеца на равни месечни вноски възлизащи на 3211,68 лв. с включен ДДС; като според чл.15 първото месечно плащане трябва да бъде извършено до десето число на месеца, следващ месеца на завършването на Етап І на договора. Съгласно чл.20, ал.1 приемането на резултатите от изпълнението на първи етап на договора се извършва с приемо – предавателен протокол, който става неразделна част от договора, а съгласно чл.20, ал.2 протоколът се подписва след пълното завършване на всички инженерингови дейности от Етап І. Неразделна част от договора са приложенията Структура на разходите /включваща инженерингови дейности – Енергийно обследване и определяне на техническите мерки, Работно проектиране, Реализиране на определените технически мерки, в това число ЕСМ /енергоспестяваща мярка/1: Подмяна на съществуващата фасадна дървена и стоманена дограма на обекта с нова пластмасова и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло и частично намаляване остъклените площи на външните фасади, ЕСМ2: Полагане на допълнителна топлоизолация по всички външни стени на обекта от екструдиран и експандиран полистирол, ЕСМ3: Полагане на допълнителна топлоизолация на таванската плоча, ЕСМ4: Повишаване ефективността на котелната и отоплителната инсталация на обекта и въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния процес, с обща стойност на инженеринговите дейности от 155073,62 лв.; Съпътстващи ремонтно –възстановителни работи на обща стойност от 11 275,06 лв./, Методика за отчитане на гарантирания резултата и График на изпълнение на Етап І.

За времето от 06.03.2008 г. до 10.05.2008 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на сградата на ДОВЛРГ „Цветко Сълковски“, с.Борован от „Енемона“ АД съобразно сключения договор с гарантиран резултат между Община Борован – възложител и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй – изпълнител. Енергийният анализ е насочен към повишаване на енергийната ефективност в сградата на общински обект – Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа чрез: намаляване загубите на топлина от инфилтрация на външен въздух посредством подмяна на неподменената и амортизирана дървена и метална дограма; подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции посредством топлоизолиране на външните стени и покрива на сградата; повишаване на ефективността на топлоснабдяването чрез модернизацията на котелната инсталация и реконструкция на отоплителната система. Докладът от извършеното обследване представлява технико-икономически анализ на резултатите от извършеното детайлно обследване на сградата; определени са необходимите енергоспестяващи мероприятия, които да доведат до намаляване на необходимите разходи за поддържане на нормативно определените нива на топлинен комфорт. В доклада е направена експерта оценка на: топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата; системите за топлоснабдяване, отопление и вентилация; енергопотреблението на сградата при съществуващото и състояние и режим на експлоатация; потенциалът за енергоспестяване; възможните енергоспестяващи решения за достигане на нормативните изисквания на топлосъхраняване и икономия на енергия; финансовите показатели на разработените енергоспестяващи мерки; екологичния ефект на проекта. За реализиране на проекта са необходими финансови средства в размер 184 683,3 лв., в резултат на което ще се реализира икономия на парични средства в размер на 30 306,78 лв./год., при прост срок за откупуване на инвестицията 6,09 години. След реализиране на предписаните енергоспестяващи мерки сградата ще притежава клас на енергопотребление „В“, който позволява сградата да получи сертификат за енергийна ефективност категория „А“.

На 08.08.2008 г. с приемо-предавателен протокол представителят на „Енемона“ АД – СП – технически ръководител В.И. предал на Д. Д. *** и В.П. – директор на ДДЛРГ, с.Борован завършените СМР на обекта по основен договор № 5739/07.05.2008 г. и договор от 22.07.2008 г., като всички СМР са приети с добро качество.

На 29.08.2008 г., съгласно сключения договор № 5739/12.05.2008 г. с гарантиран резултат за енергоспестяващи мероприятия на обект „ДДЛРГ Цвятко Сълковски“, с.Борован между Община Борован и „Енемона“ АД, е проведена работна среща за приемане изпълнението на дейностите на обекта, определени като първи етап от договора, на която среща са присъствали Д.Д. ***, В.П. И. – директор на ДДЛРГ“Цв.Съловски“, с.Борован и Л.С. – зам.директор „ТиПВ“, Дирекция „ЕЕД“, „Енемона“ АД и за която е съставен приемателен протокол. След разглеждане на фактическото състояние на обекта и представената документация присъстващите на работната среща констатирали, че всички необходими мероприятия са изпълнени съгласно условията на договора и представените от „Енемона“ АД работни проекти; че е представена пълната техническа и екзекутивна документация, установяваща качеството на изпълнените по договора дейности съгласно приложени към протокола описи; че настройка и пуск на отоплителната система на обекта ще се извърши след започване на отоплителния сезон 2008/2009 г., като в протокола са отразени и показанията на монтираните топломер и главен електромер. На база направените констатации участниците в срещата решили, че приемат дейностите от първи етап по договор № 5739/12.05.2008 г. за завършени от „Енемона“ АД без забележки и може да се пристъпи към реализация на втори етап от договора – мониторинг на монтираните съоръжения и инсталации и откупуване на вложената от изпълнителя инвестиция; посочените в протокола показания ще послужат за доказване ефективността на извършените енергоспестяващи мероприятия на обект ДДЛРГ „Цв.Съловски“, с.Борован и определяне размера на достигнатите икономии.

Съгласно протоколи от юли и август 2008 г., за обекта Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, с.Борован представителите на възложителя и на изпълнителя след проверка на място установили, че са извършени и подлежат на заплащане СМР въз основа на протоколите.

С Решение № 190, т.16 от Протокол № 15/20.03.2009 г. от проведено заседание на Общински съвет, с.Борован е приет годишният бюджет за състоянието на общинския дълг на обща стойност 317 580,81 лв., в това число възмездно изпълнен инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, с.Борован от „Енемона“ АД през 2008 г. за 269780,81 лв.

     За времето от 09.09.2009 г. до 30.09.2009 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на сградата на ДОВДЛРГ „Цветко Сълковски“, с.Борован от „Ескона Консулт“ ООД, гр.София; на 09.10.2009 г. с приемо-предавателен протокол е осъществено предаване между Община Борован като възложител и „Ескона Консулт“ ООД като изпълнител на доклад за енергиен одит на сградата с приложени към него енергиен паспорт на сградата и сертификат на сградата за енергийни характеристики с клас А от 13.10.2009 г.; а с приемателен протокол от 15.10.2009 г. е потвърдено, че възложителят приема без забележки резултатите от детайлното обследване за енергийна ефективност на сградата, представени в доклада с приложенията му. Докладът представя контролно обследване за нивото на енергийно потребление на обект ДОВДЛРГ „Цветко Сълковски“, с.Борован съобразно сключения договор между Община Борован – възложител и „Ескона Консулт“ ООД – изпълнител.  Извършеното контролно енергийно обследване на обекта показва, че при съществуващото състояние на сградата и системата за топлоснабдяване се осигуряват необходимите санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт; енергоспестяващите мерки, предвидени в доклада от извършеното детайлно енергийно обследване и изпълнени осигуряват топлинен комфорт в детското заведение в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата сграда с оптимизиран разход на енергия; с реализиране на предписаните енергоспестяващи мерки сградата притежава класа на енергопотребление „С“, който позволява да получи сертификат за енергийна ефективност категория „А“.

С писмо с изх.№ 339/05.11.2009 г. от кмета на Община Борован до министъра на финансите са изпратени документи съгласно чл.10, ал.4 от Наредба №РД-16-374 за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост, във връзка със сключен и изпълнен договор между Община Борован и „Енемона“ АД от 07.05.2008 г. за реализиране на енергоефективни мерки за сграда на ДОВДЛРГ, с.Борован; а именно – искане за финансиране на договора с гарантиран резултат, копие от резюме за извършено обследване на сградата, нотариално заверено копие от договор за „Изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сграда на ДОВДЛРГ, с.Борован“, копие от сертификат за енергийните характеристика на сградата, решения на Общински съвет Борован, Погасителен план за инвестиционните разходи, Информация за планираните средства за изпълнение на договора с гарантиран резултат и съответстващите им мерки за повишаване на енергийната ефективност, Информация за изпълнени до момента други мерки за повишаване на енергийната ефективност.

С писмо с изх.№364/10.11.2009 г. от кмета П.Ц. до изпълнителния директор на АЕЕ допълнително е представена информация, че до момента не са изпълнени други мерки за повишаване на енергийната ефективност на ДОВДЛРГ, като се отбелязва и изпращането на необходимите документи във връзка с предоставянето на средства от централния бюджет с писмо с изх.№2981/20.10.2009 г. до АЕЕ и с писмо с вх.№08-00-1678/06.11.2009 г. до МФ. С писмо изх.№ 189/22.02.2010 г. на кмета Ц. до изпълнителния директор на АЕЕ  допълнително са предоставени документи, изискани с писмо с изх.№92-00-238/19.02.2010 г., като се сочат и номерата на писмата, с които преди това са изпращани документи.

С писмо с изх.№ 93-00-84/10.03.2010 г. от изпълнителния директор на АЕЕ до министъра на финансите и до министъра на икономиката са поискани указания по следните въпроси: предвид обстоятелството, че договорът за ЕСКО услуги между Община Борован и „Енемона“ АД е сключен на 07.05.2008 г.  преди приемането на Наредба №РД-16-347 от 02.04.2009 г., следва ли посочената наредба да бъде прилагана по отношение на него, съответно Община Борован да се ползва от предвидената в чл.9, ал.2 възможност да получи финансиране за изплащането на договора със средства от централния бюджет; в случай, че Наредба №РД-16-347 от 02.04.2009 г. се явява приложимият нормативен акт, какви са следващите действия, които трябва да предприеме АЕЕ като участник в това производство. С писмо с изх.№12-00-157/15.04.2010 г. от министъра на финансите до изпълнителния директор на АЕЕ е изпратен отговор, според който в случай, че договорът отговаря на изискванията на Закон за енергийната ефективност и Наредба №РД-16-347, АЕЕ изпраща мотивирано предложение до МФ, както е предвидено в чл.11 от наредбата, след представяне на информация от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на изпълнителния директор на АЕЕ за изпълнените през предходната година договори с гарантиран резултат по реда на чл.26, ал.2 от Наредба №РД-16-347. С писмото е обърнато внимание, че мотивираното предложение на АЕЕ до МФ за финансиране през 2010 г. на изплащането по договори за сградите по чл.9, ал.2 от Наредба №РД-16-347 може да включва само тези договори, за които през 2010 г. по погасителен план имат плащания на задължения.

С писмо изх.№93-00-170/30.04.2010 г. от изпълнителния директор на АЕЕ до министъра на финансите е изпратено мотивирано предложение за финансиране на договора с гарантиран резултат за 2010 г. в сграда, общинска собственост - Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, с.Борован, на основание чл.11, ал.1 от Наредба №РД-16-347 от 02.04.2009 г.

С искане изх.№ 686/15.11.2010 г. от кмета П.Ц. до министъра на финансите относно финансиране на договорите за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградите на ДОВДЛРГ и на СОУ „Св. св.Кирил и Методий”, с.Малорад се иска предоставяне на Община Борован на средства в размер на 113 519,88 лв., съответстващи на нормализирания разход на енергия на обектите. Изпратени са от П.Ц. и последващи заявки до министерство на финансите относно изплащане на средства от Централния бюджет по договор с гарантиран резултат за сградата на ДОВДЛРГ, с които се иска изплащане на Община Борован от Централния бюджет на средства в размер на 113 519,88 лв., съответстващи на нормализирания разход на енергия на обектите със заявка  изх.№ 34/18.01.2011 г. и в размер на 128 467,20 лв., съответстващи на погасителния план по договора, със заявка изх.№ 110/08.03.2011 г., както и писмо с изх.№ 425/07.09.2011 г. до министър-председателя с копие до министъра на финансите относно изплащане на средства от Централния бюджет за обслужване на договор с гарантиран резултат за сградата на ДОВДЛРГ, с което се иска изплащане на Община Борован от Централния бюджет на средства в размер на 128 467,20 лв. за обслужване на договора.

Заявки до министъра на финансите относно изплащане на средства от Централния бюджет по договор с гарантиран резултат за сградата на ДОВДЛРГ са изпращани и от кмета на Община Борован Д.Т., със заявките е искано предоставяне на Община Борован от Централния бюджет на средства и по-конкретно: средства в размер на 26 003 лв., съответстващи на нормализирания разход на енергия на обекта съгласно чл.49, ал.6 ЗЕЕ със заявка с изх.№ 618/15.12.2011 г., средства в общ размер на 114 847 лв. със заявка с изх.№ 310/05.04.2013 г. /с посочени размери на сумите по години за периода от ноември 2008 г. до първото тримесечие на 2013 г./, средства в общ размер на 127 848 лв. със заявка с изх.№ 794/09.10.2013 г. /с посочени размерите на сумите по години за периода от ноември 2008 г. до септември 2013 г./, средства в общ размер на 140 850 лв. със заявка с изх.№ 424/09.04.2014 г. /с посочени размери на сумите по години за периода от ноември 2008 г. до първото тримесечие на 2014 г./, средства в общ размер на 147 351 лв. със заявка с изх.№ 03-8/03.07.2014 г. /с посочени размери на сумите по години за периода от ноември 2008 г. до второто тримесечие на 2014 г./.

     Според представеното по делото писмо от МФ с вх.№ 2493/04.11.2013 г. не е водена кореспонденция с Община Борован във връзка с предложение от АЕЕ за ДОВДЛРГ, с.Борован и няма заведена заявка от кмета за ОУ в с.Малорад, сочат се данни за призоваване на служители на МФ, работили с предложението и се прилага писмо на АЕЕ с вх.№ 12-00-287/03.05.2010 г. относно мотивирано предложение  за финансиране и писмо от кмета с вх.№08-00-1678/6.11.09 г. с описани в 8 точки приложения.

2. Договор № 28/10.06.2009 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.,Св. Кирил и Методий“- Малорад, община Борован

С Решение № 2 от 22.04.2009 г.  е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на НВМОП с възложител Община Борован и предмет: Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.,Св.Кирил и Методий“, с.Малорад, общ. Борован. След обявяване на решението на възложителя и на обявлението за малка обществена поръчка в АОП /обнародвано и в Държавен вестник/, документация за участие в конкурса е закупена от „Енемона“ АД, гр.Козлодуй. Дружеството е единственият участник, подал предложение в срок и същото е определено впоследствие за изпълнител на малката обществена поръчка с Решение № 2.1 от 30.05.2009 г. на кмета на Община Борован след класиране на първо място от комисията на Община Борован за разглеждане, оценяване и класиране на подадените в срок предложения от кандидатите.

На 10.06.2009 г. е сключен договор № 28/10.06.2009 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св., Св. Кирил и Методий“, село Малорад, Община Борован между Община Борован /представлявана от П.Ц. – кмет и И.Г. – главен счетоводител/ като възложител и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй /представлявано от Б.Д.П. – прокурист/ като изпълнител.

Оформени са и заявка за поемане на задължение от 10.06.2009 г., в която е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде поето задължението по договора, и искане за извършване на разход от 10.06.2009 г., в което е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде извършен разхода по договора, както и, че е извършена проверка за съответствие има ли средства по съответния бюджетен параграф, внесени ли са по банкови сметки съответните гаранции от изпълнителя и предвидени ли са капиталовите разходи по видове обекти с плана за капиталовите разходи. С писмо с изх.№33/15.06.2009 г. от кмета на Община Борован до АОП е изпратена информация за сключения договор на основание чл.34, ал.1 от НВМОП.

Съгласно чл.1, ал.1 от договора възложителят възложил, а изпълнителят приел да изпълни енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „СВ., Св. Кирил и Методий“, село Малорад, а според ал.2 дейностите, предмет на договора, се разделят на два етапа: Етап І, съставен от дейности по: 1.а. Извършване на детайлно енергийно обследване на обекта по смисъла на чл.8 от Наредба №РД-16-294 от 01.04.2008 г. за обследване за енергийна ефективност; 1.б. Разработване на работни проекти във фаза: ТП за изпълнение на набелязаните мерки за подобряване на енергийната ефективност; 1.в. Осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите строителни и монтажни дейности за реализиране на работните проекти и на съпътстващите ремонтно-възстановителни работи за сградата; Етап ІІ – изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция и мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания резултат. Според чл.6 изпълнителят поема задължение да заплати компенсация на възложителя за непостигнатия гарантиран резултат през някоя от годините на изплащане на инвестицията. Според чл.7 изпълнителят финансира с осигурени от него средства инвестицията в размер на 499 995,36 лв. без ДДС; като срокът на изплащане от възложителя е 7 години. Според чл.11 цената на договора възлиза на 862 962,79 лв. с ДДС и се формира от стойността на инвестиционните разходи в размер на 499 995,36 лв. без ДДС, стойността на оскъпяването от разсрочено плащане, в размер на 219 140, 30 лв., изчислено при 11 % годишно оскъпяване, за срок от 7 години и ДДС с обща стойност 143 827,13 лв. Според чл.12 възложителят ще заплаща на изпълнителя стойността на договора на 84 равни месечни вноски, всяка от които равняваща се на 10 273,37 лв. с включен ДДС; като според чл.15 първото месечно плащане трябва да бъде извършено до десето число на месеца, следващ месеца на завършването на Етап І на договора. Съгласно чл.19, ал.1 приемането на резултатите от изпълнението на първи етап на договора се извършва с Приемо – предавателен протокол, който става неразделна част от договора, а съгласно чл.19, ал.2 протоколът се подписва след пълното завършване на всички дейности от Етап І.

Неразделна част от договора са приложенията Структура на разходите /включваща Дейности от договора – Енергийно обследване и определяне на техническите мерки, Работно проектиране, Реализиране на определените енергоспестяващи мерки-ЕСМ1: Подмяна на съществуващата дървена и метална дограма с нова пластмасова дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло и алуминиева дограма с прекъснат термомост и частично намаляване на остъклените части, ЕСМ2: Полагане на допълнителна топлоизолация по фасадите от екструдиран и експандиран полистирол, ЕСМ3: Полагане на допълнителна топлоизолация с минерална вата на таванската плоча в подпокривното пространство на двете сгради на обекта, ЕСМ4:Повишаване ефективността на котелната и отоплителната инсталация на обекта и въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния процес, ЕСМ5: Подмяна на съществуващите осветителни тела в основната сграда с нови енергоспестяващи, Реализиране на определените ремонтно-възстановителни работи; Разходи за обслужване на инвестицията/, Методика за отчитане на гарантирания резултат, График на изпълнение на Етап І, Погасителен план-график на цената на договора.

За времето от 22.04.2009 г. до 15.06.2009 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Св.,Св.Кирил и Методий“, с.Малорад от „Енемона“ АД съобразно сключения договор с гарантиран резултат между Община Борован – възложител и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй – изпълнител.  Според заключението на доклада за извършеното обследване за реализиране на проекта са необходими финансови средства в размер 497 882,67 лв., в резултат на което ще се реализира икономия на парични средства в размер на 42 735,13 лв./год., при прост срок за откупуване на инвестицията 11,65 години. След реализиране на предписаните енергоспестяващи мерки сградата ще притежава клас на енергопотребление „С“, който позволява сградата да получи сертификат за енергийна ефективност категория „А“.

     На 16.09.2009 г. на основание чл.19, ал.1 от договора за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св., Св. Кирил и Методий“, с.Малорад, сключен между възложителя Община Борован и изпълнителя „Енемона“ АД е проведена работна среща за приемане изпълнението на етап 1 от договора, на която среща са присъствали представители на изпълнителя и възложителя: В.Б. – експерт инженеринг в Дирекция „Енергоефективни дейности“ на „Енемона“ АД,  Д. Д. ***, М.Д. – директор на ОУ “Св.,Св.Кирил и Методий“, с.Малорад и за която е съставен приемо-предавателен протокол. След направения преглед на одобрените работни проекти и екзекутивни чертежи по следните части: „Архитектурна“, „Конструктивна“, „ПБЗ“, „Електро, КИП и А“ и след запознаване със съставената по време на строителството строителна документация и фактическото състояние на изпълнените за обекта енергоефективни мероприятия и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи, позовавайки се на сключения договор, присъстващите на работната среща констатирали, че изготвените работни проекти за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки са предадени от изпълнителя  и съгласувани от възложителя, преди да се пристъпи към изпълнение на СМР; СМР по енергоспестяваща мярка /ЕСМ/ 1 Подмяна на съществуващата дървена и метална дограма с нова пластмасова дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло и алуминиева дограма с прекъснат термомост и частично намаляване на остъклените части, са напълно завършени, съгласно приложената техническа документация съпътстваща строителния процес същите са изпълнени качествено и съобразно „Структура на разходите“ – Приложение №1 към договора;  СМР от ЕСМ 2 - Полагане на допълнителна топлоизолация по фасадите от екструдиран и експандиран полистирол са напълно завършени, съгласно приложената техническа документация, съпътстваща строителния процес същите са изпълнени качествено и съобразно „Структура на разходите“ – Приложение №1 към договора; СМР от ЕСМ 3 - Полагане на допълнителна топлоизолация с минерална вата на таванската плоча в подпокривното пространство на двете сгради на обекта са напълно завършени, съгласно приложената техническа документация, съпътстваща строителния процес същите са изпълнени качествено и съобразно „Структура на разходите“ – Приложение №1 към договора; СМР от ЕСМ 4 - Повишаване ефективността на котелната и отоплителната инсталация на обекта и въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния процес, са напълно завършени, като не е проведена 72-часова проба на системата в експлоатационни условия съгласно приложената техническа документация съпътстваща строителния процес същите са изпълнени качествено и съобразно „Структура на разходите“– Приложение №1 към договора; СМР от ЕСМ 5 - Подмяна на съществуващите осветителни тела в основната сграда с нови енергоспестяващи са напълно завършени, съгласно приложената техническа документация, съпътстваща строителния процес същите са изпълнени качествено и съобразно „Структура на разходите“ – Приложение №1 към договора; съпътстващите СМР са напълно завършени, съгласно приложената техническа документация съпътстваща строителния процес същите са изпълнени качествено и съобразно „Структура на разходите“ – Приложение №1 към договора; че пуско-наладъчни дейности по системата за захранване и управление на ВОИ и 72-часова проба на отоплителната инсталация ще бъдат извършени от изпълнителя при стартирането на отоплителния сезон 2009/2010 г., като в протокола са отразени и показанията на монтираните топломер и електромер и към него е приложена техническа документация, установяваща качеството и количеството на изпълнените по договора СМР. На база направените констатации участниците в срещата решили, че страните по договора приемат дейностите от етап 1 на договора за завършени, като изпълнителят е изпълнил всички енергоефективни мерки от доклада за детайлно обследване за енергийна ефективност на обекта, които гарантират получаването на сертификат за енергийна ефективност, категория „А“; съгласно чл.20, ал.1 от договора протоколът доказва изпълнението на гарантирания резултат по отношение на чл.4, ал.1 от договора; съгласно договорните клаузи може да се пристъпи към реализация на етап 2 – мониторинг на енергийно потребление на обекта с отчитане на гарантирания резултат по чл.4, ал.2, т.2 от договора и изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция за реализиране на инженеринга, което ще се извърши съгласно Приложение №4 на договора „Погасителен план – график за цената на договора“.

     Съгласно констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 25.09.2009 г. представители на възложителя Община Борован, строителя „Енемона“ АД и проектанта „Енемона“ АД след преглед на одобрените от възложителя проекти и екзекутивната документация, договора за строителство, на строителната документация и оглед на строежа и констатации по издадените строителни книжа и строителната документация, по изпълнение на строежа, по състоянието на строителната площадка и по състоянието на околното пространство решили, че приемат строежът за изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ, условията на договора за строителство и, че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство; неразделна част от акта са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация и протоколите за извършените изпитвания и измервания; чрез акта обектът е предаден за ползване и стопанисване на възложителя.

Съгласно протоколи от 25.09.2009 г., съставени по всяка една от енергоспестяващите мерки и съпътстващите строително-ремонтни работи за обекта ОУ „Св.Кирил и Методий“, с.Малорад представителите на възложителя Д. Д. и на изпълнителя В. Д. след проверка на място установили, че са завършени и подлежат на заплащане СМР въз основа на протоколите и приложенията им.

За времето от 27.09.2010 г. до 15.10.2010 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Св.Кирил и Методий“, с.Малорад от „Ескона Консулт“ ООД, гр.София; на 20.10.2010 г. с приемо-предавателен протокол е осъществено предаване между Община Борован като възложител и „Ескона Консулт“ ООД като изпълнител на доклад от контролно обследване на сградата на училището с приложен сертификат на сградата за енергийни характеристики с клас А от 15.10.2010 г.; а с приемателен протокол от 22.11.2010 г. е потвърдено, че възложителят приема без забележки резултатите от контролното обследване за енергийна ефективност на сградата, представени в доклада с приложенията му. Според Доклада, представящ контролно обследване за нивото на енергийно потребление на обект ОУ „Св.Кирил и Методий“, с.Малорад съобразно сключения договор между Община Борован и „Ескона Консулт“ ООД , при съществуващото състояние на сградата и системата за топлоснабдяване се осигуряват необходимите санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт; енергоспестяващите мерки, предвидени в доклада от извършеното детайлно енергийно обследване и изпълнени осигуряват топлинен комфорт в детското заведение в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата сграда с оптимизиран разход на енергия; с реализиране на предписаните енергоспестяващи мерки сградата притежава класа на енергопотребление „С“, който позволява да получи сертификат за енергийна ефективност категория „А“ със срок на валидност 7 г.

За времето от 15.11.2010 г. до 17.12.2010 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на сградата на Физкултурен салон на ОУ „Св.Кирил и Методий“, с.Малорад от „Ескона Консулт“ ООД, гр.София; изготвен и е доклад от контролно обследване на сградата на физкултурния салон на училището с приложен сертификат на сградата за енергийни характеристики с клас А от 20.12.2010 г.; според заключението на доклада с реализиране на предписаните енергоспестяващи мерки сградата притежава класа на енергопотребление „С“, който позволява да получи сертификат за енергийна ефективност категория „А“ със срок на валидност седем години.

Междувременно с писмо с изх.№ 674/09.11.2010 г. от Кмета на Община Борован до министър на финансите са изпратени документи съгласно чл.10, ал.4 от Наредба №РД-16-374, във връзка със сключен и изпълнен договор между Община Борован и „Енемона“ АД от 10.06.2009 г. за реализиране на енергоефективни мерки за сграда на ОУ „Св., Св.Кирил и Методий“, с.Малорад. С писмо с изх.№675/09.11.2010 г. от Кмета П.Ц. до изпълнителния директор на АЕЕ са изпратени документи във връзка с отпускане на средства от централния бюджет за обслужване на договор с гарантиран резултат на обект „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи на сградата на ОУ „Св., Св.Кирил и Методий“, с.Малорад“.

С писмо с изх.№92-00-2422/19.11.2010 г. от изпълнителен директор на АЕЕ до Кмета на Община Борован П.Ц. относно искане за мотивирано предложение от АЕЕ за финансиране до МФ по договора с гарантиран резултат за ОУ „Св., Св.Кирил и Методий“, с.Малорад; е изискано представяне на документи в АЕЕ въз основа на писмото с изх.№675 от 09.11.2010 г.; изискано е и представяне на документи въз основа на писмото с изх.№364. На основание писмото с изх.№92-00-2422/19.11.2010 г. на АЕЕ от Кмета Ц. са предоставени документи с писмо с изх.№2470-1/02.12.2010 г. до изпълнителния директор на АЕЕ; като и с писмо с изх.№35/19.01.2011 г. от Ц. са предоставени документи във връзка с изискана допълнителна информация.

Според Писмо с изх.№92—00-229/16.02.2011 г. от изпълнителния директор на АЕЕ до кмет на Община Борован П.Ц. не може да се представи в МФ мотивирано предложение за финансиране на договора с гарантиран резултат за обект СОУ „Св., Св.Кирил и Методий“, с.Малорад, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №РД-16-347; като са изброени представените документи и установените след проверката им пропуски и нередности; а именно – договорът е сключен на база енергийно обследване, което не отговаря на Наредба №РД-16-295 от 01.04.08 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност /отменена/ и Наредба №РД-16-294 от 01.04.08 г. за обследване за енергийна ефективност /отменена/, действащи към датата на сключване на договора; не са спазени изискванията на чл.19 от Наредба №РД-16-347 от 02.04.09 г., тъй като договорът не съдържа следните параметри: референтната стойност на интегрираната енергийна характеристика на сградата, актуалното потребление на сградата при изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност; гарантираната икономия на енергия на сградата; екологичния еквивалент на спестените емисии; прост срок на откупуване на инвестицията; срок на изплащане на инвестицията по договора; не е спазено изискването на чл.14, ал.1, т.3 от Наредба №РД-16-347 от 02.04.09 г. за условията за финансиране на договорите с гарантиран резултат в сгради държавна и/или общинска собственост, който е не повече от десет години, срок на откупуване на инвестицията от обследването е 11 години и 7 месеца; методиката за отчитане на гарантирания резултат, която е неразделна част от договора с гарантиран резултат е в несъответствие с изискванията на чл.22 и чл.23 от Наредбата за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл.10, ал.1 от ЗЕЕ, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приети на основание чл.9, ал.2 от ЗЕЕ; обследването за доказване на резултатите от изпълнението на договор с гарантиран резултат от „Ескона Консулт“ ООД, гр.София не отговаря на Наредба №РД-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективности и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийните характеристики и категориите сертификати. В писмото е отбелязано и, че включените в предмета на договора Приложение 1 „Структура на разходите“ възстановителни и/или съпътстващи мерки, които гарантират експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната ефективност, не подлежат на финансиране съгласно чл.14, ал.1 от Наредба №РД-16-347 от 02.04.09 г.

С Писмо с изх.№409-1/16.03.2011 г. от кмета П.Ц. до изпълнителния директор на АЕЕ във връзка с постъпилото писмо с изх.№92—00-229/16.02.2011 г. от агенцията за отказа до МФ за мотивирано предложение за финансиране на договора; се излагат коментари в пет точки по представените в писмото твърдения и се моли за преразглеждане на становището и предоставяне на мотивирано предложение до МФ за финансиране на договора.

С писмо с изх.№169/11.04.2011 г. от Кмета Ц. до Изпълнителния директор на АЕЕ са изпратени коригирани материали относно ОУ „Св.,Св. Кирил и Методий” и е изразена благодарност за оказано съдействие при среща с експерти от АЕЕ на 05.04.2011 г. във връзка с условията и реда за определяне на размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат съгласно Наредба №РД-16-347 от 02.04.2009 г. и получени указания относно допуснати грешки и правилно прилагане на наредбата.

Със СТАНОВИЩЕ от 26.04.2011 г. от инж.Йордан Шопов – държавен експерт КЕЕ в отдел „КЕЕС“, Главна дирекция „ИК“ /Информация и контрол/ в АЕЕ, съгласувано от Д.С. – началник на отдел „КЕЕС“, до К.Н. – главен директор на Главна дирекция „ИК“ в АЕЕ, се предлага изготвяне на мотивирано предложение от АЕЕ до МФ за финансиране на договора с гарантиран резултат на общински обект ОУ „Св.,Св. Кирил и Методий”, с.Малорад съгласно погасителен план-график, постъпил с писмо с изх.№169/11.04.2011 г. на Община Борован. В становището е отразено разглеждането в рамките на компетентността на експерта на копия от резюмета за извършени обследвания за енергийна ефективност преди и след изпълнението на мерките и сертификат за енергийните характеристики на сградата и съответствието на представената документация с изискванията на Закон за енергийната ефективност и на Наредба №РД-16-347 от 02.04.2009 г.

Със СТАНОВИЩЕ с вх.№92-00-178/09.05.2011 г. от Л.К. – Гл.експерт ДГР, отдел „Информация” в АЕЕ, съгласувано от Л.М. – началник на отдел „Информация“, до К.Н. – главен директор на Главна дирекция „ИК“ в АЕЕ, във връзка с постъпилите документи след отказа за финансиране по ЕСКО договора за общински обект ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Малорад от страна на АЕЕ до Община Борован, се предлага свикване на технически съвет в АЕЕ за вземане на окончателно становище по възникналата ситуация и уточняване на процедурата по разглеждане на постъпващите документи в АЕЕ за одобряване на средствата на ЕСКО договорите при следващите постъпили искания. В становище се представя в хронологичен ред водената кореспонденция между агенцията и общината; след разглеждане на цялата получена документация е установено от експерта, че не приема за коректни резултатите от обследването от „Ескона Консулт“ ООД, гр.София и издадения сертификат,  че договорът, подлежащ на финансиране по реда на Наредба №РД-16-347 и представен в МФ, не съдържа необходими за издаване на мотивирано становище параметри, че с постъпването на непрекъснато променящи се доклади се променя гарантираната икономия на енергия, която изплаща инвестицията за срока на откупуването и, а реално тя не е заложена в договора като стойност; че в представената структура на разходите на определените ЕСМ са включени съпътстващи и възстановителни дейности, осигуряващи експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната ефективност, които не подлежат на финансиране по наредба.

С Писмо с изх.№92-00-1545/19.05.2011 г. от Изпълнителния директор на АЕЕ до Кмета на Община Борован във връзка с постъпили от кмета документи със заявление за преразглеждането им и даване на мотивирано становище от АЕЕ до МФ за финансиране на договора с гарантиран резултат за общински обект ОУ „СВ., Св. Кирил и Методий“, с.Малорад; АЕЕ потвърждава становището си от 16.02.2011 г.

Със ЗАПОВЕД №РД 14-109/04.07.2011 г. на изпълнителния директор на АЕЕ е създадена постоянно действаща работна група /в състав: председател К.Н., секретар Л.К. и членове главни експерти М.Ч., Б.Б., И.П., Н.Н., О.М. и главен юрисконсулт К.К./, със задача изготвяне на становище по всяко конкретно заявление за изпращане на мотивирано предложение до МФ за изплащане на средства по договори с гарантиран резултат.

Със Заповеди от 18.07.2011 г. на изпълнителния директор на АЕЕ главните експерти И.П., Л.К. и Б.Б. са командировани за проверка на изпълнението на ЕСМ в обект ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Малорад. Според ДОКЛАД от екипа в състав: Б.Б., Л.К., И.П. относно извършена проверка по изпълнение на ЕСМ в обект ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Малорад след запознаване със структура на разходите за изпълнение на дейности по договор с гарантиран резултат, докладите и резюметата от обследване на обекта преди изпълнение на мерките за енергийна ефективност, е извършена проверка на място и е установено следното:  Сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Малорад и сградата на физкултурен салон са отделни сгради без топла връзка; изпълнена е мярка ЕСМ-1 подмяна на дограма: в основната и във второстепенната сгради е монтирана дограма, при остойностяване на мярката са включени, съпътстващи дейности, които не водят до енергийни спестявания: преработка на метални решетки и монтаж на метални решетки за дограма, изработка и монтаж на метален парапет, монтаж на комарници, двукратно боядисване на метални решетки и парапети; ЕСМ изолация на външни стени: при остойностяване на мярката са включени СМР: изкърпване на вътрешна мазилка по стени и постно боядисване; ЕСМ подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоспестяващи: срока на откупуване на мярката е 31 години, при срок на действие на същата до 15 години, включването на тази мярка допълнително  натоварва инвестиция и няма съществен принос за изплащане на инвестицията; в структурата на разходите в КСС са включени дейности, които не водят до енергийни спестявания: направа на фаянсова облицовка и настилка от теракотни плочки монтаж на писоари, монтаж на алуминиеви врати на всички помещения, монтаж на тръби от полипропилен и други. При тази ситуация на разположение на сградите обединяването им и представянето на общ модел с обща енергийна характеристика не позволява да се извърши контролна проверка, да се заснемат и изчислят характеристиките на системите и ограждащите елементи на всяка сграда. Всички представени коригирани документи, постъпили в АЕЕ две години след изпълнение на мерките и липсата на възможност за установяване изходните данни и измерване предварителното състояние на сграда не дава възможност за легитимиране на енергоефективните дейности пред финансиращата институция.

     Според протокол №2/27.07.2011 г. от заседание на работната група съгласно Заповед №РД 14-109 от 04.07.2011 г. за изготвяне на становища по заявление за изпращане на мотивирано предложение до МФ за изплащане на средства по договори с гарантиран резултат, заседанието преминало при следния дневен ред: доклад на екип, извършил проверка по изпълнение на ЕСМ в обект ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Малорад и обсъждане на становище до изпълнителния директор на АЕЕ след преразглеждане на всички постъпили документи от Община Борован по заявление за финансиране по договор за инженеринг за енергийно ефективни мероприятия с гарантиран резултат и ремонтно – възстановителни работи. След проведената дискусия работната група решила да не изпраща мотивирано предложение до МФ за финансиране на договора, сключен между „Енемона“ АД и Община Борован за обект ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Малорад.

Становището на работната група е, че след запознаване с постъпилите документи и доклада от проверката на изпълнените на ЕСМ за обект ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Малорад е установено, че в договора, сключен на 10.06.2009 г. между „Енемона“ АД и Община Борован не е гарантирана икономия на енергия; че не е спазено изискването на чл.14, ал.1 т.3 от Наредба №РД-16-347 от 02.04.2009 г. предвидения в договора срок за изплащане на инвестицията за енергийни спестявания да бъде не по-дълъг от 10 години; че според извършена проверка на място дейности, които не водят до енергийни спестявания са включени в структурата на разходите Приложение 1 на договора, в пакета от предложените мерки е изпълнена ЕСМ подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоспестяващи /срокът за откупуване е 31 г., при срок на действие на мярката до 15 г./; че сградата на ОУ „Св., Св. Кирил и Методий“ и сградата на физкултурния салон са две отделни сгради без топла връзка, обединяване на две сгради в общ модел и представяне на обща енергийна характеристика за двете сгради противоречи на отменените Наредба №РД-16-295 от 01.04.2008 г. за сертифициране на сградите  за енергийна ефективност и Наредба  №РД-16-294 от 01.04.2008 г. за обследване за енергийна ефективност, действащи към датата на сключване на договора и се предлага да не се изпраща до МФ мотивирано предложение за финансиране на договора.

С писмо с изх.№457/28.09.2011 г. от ВИД кмет Д.Д. до изпълнителния директор на АЕЕ се настоява за известяване за съдържанието на констатациите, свързани с извършено контролно обследване от експертния екип на АЕЕ в сградата на ОУ „Св., Св.Кирил и Методий”, с.Малорад, като се сочи, че е провеждана работна среща на 09.06.2011 г. в кабинета на изп.директор между представители на Община Борован и на АЕЕ във връзка с отказ за изготвяне на мотивирано предложение до МФ по изпълнен договор с гарантиран резултат и е взето решение екип от експерти на АЕЕ да посети училището за снемане на данни и контролно обследване.

С писмо изх.№92-00-2266/19.10.2011 г. от изпълнителния директор на АЕЕ до кмет на Община Борован в отговор на писмо относно извършена проверка на ситуацията по разположение на сградите, изпълнените енергоспестяващи мерки в сградите и представените документи в АЕЕ и МФ, АЕЕ потвърждава становището си от 16.02.2011 г.

С  писмо с изх.№2280-1/01.11.2011 г. от ВИД кмет на Община Борован Д. Д. до изпълнителния директор на АЕЕ се иска уведомяване за мотивите за повторния отказ за изготвяне на мотивирано предложение и предоставяне на протокол от проверката от експерти на АЕЕ.

Изпратена е Заявка с изх.№619/15.12.2011 г. от кмет на Община Борован Д.Т. до министър на финансите за изплащане на Община Борован от Централния бюджет по договор с гарантиран резултат за сградата ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Малорад  на средства в размер на 53 841 лв., съответстващи на ал.6 ЗЕЕ.

Съгласно писмо с изх.№1086/1/10.04.2014 г. от Кмет на Община Борован липсва кореспонденция между Община Борован и „Енемона“ АД във връзка с изпълнението на Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Малорад, общ.Борован; след получаване на отказ от страна на АЕЕ за изготвяне на мотивирано предложение от агенцията до МФ за финансиране на договора.

I.3. Договор №6/26.02.2010 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий“-с. Борован.

С Решение № 4 от 10.12.2009  г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на НВМОП с възложител Община Борован и предмет: Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий“, село Борован. След обявяване на решението на възложителя и на обявлението за малка обществена поръчка от АОП, документация за участие в конкурса е закупена от „Енемона“ АД, гр.Козлодуй, което дружество е и единствен участник, подал предложение в срок и е определено впоследствие за изпълнител на малката обществена поръчка с Решение №4.1. от 22.01.2010 г. на Кмет на Община Борован след класиране на първо място от комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината за разглеждане, оценяване и класиране на подадените в срок предложения от кандидатите.

На 18.02.2010 г. е сключен договор №6/26.02.2010 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий“, село Борован между Община Борован /представлявана от П.Ц. – Кмет и И.Г. – Главен счетоводител/ като възложител и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй /представлявано от Б.Д.П. – Прокурист/ като изпълнител.

Оформени са и заявка за поемане на задължение от 26.02.2010 г., в която е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде поето задължението по договора; и искане за извършване на разход от 26.02.2010 г., в което е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде извършен разхода по договора, както и, че е извършена проверка за съответствие има ли средства по съответния бюджетен параграф, внесени ли са по банкови сметки съответните гаранции от изпълнителя и предвидени ли са капиталовите разходи по видове обекти с плана за капиталовите разходи. С писмо с изх.№224/05.03.2010 г. от Кмет на Община Борован до АОП е изпратена информация за сключения договор на основание чл.34, ал.1 от НВМОП.

Съгласно чл.1, ал.1 от договора възложителят възложил, а изпълнителят приел да изпълни възмездно инженеринг за подобряване на енергоефективната ефективост и съпътстващи ремонтни работи, гарантиращи експлоатационната годност на сградата и изпълнените енергоефективни мерки за обект ОУ „Отец Паисий“, с.Борован, а според ал.2 предметът на договора включва изпълнение на дейностите от два обособени етапа: Етап І, включващ следните подетапи: Подетап 1.1. Извършване на детайлно обследване на сградата по смисъла на чл.8 от Наредба №РД-16-294 ат 01.04.2008 г. за обследване за енергийна ефективност; Подетап 1.2. Изготвяне на работни проекти за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки и съпътстващи ремонтни работи, гарантиращи експлоатационната годност на сградата и изпълнените енергоефективни мерки; Подетап 1.3. Осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите СМР за реализиране на работните проекти, включително изпълнение на необходимите ремонтни работи, които да осигурят експлоатационната годност на сградата и приложените енергоефективни мерки; Етап ІІ – мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат и изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция. Според чл.6 изпълнителят поема задължение да заплати компенсация на възложителя за непостигнатия гарантиран резултат през някоя от годините на изплащане на инвестицията. Според чл.7 изпълнителят финансира с осигурени от него средства инвестицията в размер на 754 192,25 лв. без ДДС съгласно Приложение №1 към договора Структура на инвестиционните разходи за изпълнение на поръчката, включително: инвестиция в размер от 454 162,19 лв. без ДДС за изпълнение на енергоефективни мероприятия и инвестиция в размер на 300 030, 06 лв. без ДДС за изпълнение на съпътстващите ремонтни работи, гарантиращи експлоатационната годност на сградата и изпълнените енергоефективни мерки; като срокът на изплащане от възложителя е 7 години. Според чл.11 цената на договора възлиза на 1242511,81 лв., като се формира от стойността на инвестиционните разходи за обекта, в размер на 754 192,25 лв. без ДДС, стойността на оскъпяването от разсрочено плащане, в размер на 281 234, 26 лв., изчислено при 9,5 % годишно оскъпяване, за срок от 7 години и ДДС с обща стойност 207 085,30 лв. Според чл.12 възложителят ще заплаща на изпълнителя стойността на договора  в продължение на 84 месеца на равни месечни вноски, всяка от които равняваща се на 14 791,80 лв. с включен ДДС и последна изравнителна вноска в размер на 14 792,41 лв. с ДДС; като според чл.15 първото месечно плащане трябва да бъде извършено до десето число на месеца, следващ месеца на завършването на Етап І на договора. Съгласно чл.20, ал.1 приемането на резултатите от изпълнението на първи етап на договора се извършва с Приемо – предавателен протокол, който става неразделна част от договора, а съгласно чл.20, ал.2 протоколът се подписва след пълното завършване на всички инженерингови дейности от Етап І. Съгласно чл.26 след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа страните оформят Приемо – предавателен протокол, с който удостоверяват  постигнатите резултати от изпълнението на етап 1 на договора и неговото приключване  и поставят началото на мониторинга на енергийното потребление на обекта и изплащането на реализираната от изпълнителя инвестиция.

Неразделна част от договора са приложенията Структура на инвестиционните разходи за изпълнение на поръчката /включваща Инвестиционни разходи – Детайлно обследване за енергийна ефективност и определяне на техническите мерки, Изготвяне на работни проекти, Реализиране на определените технически мерки, в това число ЕСМ1: Подмяна на съществуващата дървена и метална фасадна дограма на всички корпуси с нова пластмасова и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло, ЕСМ2: Полагане на допълнителна топлоизолация на фасадите на сградата над цокъл, ЕСМ3: Полагане на допълнителна топлоизолация на таванските плочи на всички корпуси, ЕСМ4: Полагане на допълнителна топлоизолация по еркера, ЕСМ5: Подмяна на съществуващата котелна инсталация с въвеждане на система за автоматично управление, ЕСМ6: Подмяна осветителните тела в основната сграда на обекта, Реализиране на определените съпътстващи ремонтни работи/, График на изпълнение на Етап І, Методика за отчитане на гарантирания резултат, Погасителен план-график на цената на договора и Образец на Протокол за установяване на завършени и подлежащи на заплащане натурални видове работи.

С писмо с изх.№1545/25.02.2010 г. от Т.Л. – Директор Дирекция „ЕЕД“, „Енемона“ АД до П.Ц. – Кмет на Община Борован е изпратен доклад от детайлно обследване за енергийна ефективност за обекта: ОУ „Отец Паисий“, с.Борован.

На 05.03.2010 г. е съставен приемо-предавателен протокол между инж.Л.С. – Заместник директор ТиПВ, Дирекция „ЕЕД“, „Енемона“ АД и Д. Д. *** за изготвянето и предаването на възложителя на доклад за детайлно обследване за енергийна ефективност за обекта, за приемане от възложителя на предложените енергоспестяващи мерки в представения доклад, който е изработен съгласно изискванията на договора и изпълнителят може да пристъпи към изготвяне на работна документация.

На 10.09.2010 г. на основание чл.26 от договора за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован, сключен между възложителя Община Борован и изпълнителя „Енемона“ АД е проведена работна среща за приемане изпълнението на етап 1 от договора, на която среща са присъствали представители на изпълнителя и възложителя: инж.Ж.Т. – ръководител на отдел „Производствен“, Дирекция „Енергоефективни дейности“ на „Енемона“ АД, В.Б. – експерт инженеринг в отдел „Производствен“, Дирекция „Енергоефективни дейности“ на „Енемона“ АД,  Д. Д. ***, Л.Г. – Директор на ОУ“Отец Паисий“, с.Борован и за която е съставен приемо-предавателен протокол. След направения преглед на одобрените работни проекти и екзекутивни чертежи по следните части: „Архитектурна“, „Конструктивна“, „ОВ и К“, „ПБЗ“, „Електро, КИП и А“  и след запознаване със съставената по време на строителството строителна документация и фактическото състояние на изпълнените за обекта енергоефективни мероприятия и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи, позовавайки се на сключения договор, присъстващите на работната среща констатирали, че докладът за обследването за енергийна ефективност е предаден от изпълнителя и съгласуван от възложителя, преди да се пристъпи към необходимите работни проекти за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки; че изготвените работни проекти за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки са предадени от изпълнителя и съгласувани от възложителя, преди да се пристъпи към изпълнение на СМР; СМР по ЕСМ,  СМР от ЕСМ 2, СМР от ЕСМ 3, СМР от ЕСМ 4, СМР от ЕСМ 5 и съпътстващите СМР са напълно завършени, съгласно приложената техническа документация, съпътстваща строителния процес, същите са изпълнени качествено и съобразно „Структура на разходите“ – Приложение №1 към договора; че пуско-наладъчни дейности по системата за захранване и управление на ВОИ и 72-часова проба на отоплителната инсталация ще бъдат извършени от изпълнителя при стартирането на отоплителния сезон 2010/2011 г., като в протокола са отразени и показанията на монтираните топломер и електромер и към него е приложена техническа документация, установяваща качеството и количеството на изпълнените по договора СМР. На база направените констатации участниците в срещата решили, че страните по договора приемат дейностите от етап 1 на договора за завършени, като изпълнителят е изпълнил всички енергоефективни мерки от доклада за детайлно обследване за енергийна ефективност на обекта, които гарантират получаването на сертификат за енергийна ефективност, категория „А“; съгласно чл.27, ал.1 от договора протоколът доказва изпълнението на гарантирания резултат по отношение на чл.4, ал.1 от договора; съгласно договорните клаузи може да се пристъпи към реализация на етап 2 – мониторинг на енергийно потребление на обекта с отчитане на гарантирания резултат по чл.4, ал.2, т.2 от договора и изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция за реализиране на инженеринга, което ще се извърши съгласно Приложение №4 на договора „Погасителен план – график за цената на договора“.

Съгласно двустранен протокол от 14.09.2010 г. представителите на възложителя Д.Д. и на изпълнителя В. Д. след проверка на място установили, че към 14.09.2010 г. са извършени и подлежат на заплащане СМР по договор №6/18.02.2010 г. въз основа на заменителна таблица с приложения.

На 13.10.2011 г. на основание чл.27, ал.2 от договора за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован между възложителя Община Борован и изпълнителя „Енемона“ АД е заседавала комисия в състав: Л.С. - Заместник директор „ТиПВ“ в „Енемона“ АД и Д. Д. ***, за което е съставен протокол за отчитане на гарантирания резултат в сградата на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован. На база на направени констатации и изчисления за изходни данни за обекта, за етапи за определяне на постигнатия резултат при отчитания мониторингов период, изчисляване на достигнатото годишно потребление на енергия, изчисляване на паричната равностойност на преизчисленото гарантирано годишно потребление на енергия и паричната равностойност на достигнатото годишно потребление на енергия, определяне на резултата от изминалия мониторингов период, определяне стойността на годишното изравнително плащане, комисията решила, че „Енемона“ АД, гр.Козлодуй е постигнала гарантирания резултат от договора, възложителят трябва да извърши изравнително годишно плащане за отчитания мониторингов период съгласно клаузите на договора и методиката към него, отчетените в протокола показания на топломера и електромерите ще послужат като база за определяне на достигнатото годишно потребление на енергия на сградата, през следващия отчетен период от октомври 2011 г. до октомври 2012 г.

     Според писмо с изх.№1862-1/09.08.2013 г. от Кмет на Община Борован до ОСлО, гр.Враца по договор за изпълнение на инженеринг за енерегоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован няма кореспонденция между Община Борован и АЕЕ, МФ и други институции относно финансиране на договора.

I.3.1. Договор №24 за изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води от района на обект ОУ „Отец Паисий“- с. Борован.

С Решение №5 от 20.08.2010  г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка – процедура на договаряне с покана по реда на НВМОП с възложител Община Борован и предмет: Изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води от района на обект ОУ „Отец Паисий“, село Борован; като в мотивите за избора на процедурата се сочи, че за сградата на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован се изпълняват СМР, включени в договор за инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи, по силата на който в сутерена на сградата се изгражда ново котелно стопанство и частично нова подова настилка и са изпълнени ремонтни работи за възстановяване на мазилката по стените, компроментирана от проникваща влага; че е забелязано повторно овлажняване на новоположените стенни мазилки и подови покрития, проникване на вода в котелното; че по експертна оценка на специалисти от Общинска администрация – Борован и от училището проникващите в сутерена влага и вода са следствие от високото ниво на подпочвените води и сухата каменна зидария в основите и цокъла на сградата; че във връзка с ограничаването на бъдещите щети, гарантиране на експлоатационната годност на изпълняваните енергоефективни дейности и СМР и осигуряване на условия за валидност на предоставените от изпълнителя гаранции за извършената работа и доставеното оборудване и на основание чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП, Община Борован ще възложи  чрез процедура на договаряне с покана изпълнението на системата за отвеждане на подпочвените води от района на обекта. С писмо с изх.№555/20.08.2010 г. от Кмета на Община Борован до „Енемона“ АД, гр.Козлодуй е изпратена покана за участие в процедура за договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води от района на обект ОУ „Отец Паисий“, село Борован. След провеждане на заседание на назначената със Заповед на Кмета на Община Борован комисия за провеждане на процедурата и изготвяне на доклад от същата комисия по чл.57, ал.4 от НВМОП за класиране на участниците с Решение №5.1. от 31.08.2010 г. на Кмет на Община Борован за изпълнител на малката обществена поръчка е определен „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

На 13.09.2010 г. е сключен договор №24 за изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води от района на обект ОУ „Отец Паисий“, село Борован между Община Борован /представлявана от П.Ц. – Кмет и И.Г. – Главен счетоводител/ като възложител и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй /представлявано от Б.Д.П. – Прокурист/ като изпълнител.

Оформени са и заявка за поемане на задължение от 13.09.2010 г., в която е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде поето задължението по договора; и искане за извършване на разход от 13.09.2010 г., в което е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде извършен разхода по договора, както и, че е извършвана проверка за съответствие има ли средства по съответния бюджетен параграф, внесени ли са по банкови сметки съответните гаранции от изпълнителя и, че не са предвидени капиталовите разходи по видове обекти с плана за капиталовите разходи. С писмо с изх.№598/29.09.2010 г. от Кмет на Община Борован до АОП е изпратена информация за сключения договор на основание чл.34, ал.1 от НВМОП.

Съгласно чл.1 от договора възложителят възложил, а изпълнителят приел да изпълни строителни работи за изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води от района на обект ОУ „Отец Паисий“, село Борован в съответствие с приложена „Количествено-стойностна сметка на видовете работа“ – Приложение №1, която е неразделна част от договора. Според чл.2, ал.1 възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за изпълнението на договора сумата от 91 598,11 лв. с ДДС, включваща стойността на строителните работи в размер на 55 599,12 лв., общата стойност на оскъпяването от разсрочено плащане, в размер на 20 732,64 лв., определена за срок от 7 години, при 9,5 % годишна лихва и ДДС в размер на 15 266,35 лв. Според чл.2, ал.2 възложителят заплаща на изпълнителя дължимото му по договора възнаграждение ведно с оскъпяването на 83 равни месечни вноски, всяка от които в размера на 908,71 лв. без ДДС и последна изравнителна вноска  в размер на 908,73 лв. без ДДС; като според чл.2, ал.3 първото месечно плащане трябва да бъде извършено до десето число на месеца, следващ месеца на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на работата по договора, след издаване на фактура от изпълнителя за пълната цена на договора. Съгласно чл.4, ал.1 изпълнителят е длъжен да завърши и предаде на възложителя чрез приемо-предавателен протокол възложените строителни работи в срок до 30.09.2010 г.

На 24.09.2010 г. на основание чл.4, ал.1 от договора за изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води от района на обект ОУ „Отец Паисий“, с.Борован, сключен между възложителя Община Борован и изпълнителя „Енемона“ АД е проведена работна среща за приемане изпълнението на строителните работи по договора, на която среща са присъствали представители на изпълнителя и възложителя: В.Б. – експерт инженеринг в отдел „Производствен“, Дирекция „Енергоефективни дейности“ на „Енемона“ АД,  Д. Д. ***, Л.Г. – Директор на ОУ“Отец Паисий“, с.Борован и за която е съставен приемо-предавателен протокол. След направения преглед на „Ситуационен план за отводняване на зоната северно от сградата на училището“ и „Надлъжен разрез“, представляващи Приложение №2 и Приложение №1 на Техническото задание за изпълнение на обществената поръчка, след запознаване със съставената по време на строителството строителна документация и фактическото състояние на изпълнените за обекта строителни работи, позовавайки се на сключения договор и Техническото задание, присъстващите на работната среща констатирали, че строителните работи за изпълнение на системата за отвеждане на подпочвените води от района на  обект ОУ „Отец Паисий“, с.Борован са напълно завършени, съгласно приложената техническа документация съпътстваща строителния процес същите са изпълнени качествено и съобразно „Количествено-стойностна сметка на видовете работи“ – Приложение №1 към договора; като към протокола е приложена техническа документация, установяваща качеството и количеството на изпълнените по договора строителни работи. На база направените констатации участниците в срещата решили, че страните по договора приемат строителни работи за завършени, като изпълнителят е изпълнил същите съобразно „Количествено-стойностна сметка на видовете работи“ – Приложение №1 към договора и изискванията на Техническото задание; съгласно договорните клаузи може да се пристъпи към изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция за реализиране на строителните работи, което ще се извърши съгласно Приложение №2 на договора „Погасителен план – график за цената на договора“.

Съгласно Протокол №1 за установяване извършеното и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 09.2010 г. от 24.09.2010 г. представителите на възложителя Д. Д. и на изпълнителя В. Д. след проверка на място установили, че са извършени и подлежат на заплащане СМР за обект ОУ „Отец Паисий“, с.Борован, Дренажна система за понижаване на подпочвени води въз основа на протокола с приложенията му.

Според приложеното по делото писмо с изх.№1862-1/09.08.2013 г. от Кмет на Община Борован по договора за изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води в района на обект ОУ „Отец Паисий“, с.Борован няма кореспонденция между Община Борован и АЕЕ, МФ и други институции относно финансиране на договора.

По делото е приложено Постановление за отказ да се образува наказателно производство по преписки с вх.3356/2012 г. и вх.№3357/2012 г. по описа на прокуратурата, потвърдено от Апелативна прокуратура, гр.София с Постановление от 19.07.2013 г.

Видно от неговото съдържание преписката е образувана във връзка с постъпила жалба от Д.Д.Т. в качеството и на Кмет на Община Борован срещу П.Т. Ц. – бивш кмет на Община Борован, относно поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за изпълнение на отвеждане на подпочвени води от района на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован, при което е формиран общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг. Според описаната в прокурорския акт фактическа обстановка на 13.09.2010 г. между Община Борован и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй е сключен договор изпълнение на строителни работи за изпълнение система за отвеждане на подпочвени води от района на обект ОУ „Отец Паисий“, село Борован; след като при изпълнението на СМР по договор между Община Борован и „Енемона“ АД за изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован, е констатирано голямо просмукване на подпочвени води в основите на сградата и е наложително да се извършат допълнителни СМР за отстраняване на проблема и е открита процедура за избор на изпълнител по НВМОП с предмет „Изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води от района на обект ОУ „Отец Паисий“, село Борован“. При снемане на обяснения от П.Ц., същият заявил, че договорът с „Енемона“ не представлява  поемане на общински дълг съгласно писмо с изх.№ФО-81/30.12.2010 г. за съставянето и изпълнението на Закона за държавния бюджет за 2011 г. Прокурорът приел, че не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер от длъжностни лица – П.Т. Ц. в неговата дейност като кмет на Община Борован, И.Г. в качеството и на главен счетоводител на Община Борован; липсват причинена вреда или получена противозаконна облага по смисъла на чл.282 НК, както и категорични данни за неизпълнение на служебни задължения. Същият е счел и, че са на лице достатъчно основания, които изключват образуването на наказателното производство по случаите, изложени в жалбата на Д.Т. – Кмет на Община Борован – чл.24, ал.1, т.1 НК.

Цитираното постановление е пречка за водене на наказателно производство за тези обстоятелства, поради което те няма да бъдат обсъждани в настоящето постановление.

I.4. Договор № 14/16.05.2011 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова“- Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“- с. Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин“-с. Добролево.

С Решение №14 от 21.03.2011 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на НВМОП с възложител Община Борован и предмет: Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова“, село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин“, село Добролево. След публикацията на решението на възложителя и на обявлението за малка обществена поръчка в АОП, документация за участие в конкурса е закупена от „Енемона“ АД, гр.Козлодуй и „ЕЛМИБ – България“ АД, гр.София, като първото дружество е единствени участник, подал предложение в срок и е определено впоследствие за изпълнител на малката обществена поръчка с Решение №1.1. от 09.05.2011 г. на Кмет на Община Борован след класиране на първо място от комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината за разглеждане, оценяване и класиране на подадените в срок предложения от кандидатите.

На 16.05.2011 г. е сключен договор №14/16.05.2011 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова“, село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин“, село Добролево между Община Борован /представлявана от П.Ц. – Кмет и И.Г. – Главен счетоводител/ като възложител и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй /представлявано от Б.Д.П. – Прокурист/ като изпълнител.

Оформени са и заявка за поемане на задължение от 16.05.2011 г., в която е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Община Борован счита, че може да бъде поето задължението по договора; и искане за извършване на разход от 16.05.2011 г., в което е отразено, че в резултат на извършен предварителен контрол финансовият контрольор на Общината счита, че може да бъде извършен разхода по договора, както и, че е извършена проверка за съответствие има ли средства по съответния бюджетен параграф, внесени ли са по банкови сметки съответните гаранции от изпълнителя.  С писмо с изх.№227/18.05.2011 г. от Кмет на Община Борован до АОП е изпратена информация за сключения договор на основание чл.34, ал.1 от НВМОП.

Съгласно чл.1, ал.1 от договора възложителят възложил, а изпълнителят приел да изпълни възмездно инженеринг за подобряване на енергоефективната ефективост и съпътстващи ремонтни работи, гарантиращи експлоатационната годност на сградите и изпълнените енергоефективни мерки за обекти: ЦДГ „Тошка Петрова“, село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин“, село Добролево, а според ал.2 предметът на договора включва изпълнение на дейностите от два обособени етапа: Етап І, включващ следните подетапи: Подетап 1.1. Извършване на обследване за енергийна ефективност на сградите по смисъла на чл.6, ал.1 от Наредба №РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати; Подетап 1.2. Разработване на работни проекти във фаза „Технически проект“ за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки, включително за изграждане на соларни системи за производство на битова гореща вода на обектите и за изпълнение на съпътстващи ремонтни работи, които осигуряват експлоатационната годност на сградите и приложените енергоефективни мерки, включително съгласуване на проектите и набавяне на необходимите разрешителни документи за изпълнение на СМР; Подетап 1.3. Осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите строителни и монтажни работи за реализиране на енергоефективните мерки, соларните системи за битово горещо водоснабдяване и необходимите ремонтни работи, които да осигурят експлоатационната годност на сградите и приложените енергоефективни мерки; Етап ІІ – мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат и изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция. Според чл.6 изпълнителят поема задължение да заплати компенсация на възложителя за непостигнатия гарантиран резултат през някоя от годините на изплащане на инвестицията. Според чл.7 изпълнителят финансира с осигурени от него средства инвестицията в размер на 1 099 995,16 лв. без ДДС, която включва инвестиция в размер от 600 632,69 лв. без ДДС за изпълнение на енергоефективни мероприятия на обектите /съгласно Приложение №1.1 към договора Структура на инвестиционните разходи за изпълнение на енергоефективните мероприятия на обектите/: и инвестиция в размер на 499 362,47 лв. без ДДС за изпълнение на съпътстващите ремонтни работи, гарантиращи експлоатационната годност на сградата и изпълнените енергоефективни мерки; като срокът на изплащане от възложителя е 7 години, а простият срок за откупуване на инвестицията за изпълнение на енергоефективните мерки 6 години и 1 месец. Според чл.11, ал.1 цената на договора за изпълнение на енергоефективните мероприятия възлиза на 974 093,53 лв., като се формира от стойността на инвестиционните разходи в размер на 600 632,69 лв. без ДДС, стойността на оскъпяването от разсрочено плащане, в размер на 211 111, 92 лв., изчислено при 9,00 % годишно оскъпяване, за срок от 7 години и ДДС с обща стойност 162 348,92 лв. Според чл.11 ал.2 цената на договора за изпълнение на съпътстващите ремонтни работи възлиза на 809 855,60 лв., като се формира от стойността на инвестиционните разходи в размер на 499 362,47 лв. без ДДС, стойността на оскъпяването от разсрочено плащане, в размер на 175 517,20 лв., изчислено при 9,00 % годишно оскъпяване, за срок от 7 години и ДДС с обща стойност 134 975,93 лв. Според чл.12 възложителят ще заплаща на изпълнителя стойността на договора в продължение на 84 месеца на равни месечни вноски, всяка от които равняваща се на 11596,36 лв. с включен ДДС и последна изравнителна вноска  в размер на 11 595,99 лв. с ДДС за цената на енергоефективните мероприятия и вноска от 9641,14 лв. с включен ДДС и последна изравнителна вноска  в размер на 9641,31 лв. с ДДС за цената на съпътстващите ремонтни работи; като според чл.15 първото месечно плащане трябва да бъде извършено до десето число на месеца, следващ месеца на завършването на дейностите от Етап І на договора. Съгласно чл.26 след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа за всеки от обектите страните оформят Приемо – предавателен протокол, с който удостоверяват  постигнатите резултати от изпълнението на етап 1 на договора и неговото приключване и поставят началото на мониторинга на енергийното потребление на обектите и изплащането на реализираната от изпълнителя инвестиция.

Неразделна част от договора са приложенията Структура на инвестиционните разходи за изпълнение на енергоефективните мероприятия за обектите /включваща Обследване за енергийна ефективност и определяне на техническите мерки, Изготвяне на работни проекти, Реализиране на определените технически мерки за всеки от обектите, в това число ЕСМ 1: Подмяна на съществуващата дървена фасадна дограма на обекта с нова пластмасова дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло, ЕСМ 2: Полагане на допълнителна топлоизолация на външните стени на обекта от есктрудиран и експендиран полистирол, ЕСМ 3: Полагане на допълнителна топлоизолация на таванските плочи на обекта, ЕСМ 4:Полагане на допълнителна топлоизолация по тавана на неотопляемия подземен етаж, ЕСМ 5: Повишаване ефективността на котелната и отоплителната инсталация на обекта и въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния процес, ЕСМ 6: Изграждане на соларна инсталация за подпомагане производството на битова гореща вода, Реализиране на определените съпътстващи ремонтни работи/, Структура на инвестиционните разходи за изпълнение на съпътстващите ремонтните работи за обектите, График на изпълнение на Етап І, Методика за отчитане на гарантирания резултат, Погасителен план-график на цената на договора за енергоефективните мероприятия и Погасителен план-график на цената на договора за съпътстващите ремонтни работи.

     С писмо с изх.№2127/17.05.2011 г. от Т.Л. – Директор Дирекция „ЕЕД“, „Енемона“ АД до П.Ц. – Кмет на Община Борован  са изпратени доклади от детайлно обследване за енергийна ефективност за обектите: ЦДГ „Тошка Петрова“, с.Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, с.Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин“, с.Добролево.

На 19.05.2011 г.е съставен приемо-предавателен протокол между инж.Л.С. – Заместник директор ТиПВ, Дирекция „ЕЕД“, „Енемона“ АД и П.Ц. – Кмет на Община Борован за изготвянето и предаването на възложителя на доклад за детайлно обследване за енергийна ефективност по 5 екземпляра за обектите: ЦДГ „Тошка Петрова“, с.Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, с.Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин“, с.Добролево, за приемане от възложителя на предложените енергоспестяващи мерки в представените доклади, които са изработени съгласно изискванията на договора и изпълнителят може да пристъпи към изготвяне на работна документация за трите обекта.

    На 19.08.2011 г. на основание чл.26 от договора за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова“, с.Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, с.Малорад, ОДЗ „Иван Нивянин“, с.Добролево, сключен между възложителя Община Борован и изпълнителя „Енемона“ АД са проведени работни срещи за приемане изпълнението на етап 1 от договора за всеки от трите подобекта, на които срещи присъствали представители на изпълнителя и възложителя: инж.Ж.Т. – Дирекция „Енергоефективни дейности“ при „Енемона“ АД, инж.Г.П. – Дирекция и за които са съставени приемо-предавателни протоколи; отразяващи констатациите след направения преглед на одобрените работни проекти и екзекутивни чертежи по части: „Архитектурна“, „Конструктивна“, „ВиК“, „ТОВК“ и  „Електро, КИП и А“, „ПБЗ“ и „ПБ“, след запознаване със съставените по време на строителството строителни документации и фактическото състояние на изпълнените за обекта енергоефективни мероприятия, позовавайки се на сключения договор, относно изготвените работни проекти, относно изпълнените СМР по енергоспестяващите мерки и показанията на монтираните топломер, разходомер за отчитане потреблението на нафта и електромер и прилагане на техническа документация. На база направените констатации участниците в срещата решили, че страните по договора приемат дейностите от етап 1 на договора за всеки от подобектите за завършени, като изпълнителят е изпълнил предварително набелязаните енергоефективни мерки, които гарантират получаването на сертификат за енергийна ефективност, категория „А“; съгласно договорните клаузи може да се пристъпи към реализация на етап 2 – мониторинг на енергийно потребление на обекта и отчитане на гарантирания резултат по чл.4, ал.2, т.2 от договора и изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция за реализиране на инженеринга, което ще се извърши съгласно Приложение №4 на договора „Погасителен план – график за цената на договора“.

Съгласно заменителна таблица от 26.08.2011 г. представителите на възложителя Д. Д. и на изпълнителя инж.Ж.Т. след проверка на място установили, че са извършени и подлежат на заплащане строително – монтажните работи  за обект:  инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова“, с.Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, с.Малорад, ОДЗ „Иван Нивянин“, с.Добролево въз основа на таблицата с приложенията и.

Според приложеното по делото писмо с изх.№1862-1/09.08.2013 г. от Кмет на Община Борован по договор за изпълнение на инженеринг за енерегоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова“, с.Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, с.Малорад, ОДЗ „Иван Нивянин“, с.Добролево няма кореспонденция между Община Борован и АЕЕ, МФ и други институции относно финансиране на договора.

С писмо с изх.№823-1/25.03.2014 г. от Кмета на Община Борован Д.Т. до Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ са изпратени годишен отчет за изпълнение на плана и за управление на енергийната ефективност в сгради общинска собственост за 2013 г. в съответствие с разпоредбите на чл.12, ал.1 и ал.2 и чл.36 от Закона за енергийната ефективност. Съгласно приложения към писмото отчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ /Приложение 1/ дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност по проектите за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи на сградите на ДДЛРГ „Цветко Сълковски“, ОУ „Св, Св.Кирил и Методий“, с.Малорад, ОУ „Отец Паисий“, с.Борован, ЦДГ „Тошка Петрова“, с.Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, с.Малорад, ОДЗ „Иван Нивянин“, с.Малорад по Общинската краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Борован са с източник на финансиране ЕСКО договор, като по всяка от мерките за първите три сгради посоченият ефект е постигнат, а по мерките за останалите сгради посоченият ефект е очакван.

Съгласно Доклад №ДИ 1 ВР-0006/18.10.2013 г. от АДФИ /Агенция за държавна финансова инспекция/ за извършена от 09.05.2013 г. до 18.10.2013 г. финансова инспекция на Община Борован с предметен обхват, включващ и проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима на възлагане на обществени поръчки при сключване на договори между Община Борован и „Енемона“ АД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г., както и документална обоснованост  на плащанията по договорите, сключени при  изпълнение на възложените обществени поръчки и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същите; сключените ЕСКО договори между Община Борован и „Енемона“ АД са на обща стойност 4 250 802,65 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 2 132 085,65 лв., съпътстващи разходи в размер на 959 271,03 лв. и оскъпяване в размер на 1 159 445,97 лв.; общо месечната вноска, дължима от Община Борован към изпълнителя „Енемона“ АД, гр.Козлодуй по всички договори е 50 604,94 лв. или 607 259,28 лв. на година. Планираните бюджетни средства на Община Борован по §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Единната бюджетна класификация за договорите с гарантиран резултат са следните /видно от Справка с изх.№730/17.09.2013 г. и Разчетите на капиталовите разходи за 2009 г., 2010 г. и 2011 г./:  за Договор от 07.05.2008 г.  – през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. няма планирани средства, а през 2011 г. са планирани  10 706,00 лв.; за Договор от 10.06.2009 г. за 2009 г. и 2010 г. няма планирани средства, а за 2011 г. са планирани 107 870, 00 лв., за Договор от 26.02.2010 г. за 2010 г. няма планирани средства, а за 2011 г. са планирани 95 294,00 лв. , за Договор от 16.05.2011 г. за 2011 г. няма планирани средства. Сключена е Спогодба  на 08.06.2012 г. между Община Борован, представлявана от В.С.М. – Заместник кмет и М.В. – главен счетоводител и „Фонда за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр.София, представляван от Д.В. - Изпълнителен директор, с която се уреждат финансовите отношения, възникнали от следните договори: Договор от 22.04.2009 г. за прехвърляне на вземания по Договор от 07.05.2008 г., Договор от 06.12.2011 г.  и Договор от 13.03.2012 г. за прехвърляне на вземания по Договор от 26.02.2010 г., Договор от 26.04.2012 г. за прехвърляне на вземания по Договор от 16.05.2011 г.; финансовото задължение на общината към фонда възлиза на обща сума 152 008,44 лв., включваща неплатени вноски и неустойки, страните констатирали и дължимите суми по договорите съгласно погасителните планове към тях, общината се задължила да заплати на фонда сумата в размер на 152 008,44 лв., от които 20 000 лв. в срок до 20.06.2012 г. и 132 008,40 лв. в тридневен срок от датата на усвояване на банков кредит, получен съгласно Решение №94 от 01.06.2012 г. на Общински съвет – Борован. Видно от справка  с изх.№730/1709.2013 г. по договорите с гарантиран резултат, сключени от Община Борован през 2008 – 2011 г. няма възстановени инвестиции от МФ, както следва: по Договора от 07.05.2008 г.  е подписан Констативен протокол от 09.09.2010 г. за установяване на гарантирания резултат в размер на 26 003,00 лв., която сума е одобрена от АЕЕ, но не са възстановени средства от МФ на Община Борован по договора; по Договора от 10.06.2009 г. е подписан Констативен протокол от 27.10.2010 г. за установяване на гарантирания резултат в размер на 53 841,01 лв., която сума не е одобрена от АЕЕ, съгласно писма с изх.№92-00-2266/19.10.2011 г., изх.№92-00-1545/19.05.2011 г., изх.№92-00-229/16.02.2011 г., поради констатирани пропуски и нередности, съдържащи се в договора с изпълнителя; по Договора от 26.02.2010 г. и по Договора от 16.05.2011 г. не са подписвани Констативни протоколи за установяване на гарантирания резултат; според обяснение от В.М. независимо, че за тези два договора подписали протоколи за установяване  на стойността на КПД на измервателните уреди; не подписали Протоколите за достигнатата годишна икономия, тъй като не били сигурни в достоверността на констатираните данни и заключения и имало констатации и отказ на АЕЕ за училището в Малорад да признае отчетения и достигнатия резултат на внедрените енергоефективни мероприятия. Договорите, сключени между Община Борован и „Енемона“ АД, които не са приключени към 31.12.2011 г. са с гарантиран резултат /ЕСКО договори, в това число този с предмет Изпълнение на строителни работи на системата за отвеждане на подпочвените води от района на обект ОУ „Отец Паисий“, с.Борован, според доклада на АДФИ/ и са на обща стойност 4 250 802,71 лв., остатъкът за плащане по същите към 31.12.2012 г. от общината е в размер на  3 870 624,44 лв., включваща неиздължената част от вноските към изпълнителя към 31.12.2012 г. и предстоящите плащания на вноски по погасителния план до изтичане на седемгодишния срок. Предявените съдебни искове от „Енемона“ АД, гр.Козлодуй и ФЕЕИ АДСИЦ към Община Борован за неиздължените просрочени суми по ЕСКО договорите видно от Справка изх.№551-6/10.07.2013 г. са по девет броя изпълнителни дела на обща стойност 997 421,01 лв., в това число главница – 910 587,90 лв. и такси и разноски по делата на стойност 86 833,11 лв. В края на доклада са направени следните изводи: Сключените ЕСКО договори между Община Борован и „Енемона“ АД са на обща стойност 4 250 802,65 лв. и са в изпълнение на приетата с Решение №8 по Протокол №2 от 13.12.2007 г. от Общински съвет – Борован „Общинската краткосрочна програма  за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Борован“, Общинският съвет възложил на кмета на общината да предприема мерки за реализиране на същата, както и да подписва „Договори с гарантиран резултат“ /ЕСКО договори/ за обекти, включени в програмата при спазване на съответните нормативни и законови разпоредби; съгласно §2 от ЗЕЕ /обн.ДВ бр.98/14.11.2008 г., отм.ДВ бр.35/03.05.2011 г./ разпоредбите на Закон за общинския дълг не се прилагат по отношение на задълженията на общините, възникнали вследствие на финансиране на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност  от фонд „Енергийна ефективност“  и/или вследствие на изпълнението на договори с гарантиран резултат; за периода 2008 – 2011 г. не са възстановени средства на Община Борован от държавния бюджет, одобрени от АЕЕ, съгласно чл.74 от ПМС №334/29.10.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г. „Предвидените в централния бюджет средства за финансиране на ЕСКО услуги се отпускат за подпомагане на общини за обслужване на договори с изпълнители на мерките за повишаване на енергийната ефективност с гарантиран резултат за сгради общинска собственост, обслужващи делегирани от държавата дейности, определение от министъра на финансите. В констативната част на доклада е отразени и, че законосъобразността на всяка от проведените процедури, в резултат на които са сключени договорите между Община Борован и „Енемона“ АД е проверена при съответна предходна финансова инспекция; като са посочени номерата на докладите, отразяващи резултатите от инспекциите на процедурите и допуснатите нарушения, за които са съставени АУАН /актове за установяване на административни нарушения/ срещу кмета и членове на комисия.

Съгласно писмо с изх.№1053-1/26.04.2013 г. от Кмет на Община Борован не са намерени документи, регламентиращи права и задължения на определени лица – служители на администрацията на Община Борован и други във връзка с изпълнението на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕЙ на Община Борован, приета с Решение №8 от 13.12.2007 г. на Общински съвет – Борован; няма други документи, извън посочената програма, които да предвиждат с какви източници ще се финансират енергоефективните мероприятия и съпътстващите работи, предмет на проектите от списъка към програмата и на сключените впоследствие договори за изпълнението им; няма вътрешни правила, касаещи разпределянето на произтичащи от цитираното решение задължения на конкретни длъжностни лица във връзка с изпълнението на изискванията за финансиране от АЕЕ.

От заключението на назначената и изготвена в хода на досъдебното производство съдебно – счетоводна експертиза от вещото лице М.Й.Г. се установява, че общият размер на дължимите суми от страна на възложителя Община Борован към изпълнителя „Енемона“ АД, гр.Козлодуй съгласно 5 броя договори между Община Борован и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй е 4 250 802,65 лв., а по отделно по договори е както следва: Договор №28/07.05.2008 г. между Община Борован и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй за изпълнение на инженеринг на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и ремонтно – възстановителни работи за сграда на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, с.Борован е с цена на договора в размер на 269780,81 лв.; Договор №28/10.06.2009 г. между Община Борован и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй за изпълнение на инженеринг на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и ремонтни работи за сграда на ОУ „Св., Св. Кирил и Методий/, с.Малорад е с цена на договора в размер на 862962,79лв.; Договор №6/26.02.2010 г. между Община Борован и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй за изпълнение на инженеринг на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и ремонтно – възстановителни работи за сграда на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован е с цена на договора  в размер на 1242 511,81лв.; Договор №24/13.09.2010 г. между Община Борован и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй за изпълнение на система за отвеждане на подпочвени води от района на обекта ОУ „Отец Паисий“, с.Борован е с цена на договора  в размер на 91598,11 лв.; Договор №14/16.05.2011 г. между Община Борован и „Енемона“ АД, гр.Козлодуй за изпълнение на инженеринг на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова“, с.Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин“, с.Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин“, с.Добролево е с цена на договора в размер на 1783949,13 лв. Дължимите суми от страна на възложителя Община Борован към изпълнителя „Енемона“ АД, гр.Козлодуй по всеки един от посочените договори не са изплатени към датата на изготвяне на експертизата поради това, че дължимите цени по договорите са платими до различни години, а именно: По Договор №28/07.05.2008 г. сумите са платими до 10.09.2015 г.; по Договор №28/10.06.2009 г. сумите са платими до 10.09.2016 г.; по Договор №6/26.02.2010 г. сумите са платими до 10.09.2017 г.; по Договор №24/13.09.20108 г. сумите са платими до 10.09.2017 г.; по Договор №14/167.05.2011 г. сумите са платими до 10.08.2018 г. Общият размер на останалите за изплащане суми към „Енемона“ АД, гр.Козлодуй по всички договори от Община Борован е в размер на 314 884,44 лв., а по отделно по договорите е както следва: по Договор №28/07.05.2008 г. в размер на 6423,36 лв. – само ДДС до 10.09.2015 г.; по Договор №28/10.06.2009 г. в размер на 41093,45 лв. – само ДДС до 10.09.2016 г.; по Договор №6/26.02.2010 г. в размер на 88 750,90 лв. – само ДДС до 10.09.2017 г.; по Договор №24/13.09.20108 г. в размер на 39256,41 лв. – само ДДС до 10.09.2017 г.; по Договор №14/16.05.2011 г. общо сума в размер на 166360,32 лв. – само ДДС, в това число по Приложение №5 в размер на 90838,06 лв. и по Приложение №6 в размер на 75522,26 лв. до 10.08.2018 г.

II. ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТИ МЕЖДУ ОБЩИНА БОРОВАН И ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

II.1. Договор №06/322/00291 за отпускане на финансова помощ по проект „Преустройство на уличното осветление на с.Борован, общ.Борован“

На 23.10.2009 г. в гр.София е сключен Договор №06/322/00291 за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. Договорът е сключен между Държавен фонд „Земеделие“, гр.София и Община Борован, представлявана от П.Т. Ц. в качеството му на кмет на общината, като ползвател, на основание чл.30 от Наредба №24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /обн.ДВ, бр.71 от 12.08.2008 г./ и въз основа на решение за одобрение на проект №06/322/00291. Съгласно т.1.1. от договора Фондът предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ за извършването на дейностите посочени в заявлението за подпомагане на проект №06/322/00291, а именно „Преустройство на уличното осветление на с.Борован, общ.Борован“. Според т.1.2.помощта е в размер до 100 % от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта, от които 80% се осигуряват от Европейския съюз и 20 % от държавния бюджет на Република България. Съгласно т.2.1 първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/322/00291 е в размер на 1 851 724,00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи; съгласно т.2.2 първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по т.2.1 включва сумата в размер от 437 802,00 лв., определена за първо междинно плащане на обособена част по проекта и сумата в размер 1 154 160,00 лв. определена за второ междинно плащане на обособена част по проекта; според т.2.3. ползвателят има право на авансово плащане в размер до 20% от първоначално одобрената финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро при подадена заявка за плащане в срок не по-рано от 10 работни дни, но не по-късно от 3 месеца от датата на сключване на договора; според т.2.5 окончателният размер на помощта са определя от фонда след представяне на всички изискуеми документи за направени разходи по проекта; като според т.2.4 когато одобрената сума надхвърля реално направените разходи фондът изплаща сума в размер до 100% от одобрените и реално извършени и доказани разходи. Съгласно т.4.1. фондът има право да упражнява постоянен, текущ и последващ контрол за целевото използване на инвестицията. Съгласно т.6.2. авансова плащане по смисъла на Наредба №24 от 29.07.2008 г. се превежда по специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка на  ползвателя – община, открита при търговска банка в страната; търговската банка контролира наличните средства да бъдат разходвани целево за изпълнение само на конкретния одобрен проект, за който са предназначени, което следва да бъде допълнително уговорено в договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка на ползвателя – община, сключен между общината и търговската банка, копие от който се представя при подаване на заявка за авансово плащане.

С Анекс І от 01.03.2010 г. към Договор №06/322/00291 от 23.10.2009 г. е изменена т.2.3 в следния смисъл: ползвателят има право на авансово плащане в размер до 50% от първоначално одобрената финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро при подадена заявка за плащане в срок не по-рано от 10 работни дни, но не по-късно от 3 месеца от датата на сключване на договора; а т.7.1., б.“е“ е изменена в следния смисъл: в случай, че в едногодишен срок от подписването на настоящия договор не бъде стартирано изпълнението на инвестиционния проект. С Анекс ІІ от 27.07.2010 г. към Договор №06/322/00291 от 23.10.2009 г. е променена т.2.1 в следния смисъл: първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/322/00291 е в размер на 1 815 655,00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи. С Анекс ІІІ от 10.11.2010 г. към Договор №06/322/00291 от 23.10.2009 г. е променена т.2.1 в следния смисъл: първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/322/00291 е в размер на 1 813 516,00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи. С Анекс ІV от 16.08.2011 г. към Договор №06/322/00291 от 23.10.2009 г. след заличаване на стария текст на т.2.1 е създаден следния текст на т.2.1: първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/322/00291 е в размер на 1 375 904,00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи.

На 07.01.2010 г. в гр.Враца е сключен договор за извънбюджетна сметка между „СИБАНК АД“, клон Враца, представляван от Н.Д. – регионален мениджър СРЗ и В.Б. – гл.счетоводител от една страна и Община Борован, представлявана от кмета П.Ц. от И.Г. – гл.счетоводител, от друга страна като клиент. Съгласно т. І.1 от договора с него банката открива на клиента сметка, наричана по-нататък „извънбюджетна сметка“ под №744396141300/BG85 BUIB 7890 3296 1413 00 в BGL, във връзка с изпълнение ДДС №8/04.04.2008 г. на МФ Дирекция „Държавно съкровище“, по която да постъпят средствата от авансовото, междинно и окончателно плащане за изпълнение само и съответно на:1/Проект №06/322/00183 – „Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени площи, спирки на обществен превоз в с.Борован и населените места в Община Борован по Договор №06/322/00183 от 23.10.2009 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Борован; 2/ Проект №06/322/00291 – „Преустройство на улично осветление на с.Борован, общ.Борован по Договор №06/322/00291 от 23.10.2009 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Борован. Банката приема и ще извършва по нареждане на клиента плащания в границите на наличните суми, съответно за всеки един от горните проекти /договори/ при посочени по-долу условия. Задължението на банката по контрол  на целевото разходване на средствата се свежда до извършване на формален контрол върху предоставените за изпълнение платежни документи. Според т.ІІІ.8 Разходването на сумите по сметката се допуска при следните условия: 8.1. Контрол върху основанието изписано в платежния документ, недвусмислено указващо целево разходване на средствата за изпълнение само на посочените в договора проекти. 8.2. Проверка за съответствие между получателя на сумата и съответно избрания изпълнител на всеки от проектите въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. За целта титулярът предоставя на банката заверени копия от сключените с изпълнителите договори. Според т.ІІІ.9 задължението на банката по контрол за целевото изразходване на средствата се свежда до извършване на формален контрол върху представените за изпълнение платежни документи. Според т.ІІІ.12 банката не е страна в правоотношенията между титуляра Община Борован и Държавен фонд „Земеделие“ и не носи каквато и да е отговорност  за неизпълнението на поетите по между им или спрямо трети лица задължения.

С писмо с изх.№300/08.04.2010 г. от кмета на Община Борован П.Ц. до Регионална разплащателна агенция, гр.Плевен към ДФЗ е изпратена заявка за авансово плащане с приложени документи по Договор №06/322/00291/23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ.

С писмо с изх.№ от 31.05.2010 г. от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция до кмета на Община Борован П.Ц., последният е уведомен, че по подадените от него заявки за авансово плащане  №06/322/00291/102 от 08.04.2010 г. и №06/322/00183/102 от 08.04.2010 г. са приключени всички проверки, заложени по процедурата за извършване на регионално ниво, но нормативно определеният срок от 25 работни дни за обработка на авансово плащане е удължен с времето необходимо за извършване на допълнителни проверки и предоставяне на компетентни становище от външни органи и институции.

С Уведомително писмо с №50/322 с изх.№01-6500/25592/26.04.2011 г. за възстановяване на средства, изплатени чрез авансово плащане от Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция до кмета на Община Борован П.Ц., във връзка със сключения Договор №06/322/00291, кметът е уведомен от фонда, че в срок от 10 работни дни следва да се възстанови сумата в размер от 19 104 лв.  по сметка на ДФЗ; като сума представлява главницата, която следва да бъде възстановена от извършеното авансово плащане по проекта, след проведените процедури по ЗОП/НВМОП, одобрени с анекс, предвид нормативно фиксирания максимален размер на допустимия процент авансово плащане.

С Уведомително писмо за възстановяване на средства, изплатени чрез авансово плащане с №149/322 с изх.№01-0800/3045 от 06.10.2011 г. от Заместник изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, гр.София Д.Т. до Д. Д. *** във връзка със сключен анекс към  договор №06/322/00291 кметът е уведомен, че в срок до 10 работни дни следва да се възстанови по сметка на фонда сумата от 218 806,000 лв.; като е пояснено, че сумата представлява главницата, която следва да бъде възстановена от извършеното авансово плащане по проекта, след проведените процедури по ЗОП/НВМОП, одобрени с анекс, предвид нормативно фиксирания максимален размер на допустимия процент авансово плащане.

С уведомително писмо с изх.№2198-1/20.10.2011 г.  от секретаря на Община Борован Я.Б. до изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, гр.София е искано удължаване на срока за възстановяване на сумата съгласно уведомително писмо за възстановяване на средства, изплатени чрез авансово плащане с №149/322 с изх.№01-0800/3045 от 06.10.2011 г., тъй като временно изпълняващият длъжността кмет на Община Борован Д. Д. е в отпуск по болест и няма възможност за превод на сумата, като е приложено препис – извлечение от Протокол №42/14.09.2011 г., Решение №456 от заседание на Общински съвет Борован за избор на Д. С. Д. *** и е изпратено копие от болничен лист №0215938 от 20.10.2011 г.

С Уведомително писмо с изх.№01-0800/3045 от 25.11.2011 г. от Заместник изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, гр.София Д.Т. до Д. Д. *** същият е уведомен, че следва да се възстановят средствата, посочени в уведомително писмо с изх.№01-0800/3045 от 06.10.2011 г., а при невъзстановяване на сумата от 218 806 лв. същата ще бъде приспадната при обработка на заявката за окончателно плащане.

От страна на Община Борован е подадена до ДФЗ по договор №06/322/00291 заявка за окончателно плащане с идентификационен №06/322/00291/3/01 от 18.01.2012 г.

За времето от 26.06.2012 г. до 29.06.2012 г. е извършена проверка на място по мярка 322  от ПРСР на Община Борован с УРН 397138 и УИН 06/180209/18282, като. заверено копие на досие от проверката е изпратено по следственото дело с писмо с изх.№02-150-1100/56-1 от 28.01.2015 г. на ОД на ДФЗ, гр.Плевен. Според приложения контролен лист за проверка на място – Проверка преди плащане, експертите от РТИ, гр.Плевен В.М.М. и Л.В.П., извършили проверка на място в с.Борован по проект „Преустройство на улично осветление на с.Борован, общ.Борован“ след предварително уведомяване за проверката на кмета на общината Д.Т., на проверката на място като представител на общината присъствал Е.К., за резултатите от проверката  е уведомен кметът, който подписал контролния лист и отбелязал в него, че няма забележки; всички констатации и измервания са описани в съответните приложения в контролния лист. При проверката е констатирано, че заявените СМР са изпълнени и уличното осветление се използва съобразно одобрения проект, попълнена е таблица относно съответствието на изпълнението на СМР с одобрените по проект, в която са отбелязани и позиции, представляващи скрити СМР, които не могат да бъдат замерени физически при проверка на място, а са установени от Обобщен ППП и от Актове за приемане скрити СМР, а по останалите позиции количествата СМР са замерени  при проверката на място, като при констатирани количества равни или по-големи  от зададените по договор в таблицата е отбелязано ДА за съответствие, а в позициите, на които е отбелязано НЕ за съответствие са замерени или проверени като по-малки от количествата по договор. При проверката на място са изискани и представени оригинали на зададените фактури и платежни документи, попълнена е таблица за проверка на фактури и платежни документи и е установено съответствие на представените документи със заявените; попълнена е и таблица за проверка на застраховки и е отбелязано, че са представени оригинали на застрахователни полици и платежни документи за платените по тях суми; попълнена е таблица за проверка на документи, приложени към заявката за проверка на място, отразено е, че при проверката са изискани и представени оригинали на зададените в приложението документи, установи се съответствие на представените документи със заявените. В контролния лист за проверката на място са отбелязани следните изводи: в близост до инвестицията няма реализиран друг проект на ползвател по програмата по същата мярка и схема, не е налично изкуствено разделяне на производствените и технологични процеси в различни проекти,  не е установено ползване на обща инфраструктура, финансирана по ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите  на мярката по ПРСР, налична е функционална самостоятелност на инвестицията; активите /услугите, обект на инвестицията, са действително извършени/предоставени; активите /услугите, обект на инвестицията, са подкрепени от счетоводни или други документи, които се съхраняват от органите на фирмите, осъществяващи съфинансиращите операции; ползвателят води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно от счетоводната си система или като ползва счетоводни сметки с подходящи номера; активите /услугите, обект на инвестицията, се използват по предназначение. на 11.07.2012 г. е попълнен и контролен лист за процедурна проверка на извършената проверка на място от Главен експерт Н. и с уведомително писмо с изх.№01-152-0800/383 от 11.07.2012 г. на ОД на ДФЗ, гр.Плевен до Община Борован е изпратено копие от Контролен лист за проверка на място с детайлно описани констатирани несъответствия и е предоставена възможност за забележки и възражения в 14 дневен срок.

С писмо с изх.№1412/30.11.2012 г. от заместникмета на Община Борован В.С. до Дирекция Оторизация на плащанията по ПМРСР, ДФЗ-РА, гр.София са изпратени  искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за плащане, декларация за плащане на разходи за ДДС, декларация за упражняване на правото на данъчен кредит с приложение по проект №06/322/00291. С писмо с изх.№1411/04.12.2012 г. от  Заместник Кмета на Община Борован В.С. до Дирекция Оторизация на плащанията по ПМРСР, ДФЗ-РА, гр.София са изпратени копия от фактури, коригиращи платежни нареждания и писмо от „Сано Трейдинг“ ЕООД за промяна на банкова сметка *** №06/322/00291. С писмо с изх.№1420/30.11.2012 г. от  заместникмета на Община Борован В.С. до Дирекция Оторизация на плащанията по ПМРСР, ДФЗ-РА, гр.София са изпратени копия от фактури и коригиращи платежни нареждания по проект №06/322/00291.

С Уведомително писмо за изплащане на средства чрез безлихвен заем с №БЗ-63/322 с изх.№01-0800/4668/29.11.2012 г. от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция до Кмета на Община Борован Д.Т., във връзка със сключения Договор №06/322/00291, кметът е уведомен за допустимите за финансиране разходи по подадена от него заявка за окончателно плащане, за допустимия безлихвен заем, за недопустими за финансиране разходи и за необходими коригиращи платежни нареждания.

С Уведомително писмо с №988/322 с изх.№01-0800/546/29.01.2013 г. за одобрение от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция до Кмета на Община Борован, във връзка със сключения Договор №06/322/00291, кметът е уведомен от фонда за извършено плащане според договора за отпускане на финансова помощ и подадена заявка за плащане, за редукция на одобрени за финансиране разходи и за недопустими за финансиране разходи.

Съгласно писмо с изх.№02-1100/1100/09.12.2014 г. от заместник изпълнителен директор на ДФЗ, гр.София до ОСлО, гр.Враца съгласно разпоредбите на чл.41а от Наредба №24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ в случай, че окончателната стойност на финансовата помощ на всяка от одобрените дейности по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово плащане, ползвателят на помощта възстановява разликата между размера на изплатеното авансово плащане и нормативно допустимия размер на авансовото плащане в срок от 10 дни от сключване на допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ, с което е опредена окончателната стойност на помощта за съответната дейност; ако ползвателят на помощта не изпълни задължението си в определения срок, Разплащателната агенция предприема необходимите действия  за събирането на дължимата сума  в съответствие с чл.27, ал.3 и 5, изр.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители ведно със законната лихва върху сумата, считано от деня на забавата. Разпоредбите на чл.41а влизат в сила от 01.08.2014 г., обнародвани в Държавен вестник, бр.63/2014 г.

Преди 01.08.2014 г. възстановяването на авансови средства се регламентира  от чл.12, ал.1 от Наредба №24 от 29.07.2008 г. и Правилник за работа на дирекция „Оторизация на плащанията по Програмата за развитие на селските райони“, като на бенефициента се изпраща уведомително писмо за средствата, подлежащи на възстановяване и се определя 10-дневен срок за възстановяване на същите по сметка на ДФЗ; при липса на доброволно възстановяване от страна на бенефициента на разликата между първоначалноопределения аванс и преизчисления размер след подписване на анекса, същата се приспада при извършване на междинно и/или окончателно плащане по проекта. Към писмото от ДФЗ до ОСлО е приложено заверено копие от извадка от Правилник за работа на дирекция „Оторизация на плащанията по Програмата за развитие на селските райони“, отнасяща се до Процедура за възстановяване на средства, изплатени чрез авансово плащане. В посочена процедура е представен реда и условията за изпращане на уведомителни писма за възстановяване на средства, изплатени чрез авансово плащане, като в процедурата изрично е указано, че при липса на доброволно възстановяване от страна на бенефициента на разликата между първоначалноопределения аванс и преизчисления размер след подписване на анекса, същата се приспада при извършване на междинно и/или окончателно плащане по проекта.

II.2. Договор №06/322/00183 от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ по проект „Реконструкция рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени площи, спирки за обществен превоз в с.Борован и населените места в община Борован“

На 23.10.2009 г. в гр.София е сключен Договор №06/322/00183 от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Държавен фонд „Земеделие“, гр.София и Община Борован, представлявана от П.Т. Ц. в качеството му на кмет на общината, като ползвател, на основание чл.30 от Наредба №24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /обн.ДВ, бр.71 от 12.08.2008 г./ и въз основа на решение за одобрение на проект №06/322/00183. Съгласно т.1.1. от договора фондът предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ за извършването на дейностите посочени в заявлението за подпомагане на проект №06/322/00183, а именно „Реконструкция рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени площи, спирки за обществен превоз в с.Борован и населените места в Община Борован“. Според т.1.2.помощта е в размер до 100 % от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта, от които 80% се осигуряват от Европейския съюз и 20 % от държавния бюджет на Република България. Съгласно т.2.1 първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/322/00183 е в размер на 627 052, 00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи; съгласно т.2.2 първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по т.2.1 включва сумата в размер от 191 318,00 лв., определена за първо междинно плащане на обособена част по проекта и сумата в размер 0,00 лв. определена за второ междинно плащане на обособена част по проекта; според т.2.3. ползвателят има право на авансово плащане в размер до 20% от първоначално одобрената финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро при подадена заявка за плащане в срок не по-рано от 10 работни дни, но не по-късно от 3 месеца от датата на сключване на договора; според т.2.5 окончателният размер на помощта са определя от фонда след представяне на всички изискуеми документи за направени разходи по проекта; като според т.2.4 когато одобрената сума надхвърля реално направените разходи фондът изплаща сума в размер до 100% от одобрените и реално извършени и доказани разходи. Съгласно т.4.1. фондът има право да упражнява постоянен, текущ и последващ контрол за целевото използване на инвестицията. Съгласно т.6.2. авансова плащане по смисъла на Наредба №24 от 29.07.2008 г. се превежда по специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка на  ползвателя – община, открита при търговска банка в страната; търговската банка контролира наличните средства да бъдат разходвани целево за изпълнение само на конкретния одобрен проект, за който са предназначени, което следва да бъде допълнително уговорено в договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка на ползвателя – община, сключен между общината и търговската банка, копие от който се представя при подаване на заявка за авансово плащане.

С Анекс І от 01.03.2010 г. към Договор №06/322/00183 от 23.10.2009 г. е изменена т.2.3 в следния смисъл: ползвателят има право на авансово плащане в размер до 50% от първоначално одобрената финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро при подадена заявка за плащане в срок не по-рано от 10 работни дни, но не по-късно от 3 месеца от датата на сключване на договора; а т.7.1., б.“е“ е изменена в следния смисъл: в случай, че в едногодишен срок от подписването на настоящия договор не бъде стартирано изпълнението на инвестиционния проект. С Анекс ІІ от 13.06.2011 г. към Договор №06/322/00183 от 23.10.2009 г. е променена т.2.1 в следния смисъл: първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/322/00183 е в размер на 530 316,00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи, а т.2.2 е променена в следния смисъл: одобрената безвъзмездна финансова помощ по т.2.1 включва сумата в размер от 156 932,00 лв., определена за първо междинно плащане на обособена част по проекта и сумата в размер 0,00 лв. определена за второ междинно плащане на обособена част по проекта. С Анекс ІІІ от 16.08.2011 г. към Договор №06/322/00183 от 23.10.2009 г. след заличаване на стария текст на т.2.1 е създаден следния текст на т.2.1: първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/322/00183 е в размер на 527 936,00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи.

С писмо от Община Борован до Регионална разплащателна агенция, гр.Плевен към ДФЗ е изпратена заявка за авансово плащане с приложени документи №06/322/00183/102 от 08.04.2010 г. по Договор№06/322/00183/23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ.

С писмо с изх.№ от 31.05.2010 г. от  Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция до Кмета на Община Борован П.Ц., кметът е уведомен, че по подадените от него заявки за авансово плащане  №06/322/00291/102 от 08.04.2010 г. и №06/322/00183/102 от 08.04.2010 г. са приключени всички проверки, заложени по процедурата за извършване на регионално ниво, но нормативно определеният срок от 25 работни дни за обработка на авансово плащане е удължен с времето необходимо за извършване на допълнителни проверки и предоставяне на компетентни становище от външни органи и институции.

С Уведомително писмо с №148/322 с изх.№01-0800/3044/06.10.2011 г. за възстановяване на средства, изплатени чрез авансово плащане от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция до Кмета на Община Борован П.Ц., във връзка със сключения Договор №06/322/00183, кметът е уведомен от фонда, че в срок от 10 работни дни следва да се възстанови сумата в размер от  1 190,00 лв.  по сметка на ДФЗ; като сума представлява главницата, която следва да бъде възстановена от извършеното авансово плащане  по проекта, след проведените процедури по ЗОП/НВМОП, одобрени с анекс, предвид нормативно фиксирания максимален размер на допустимия процент авансово плащане.

Според писмо с изх.№02-1100/1110 от 03.04.2015 г. от Зам.изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ до ОСлО, гр.Враца по сключения на 23.10.2009 г. договор с Община Борован №06/322/00183 с предмет „Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени площи, спирки за обществен превоз в с.Борован и населените места в Община Борован и населените места в Община Борован, Община Борован подава заявка за междинно плащане №06/322/00183/201 на 07.09.2011 г.; на 12.10.2011 г. е извършено посещение на място от експерти от ДФ „Земеделие“, като е установено пълно съответствие на заложените активи/дейности и реално извършените такива;  финансовата помощ е изплатена на 01.12.2011 г. и на бенефициента е изпратено уведомително писмо за одобрение №0800/3817 от 16.12.2011 г. На 13.12.2013 г. е подадена заявка за окончателно плащане №06/322/00183/301; съгласно акредитираните процедури, заложени в Правилника за работа на Дирекция „Оторизация на плащанията но ПМРСР“ и Наредба №24 от 29.07.2008 г. е извършена проверка на място от експерти на Регионален технически инспекторат, гр.Плевен на 13.01.2014 г.; Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР“ установява, че срокът за изпълнение на строително-монтажни работи  по договор №25 от 23.09.2010г. с „Нифе“ ЕООД е просрочен с 425 дни. Към момента не е извършено окончателно плащане и заявката е в процес на обработка.

II.3. Договор №06/223/00177 от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ по проект „първоначално залесяване на неземеделски земи на населените места на община Борован“

На 31.03.2011 г. в гр.София е сключен Договор №06/223/00177 от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Държавен фонд „Земеделие“, гр.София и Община Борован, представлявана от П.Т. Ц. в качеството му на кмет на общината, като ползвател, на основание чл.26, ал.2 от Наредба №22 от 07.07.2008 г., издадена от Министъра на земеделието и горите /обн.ДВ, бр.67 от 29.07.2008 г./, мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и въз основа на решение за одобрение на проект №01-РД/875 от 01.02.2011 г. Съгласно т.1.1. от договора фондът предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ за извършването на дейностите посочени в заявлението за подпомагане на проект №06/223/00177, а именно „Първоначално залесяване на неземеделски земи на населените места на Община Борован“. Според т.1.2.помощта е в размер до 100 % от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта, от които 82% се осигуряват от Европейския съюз и 18 % от държавния бюджет на Република България. Съгласно т.2.1 първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/223/00177 е в размер на 49 480, 00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи; съгласно т.2.2 първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по т.2.1 включва сумата в размер от 0,00 лв., определена за първо междинно плащане на обособена част по проекта и сумата в размер 0,00 лв. определена за второ междинно плащане на обособена част по проекта; според т.2.3. ползвателят има право на авансово плащане в размер до 20% от първоначално одобрената финансова помощ за разходи по чл.3, ал.2, т.1 от Наредба №22 от 07.07.2008 г., но не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро при подадена заявка за плащане в срок не по-рано от 10 работни дни, но не по-късно от 3 месеца от датата на сключване на договора; според т.2.5 окончателният размер на помощта се определя от фонда след представяне на всички изискуеми документи за направени разходи по проекта; като според т.2.4 в случаите на авансово плащане ползвателят трябва да представи  банкова гаранция в полза на фонда в размер на 110% от стойността на авансовото плащане; а според т.2.7. въз основа на сключения от ползвателя договор за обществена поръчка  с избрания изпълнител, фондът сключва анекс към настоящия договор, с който коригира сумата по т.2.1. и 2.2. съобразно размера на сключения договор за обществена поръчка. Съгласно т.4.1. фондът има право да упражнява постоянен, текущ и последващ контрол за целевото използване на инвестицията. Съгласно т.6.2. авансово плащане по смисъла на чл.11 от Наредба №22 от 07.07.2008 г. се превежда по специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка на  ползвателя – община, открита при търговска банка в страната; търговската банка контролира наличните средства да бъдат разходвани целево за изпълнение само на конкретния одобрен проект, за който са предназначени, което следва да бъде допълнително уговорено в договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка на ползвателя – община, сключен между общината и търговската банка, копие от който се представя при подаване на заявка за авансово плащане.

С Анекс І от 28.03.2012 г. към Договор №06/223/00177 от 31.03.2011 г. след заличаване на стария текст на т.2.1 е създаден следния текст на т.2.1: първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи по проект №06/223/00177 е в размер на 49 480,00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, съобразен с Таблицата за одобрените инвестиционни разходи.

На 13.05.2011 г. в гр.Враца е сключен договор за извънбюджетна сметка между „СИБАНК АД“, клон Враца, представляван от Н.Д. – Регионален мениджър СРЗ и В.Б. – Гл.счетоводител от една страна и Община Борован, представлявана от Кмета П.Ц. от И.Г. – Гл.счетоводител, от друга страна като клиент. Съгласно т. І.1 от договора с него банката открива на клиента сметка, наричана по-нататък „извънбюджетна сметка“ с IBAN ***, по която да постъпят средствата от авансовото, междинно и окончателно плащане по Договор за отпускане на финансова помощ №06/223/00177 от 31.03.2011 г. по мярка №223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на населените места на Община Борован“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и Община Борован. Според т.ІІ.10 Разходването на сумите по сметката се допуска при следните условия: 10.1. Контрол върху основанието изписано в платежния документ, недвусмислено указващо целево разходване на средствата за изпълнение само на посочените в договора проекти. 10.2. Проверка за съответствие между получателя на сумата и съответно избрания изпълнител на всеки от проектите въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. За целта титулярът предоставя на Банката заверени копия от сключените с изпълнителите договори. Според т.ІІ.11 Задължението на банката по контрол за целевото изразходване на средствата се свежда до извършване на формален контрол върху представените за изпълнение платежни документи. Според т.ІІ.14 банката не е страна в правоотношенията между титуляра Община Борован и Държавен фонд „Земеделие“ и не носи каквато и да е отговорност  за неизпълнението на поетите по между им или спрямо трети лица задължения.

Според писмо с изх.№02-1100/1110 от 03.04.2015 г. от Зам.изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ до ОСлО, гр.Враца по сключения на 31.03.2011 г. договор с Община Борован №06/223/00177 с предмет „Първоначално залесяване на неземеделски гори“, Общината подава заявка за окончателно плащане№06/223/00177/301 на 20.11.2013 г.; извършено е посещение на място на експерти от ДФ „Земеделие“ на 28.11.2013 г. като е установено пълно съответствие на заложените активи/дейности и реално извършените такива; финансовата помощ е изплатена на 14.12.2013 г. и на бенефициента е изпратено уведомително писмо за одобрение №01-0800 от 31.01.2014 г.

Съгласно Доклад №ДИ 1 ВР-0006/18.10.2013 г. от АДФИ за извършена от 09.05.2013 г. до 18.10.2013 г. финансова инспекция на Община Борован с предметен обхват, включващ и проверка за законосъобразност на изразходване на получени средства по договори и програми на Европейския съюз, в това число по проект „Преустройство на улично осветление на с.Борован“ и „Първоначално залесяване на неземеделски земи  в населените места на Община Борован“, общо по проекта „Преустройство на улично осветление на с.Борован“ са изплатени 1 623 837,43 лв., от които от ДФЗ – 1 619 232,78 лв. /1 353 691,32 лв. разходи и 265 541,46 лв. ДДС/ и от бюджета на Община Борован 4 594,65 лв. В доклада са отразени данни относно сключения договор за отпускане на финансова помощ по проекта и анексите към него, извършени плащания по договора /в това число и авансово плащане в размер от 925 862,00 лв. през октомври 2010 г. от ДФЗ към Община Борован/, проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и сключени договори за изпълнение на СМР по проекта, за изготвяне на работен проект, за консултантски услуги за отчитане на проекта, за строителен надзор, за попълване и окомплектова на апликационна форма, за идеен проект, както и относно изпълнението на договорите. При констатациите е отбелязано извършени проверки за законосъобразност на проведени процедури и при предходна финансова инспекция и съставяне на АУАН за нарушения на разпоредби на НВМОП; подписването на приемо-предавателни протоколи за извършените дейности по договорите, фактурираните и изплатените суми от общината на изпълнителите по тях и платените одобрени и неодобрени разходи от ДФЗ. В доклада са отразени и данни относно сключения договор за отпускане на финансова помощ по проекта „Първоначално залесяване на неземеделски земи  в населените места на Община Борован“ и анексите към него, проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и сключени договори за изпълнение на проекта /първоначално сключеният договор между общината и изпълнителя е прекратен във връзка с уведомително писмо от ДФЗ/, както и относно изпълнението на втория сключен договор. При констатациите е отбелязано извършени проверки за законосъобразност на проведени процедури и при предходна финансова инспекция; подписването на приемо-предавателни протоколи за извършените дейности по договора, фактурираните и изплатените суми от общината на изпълнителя. Отразено е и, че на 13.06.2011 г.  от ДФЗ по извънбюджетната сметка на общината е преведена сумата от 9 896 лв., че през 2011 г. не са извършвани плащания от Община Борован към изпълнителя, че видно от справка изх.№551-5/10.07.2013 г. и банково извлечение към 31.12.2011 г.  по извънбюджетната  сметка на общината по партидата на проекта  има наличност от 5 396,00 лв. вместо 9 896 лв., разликата от 4 500 лв. е изразходена по проект „Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени площи, спирки за обществен превоз в с.Борован, съгласно чл.6.2. от Договор №06/223/00177 с ДФЗ авансовото плащане се превежда по специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка на ползвателя, търговската банка контролира наличните средства по тази сметка да бъдат изразходвани целево за изпълнение само  на конкретния одобрен проект, за който са предназначени.

Според писмо с изх.№1272-1/13.05.2013 г. от Община Борован до ОСлО, гр.Враца доказателства за отклоняването на средства при изпълнението на трите проекта са от извършената вътрешна ревизия на Дирекция „Бюджет, финанси, общински приходи и АПИО“ на Община Борован и от направения анализ на движението на паричните средства по проекти, във връзка със съставянето на годишния финансов отчет; доказателства за отклоняването на средства при изпълнението на  проектите са и уведомителните писма на ДФЗ, в които се иска връщането на 218 806,00 лв.

С писмо с изх.№2155-1/08.08.2013 г. от Община Борован до ОСлО, гр.Враца  са изпратено приложени Справка за разплащанията по проекти от извънбюджетната сметка на Община Борован през 2010 г. и 2011 г. и копия от първични документи, удостоверяващи постъпленията, разплащанията и наличността по ИБССФ.  Справката представя в табличен вид данни за получени трансфери и разходи през 2010 г. и салдо към 31.12.2010 г. и за получени трансфери, предоставени трансфери, приходи от лихви и разходи за 2011 г. и салдо към 31.12.2011 г. по съответните проекти, както и за изпълнителите по всеки от проектите, сключените с тях договори и изплатените им суми за 2010 г. и за 2011 г. Според отразеното в таблицата получените трансфери по трите проекта по програмата за развитие на селските райони за 2010 г. е в общ размер от 1 239 388 лв., разходите са в общ размер от 110 192 лв. и салдото в края на годината е 1 129 196 лв.; получените трансфери по трите проекта за 2011 г. са с общ размер от 115 483 лв., предоставените трансфери са с общ размер от 68 662 лв., приходите от лихви са 0 лв., разходите са с общ размер от 1 170 621 лв. и салдото в края на годината е 5 396 лв.; по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2010 г. получените трансфери са в размер от  69 398 лв., разходите са в размер от 66 091 лв. и салдото в края на годината е 1 129 196 лв.; получените трансфери за 2011 г. са с размер от 109 239 лв., предоставените трансфери са с размер от 0 лв., приходите от лихви са 662 лв., разходите са с общ размер от 112 419 лв. и салдото в края на годината е 749 лв.; по проекта с №06/322/00183 са изплатени суми на изпълнителите за 2010 г. в общ размер от 50 522,40 лв. и за 2011 г. в общ размер от 404 054,40 лв.; по проекта с №06/322/00291 са изплатени суми на изпълнителите за 2010 г. в общ размер от 59 669,20 лв. и за 2011 г. в общ размер от 766 567,20 лв.; по проекта с №06/223/00177 са изплатени суми на изпълнителите за 2010 г. в общ размер от 0 лв. и за 2011 г. в общ размер от 0 лв.;  като по проектите, финансирани от ДФЗ всички изплатени суми за 2010 г. са в размер от 110 191,60 лв. и за 2011 г. са в размер на 1 170 621,60 лв. В справката е отбелязано, че всички изплатени суми на изпълнителите по „Програми за развитие на селските райони“ са с ДДС и данните са взети от счетоводната документация на проектите, съхранявани в Община Борован, справката е подписана за изготвил от Десислава Тихомирова, за Гл.счетоводител от М.В. и за кмет от Д.Т..

От заключението на назначената и изготвена в хода на досъдебното производство съдебно – счетоводна експертиза се установява, че  постъпления на безвъзмездна финансова помощ от Държавен Фонд Земеделие по проектите съгласно предоставени банкови извлечение от специално открита извънбюджетна сметка в СИБАНК АД – Договор от 07.10.2010 год. IBAN ***: Проект „Преустройство на улично осветление на с. Борован, общ. Борован” по мярка №322 „Обновяване  и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.: на 28.10.2010 г. 925 862,00 лв., на 12.12.2012 г. – 665 739,32 лв., на 21.12.2012 г. – 265 541,46 лв. и общо 1 857 142,78 лв.; Проект „Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени площи, спирки за обществен превоз в Община Борован” по мярка №322 „Обновяване  и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.: на 28.10.2010 г. – 313 526,00 лв., на 01.12.2011 г. – 105 587,20 лв. и общо 419 113,20 лв.; по Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в населените места на Община Борован” по мярка №223 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.: на 03.06.2011 г. – 9 896,00 лв. и общо 9 896,00 лв. Реализираните разходи по проектите са както следва: по Проект „Преустройство но улично осветление на с. Борован, общ. Борован” общо са изразходвани средства в размер на 1 861 737.23 лв., от които: реализирани разходи в размер на 1 358 285.77 лв., разходи за ДДС в размер на 265 541.46 лв. и главници подлежащи на възстановяване в размер на 237 910.00 лв.; по Проект „Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени площи, спирки за обществен превоз в Община Борован” общо са изразходвани средства в размер на 516 405.80 лв., от които: реализирани разходи в размер на 389 038.99 лв., разходи за ДДС в размер на 77 807.81 лв. и главници подлежащи на възстановяване в размер на 49 559.00 лв.; по Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в населените места на Община Борован” общо са изразходвани средства в размер на 11 875.20 лв., от които: реализирани разходи в размер на 9 896.00 лв., разходи за ДДС в размер на 1 979.20 лв. Вследствие извършената оценка и анализ на движението на паричните средства се установи използване на такива по проектите предмет на настоящата експертиза не по предназначение, а именно: Пренасочване на финансови средства от един проект към друг. Предвид липсата на счетоводна отчетност за посочения период - аналитична отчетност по съответни проекти, и наличието на значителен брои такива в процес на изпълнение, няма точна и ясна проследимост на процеса на използване не по предназначение - отклоняване/пренасочване на финансови средства. Предвид изложеното, както и предоставените първични счетоводни документи, вкл. банкови такива, движението на финансовите средства по периоди и проекти е представено хронологично в приложена  таблица №4, от която е видно горепосоченото твърдение. Относно това кое длъжностно лице се е разпоредило и извършило разходването на паричните средствата от представените документи не може да се определи. Вследствие представената хронология на постъпления и плащания по проекти с номера 06/322/00183; 06/322/00291 и 06/223/00177 може да се констатира следното – финансови средства използвани не по предназначение към 31.12.2011 год. в размер на 97 297.60 лв. – средства предоставени от ДФ Земеделие за изпълнение на дейности по Проекти 06/322/00291 и 06/223/00177, използвани за изпълнение на дейности по Проект 06/322/00183. Съгласно писмо от ДФ Земеделие Изх. №01-0800/3045 от дата 06.10.2011 община Борован е следвало да възстанови стойността или да бъде приспадната при искане за окончателно плащане по Проекта в размер на 218 806.00 лв., представляваща главница, която следва да бъде възстановена от извършено авансово плащане. Същата е възстановена 23.10.2012 год. по решение на Община Борован с получен банков кредит, малко преди отчитане на окончателните дейности по Проекта и искане за извършване на окончателно плащане по същия. Извършените разходи за ДДС по проектите предмет на настоящата експертиза са: по Проект №06/322/00291 в размер на 265 541.46 лв., като е извършена оторизация от ДФ Земеделие и сумата е изплатена на Община Борован на 21.12.2012 год.; по Проект №06/223/00177 в размер на 1 979.20 лв., но проектът е в изпълнение, има Заявка за плащане №06/223/00177/3/01 от 20.11.2013 15:36:50 ч. на обща стойност 31 013.88 лв. и не са представени документи доказващи постъплението на същите.; по Проект №06/322/00183 в размер на 77 807.81 лв., като е извършена оторизация и плащане от ДФ Земеделие в размер на 69 852.20 лв., формираната разлика в размер на 7 955.61 лв. е вследствие на коригирана данъчна основа относно представени фактури при проверки от ДФ Земеделие и по следващо неодобрение на извършените разходи. Общо разходите за ДДС по проектите са в размер на 337 372.86 лв., одобрена и изплатена сума от ДФ Земеделие – 335 393.66 лв.

III. ВНЕСЕНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА БОРОВАН

Съгласно разпоредбите на чл.55 от Закона за концесиите участниците в процедурите за предоставяне на концесии заедно с офертите си представят и гаранции за участие в процедурите под формата на внесен депозит или банкова гаранция според техния избор; като гаранцията обезпечава участието на участника в процедурата за предоставяне на концесия и сключването на концесионния договор от участника, определен за концесионер. Гаранции за участие представят и участниците в процедурите за възлагане на обществените поръчки в съответствие със съответните разпоредби на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ (отм.) под формата на парична сума или банкова гаранция. Депозити представят и участниците в търгове и конкурси за предоставяне под наем или разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, организирани съгласно Закона за общинската собственост при условията и по реда на Наредбите на Общинските съвети по чл.8, ал.2 от ЗОС. Съобразно изискваните на изброените нормативни актове участниците, спечелили съответните процедури, представят и гаранции за изпълнение на договорите, сключени в резултат от провеждането на същите. В нормативните актове са уредени и задължения относно възстановяването на внесените гаранции и депозити след провеждането на процедурите или прекратяването им в определени срокове, както и случаи на задържане на гаранциите; като приложимите разпоредби са съответно тези на чл.55 от ЗК и чл.62 от ЗОП и на чл.28 от НВМОП за освобождаване на гаранциите за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки и на чл.61 от ЗОП и на чл.29 от НВМОП за задържането на същите гаранции. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка съгласно чл.63, ал.1 от ЗОП и чл.30 от НВМОП. Съгласно чл.57 от ЗК гаранциите и обезпеченията за изпълнение на задълженията по концесионния договор се определят с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия.

Със Заповед №454/3012.2008 г. на Кмета на Община Борован са утвърдени Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от Кмета на Община Борован, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджетни средства в Община Борован. Съгласно чл.53 от Вътрешните правила отговорното лице провежда процедурата по освобождаване на гаранциите за участие на класираните и отстранените участници в процедурата, същото издава удостоверение за настъпилите законови предпоставки за освобождаване на гаранциите за участие  на посочените в него лица и същото служи като основание за освобождаването им; според чл.55, ал.1, т.20 отговорното лице задължително структурира папка с документи по процедурата, в която по хронологичен ред поставя и удостоверение за освобождаване на гаранциите за участие на класираните и отстранените участници, а според ал.3 на чл.55 по време на изпълнението на договора до неговото приключване отговорното лице формира досие по неговото изпълнение и в него прилага всички документи, удостоверяващи кореспонденцията между възложителя и изпълнителя и след изпълнение и приключване на договора към преписката се прилагат и документите за освобождаването или задържането на гаранцията за участие в процедурата. За отговорник по провеждането на процедурата се определя лицето, изготвило предварителното обявление по образец на АОП с вътрешна заповед на ръководителя на звено от Община Борован – директор на дирекция, началник на отдел и сектор при настъпване на необходимостта от стратиране на конкретната процедура /чл.29, ал.1 от Правилата/; същото лице съгласно чл.38, ал.1 на основание чл.2 от утвърдените Вътрешни правила за регламентиране изискванията по провеждане на конкурси, търгове, концесии и процедури за обществени поръчки в Община Борован, представя в деловодството и касата  на Община Борован Решението и Обявлението за откриване на процедурата, копия от решението и Обявлението се предоставят и на ръководителя „Счетоводство“ за проследяване на плащанията. Според чл.76, ал.3 главният счетоводител отговаря за изпълнението на финансовите клаузи  на договорите като следи за наличието на вземания и задължения по тях като главници, лихви, неустойки и други финансови задължения и тежести; той се счита за уведомен за сключването на договора от момента, в който положи подписа си под него. Съгласно чл.80, ал.1 след приключване на изпълнението по договора гаранцията за изпълнение се освобождава само след писмено становище на лицето, извършвало контрола по изпълнението на договора.

По делото е приложена справка от Община Борован, според която в администрация не съществуват Вътрешни правила за регламентиране изискванията по провеждане на конкурси, търгове, концесии и процедури за обществени поръчки в Община Борован за периода 2007 – 2011 г. и няма издадени вътрешни заповеди в Община Борован за определяне на отговорници за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки,  същите задължения са визирани на съответните лица в длъжностните им характеристики.

В Община Борован през периода 2007 – 2011 г., както и в предходни години, е воден дневник за внесени и върнати депозити, от счетоводителя Р.Ц.Р., в който въвеждала в края на всеки месец данните за внесените депозити за участие в търгове и по процедури за възлагане на обществени поръчки /ОП/, дневникът представлява тетрадка, разграфена на следните колони: наименование /съдържаща име на физическо лице или фирма, дата и начин на внасяне на депозита, дата и начин на връщане на депозита/, приход /относно размера на внесената сума/, разход /относно размера на върнатата сума/, остатък. За внесените в касата на Общината депозити необходимите данни Р. вземала от папката от касата за приход с подредени в нея приходните касови ордери /ПКО/, от които нанасяла в дневника за депозитите данните за това от кого е внесена сумата, какъв е размера и, по каква процедура е внесена, кой я е внесъл, номер и дата на ордера, без да се прилагат документи към дневника, като се случвало в ордера да няма информация за процедурата, по която е внесен депозита. Информация за внесените депозити счетоводителката е вземала и от папката с извлеченията от банката за приходите и е нанасяла същите данни за внесените депозити, само, че вписвала, че са внесени по банков път. В края на месеца в дневника Р. е вписвала данни и за връщането на депозитите - за датата на връщане, номер и дата на разходни касови ордери /РКО/ или дата на връщане по банков път, размер на върната сума и за остатък, ако има такъв, като информацията за върнатите депозити нанасяла от папките за разходите от касата с РКО и от банката.

С писмо с изх.№1640/17.06.2013 г. от Община Борован по следственото дело е изпратена справка относно невъзстановени гаранции и депозити от Община Борован за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2011 г. с информация за вида и предмета на процедурата, по която е внесена съответната гаранция или депозит, респективно вид и предмет на договора, както и заверени копия от сключените договори между Община Борован и спечелилите участници в търговете по ЗОС и процедурите по ЗК, които са включени в справката и от договорите, по които са внесени гаранции за изпълнение, отразени в справката. Според т.I от справката за участие в проведени процедури от Община Борован по Закон за концесиите и за изпълнение на договори, сключени след провеждане на такива процедури са внесени гаранции в общ размер от 9 065 лв., от които са възстановени средства в размер от 1000 лв. и са останали невъзстановени суми в общ размер от 8 065 лв. Според т.II от справката за участие в проведени процедури от Община Борован по ЗОП и НВМОП и за изпълнение на договори, сключени след провеждане на такива процедури са внесени гаранции в общ размер от 99 477,55 лв., от които са възстановени средства в размер от 15 900 лв. и са останали невъзстановени суми в общ размер от 83 577,55 лв. Според т. III от справката за участие в проведени процедури от Община Борован по ЗОС и Наредба №4 на Общински съвет - Борован и за изпълнение на договори, сключени след провеждане на такива процедури са внесени гаранции в общ размер от 9 054,62 лв., от които са възстановени средства в размер от 587,41 лв. и са останали невъзстановени суми в общ размер от 8 467,21 лв. Общият размер на внесените средства по трите точки възлиза на 117 597,17 лв., от които средства са възстановени такива в общ размер от 17 487,41 лв. и остатъкът за възстановяване е в размер от 100 109,76 лв. Според отразеното в последната точка от справката допълнително установени по време на финансова инспекция през май – юни 2013 г. от АДФИ задължения към 31.12.2011 г. по невъзстановени депозити и гаранции са средства в размер от 4902,00 лв. за изпълнение на договор сключен след конкурс по реда на ЗОП, като общият размер на остатъка от невъзстановени депозити и гаранции възлиза на 105 011,76 лв., отбелязано е, че данните са взети от досиетата на договорите и счетоводните регистри, които се съхраняват в Община Борован.

С писмо с изх.№1640/19.06.2013 г. от Община Борован е изпратена справка относно предявените искове срещу Община Борован за периода от 01.01.2007 г. до момента с информация за предявените искове, касаещи невъзстановените гаранции и депозити и предявени искове, касаещи стари задължения. В справката относно предявените искове в графичен вид са попълнени данни в следните колони: номер по ред, контрагент, изпълнително дело/покана, година, обща стойност на иска, главница – стойност на гаранция и депозит, други: стойност, обяснение, лихва, разноски по изпълнително дело, съдебни разноски, такса по ЗЧСИ и държавни такси по ГПК, други. Според справката общият размер на всеки предявени за периода искове срещу Община Борован възлиза на 1 414 554,12 лв., като общият размер на главниците за  гаранциите и депозитите /включени в шест броя позиции от общо 37 броя позиции на справката в табличен вид/ е 17 905, лв., общият размер на други главници 1 211 021,18 лв., общият размер на лихвите и 39 344,34 лв., общият размер на разноските по изпълнителни дела и съдебни разноски е 48 059,81 лв., общият размер на таксите по закон на ЧСИ и по ГПК е 53 987,27 лв. и общият размер на други средства е 44 236,52 лв. Отразено е, че данните са взети от първичните счетоводни документи, които се съхраняват в счетоводството на Община Борован.

С писмо с изх.№676-1/13.03.2014 г. от Община Борован са изпратени заверени копия от дневник, воден в Община Борован за внесени и върнати депозити за периода 2011/2012 г. и заверени копия от приходни касови ордери, разходни касови ордери, платежни нареждания и банкови извлечения, удостоверяващи внасянето и изплащането на внесени гаранции и депозити, регистрирани в дневника; от дневник, воден в Община Борован за внесени и върнати депозити за периода 2004/2011 г. и заверени копия от приходни касови ордери, разходни касови ордери, платежни нареждания и банкови извлечения, удостоверяващи внасянето и изплащането на внесени гаранции и депозити, регистрирани в дневника за периода 2007 г. и 2008 г.; от хронологични оборотни ведомости на сметка 4831, сметка 5011 и сметка 5013 за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2011 г.

Съгласно Доклад №ДИ 1 ВР-0006/18.10.2013 г. от АДФИ за извършена от 09.05.2013 г. до 18.10.2013 г. финансова инспекция на Община Борован с предметен обхват, включващ и проверка за законосъобразност за възстановяването в законноопределените срокове на гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки през 2011 г., при проверка на осчетоводените гаранции за участие в процедури  за възлагане на обществени поръчки се установило, че същите били осчетоводявани  по балансова сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и чужди средства от местни лица“; към 31.12.2011 г. сметката е със салдо в размер на 100 109,76 лв., от които 8 065 лв. са внесени гаранции за участие и изпълнение по Закона за концесиите, 8 467,21 лв. – внесени гаранции за участие в търгове  и процедури по Закон за общинската собственост, 83 577,55 лв. – внесени гаранции за участие и за изпълнение  на договори, сключени  след проведени процедури по ЗОП и по НВМОП. Видно от справка с изх.№551-4/10.07.2013 г. внесените и невъзстановените гаранции за изпълнение на договори за възлагане на обществени поръчки към 31.12.2011 г. са в размер на 50 077,55 лв., внесените и невъзстановените гаранции за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки към 31.12.2011 г. са в размер на 33 500,00 лв. В доклада са констатирани нарушения на чл.28, ал.1 НВМОП и на чл.62, ал.1 от ЗОП от страна на Кмета на Община Борован П.Ц., но за нарушенията не са съставени АУАН поради изтичане на преклузивните срокове. Към 31.12.2011 г. наличността по бюджетната сметка е 2 771,47 лв., от което било видно, че чуждите средства по сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и чужди средства от местни лица“ в размер на 100 109,76 лв. не били налични по бюджетната сметка, т.е. изразходени били за други бюджетни разходи на общината. В доклада е описана счетоводна операция, въз основа на която дължимите гаранции в общ размер от 7 902,00 лв. на посочени контрагенти са отписани от регистъра за внесените и освободените гаранции на участници в търгове и обществени поръчки; в резултат на счетоводните записвания към 31.12.2009 г. сумата от 7 902 лв.  била осчетоводена неправилно  в намаление на разчетите по счетоводна сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и чужди средства от местни лица“ без реално възстановяване на гаранциите на получателите им, с което счетоводният баланс не дава вярно и честно представяне на имущественото състояние на общината, а от тук годишен финансов отчет за 2009 г. не дава вярно и честно представяне на имущественото състояние на общината за посочената година. В доклада е отбелязано, че И.Г. – главен счетоводител на Община Борован за периода 19.05.2008 г. – 08.12.2011 г. е отговорна за нарушение на чл.23, ал.2, във вр. чл.36 от Закон за счетоводството за това, че е съставила ГФО, който не представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на общината, че П.Ц. – Кмет на Община Борован за периода 07.11.2007 г. – 07.11.2011 г. е отговорен за нарушение по чл.24 от Закон за счетоводството, във вр. чл.37, ал.8 от ЗС за това, че е подписал финансов отчет който не представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на общината; както и, че за констатираните нарушения не са съставени АУАН  поради изтичане на срока за образуване на административно наказателно производство  по чл.34, ал.1 от ЗАНН. По време на финансовата инспекция със справки №1,2,3,4/28.06.2013 г. дължимите гаранции на контрагентите са заведени по балансова сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и чужди средства от местни лица“.

От заключението на назначената и изготвена в хода на досъдебното производство съдебно – счетоводна експертиза се установява, че размерът на постъпилите средства в Община Борован като гаранции и депозити за участие в процедури по ЗОП, ЗК, ЗОС за периода 01.01.2007 – 31.12.2011 год. е 420 975.03 лв., както следва: към 31.12.2007 год. – в размер на 13 823.90 лв.; към 31.12.2008 год. – в размер на 142 585.26 лв.; към 31.12.2009 год. – в размер на 116 167.00 лв.; към 31.12.2010 год. – в размер на 81 971.37 лв.; към 31.12.2011 год. – в размер на 66 427.50 лв. Постъпили средства в Община Борован като гаранции и депозити за участие в процедури по ЗОП, ЗК и ЗОС за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2011 г., подлежащи на възстановяване и невъзстановени са в общ размер от 91 046.76 лв., по периоди както следва: към 31.12.2007 год. – в размер на 3 961.90 лв.; към 31.12.2008 год. – в размер на 13 272.00 лв.; към 31.12.2009 год. – в размер на 28 366.70 лв.; към 31.12.2010 год. – в размер на 40 841.66 лв.; към 31.12.2011 год. – в размер на 4 604.50 лв. Относно причините за невръщане на подлежащите на възстановяване средства, постъпили като гаранции и депозити за участие в процедури по ЗОП, ЗК, ЗОС за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2011 г. е установено следното: Към 31.12.2007 г. салдо по сметките отчитащи парични средства, а именно каса и разплащателна сметка, са съответно 0.00 лв. и 78 615.19 лв. и предвид размера на задължението от 3 961.90 лв. за невъзстановени средства по гаранции и депозити, същото би могло да бъде погасено; като съгласно чл.62, ал.1 от ЗОП и чл. 28, ал. 1 от НВМОП гаранциите са подлежали на възстановяване и отговорни длъжностни лица за неизпълнението на посочените нормативни изисквания и предвид наличността на парични средства, съгласно предоставената счетоводна документация, са гл. счетоводител и кмет. Към 31.12.2008 г. салдо по сметките отчитащи парични средства, а именно каса и разплащателна сметка, са съответно 1 594.57 лв. и 61 797.12 лв. и предвид размера на задължението от 3 961.90 лв. от 2007 г. и на изискуемото такова през 2008 г. от 13 272.00 лв. за невъзстановени средства по гаранции и депозити, същите биха могли да бъдат погасени. Съгласно чл.62, ал.1 от ЗОП и чл. 28, ал. 1 от НВМОП гаранциите са подлежали на възстановяване и отговорни длъжностни лица за неизпълнението на посочените нормативни изисквания и предвид наличността на парични средства, съгласно предоставената счетоводна документация са гл. счетоводител и кмет. Към 31.12.2009 г. салдо по сметките отчитащи парични средства, а именно каса и разплащателна сметка, са съответно 126.66 лв. и 21 315.30 лв., и предвид размера на задължението от 3 961.90 лв. от 2007 г., както и на изискуемото такова през 2008 г. от 13 272.00 лв. за невъзстановени средства по гаранции и депозити, същите биха могли да бъдат погасени. Невъзстановените средства към 31.12.2009 г. са в размер на 28 366.70 лв., предвид наличностите от парични средства и недостига на същите, следва че са изразходвани неправомерно за други бюджетни разходи. Предвид водената отчетност и липсата на отделно обособена аналитична счетоводна сметка, отразяваща транзакциите относно постъпленията и възстановяването на средства по гаранции и депозити, не е възможно да се даде отговор на въпроса – на коя дата, от кое длъжностно лице, по какъв начин и с какво действие се е разпоредило неправомерно с подлежащи на възстановяване средства. Съгласно чл.62, ал.1 от ЗОП и чл.28, ал.1 от НВМОП гаранциите са подлежали на възстановяване и отговорни длъжностни лица за неизпълнението на посочените нормативни изисквания, както и за разходването на парични средства, не по предназначение, съгласно предоставената счетоводна документация, са гл. счетоводител и кмет. Към 31.12.2010 г. салдо по сметките отчитащи парични средства, а именно каса и разплащателна сметка, са съответно 0.00 лв. и 581.76 лв., и предвид размера на задължението от  3 961.90 лв. от 2007 г., на това през 2008 г. от 13 272.00 лв., през 2009 г. – от 28 366.70 лв., както и стойността към 31.12.2010 г. – 40 841.66 лв., за невъзстановени средства по гаранции и депозити, същите не могат да бъдат погасени, поради недостига на парични средства, следва че са изразходвани неправомерно за други бюджетни разходи. Предвид водената отчетност и липсата на отделно обособена аналитична счетоводна сметка, отразяваща транзакциите относно постъпленията и възстановяването на средства по гаранции и депозити, не е възможно да се даде отговор на въпроса – на коя дата, от кое длъжностно лице, по какъв начин и с какво действие се е разпоредило неправомерно с подлежащи на възстановяване средства. Съгласно чл.62, ал.1 от ЗОП и чл. 28, ал. 1 от НВМОП гаранциите са подлежали на възстановяване и отговорни длъжностни лица за неизпълнението на посочените нормативни изисквания, както и за разходването на парични средства, не по предназначение, съгласно предоставената счетоводна документация, са гл. счетоводител и кмет. Към 31.12.2011 г. салдо по сметките отчитащи парични средства, а именно каса и разплащателна сметка, са съответно 12.71 лв. и 2 771.47 лв., и предвид размера на задължението от 3 961.90 лв. от 2007 г., на това през 2008 г. от 13 272.00 лв., през 2009 г. – на 28 366.70 лв., през 2010 г. – на 40 841.66 лв., както и стойността към 31.12.2011 г. – 4 604.50 лв., за невъзстановени средства по гаранции и депозити, същите не могат да бъдат погасени, поради недостиг на парични средства, следва че са изразходвани неправомерно за други бюджетни разходи. Предвид водената отчетност и липсата на отделно обособена аналитична счетоводна сметка, отразяваща транзакциите относно постъпленията и възстановяването на средства по гаранции и депозити, не е възможно да се даде отговор на въпроса – на коя дата, от кое длъжностно лице, по какъв начин и с какво действие се е разпоредило неправомерно с подлежащи на възстановяване средства. Съгласно чл.62, ал.1 от ЗОП и чл. 28, ал. 1 от НВМОП гаранциите са подлежали на възстановяване и отговорни длъжностни лица за неизпълнението на посочените нормативни изисквания, както и за разходването на парични средства, не по предназначение, съгласно предоставената счетоводна документация, са гл. счетоводител и кмет. Счетоводните грешки през разглеждания период са допускани, което е видно от предоставените извлечения от съответните сметки, и за същите са взети коригиращи счетоводни статии, през последващи отчетни/финансови периоди. Допусканите счетоводни грешки, респ. взети счетоводни операции водят до намаляване на разчетите по сметка 4831, без реално възстановяване на гаранциите на получателите им, с което от своя страна баланса не дава вярно и честно представяне на имущественото състояние на Общината и следователно ГФО за съответния период не представя вярно и честно имущественото състояние на общината. През 2009 г. неправилно взети счетоводни записвания са на стойност 7 902.00 лв., които неправомерно са прехвърлени в друг параграф 36-19 Други неданъчни приходи, и с което действие отново неправомерно е намалено салдото по сметка 4831 Временни гаранции и депозити, и съответно представена невярна информация в ГФО. Нарушенията свързани с откритите счетоводни грешки са съгласно чл.23, чл.24, чл.36 и чл.37 от Закона за счетоводството и отговорни длъжностни лица са гл. счетоводител и кмет.

ІV.СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ „АГРОТРЕЙД СС“ ООД И ОБЩИНА БОРОВАН

С докладна записка с вх.№1803/30.08.2011 г. Кметът на Община Борован П.Ц. на основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предложил на Общински съвет - Борован да вземе следното решение: за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Борован се избира Д. С. Д. ***.

С Решение № 456 от Протокол №42/14.09.2011 г. на основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение на Кмета на Община Борован,  Общинския съвет избрал за временно изпълняващ длъжността кмет на Общината Д. С. Д. ***.

На 25.09.2011 г.  е подписано Споразумение между „Агротрейд СС“ ООД със седалище и адрес на управление с.Борован, Трети стопански двор, представлявано и управлявано от Стефан Цветанов Начев с постоянен адрес в гр.Бяла Слатина като първа страна и Община Борован, представлявана от Кмета на Общината П.Т. Ц., като втора страна; съгласно което страните се споразумели за следното: втората страна отстъпва на първата страна правото на ползване за стопанската 2011/2012 г. на имот №000664, намиращ се в землището на с.Борован, срещу преотстъпване на имоти с начин на трайно ползване: ниви № 235020, 235025, 235026, 235027, 235028, 235029, 235031, 235033, 235037, за пасища. Първата и втората страна се споразумели и да не възпрепятстват по какъвто и да било начин възможността да приберат произведената реколта от посочените имоти.

По делото е приложено Постановление за отказ да се образува досъдебно по преписки вх.№3357/2012 г. по описа на прокуратурата, според което, преписката е образувана по повод подадена жалба от Д.Т. – Кмет на Община Борован, с твърдения, че през стопанската 2011/2012 г. бившият кмет на общината П.Ц. неправомерно е преотстъпил право на ползване на общински имот, находящ се в землището на селото, след сключено споразумение с „Агротрейд СС“ЕООД, с.Борован. В постановлението е прието за установено, че на 25.09.2011 г. между Община Борован, представлявана от кмета на общината П.Ц. и „Агротрейд СС“ ЕООД, с.Борован, с управител С.Н. било сключено споразумение, с което за стопанската 2011/2012 г. общината преотстъпила на „Агротрейд СС“ЕООД, с.Борован правото на ползване на общински имот №000664, намиращ се в землището на селото, срещу имоти с начин на трайно ползване – ниви, с посочени в споразумението номера, за пасища. Прокурорът счел, че сключвайки процесното споразумение Ц. действително е превишил правата си, тъй като считано от 17.09.2011 г. вече не е заемал държавна служба, като не е спазил нормативните изисквания и процедурата по сключване, но липсват доказателства за установяване на изискуемата по закон користна цел – набавяне на имотна облага за него или за трето лице и не са на лице достатъчно данни за извършено престъпление по чл.282 НК. Същият е приел и, че престъпление безстопанственост по чл.219 НК е несъставомерно, тъй като в случая няма данни общината да е ощетена в резултат на сключеното споразумение.

Наличието на постановление за отказ да се образува наказателно производство по тези обстоятелства е пречка за водене на наказателно производство и ангажиране на наказателна отговорност за същите факти.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ЯЗОВИРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН

V.1.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИРИ

V.1.1. ЯЗОВИР „ЕЗЕРСКА ПАДИНА-1”

За язовир „Езерска падина-1“ с площ от 56,577 дка в землището на с.Малорад на 15.05.2009 г. е съставен акт №1015 за частна общинска собственост с посочено правно основание чл.3, ал.3 от ЗОС.

С Решение №225 по Протокол №17/19.05.2009 г. Общински съвет, с.Борован дал съгласието си да бъде отдаден под наем язовир от 56,577 дка, находящ се в землището на с.Малорад за срок от 5 г. и на основание чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1, ал.2 ЗОС, във вр. чл.17, ал.1, ал.2 Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество /РПСУРОИ/ възложил на кмета на Община Борован да проведе процедура по отдаване под наем на язовира по реда на гл.8 Наредба №4 за РПСУРОИ.

Със Заповед №349/20.05.2009 г. на Кмет на Община Борован на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.8, ал.4 ЗОС, чл.85, ал.1 и ал.2, във вр. чл.17 от Наредба №4 за РПСУРОИ на Общински съвет – Борован, Решение №225, Протокол №17 от 19.05.2009 г. на Общински съвет – Борован е наредено откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир, частна общинска собственост, намиращ се в землището на с.Малорад, общ.Борован и представляващ имот №000162 в местността „Езерска падина-1“ с площ от 56,577 дка; като са определени и място, ден и час на провеждане на търга: 10.06.2009 г. от 10,00 часа в сградата на Общината.

На 19.06.2009 г. е сключен договор за отдаване под наем чрез търг на язовир, частна общинска собственост, между Община Борован /представлявана от Кмета П.Т. Ц. и Гл.счетоводител И.Д.Г./ като наемодател и И.И.И. като наемател, на основание резултатите от проведения на 10.06.2009 г. търг и Заповед №434/12.06.2009 г. за обявяване на спечелилия търга и условията на плащането. Съгласно чл.1 наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване самостоятелен обект – язовир, представляващ имот с №000162 в землището на с.Малорад, ЕКНМ 46810, в местността „Езерска падина-1“ с площ от 56,577 дка, начин на трайно ползване: язовир; съгласно чл.2 наемателят се задължава да си служи с наетия язовир по предназначение. Според чл.6 срокът на договора за наем е от 5 години, а според чл.7 размерът на годишното наемно възнаграждение е от 1 697,31 лв. Съгласно чл.9, ал.1 наемателят има право да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; съгласно чл.10, ал.3 наемателят има задължение да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на язовира, според чл.10, ал.5 – да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.; според чл.11, ал.4 наемателят е длъжен при ползване на язовира да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. Според чл.14 рискът от случайно погиване или повреждане на язовира се носи от наемателя.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмет на Община Борован до РП-гр.Бяла Слатина язовирът „Езерска падина“, представляващ имот №000162 в землището на с.Малорад с площ от 56,577 дка /Акт за общинска собственост №1015/15.05.2009 г./ е стопанисван от И.И.И. съгласно договор за наем от 19.06.2009 г.

Със заповед №122 от 12.04.2012 г. на Кмет на Община Борован  на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.6 от Закон за защита при бедствия, чл.191, ал.1, т.2 от Закон за водите и във връзка с Постановление на РП, гр.Бяла Слатина от 14.02.2012 г. е определена комисия, която да извърши технически контролен преглед на язовирите, публична общинска собственост в землището на Община Борован, за резултатите от проверката да се изготвят констативни протоколи за техническото и експлоатационното състояние и евентуално предписания за безопасна експлоатация, ако се установят нарушения относно поддържането и експлоатацията на язовирите да се изпратят съответни сигнали за съставяне на актове за административни нарушения.

Според Констативен протокол на комисия, назначена със заповед №122 от 12.04.2012 г. на Кмет на Община Борован за извършен технически преглед на язовира „Езерска падина“ на 18.04.2012 г. и 19.04.2012 г., същият се стопанисва от И.И.И., от комисията е констатирано техническото му състояние и са дадени предписания.

За язовир, представляващ имот с №00162 в землището на с.Малорад в местността „Езерска падина-1“ с площ 56,577 дка, отдаден под наем за срок от пет стопански години на И.И.И. с договор от 19.06.2009 г. се съдържат посочените данни и в изпратените от кметовете на Община Борован писма до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№567-1/23.03.2011 г. и с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмет на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.

V.1.2.ЯЗОВИР „ВЕЛЧОВ ЛЪГ”

С Решение №267 по Протокол №20/30.09.2009 г., Общински съвет, с.Борован, дал съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 г. язовирите, находящи се натериторията на Община Борован, за които няма сключени договори за концесия: „Велчов лъг”, „Гъбов дол”; „Тихов лъг”, „Корея” и на основание чл.14, ал.2 ЗОС, във вр. чл.15, ал.1, ал.2 Наредба №4 за РПСУРОИ възложил на кмета на Община Борован да проведе процедура по отдаване под наем за срок от 5 г. на язовирите по реда на гл.8 Наредба №4 за РПСУРОИ с начална тръжна цена, определена съобразно площта на язовира и отдаване под наем чрез търг с явно наддаване.

Със Заповед №1225/27.11.2009 г. на Кмет на Община Борован на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 ЗОС, чл.85, ал.1 и ал.2, във вр. чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Борован, Решение №267, Протокол №20 от 30.09.2009 г. на Общински съвет – Борован е наредено откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир, публична общинска собственост, намиращ се в землището на с.Борован и представляващ имот №000418 с площ от 44,743 дка; като са определени и място, ден и час на провеждане на търга: 18.12.2009 г. от 10,00 часа в сградата на Общината.

На 28.12.2009 г. е сключен договор №18 от 28.12.2009 г. за отдаване под наем чрез търг на язовир, публична общинска собственост, между Община Борован /представлявана от Кмета П.Ц. и Гл.счетоводител И.Г./ като наемодател и Д.С.К. като наемател, на основание резултатите от проведения на 18.12.2009 г. търг и Заповед №1350/21.12.2009 г. за обявяване на спечелилия търга и условията на плащането. Съгласно чл.1 наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване самостоятелен обект – язовир, находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, съставляващ имот с №000418 с площ от 44,743 дка, местността „Велчов лъг“; съгласно чл.2 наемателят се задължава да си служи с наетия язовир по предназначение. Според чл.6 срокът на договора за наем е от 5 години, а според чл.7 размерът на годишното наемно възнаграждение е от 1 342,30 лв., според чл.9 гаранцията за изпълнение на задълженията по договора е парична вноска в размер от 671,10 лв. Съгласно чл.11, ал.1 наемателят има право да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; съгласно чл.12, ал.3 наемателят има задължение да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на язовира, според чл.12, ал.5 – да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.; според чл.13, ал.4 наемателят е длъжен при ползване на язовира да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. Според чл.16 рискът от случайно погиване или повреждане на язовира  се носи от наемателя.

С Решение №378 съгласно Протокол №32/29.10.2010 г., ОС, с.Борован на основание чл.6, ал.1 ЗОС дал съгласието си да бъдат актувани в частна общинска собственост следните язовири, находящи се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548: „Велчов лъг”, съставляващ имот №000418 с площ 44,743 дка, „Корея”, съставляващ имот №000409 с площ 13,645 дка,; „Тихов лъг”, съставляващ имот №000405 с площ 154,138 дка, „Гъбов дол”, съставляващ имот №000406 с площ 41,674 дка и язовир „Сираково”, находящ се в землището на с.Сираково с ЕКАТТЕ 66617, съставляващ имот №000091 с площ 30,505 дка.

С Решение №60 от 08.07.2010 г. по адм. д. №660/2009 г. на Административен съд, гр.Враца е отменено решение, взето с Протокол от 18.12.2009 г. на комисия, назначена със Заповед №1346/18.12.2009 г. на Кмета на Община Борован за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект -язовир, в землището на с.Борован, съставляващ имот с №000406 , ПОС, с площ 41,674 дка, с което не са допуснато до участие кандидатите П.Д.В. от с.Борован и Д.И.Л. от гр.Враца и е обявен за спечелил търга Д.С.К. от с.Борован и е върната преписката на административния орган за ново произнасяне съгласно задължителните указания по прилагането на закона. С решението административният съд е приел, че са допуснати нарушения на материалния закон като неправилно са отстранени от участие кандидатите П.Д.В. и Д.И.Л., както и че при провеждане на процедурата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби. Съдът е приел, че с решението за откриване на процедурата от ОС - Борован е допуснато нарушение на Закона за концесиите за отдаване на имоти публична общинска собственост на концесия, а не под наем по реда за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост. Също така съдът е приел, че са допуснати нарушения по чл.85, ал.1, т.4 и чл.86 от Наредба №4 на ОбС - Борован. С Решение №7539/31.05.2011 г. по адм. дело №12256/2010 г. на Върховния административен съд на Република България е оставено в сила Решение №60 от 08.07.2010 г. по адм. д. №660/2009 г. на Административен съд, гр.Враца.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмет на Община Борован до РП- гр.Бяла Слатина язовирът „Велчов лъг“, представляващ имот №000418 в землището на с.Борован с площ от 44,743 дка /Акт за общинска собственост №681/25.11.1999 г./ е стопанисван от Д.С.К. съгласно договор за наем от 28.12.2009 г.

Според Констативен протокол на комисия, назначена със заповед №122 от 12.04.2012 г. на Кмет на Община Борован за извършен технически преглед на язовира „Езерска падина“ на 18.04.2012 г. и 19.04.2012 г., същият се стопанисва от Д.С.К., от комисията е констатирано техническото му състояние и са дадени предписания.

За язовир, представляващ имот с №00418 в землището на с.Борован в местността „Велчов лъг“ с площ 44,743 дка, отдаден под наем за срок от пет стопански години на Д.С.К. с договор от 28.12.2009 г. се съдържат посочените данни и в изпратените от кметовете на Община Борован писма до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№567-1/23.03.2011 г. и с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмет на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.; като през 2012 г. и 2013 г. са представени данни и относно прекратяване на договора за наем на язовира.

V.1.3.ЯЗОВИР „ГЪБОВ ДОЛ”

Със Заповед №1226/27.11.2009 г. на Кмет на Община Борован на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 ЗОС, чл.85, ал.1 и ал.2, във вр. чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Борован, Решение №267, Протокол №20 от 30.09.2009 г. на Общински съвет – Борован е наредено откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир, публична общинска собственост, намиращ се в землището на с.Борован и представляващ имот №000406 с площ от 41,674 дка; като са определени и място, ден и час на провеждане на търга: 18.12.2009 г. от 11,00 часа в сградата на Общината.

На 28.12.2009 г. е сключен договор №19 от 28.12.2009 г. за отдаване под наем чрез търг на язовир, публична общинска собственост, между Община Борован /представлявана от Кмета П.Ц. и Гл.счетоводител И.Г./ като наемодател и Ц.К.С. като наемател, на основание резултатите от проведения на 18.12.2009 г. търг и Заповед №1351/21.12.2009 г. за обявяване на спечелилия търга и условията на плащането. Съгласно чл.1 наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване самостоятелен обект – язовир, находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, съставляващ имот с №000406 с площ от 41,674 дка; съгласно чл.2 наемателят се задължава да си служи с наетия язовир по предназначение. Според чл.6 срокът на договора за наем е от 5 години, а според чл.7 размерът на годишното наемно възнаграждение е от 1 250,20 лв., според чл.9 гаранцията за изпълнение на задълженията по договора е парична вноска в размер от 625,10 лв. Съгласно чл.11, ал.1 наемателят има право да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; съгласно чл.12, ал.3 наемателят има задължение да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на язовира, според чл.12, ал.5 – да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.; според чл.13, ал.4 наемателят е длъжен при ползване на язовира да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. Според чл.16 рискът от случайно погиване или повреждане на язовира  се носи от наемателя.

С Решение №61 от 07.07.2010 г. по адм. дело №678/2009 г. на Административния съд, гр.Враца е отменено Решение, взето с Протокол от 18.12.2009 г. на Комисията, назначена със Заповед №1347/18.12.2009 г. на кмета на Община Борован за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Самостоятелен обект - язовир, находящ се в землището на с.Борован, съставляващ имот №000406, ПОС, с площ от 41.674 дка, с което не е допусната до участие в търга кандидата И.М.И. от гр.Етрополе; като е постановено връщане на преписката на адм.орган за ново произнасяне, съгласно задължителните указания по прилагането на материалния закон. Административният съд, гр.Враца е приел, че заповедта е издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон, като в мотивите си е посочил, че противоречи на чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС. Взел е предвид, че въпросният язовир не съставлява части от имоти публична общинска собственост, а е самостоятелен обект, както и че същият подлежи на концесиониране. Обсъдил е направеното пред него възражение, че в нарушение на условията на утвърдената тръжна документация, във вр. с чл.87 от Наредба №4 жалбоподателката не е била допусната до участие в обявения търг. С Решение №7836/03.06.2011 г. по адм. дело №12779/2010 г. на Върховния административен съд на Република България е оставено в сила Решение №61 от 07.07.2010 г., постановено по адм. дело №678/2009 г. на Административния съд, гр.Враца. Решаващият състава на ВАС е споделил извода на първоинстанционния съд, че в случая отдаването под наем на имот - публична общинска собственост е недопустимо с оглед предвиденото в чл.14, ал.7 от ЗОС (в приложимата редакция) ограничение.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмет на Община Борован Д.Т. до РП-гр.Бяла Слатина язовирът „Гъбов дол“, представляващ имот №000406 в землището на с.Борован с площ от 41,674 дка /Акт за общинска собственост №585/17.09.1998 г./ е стопанисван от Ц.К.С. съгласно договор за наем от 28.12.2009 г.;

Според Констативен протокол на комисия, назначена със заповед №122 от 12.04.2012 г. на Кмет на Община Борован за извършен технически преглед на язовира „Гъбов дол“ на 18.04.2012 г. и 19.04.2012 г., същият се стопанисва от Ц.К.С., от комисията е констатирано техническото му състояние и са дадени предписания.

За язовир, представляващ имот с №00406 в землището на с.Борован с площ 41,674 дка, отдаден под наем за срок от пет стопански години на Ц.К.С. с договор от 28.12.2009 г. се съдържат посочените данни и в изплатените от кметовете на Община Борован писма до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№567-1/23.03.2011 г. и с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмет на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.; като през 2012 г. и 2013 г. са представени данни и относно прекратяване на договора за наем на язовира.

С Решение №63  по Протокол №7/20.03.2012 г., ОС, с.Борован, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във вр. чл.14, ал.7 ЗОС дал съгласие да бъде прекратено действието на договори за наем на язовири, находящи се в землището на с.Борован: язовир, съставляващ имот №000418 с площ 44,743 дка, местността „Велчов лъг”, язовир, съставляващ имот №000406 с площ от 41,674 дка, местността „Гъбов дол”; възложил на кмета на Община Борован да започне подготвителни действия и внасяне на проект за решение до ОС Борован за предоставяне на концесия върху следните обекти, публична общинска собственост: язовири, находящи се в землището на с.Борован: язовир, съставляващ имот №000418 с площ 44,743 дка, местността „Велчов лъг”, язовир, съставляващ имот №000406 с площ от 41,674 дка, местността „Гъбов дол”; в съответствие с изискванията на ЗВ, ЗОС, ЗК и ППЗК.

V.1.4. ЯЗОВИР „КОРЕЯ”

Със Заповед №1227/27.11.2009 г. на Кмет на Община Борован на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 ЗОС, чл.85, ал.1 и ал.2, във вр. чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Борован, Решение №267, Протокол №20 от 30.09.2009 г. на Общински съвет – Борован е наредено откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир, частна общинска собственост, намиращ се в землището на с.Борован и представляващ имот №000409 с площ от 13,645 дка; като са определени и място, ден и час на провеждане на търга: 18.12.2009 г. от 13,00 часа в сградата на Общината.

На 28.12.2009 г. е сключен договор №20 от 28.12.2009 г. за отдаване под наем чрез търг на язовир, публична общинска собственост, между Община Борован /представлявана от Кмета П.Ц. и Гл.счетоводител И.Г./ като наемодател и Г.И.К. като наемател, на основание резултатите от проведения на 18.12.2009 г. търг и Заповед №1352/21.12.2009 г. за обявяване на спечелилия търга и условията на плащането. Съгласно чл.1 наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване самостоятелен обект – язовир, находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, съставляващ имот с №000409 с площ от 13,645 дка; съгласно чл.2 наемателят се задължава да си служи с наетия язовир по предназначение. Според чл.6 срокът на договора за наем е от 5 години, а според чл.7 размерът на годишното наемно възнаграждение е от 409,35 лв., според чл.9 гаранцията за изпълнение на задълженията по договора е парична вноска в размер от 204,60 лв. Съгласно чл.11, ал.1 наемателят има право да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; съгласно чл.12, ал.3 наемателят има задължение да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на язовира, според чл.12, ал.5 – да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.; според чл.13, ал.4 наемателят е длъжен при ползване на язовира да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. Според чл.16 рискът от случайно погиване или повреждане на язовира  се носи от наемателя.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмет на Община Борован Д.Т. до РП- гр.Бяла Слатина язовирът „Корея“, представляващ имот №000409 в землището на с.Борован с площ от 13,645 дка /Акт за общинска собственост №677/25.11.1999 г./ е стопанисван от Г.И.К. съгласно договор за наем от 28.12.2009 г.;

За язовир, представляващ имот с №00409 в землището на с.Борован с площ 13,645 дка, отдаден под наем за срок от пет стопански години на Г.И.К. с договор от 28.12.2009 г. се съдържат посочените данни и в изплатените от кметовете на Община Борован писма до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№567-1/23.03.2011 г. и с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмет на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.; като през 2013 г. са представени данни и относно прекратяване на договора за наем на язовира.

V.1.5. ЯЗОВИР „ТИХОВ ЛЪГ“

Със Заповед №834/09.11.2010 г. на Кмет на Община Борован на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 ЗОС, чл.85, ал.1 и ал.2, във вр. чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Борован, Решение №267, Протокол №20 от 30.09.2009 г. на Общински съвет – Борован е наредено откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир, общинска собственост, намиращ се в землището на с.Борован и представляващ имот №000405 с площ от 154,138 дка; като са определени и място, ден и час на провеждане на търга: 09.12.2010 г. от 10,00 часа в сградата на Общината.

На 14.12.2010 г. е сключен договор №23 от 14.12.2010 г. за отдаване под наем чрез търг на язовир, публична общинска собственост, между Община Борован /представлявана от кмета П.Ц. и гл.счетоводител И.Г./ като наемодател и Д.Д. В.В. като наемател, на основание резултатите от проведения на 09.12.2010 г. търг и Заповед №901/13.12.2010 г. за обявяване на спечелилия търга и условията на плащането. Съгласно чл.1 наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване самостоятелен обект – язовир, находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, съставляващ имот с №000405 с площ от 154,138 дка, местността „Тихов лъг“; съгласно чл.2 наемателят се задължава да си служи с наетия язовир по предназначение. Според чл.6 срокът на договора за наем е от 5 години, а според чл.7 при подписване на договора се дължи парична вноска в размер на 50 % от годишната наемна цена - 2 312,07 лв., според чл.9 гаранцията за изпълнение на задълженията по договора е парична вноска в размер от  2 312,07 лв. Съгласно чл.11, ал.1 наемателят има право да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; съгласно чл.12, ал.3 наемателят има задължение да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на язовира, според чл.12, ал.5 – да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.; според чл.13, ал.4 наемателят е длъжен при ползване на язовира да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. Според чл.16 рискът от случайно погиване или повреждане на язовира  се носи от наемателя.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмет на Община Борован Д.Т. до РП-гр.Бяла Слатина язовирът „Тихов лъг“, представляващ имот №000405 в землището на с.Борован с площ от 154,138 дка  /Акт за общинска собственост №679/25.11.1999 г./ е стопанисван от Д. В.В. съгласно договор за наем от 14.12.2010 г.

Според Констативен протокол на комисия, назначена със заповед №122 от 12.04.2012 г. на Кмет на Община Борован за извършен технически преглед на язовира „Тихов лъг“ на 18.04.2012 г. и 19.04.2012 г., същият се стопанисва от Д. В.В., от комисията е констатирано техническото му състояние и са дадени предписания.

За язовир, представляващ имот с №00405 в землището на с.Борован с площ 154,138 дка, отдаден под наем за срок от пет стопански години на Д. В.В. с договор от 14.12.2010 г. се съдържат посочените данни и в изплатените от кметовете на Община Борован писма до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№567-1/23.03.2011 г. и с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмет на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.; като през 2013 г. са представени данни и относно прекратяване на договора за наем на язовира.

Според писмо с изх.№1862-1/09.08.2013 г. от кмет на Община Борован до ОСлО, гр.Враца, т.3, Договор за наем №23/14.12.2010 г. е прекратен с едномесечно предизвестие с изх.№1399/28.11.2012 г., връчено лично на основание §9, чл.20, ал.3 от договора.

С Решение от 30.07.2012 г. по адм.дело №337/2012 г. на Административен съд, гр. Враца е прогласена нищожността на Решение №267 от Протокол №20 от 30.09.2009 г. на Общински съвет, с.Борован по протест на Районна  прокуратура, гр.Бяла Слатина. В съдебния акт се сочи, че оспореното решение е издадено на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, като разпоредбата на чл.14, ал.7 от ЗОС, която в приложимата й редакция към момента на издаване на административния акт гласи: „Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на ал.2 за срок до 5 години, след решение на ОС, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват”. Отбелязано е и, че в случая се касае до отдаването под наем на цели имоти, а не на части от него, от една страна и от друга страна, тези имоти могат да бъдат отдавани за ползване само на основата на концесия; че язовирите предмет на оспореното решение са публична общинска собственост, както и, че са отдадени под наем не части от имота, а цели имоти, при което положение е неприложима разпоредбата на чл.14, ал.7 от ЗОС. Съдът е приел, че след като процесните язовири изобщо не са могли да бъдат обекти, предоставяни под наем по реда на ЗОС, с взетото решение ОбС е излязъл извън рамките на своята материална компетентност, нарушил е материално-правни разпоредби и не е постигнал целите на закона, като е постановил нищожен административен акт.  

V.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ

V.2.1. ЯЗОВИР „СИРАКОВО”

С Решение №403 по Протокол №35/28.01.2011 г. Общински съвет, с.Борован открил процедура по предоставяне на концесия на язовир „Сираково”, находящ се в землището на с.Сираково, съставляващ имот №000091 с площ 30,505 дка; възложил на кмета на Община Борован да организира процедурата за предоставяне на концесия върху обекта в съответствие с изискванията на ЗКА и ППЗК, като правата и задълженията на концесионера и концедента са отразени в докладната записка на кмета на Община Борован П.Ц..

Със Заповед №53/14.02.2011 г. на Областен управител на Област Враца на основание чл.32, ал.1 и ал.2 от Закона за администрацията, във връзка с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104 от Закона за концесиите е оспорено Решение №403 от Протокол №35 от проведено заседание на ОбС – Борован на 28.01.2011 г. и е отнесено същото до Административен съд, гр.Враца с молба за отмяната му като незаконосъобразно. В заповедта е посочено, че ЗК въобще не е спазен, не са извършени подготвителните действия съобразно нормативната уредба и решението не съдържа задължителните реквизити по чл.39 от ЗК.

С Решение № 422 от Протокол №3 7/31.03.2011 г. ОбС, с.Борован, след запознаване със заповеди на областния управител, с които оспорва решения №№403, 404, 405, 406 от Протокол №35 от проведено заседание на ОбС – Борован на 28.01.2011 г., Общинският съвет отменил Решения №№403, 404, 405, 406 от Протокол №35 от проведено заседание на 28.01.2011 г.

Междувременно на 25.02.2011 г. в Община Борован е депозирана молба с вх.№418 от Н.Г.Н. – Председател на ЛРД, с.Добролево, с което се иска за нуждите на ЛРД, с.Добролево да бъде предоставен за безвъзмездно ползване язовира, намиращ се в землището на с.Сираково.

С докладна записка с вх.№639/29.03.2011 г. от инж.Д.Д. Д. *** е предложено на Общински съвет, с.Борован на основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА, във вр. чл.15а, ал.4 от ЗРА да вземе следното решение: да възложи управлението на ресурсите във водните обекти „Сираково“ – общинска собственост за любителски риболов на ЛРД, с.Добролево за осъществяване на общественополезна дейност за срок от 5 години; да възложи на кмета на Общината да сключи договор с ЛРД за управлението на ресурсите във водните обекти „Сираково“ – общинска собственост за любителски риболов за срок от 5 години. В докладната записка е отбелязано, че на територията на Община Борован има язовири, за които договорите за концесия са изтекли и, че е постъпила молба от Н.Г.Н. – Председател на ЛРД с.Добролево, че същата има желание да управлява язовира за осъществяване на общественополезна дейност.

С Решение №424 по Протокол №37/31.03.2011 г. на ОС – Борован е възложено управлението на ресурсите в обект язовир „Сираково” – общинска собственост, за любителски риболов на ЛРД с.Добролево за осъществяване на общественополезна дейност за срок от 5 г.; възложено е на Кмета на Общината да сключи договор с ЛРД с.Добролево за управлението на ресурсите в обекта язовир „Сираково” – общинска собственост, за любителски риболов за срок от 5 г.

На 09.05.2011 г. в с.Борован е сключен договор между Община Борован, представлявана от П.Т. Ц. – кмет и И.Д.Г. – гл.счетоводител, като възложител от една страна, и „Ловно-рибарска дружинка, с.Добролево“, включена към „Сдружение на общественополезна дейност – Ловно-рибарско дружество-Бяла Слатина“, представлявано от Н.Г.Н. – Председател на „ЛРД Добролево“ като изпълнител от друга страна на основание чл.15а, ал.4 от ЗРА и Решение №424 по Протокол №37/31.03.2011 г. на ОС – Борован. Съгласно чл.1, ал.1 от договора възложителят предоставил на изпълнителя за временно и безвъзмездно ползване следния недвижим имот, публична общинска собственост: язовир „Сираково“, находящ се в землището на с.Сираково, съставляващ имот №000091  с площ 30,505 дка. Според чл.2, ал.1  е определен предмета на договора за управление както следва:съвкупност от предоставени субективни права на изпълнителя /облигационни и вещни/ за експлоатация на обекта чрез осъществяване на стопански дейности – рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; според чл.2, ал.2 възложителят възложил, а изпълнителят приел да изпълни предвидените дейности за обекта. Съгласно чл.3, ал.1 е определен срок от пет години с начална дата – датата на подписването на договора. Според чл.4, ал.1 основни права на изпълнителя са да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; според чл.5, ал.3, ал.4, ал.5 изпълнителя има задължения да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на водностопанския обект; да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на водностопанския обект; да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др. Според чл.6, ал.1 при осъществяване управлението на ресурсите във водните обекти и на свързаните с него дейности изпълнителят е длъжен да спазва следните условия: управлението на ресурсите във водните обекти да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга. Съгласно чл.9 рискът от случайно погиване и повреждане на обекта се носи от изпълнителя.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмета на Община Борован Д.Т. до РП-гр.Бяла Слатина язовирът, представляващ имот №000091 в землището на с.Сираково с площ от 30,505 дка /Акт за общинска собственост №595/17.09.1998 г./ е стопанисван от ЛРД Добролево съгласно договор от 09.05.2011 г.

Според Констативен протокол на комисия, назначена със заповед №122 от 12.04.2012 г. на кмета на Община Борован е извършен технически преглед на язовира на 18.04.2012 г. и 19.04.2012 г., като е констатирано техническото му състояние и са дадени предписания.

За язовир „Сираково“, представляващ имот с №000091 в землището на с.Борован с площ 30,505 дка, стопанисван от ЛРД Добролево съгласно договор от 09.05.2011 г. се съдържат посочените данни и в изпратеното от кмета на Община Борован писмо до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмета на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.

Съгласно протокол за извършена проверка №396 от 14.05.2013 г. от служители на сектор „РК“, гр.Враца, Регионален център „Дунав“, ИАРА, по време на проверката на обекта язовир „Сираково“ не са констатирани извършване на риболов и нарушения на ЗРА.

С Решение №81 по Протокол №9/10.05.2012 г. на ОС – Борован, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА същият отменил следните свои решения: Решение №461, Протокол №42 от 14.09.2011 г., Решение №424, Протокол №37 от 31.03.2011 г.; дал съгласие да бъде прекратено действието на договори за временно и безвъзмездно ползване на недвижим имот, публична общинска собственост: язовир „Сираково”, находящ се в землището на с.Сираково, язовир „Церов дол”; находящ се в землището на с.Борован; дал съгласието да бъде прекратено действието на Заповед №210 от 06.04.2009 г. на кмета на Община Борован за предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на недвижим имот, публична общинска собственост: язовир „Гарвански геран”, находящ се в землището на с.Малорад; възложил на кмета на Община Борован да започне подготвителни действия и внасяне на проект за решение до ОС Борован за предоставяне на концесия върху следните обекти, публична общинска собственост: язовир „Сираково”, язовир „Церов дол”, язовир „Гарвански геран” в съответствие с изискванията на Закон за водите, ЗОС, ЗК и ППЗК; дал съгласие договорите да бъдат прекратени считано от 20.12.2012 г.

Със Заповед №196/22.05.12 г. на Областен управител на Област Враца на основание чл.32, ал.1 и ал.2 от Закон за администрацията, във връзка с чл.45, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация е върнато за ново обсъждане Решение №81 от Протокол №9 от проведено заседание на ОС – Борован на 10.05.2012 г. В заповедта е посочено, че решението е незаконосъобразно и противоречи на чл.45, ал.2 от ЗМСМА и на процедурите за отмяне на влязъл в сила административен акт, регламентирани в АПК. Отбелязано и, че предвид облигационния характер на правоотношението по договора последният може да бъде развален единствено на основанията, залегнали в него и на основание на други разпоредби, съотносими към него, но не и със Заповед, съответно решение на една от страните, макар и тя да е административен орган.

С Решение №99 по Протокол №10/01.06.12 г. Общински съвет - Борован на основание Заповед №196/22.05.12 г. на Областен управител на Област Враца отменил свое Решение №81 от Протокол №9 от проведено заседание на ОбС – Борован на 10.05.2012 г.

V.2.2.ЯЗОВИР „СТУБЕЛЯ”

С Решение №406 по Протокол №35/28.01.2011 г. Общински съвет с.Борован открил процедура по предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост - язовир „Стубеля”, находящ се в землището на с.Сираково, съставляващ имот №000403 с площ 19,111 дка; възложил на кмета на Община Борован да организира процедурата за предоставяне на концесия върху обекта в съответствие с изискванията на ЗКА и ППЗК, като правата и задълженията на концесионера и концедента са отразени в докладната записка на кмета на Община Борован П.Ц..

Със Заповед №71/08.02.2011 г. на кмета на Община Борован на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от ЗК, във вр. чл.40 от ЗК и Решение №406, Протокол №35 от 28.01.2011 г. на Общински съвет – Борован е одобрено обявление за провеждане на открита процедура по предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост - язовир „Стубеля”, находящ се в землището на с.Сираково, съставляващ имот №000403 с площ 19,111 дка.

Със Заповед №56/14.02.2011 г. на Областен управител на Област Враца на основание чл.32, ал.1 и ал.2 от Закон за администрацията, във връзка с чл.45, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.104 от Закон за концесиите е оспорено Решение №406 от Протокол №35 от проведено заседание на ОбС – Борован на 28.01.2011 г. и е сезиран Административен съд, гр.Враца с молба за отмяната му като незаконосъобразно. В заповедта е посочено, че ЗК въобще не е спазен, не са извършени подготвителните действия съобразно нормативната уредба и решението не съдържа задължителните реквизити по чл.39 от ЗК.

С Решение №422 от Протокол №37/31.03.2011 г. ОС, с.Борован след запознаване със заповеди на Областния управител, с които оспорва Решения №№403, 404, 405, 406 от Протокол №35 от проведено заседание на ОбС – Борован на 28.01.2011 г., Общинският съвет отменил Решения №№403, 404, 405, 406 от Протокол №35 от проведено заседание на 28.01.2011 г.

Междувременно на 07.03.2011 г. в Община Борован е депозирана молба с вх.№460 от Й.В.Н. – Председател на ЛРД, с.Борован, с което се иска за нуждите на ЛРД, с.Добролево да бъде предоставени намиращи се в землището на с.Борован Церов дол и Стубеля за общественополезна дейност за развъждане на диви патици и риболов.

С докладна записка с вх.№640/29.03.2011 г. от инж.Д. Д. *** е предложено на Общински съвет, с.Борован на основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА, във вр. чл.15а, ал.4 от ЗРА да вземе следното решение: ОбС-Борован да възложи управлението на ресурсите във водните обекти „Церов дол“ и „Стубеля“ – общинска собственост за любителски риболов на ЛРД, с.Добролево за осъществяване на общественополезна дейност за срок от 5 години; ОбС-Борован да възложи на Кмета на Общината да сключи договор с ЛРД за управлението на ресурсите във водните обекти „Церов дол“ и „Стубеля“ – общинска собственост за любителски риболов за срок от 5 години. В докладната записка е отбелязано, че на територията на Община Борован има язовири, за които договорите за концесия са изтекли и, че е постъпила молба от Й.В.Н. – Председател на ЛРД с.Борован, която има желание да управлява язовирите за осъществяване на общественополезна дейност.

     С Решение №423 по Протокол №37/31.03.2011 г. на ОС – Борован е възложено управлението на ресурсите във водните обекти „Церов дол” и „Стубеля” – общинска собственост, за любителски риболов на ЛРД с.Борован за осъществяване на общественополезна дейност за срок от 5 г.; възложено е на Кмета на Общината да сключи договор с ЛРД с.Борован за управлението на ресурсите в във водните обекти „Церов дол” и „Стубеля” – общинска собственост, за любителски риболов за срок от 5 г.

На 09.05.2011 г. в с.Борован е сключен договор между Община Борован /представлявана от П.Ц. – кмет и И.Г. – гл.счетоводител/ като възложител от една страна, и „Ловно-рибарска дружинка, с.Борован“, включена към „Сдружение на общественополезна дейност – Ловно-рибарско дружество-Бяла Слатина“, представлявано от Й.В.Н. – Председател на „ЛРД Борован“ като изпълнител от друга страна на основание чл.15а, ал.4 от ЗРА и Решение №423 по Протокол №37/31.03.2011 г. на ОС – Борован. Съгласно чл.1, ал.1 от договора възложителят предоставил на изпълнителя за временно и безвъзмездно ползване следния недвижим имот, публична общинска собственост: язовир „Стубеля“, находящ се в землището на с.Борован, съставляващ имот №000403 с площ 19,111 дка. Според  чл.2, ал.1 е определен предмета на договора за управление както следва: съвкупност от предоставени субективни права на изпълнителя /облигационни и вещни/ за експлоатация на обекта чрез осъществяване на стопански дейности – рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; според чл.2, ал.2 възложителят възложил, а изпълнителят приел да изпълни предвидените дейности за обекта. Съгласно чл.3, ал.1 е определен срок от пет години с начална дата – датата на подписването на договора. Според чл.4, ал.1 основни права на изпълнителя са да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; според чл.5, ал.3, ал.4, ал.5 изпълнителят има задължения да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на водностопанския обект; да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на водностопанския обект; да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др. Според чл.6, ал.1 при осъществяване управлението на ресурсите във водните обекти и на свързаните с него дейности изпълнителят е длъжен да спазва следните условия: управлението на ресурсите във водните обекти да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга. Съгласно чл.9 рискът от случайно погиване и повреждане на обекта се носи от изпълнителя.

На 26.10.2011 г. Я.Б. – секретар на Община Борован заверила подпис на пълномощно от Й.В.Н., с което упълномощила Д.Д. В.В. да управлява и стопанисва язовир „Стубеля”, с.Борован както намери за добре, като опазването и стопанисването е за негова сметка.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмета на Община Борован до РП-гр.Бяла Слатина язовирът „Стубеля“, представляващ имот №000403 в землището на с.Борован с площ от 19,111 дка  /Акт за общинска собственост №680/25.11.1999 г./ е стопанисван от ЛРД Борован, съгласно договор от 09.05.2011 г.

Според Констативен протокол на комисия, назначена със заповед №122 от 12.04.2012 г. на кмета на Община Борован за извършен технически преглед на язовира на 18.04.2012 г. и 19.04.2012 г., същият се стопанисва от ЛРД Борован. От комисията е констатирано техническото му състояние и са дадени предписания.

За язовир „Стубеля“, представляващ имот с №000403 в землището на с.Борован с площ 19,111 дка, стопанисван от ЛРД Борован съгласно договор от 09.05.2011 г. посочените данни се съдържат и в изпратеното от кмета на Община Борован писмо до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмета на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.

Съгласно протокол за извършена проверка №331 от 25.09.2012 г. от служители на Сектор „РК“, гр.Враца, ИАРА, по време на проверката на обекта язовир „Стубеля“ в с.Борован е проверен 1 бр.вътрешен водоем и не са констатирани нарушения на ЗРА, като проверен е вписан М.Г.П.. Съгласно протокол за извършена проверка №405 от 29.10.2012 г. от служители на Сектор „РК“, гр.Враца, ИАРА, по време на проверката на обекта язовир „Стубеля“  в с.Борован е констатирано, че няма нарушения на ЗРА, а като проверено лице е вписан Д. В.В.. Съгласно протокол за извършена проверка №939 от 13.08.2013 г. от служители на Сектор „РК“, гр.Враца, Регионален център „Дунав“, ИАРА, по време на проверката на обектите язовир „Стубеля“ и язовир „Велчов лъг“ в землището на с.Борован не е констатирано извършване на риболов.

V.2.3. ЯЗОВИР „ЦЕРОВ ДОЛ”

С Решение № 405 по Протокол № 35/28.01.2011 г. Общински съвет, с.Борован открил процедура по предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост - язовир „Церов дол”, находящ се в землището на с.Борован, съставляващ имот № 000400 с площ 19,707 дка; възложил на кмета на Община Борован да организира процедурата за предоставяне на концесия върху обекта в съответствие с изискванията на ЗКА и ППЗК, като правата и задълженията на концесионера и концедента са отразени в докладната записка на кмета на Община Борован П.Ц..

Със заповед № 70/08.02.2011 г. на кмета на Община Борован на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от ЗК, във вр. чл.40 от ЗК и Решение №405, Протокол №35 от 28.01.2011 г. на Общински съвет – Борован е одобрено обявление за провеждане на открита процедура по предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост - язовир „Церов дол”, находящ се в землището на с.Борован, съставляващ имот №000400 с площ 19,707 дка.

Със Заповед №55/14.02.2011 г. на областния управител на Област Враца на основание чл.32, ал.1 и ал.2 от Закон за администрацията, във връзка с чл.45, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.104 от Закон за концесиите е оспорено Решение №405 от Протокол №35 от проведено заседание на ОС – Борован на 28.01.2011 г. и е отнесено същото до Административен съд, гр.Враца с молба за отмяната му като незаконосъобразно. В заповедта е посочено, че ЗК въобще не е спазен, не са извършени подготвителните действия съобразно нормативната уредба и решението не съдържа задължителните реквизити по чл.39 от ЗК.

С Решение №422 от Протокол №37/31.03.2011 г. ОС, с.Борован след запознаване със Заповеди на Областния управител, с които оспорва Решения №№403, 404, 405, 406 от Протокол №35 от проведено заседание на ОС – Борован на 28.01.2011 г., Общинският съвет отменил Решения №№403, 404, 405, 406 от Протокол №35 от проведено заседание на ОС – Борован на 28.01.2011 г.

Междувременно на 07.03.2011 г. в Община Борован е депозирана молба с вх.№460 от Й.Н. за предоставяне за нуждите на ЛРД, с.Добролево на намиращи се в землището на с.Борован язовири Церов дол и Стубеля за общественополезна дейност за развъждане на диви патици и риболов.

С докладна записка с вх.№640/29.03.2011 г. от инж.Д.Д. Д. *** е предложено на Общински съвет, с.Борован на основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА, във вр. чл.15а, ал.4 от ЗРА да вземе следното решение: ОС-Борован възлага управлението на ресурсите във водните обекти „Церов дол“ и „Стубеля“ – общинска собственост за любителски риболов на ЛРД, с.Добролево за осъществяване на общественополезна дейност за срок от 5 години; ОС-Борован възлага на Кмета на Общината да сключи договор с ЛРД за управлението на ресурсите във водните обекти „Церов дол“ и „Стубеля“ – общинска собственост за любителски риболов за срок от 5 години.

С Решение №423 по Протокол №37/31.03.2011 г. на ОС – Борован е възложено управлението на ресурсите във водните обекти „Церов дол” и „Стубеля” – общинска собственост, за любителски риболов на ЛРД с.Борован за осъществяване на общественополезна дейност за срок от 5 г.; възложено е на Кмета на Общината да сключи договор с ЛРД с.Борован за управлението на ресурсите в във водните обекти „Церов дол” и „Стубеля” – общинска собственост, за любителски риболов за срок от 5 г.

На 09.05.2011 г. в с.Борован е сключен договор между Община Борован /представлявана от П.Ц. – кмет и И.Г. – гл.счетоводител/ като възложител от една страна, и „Ловно-рибарска дружинка, с.Борован“, включена към „Сдружение на общественополезна дейност – Ловно-рибарско дружество-Бяла Слатина“, представлявано от Й.В.Н. – Председател на „ЛРД Борован“ като изпълнител от друга страна на основание чл.15а, ал.4 от ЗРА и Решение №423 по Протокол №37/31.03.2011 г. на ОС – Борован. Съгласно чл.1, ал.1 от договора възложителят предоставил на изпълнителя за временно и безвъзмездно ползване следния недвижим имот, публична общинска собственост: язовир „Церов дол“, находящ се в землището на с.Борован, съставляващ имот №000400 с площ 19,707 дка. Според чл.2, ал.1 е определен предмета на договора за управление както следва: съвкупност от предоставени субективни права на изпълнителя /облигационни и вещни/ за експлоатация на обекта чрез осъществяване на стопански дейности – рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; според чл.2, ал.2 възложителят възложил, а изпълнителят приел да изпълни предвидените дейности за обекта. Съгласно чл.3, ал.1 е определен срок от пет години с начална дата – датата на подписването на договора. Според чл.4, ал.1 основни права на изпълнителя са да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; според чл.5, ал.3, ал.4, ал.5 изпълнителят има задължения да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на водностопанския обект; да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на водностопанския обект; да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др. Според чл.6, ал.1 при осъществяване управлението на ресурсите във водните обекти и на свързаните с него дейности изпълнителят е длъжен да спазва следните условия: управлението на ресурсите във водните обекти да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга. Съгласно чл.9 рискът от случайно погиване и повреждане на обекта се носи от изпълнителя.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмета на Община Борован Д.Т. до РП-гр.Бяла Слатина язовирът „Церов дол“, представляващ имот №000400 в землището на с.Борован с площ от 19,707 дка  /Акт за общинска собственост №675/25.11.1999 г./ е стопанисван от ЛРД Борован, съгласно договор от 09.05.2011 г.

Според Констативен протокол на комисия, назначена със заповед №122 от 12.04.2012 г. на кмета на Община Борован за извършен технически преглед на язовира на 18.04.2012 г. и 19.04.2012 г., същият се стопанисва от ЛРД Борован, от комисията е констатирано техническото му състояние и са дадени предписания.

За язовир „Церов дол“, представляващ имот с №000400 в землището на с.Борован с площ 19,707 дка, стопанисван от ЛРД Борован съгласно договор от 09.05.2011 г. се съдържат посочените данни и в изпратеното от кмета на Община Борован писмо до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмет на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.

V.2.4. ЯЗОВИР „ГАРВАНСКИ ГЕРАН“

Със заповед №210/06.04.2009 г. на кмета на Община Борован на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение на Общински съвет – Борован №24/22.01.2008 г. е наредено да се предостави за безвъзмездно ползване язовир „Гарвански геран“, с.Малорад, намиращ се на територията на Община Борован на ловно – рибарска дружинка, с.Малорад; обектът да се използва за развъждане на диви патици и гъски; наемателите се задължават да поправят стената, да залесяват около язовира и да се превърне в място на ловно-рибарската дружинка. С посочено в заповедта решение №24, т.2 на Общински съвет – Борован съгласно протокол №3/22.01.2008 г. е прието предложение на общински съветник, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е упълномощен кмета на общината да придобива, управлява и се разпорежда с общински имущество на територията на Общината съгласно наредба №4 на Общинския съвет и Закона за общинската собственост, като за всяко действие по придобиване, управление и разпореждане с частна общинска собственост да се отчита на следващото заседание на Общински съвет.

С Решение №81 по Протокол №9/10.05.2012 г. Общински съвет, с.Борован на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА дал съгласие да бъде прекратено действието на Заповед №210 от 06.04.2009 г. на кмета на Община Борован за предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот, публична общинска собственост язовир „Гарвански геран”, находящ се в землището на с.Малорад; възложил на кмета на Община Борован да започне подготвителни действия и внасяне на проект за решение до ОбС Борован за предоставяне на концесия върху обекти, публична общинска собственост, в т.ч язовир „Гарвански геран”, находящ се в землището на с.Малорад в съответствие с изискванията на Закона за водите, ЗОС, ЗК и ППЗК.

С Решение №99 по Протокол №10/01.06.2012 г. Общински съвет, с.Борован на основание Заповед №196/22.05.2012 г. на Областния управител на Област Враца отменил свое Решение №81 от Протокол №9 от проведено заседание на ОбС – Борован на 10.05.2012 г.

Съгласно писмо от Общинска служба „Земеделие“, гр.Бяла Слатина в базата данни, съхранявана в службата, имот №000058 с НТП – язовирно езеро с площ 83,009 дка по КВС на с.Малорад е собственост на Община Борован, придобит с Акт за публична общинска собственост №683/25.11.1999 г., издаден от Община Борован; за имота няма регистрирани договори за аренда или наем. Към писмото е приложена пълна история на имот, според която за имот №000058 в землището на с.Малорад, вид на територията по предназначение – водни течения и водни площи, вид собственост – общинска частна е открита партида на 19.01.1999 г.; като в регистъра няма данни за бивши собственици на имота.

Според писмо от Служба по вписванията, гр.Бяла Слатина за периода от 25.11.1999 г. до 09.04.2015 г. по партидата на Община Борован за имот №000058 в землището на с.Малорад няма вписвания, отбелязвания и заличавания по наличната документация в службата.

За язовир „Гарвански геран“, представляващ имот с №000058 в землището на с.Малорад с площ 83,009 дка, стопанисван от ЛРД Малорад съгласно Заповед №210 от 06.04.2009 г. на Кмета на Община Борован се съдържат посочените данни и в изпратеното от кмет на Община Борован писмо до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмет на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.

С Решение №399 по Протокол №55/13.11.2014 г. Общински съвет, с.Борован на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закон за публичните финанси одобрил вътрешни компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделните обекти, финансирани със средства от целева субсидия, определени със Закон за държавния бюджет за 2014 г., като за рехабилитация и ремонт на язовирна стена на язовир „Гарвански геран“, с.Малорад е предвидена сума от 50 112 лв. – целева субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет.

V.2.5. ЯЗОВИР „ДОМУСЛАВЕЦ”

С Решение №160 по Протокол №12/19.12.2008 г. Общински съвет, с.Борован на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.39, ал.1 ЗК открил процедура по предоставяне на концесия на обект - публична общинска собственост за язовир „Домуславец”, находящ се в землището на с.Нивянин, съставляващ имот №000022 с площ 101,797 дка съгласно докладна записка на кмета на Община Борован П.Ц.; възложил на кмета на Община Борован да организира процедурата за предоставяне на концесия върху обекта в съотвествие с изискванията на ЗКА и ППЗК.

С Решение №193 по Протокол №15/20.03.2009 г. ОС – Борован определил за концесионер на язовир „Домуславец” – публична общинска собственост, представляващ имот №000022 с площ 101,797 дка класиралият се на първо място участник в проведена процедура за предоставяне на концесия „Акваленд БВБ” ЕООД, гр.София, представлявана и управлявана от Б.В. Б., съгласно докладна записка на кмета на Община Борован П.Ц..

На 07.04.2009 г. в с.Борован е сключен концесионен договор между Община Борован, представлявана от П.Т. Ц. – кмет и И.Д.Г. – гл.счетоводител, като концедент от една страна и „Аква Ленд БВБ“ ЕООД, гр.София, представлявано от Б.В. Б., като концесионер от друга страна, на основание чл.58, ал.2 от ЗК и Решение №193 от Протокол №15/20.03.2009 г. на Общински съвет – Борован. Съгласно чл.1, ал.1 от договора концедентът предоставил на концесионера за временно и безвъзмездно ползване следния недвижим имот, публична общинска собственост: язовир „Домуславец“, находящ се в землището на с.Нивянин, съставляващ имот №000022 с площ 101,797 дка. Според чл.2, ал.1 е определен предмета на концесията за услуга както следва: съвкупност от предоставени субективни права на концесионера /облигационни и вещни/ за експлоатация на концесионния обект чрез осъществяване на стопански дейности – рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; според чл.2, ал.2 концедентът възложил, а концесионерът приел да изпълни предвидените дейности за обекта; определен е срок на концесията от 20 години с начална дата – датата на подписването на договора; определен е в чл.3 размер на концесионното годишно плащане от 4 580 лв. Според чл.5 гаранцията за изпълнение на задълженията по концесионния договор е парична вноска в размер на 50 на сто от концесионното плащане, която следва да се внесе на концедента при подписване на договора. Съгласно чл.7, ал.1 основни права на концесионера са да ползва язовира в съответствие с условията на договора, включително за рибовъдство, риболов, отдих и развлекателни дейности; според чл.8, ал.3, ал.8 концесионерът има задължения ежегодно да представя на концедента писмени отчети за реализираните приходи от експлоатация на концесионния обект, да осъществи предложените с офертата инвестиционни мероприятия за срока на концесията, да представя на концедента ежегоден писмен отчет за извършените инвестиционни мероприятия, да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на водностопанския обект; да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на водностопанския обект; да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др. Според чл.9, ал.1 при осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен да спазва следните условия: концесията да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга. Съгласно чл.14 рискът от случайно погиване и повреждане на обекта се носи от концесионера.

Съгласно Протокол от 11.11.2009 г. на Комисия в състав: Председател: инж.Д. Д. ***, Членове: инж.И.И. – директор „УТ и СД“, И.И. – гл.специалист „Общинска собственост“ и И.Г. - гл.счетоводител на Община Борован; комисията в присъствието на представител на „Аква ленд БВБ“ ЕООД Б.В. Б., направила пълен оглед на язовир „Домуславец“ – състоянието на стената, чашата и изпускателното съоръжение. На основание своите констатации комисията предложила следните решения: 1.Язовир „Домуславец“, с.Нивянин през 2009 г. не се е ползвал по предназначение от концесионера, макар същият да е положил усилия да ретензира водни количества от зимното и пролетно снеготопене и валежи; 2. Концесионерът  „Аква ленд БВБ“ ЕООД се задължава да възстанови изпускателния шибърен кран и водоземната шахта преди крана с цел ретензия на вода за новата стопанска година за негова сметка; 3. Комисията предлага да се освободи концесионера от дължимото концесионно плащане за 2009 г. поради факта, че язовирът не е задържал вода през 2009 г. от неработещия изпускателен шибърен кран и вината не е в наемателя.

Със заповед № 1275/08.12.2009 г. на кмета на Община Борован П.Ц. /съгласувана със секретаря на Община Борован Я.Б./ на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Протокол от 11.11.2009 г. на комисия, назначена със заповед 1149/12.11.2009 г. на кмета на Община Борован е наредено освобождаване на концесионера „Аква Ленд БВБ“ ЕООД, гр.София от дължимото концесионно възнаграждение за 2009 г., отнасящо се за язовир „Домуславец“, находящ се в землището на с.Нивянин, съставляващ имот № 000022 с площ от 101,797 дка; задължаване на концесионера „Аква ленд БВБ“ ЕООД да възстанови изпускателния шибърен кран и водоземната шахта преди крана с цел ретензия на вода за новата стопанска година; ремонтно-възстановителните работи за язовир „Домуславец“, находящ се в землището на с.Нивянин са за сметка на концесионера „Аква ленд БВБ“ ЕООД.

Според писмо с изх.№667-1/27.02.2012 г. от кмета на Община Борован Д.Т. до РП - гр.Бяла Слатина язовирът, представляващ имот №000022 в землището на с.Борован с площ от 101,797 дка  /Акт за общинска собственост №675/25.11.1999 г./ е стопанисван от „Аква Ленд БВБ”, гр.София, представлявано от Б.В. Б., съгласно концесионен договор за наем от 07.04.2009 г.

Според Констативен протокол на комисия, назначена със заповед № 122 от 12.04.2012 г. на кмета на Община Борован за извършен технически преглед на язовира на 18.04.2012 г. и 19.04.2012 г., същият се стопанисва от Б.В. Б.. От комисията е констатирано техническото му състояние и са дадени предписания.

За язовир „Домуславец“, представляващ имот с №000022 в землището на с.Нивянин с площ 101,797 дка, отдаден на концесия за срок от 20 години на „Аква Ленд БВБ“ ЕООД, гр.София, представлявано от Б.В. Б. с договор от 07.04.2009 г. се съдържат посочените данни и в изпратените от кметовете на Община Борован писма до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца с изх.№567-1/23.03.2011 г. и изх.№432/14.05.2012 г., с които е предоставена информация за вътрешни водни обекти на територията на Община Борован. Същите данни за язовира са изпратени и с писма от кмета на Община Борован до ИАРА, сектор „РК“, гр.Враца през 2013 г.

При така изложените факти, решаващият прокурор е приел, че в случая не се касае до проявена безстопанственост по смисъла на чл.219, ал.1 от НК от длъжностно лице от администрацията на Община Борован, нито до друго престъпление от общ характер – по чл.220, ал.1, чл.282, ал.1 или чл.254б, ал.1 от НК. По-конкретно е прието, че във връзка със сключването и изпълнението на договори с гарантиран резултат между Община Борован и "Енемона" АД - гр.София липсва съставомерният признак по чл.219, ал.1 и чл.220, ал.1 от НК "настъпване на реална щета", тъй като договорените СМР са били изпълнени и приети по съответния ред от представител на общината-възложител и като резултат от тях последната е получила услуги и е придобила имущество на значителна стойност. Решаващият прокурор е приел, че липсват съставомерни щети за общината и при използването на средства, внесени в нейна полза като гаранции и депозити, тъй като чуждите средства за били използвани за покриване на общински нужди. Освен това, събраните доказателства не позволявали да се установи и на коя дата, от кое длъжностно лице, по какъв начин и с какво действие е осъществено неправомерното разпореждане с подлежащи на възстановяване средства. Същият прекратителен аргумент – отсъствието на значителни имуществени вреди, е възприет и за допуснатите нарушения на реда за предоставяне правото на ползване на язовирите, публична общинска собственост. Относно установеното разпореждане със средства, предоставени от ЕС по мярка 322 по Програмата за развитие на селските райони не по предназначение, прокурорът е счел, че деянията, макар формално да осъществяват състава на чл.254б, ал.1 от НК, не притежават присъщата обществена опасност, а са малозначителни по смисъла на чл.9, ал.2 от НК.

При извършената проверка на атакувания прокурорски акт съдът намира, че в рамките на проведеното досъдебно производство, въпреки огромния обем от доказателствени материали, не е извършено пълно, всестранно и задълбочено разследване, като не са събрани всички относими към предмета на делото доказателства и не са били изяснени всички обстоятелства, които са от значение за правилното решаване на делото. Тези пропуски на разследването не са били надлежно отчетени от решаващия прокурор, като при това положение той е изградил част от фактическите си констатации и правни изводи въз основа на едно непълно разследване, без да бъдат преценени всички възможни съществуващи доказателства и всички релевантни факти.

На първо място, относно сключените договори за отдаване за ползване на язовирите "Гарвански геран" и "Езерска падина", собственост на Община Борован, не е взето предвид обстоятелството, че съгласно писмо на „Напоителни системи" ЕАД от 27.01.2015 г., същите са попаднали в списъка на язовири в предаварийно състояние и следва да бъдат извадени от експлоатация. В тази връзка, както основателно се поддържа в настоящата жалба, не са изследвани редица въпроси, свързани с това през кой период техническото им състояние е доведено до това предаварийно състояние; кой е следвало да полага необходимите грижи за съоръженията им; дали и как нерегламентираното им отдаване за ползване се е отразило на това им състояние; на каква стойност би възлязъл ремонтът по възстановяването им в нормално техническо състояние; каква би следвало да бъде минималната концесионна вноска за година на всеки от тях, която да бъде съпоставена с получаваната като наем сума. Изясняването на тези обстоятелства е пряко свързано с прецизирането на щетата, причинена на общината, с оглед изискването тя да е значителна, за да е съставомерно деянието по чл.219, ал.1 от НК, както и дали е налице виновно поведение от страна на длъжностно лице от общинската администрация.

Относно договорите с гарантиран резултат между Община Борован и „Енемона” АД в периода 2008 г. – 2011 г. прокурорът е приел, че в резултат на тях общината била получила единствено услуги и придобила имущество на значителна стойност, без да се вземе предвид, че сключването им е имало за цел не само извършването на СМР, но и повишаване на енергийната ефективност на сградите, водещо до енергийни спестявания за крайните потребители на енергия; че според част от свидетелските показания тези договори за били финансово необезпечени; че при сключването и реализирането им са били допуснати редица нарушения на нормативните актове, уреждащи процедурата по провеждане на обществените поръчки или на специфичната материя на Закона за енергийната ефективност и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, обусловили отказ от издаване на мотивирано предложение за финансиране от МФ. Така например относно договора от 10.06.2009 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Малорад /както основателно се поддържа и в жалбата/ е било констатирано от експертна комисия към АЕЕ, че: не е била гарантирана икономия на енергията; не е била спазена разпоредбата на чл.14, ал.1, т.3 от Наредба № РД-16-347/02.04.2009 г. предвиденият в договора срок за изплащане на инвестицията за енергийни спестявания да бъде не по-дълъг от 10 години; че в структурата на разходите Приложение 1 на договора са били включени и извършени ремонтни дейности, които не водят до енергийни спестявания; че в пакета от приложените мерки е изпълнена ЕСМ подмяна на осветителните тела с нови енергоспестяващи със срок на откупуване 31 г., при срок на действие на мярката до 15 г. и т.н. При това положение да се твърди, че общината е имала само ползи от тези договори, а като прекратителен аргумент да е посочено, че подобни пропуски са били допускани от всички общини, изпратили искания за финансиране в АЕЕ, е меко казано неприемливо.

     Що се отнася до договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община - Борован от Държавен фонд "Земеделие" по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. на ЕС и установеното разпореждането с тези средства не по предназначение, констатациите в постановлението, че се касае до малозначителен случай по смисъла на чл.9, ал.2 от НК на деяние по чл.254б, ал.1 от НК следва да бъдат споделени от настоящия състав. В принципен план е необходимо да се отбележи, че нормата на чл.9, ал.2 от НК е приложима по отношение на всички видове престъпления и е свързана със липсата или явната незначителност на обществената опасност на самото деяние. От своя страна, характерът на обществената опасност се определя от насоката на отрицателното обществено въздействие на деянието и видът на засегнатите от последното обществени отношения. Подведени под конкретиката на настоящия случай тези принципни постановки сочат на следното: От събраните в тази връзка доказателства безспорно се установява, че Община-Борован е била бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, отпусната по посочената по-горе мярка по силата на сключени на 23.10.09 г. три договора с ДФЗ, а именно Договор № 06/322/00291 – за преустройство на уличното осветление на с.Борован, Договор № 06/322/00177 – за дейности по първоначално залесяване и Договор № 06/322/00183 - за реконструкция и рехабилитация на площадните пространства и други територии в с.Борован и населените места в общината, като 80 % от средствата са били осигурени от ЕС, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По експертен път е установено, че част от преведените по една и съща извънбюджетна сметка на Община Борован от ДФЗ средства по Договор № 06/322/00291 и Договор № 06/322/00177, в размер на 97 297.60 лв. са били пренасочени и използвани за заплащане изпълнението на дейности по Договор № 06/322/00183, т.е. не по предназначението, за което са били предоставени на общината – бенефициент. Независимо от това, правилно е отчетено, че същите не са излезли от рамките на плащанията в изпълнение на договорите с ДФЗ. Напротив, използвани са за дейности, част от същата програма, като пренасочването им за покриване на плащания за площадните пространства не се е отразило на изпълнението на проектите, по които са извършени заложените дейности. Видно от приложените писмени доказателства заявените по тях дейности са били изпълнени, проверени на място от експерти на РТИ-Плевен, като е било констатирано пълно съответствие между заложеното и реално извършеното. При тези факти, съдът напълно споделя констатациите в постановлението, че инкриминираната дейност, макар формално да осъществява престъпния състав по чл.254б, ал.1 от НК, се отличава със своята малозначителност – поради явна незначителна степен на обществена опасност, и като такава не е престъпна. Ето защо и жалбените възражения срещу прекратителния прокурорски извод по чл.9, ал.2 от НК се оценяват като неоснователни.

Във връзка с доводите в жалбата за извършено от кмета на общината престъпно деяние по чл.254а, ал.1 от НК и необходимостта от изясняване по експертен път на въпроса каква част от преведената от МРРБ целева сума от 750 000 лева по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Малорад” І етап, с изпълнител „Елит Д и Г” ЕООД не е била разплатена по първоначалното й предназначение и за какво са били разходвани тези средства, следва да се отбележи, че дейността по този проект не е била включена в предметния обхват на настоящото разследване, което е било образувано само за деяние по чл.219, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК и то по отношение на конкретни общински дейности, респект. не е била обект на фактически и правен анализ в атакуваното постановление, поради което и съдът не би могъл да вземе отношение по тези възражения. Съдът не би могъл да даде и указания за включването й в предмета на настоящото дело, с оглед разследване на престъпление по чл.254а, ал.1 от НК, тъй като съгласно чл.127, ал.1 от Конституцията на РБ и чл.46, ал.1 от НПК по въпроса дали да повдигне обвинение срещу конкретно лице и за какво престъпление, прокурорът разполага с изключителна компетентност. Съдът принципно не разполага с процесуалното правомощие да дава задължителни предписания на прокурора дали да предяви и какво обвинение срещу определено лице, включително и в настоящото производство по чл.243, ал.4 от НПК по инцидентен съдебен контрол върху обосноваността и законосъобразността на акта за прекратяване.

В обобщение съдът приема, че изясняването на посочените по-горе обстоятелства е наложително, като едва след прецизното им изясняване, би могло да се извърши правилна преценка относно наличието или липсата на извършено престъпление по чл.219, ал.1 от НК и от страна на кое длъжностно лице от администрацията на Община Борован.

Вярно е, че изясняването на част от посочените въпроси е силно затруднено от отдалечеността във времето на разследваната общинска дейност и изключително обширния й обхват, но въпреки това настоящият съдебен състав намира, че следва да се положат всички възможни усилия за получаването на компетентни и изчерпателни отговори, които са в състояние да ангажират правилно и обосновано становище по правото.

Предвид гореизложеното ВОС приема, че следва да отмени обжалваното постановление за прекратяване на наказателното производство и върне делото на ВрОП за изпълнение на дадените указания във връзка със събирането на доказателства и прилагането на закона.

Водим от горното и на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК Врачанският окръжен съд

 

              О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ постановление от 20.08.2015 г. на Окръжна прокуратура Враца за прекратяване на наказателното производство по ДП № 49/2013 г. по описа на ВрОП /ДП № 15/2013 г. по описа на ОСлО при ВрОП/, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.219, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

ВРЪЩА ДП № 49/2013 г. по описа на Окръжна прокуратура-Враца за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на определението.

Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщението пред САС.  

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: