Р Е Ш Е Н И Е № 318

 

гр.Враца,17.10.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско           отделение в

публичното заседание на  11.10.2016 г.        в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар М.К.

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

гражданско        дело N206       по описа за 2016  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    С искова молба входящ №3163 от 07.04.2016 год.Р.Р.Х. ЕГН**********,*** е предявил иск с посочено правно основание чл.135 ал.1 от ЗЗД за обявяване относителната недействителност на договор за учредяване на ипотека срещу „МБИ" ЕООД с ЕИК 130902947, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, улица „Здравец" № 2 и Банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане", пл. „Света Неделя" №7 и петитум:

     На основание чл.135 ал.1 от ЗЗД,съдът да ОБЯВИ ЗА ОТНОСИТЕЛНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН СПРЯМО ИЩЕЦА сключения между ответника- търговското дружество с фирма „МБИ" ЕООД с ЕИК 130902947, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, улица „Здравец" № 2, и ответника Банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане", пл. „Света Неделя" №7, договор от 02.08.2011г. за учредяване на ипотека върху процесния недвижим имот, а именно : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.7 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка седем/, находящ се в гр.Враца, общ.Враца. обл.Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение относно самостоятелния обект в сграда - няма издадена заповед за изменение в КККР. с адрес на имота: гр.Враца, п.к.3000. ул."Панайот Волов" № 1 /едно/, ет.5 /пет/, ап.7 /седем/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.40 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 /едно/, с площ по документ 122.69 /сто двадесет и две цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма. под обекта - обект с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.6 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка шест/ и обект с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.5 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка пет/, над обекта - няма, заедно със съответните прилежащи части, а именно: МАЗЕ № 7 /седем/ с площ от 5.01 /пет цяло и една стотна/ кв.метра и 19,91 /деветнадесет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.метра ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, обективиран чрез нотариален акт № 131 том VI peг. № 4967 нотариално дело № 638/02.08.2011 г. по описа на нотариус В. В. с рег.№ 338 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие районен сьд-Враца.

    Сезира съда с искане ,при уважаване на иска на основание чл.78 ал.1 ГПК да бъдат осъдени ответниците ,солидарно да му заплатят всички разноски сторени в производството.

    Преписи от исковата молба са връчени на ответниците с Разпореждане №654 от 15.06.2016 год.,съответно на 17.06.2016 год. и 30.06.2016 год.В установените срокове по делото отговори от ответниците не са постъпили.

    Ищецът твърди,че на 23.09.2008г. лицата М. М. Б. с ЕГН ********** и Ж. Д. В. с ЕГН ********** чрез нотариален акт № 9 том V рег.№ 13104 нотариално дело № 672/23.09.2008г. по описа на нотариус С.Б. с рег.№ 482 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд-гр.Враца, са учредили в полза на ответника-търговското дружество с фирма „МБИ“ ЕООД с ЕИК 130902947 право на строеж върху недвижим имот, а именно: поземлен имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.40 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет/, находящ се в гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- 18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК. с адрес на имота: гр.Враца, п.к.3000, ул.“Панайот Волов“ № 1 /едно/, с площ на поземления имот от 214 /двеста и четиринадесет/ кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 метра/, при съседи на поземления имот: имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.39, имот е кадастрален идентификатор 12259.1019.122, имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.288, имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.121 и имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.38, срещу задължението на ответника-търговското дружество с фирма „МБИ“ ЕООД с ЕИК130902947 да построи в недвижимия имот четириетажна масивна жилищна сграда съгласно представен идеен проект, заверен от архитект Маринов от месец 08.2008г.

    На 04.02.2009г. главният архитект на Община Враца  издал в полза на ответника с фирма „МБИ" ЕООД с ЕИК 130902947 Разрешение за строеж № 18/04.02.2009г.. което е влязло в законна сила на 18.02.2009г.

    На 29.07.2010г.главният архитект на Община Враца е издал в полза на ответника с фирма "МБИ" ЕООД с ЕИК 130902947 Удостоверение № 54/29.07.2010г. за въвеждане в експлоатация на строеж IV категория „средноетажна жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.40, с административен адрес: гр.Враца, ул.“Панайот Волов” № 1,което е било изведено с регистрационен индекс № 1913/02.08.2010г. по описа на Община Враца.

    На 02.01.2011г. ищецът сключил с продавача-ответника с фирма „МБИ“ЕООД предварителен договор, по силата на който същия му продал процесния недвижим имот, а именно : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.7 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка седем/, находящ се в гр.Враца, общ.Враца. обл.Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение относно самостоятелния обект в сграда - няма издадена заповед за изменение в КККР, е адрес на имота: гр.Враца, п.к.3000, ул."Панайот Волов“ № 1 /едно/, ет.5 /пет/, ап.7 /седем/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.40 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 /едно/, с площ по документ 122.69 /сто двадесет и две цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - обект с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.6 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка шест/ и обект с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.5 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка пет/, над обекта - няма, заедно със съответните прилежащи части, а именно: МАЗЕ № 7 /седем/ с площ от 5,01 /пет цяло и една стотна/ кв.метра и 19,91 /деветнадесет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.метра ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, за сумата от 75000 /седемдесет и пет хиляди/ лева, съставляваща продажната цена за имота.

    По силата на предварителния договор продавачът-ответник с фирма „МБИ“ ЕООД се задължило до подписването на окончателния нотариален акт по чл.З от настоящия предварителен договор да не сключва никакви разпоредителни сделки с предмет горепосочения недвижим имот и/или идеални части от същия в полза на трети лица, включително продажба, замяна, дарение, прехвърляне срещу издръжка и гледане, апортиране в капитала на търговско дружество, учредяване на ограничени вещни права, доброволна делба, учредяване на договорна ипотека, учредяване на особен залог и др.

    Същевременно, на 02.08.2011 г.преди изтичането на срока за нотариалното изповядване, чрез нотариален акт № 131 том VI рег.№ 4967 нотариално дело № 638/02.08.2011г. по описа на нотариус В. В. с рег.№ 338 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие районен съд-Враца. ответникът-тьрговското дружество с фирма с фирма „МБИ“ ЕООД е учредил в полза на ответника Банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с ЕИК 831919536 договорна ипотека за обезпечение на задължението на физическото лице Д. Б. Д. с ЕГН ********** по Договор за банков ипотечен кредит № TR2246724 1 от 20.01.2010г. и анекс № 1 от 01.08.2011г. в размер на 36000 /тридесет и шест хиляди/ евро главница, ведно с начислените лихви, такси, комисионни и всички останали разходи, предвидени в Договора за кредит, съответните Общи условия и Тарифата на банката.

    С оглед гореизложеното,ищецът твърди,че така учредената ипотека го уврежда  в качеството му на кредитор-купувач по предварителния договор от 02.01.2011г., тъй като чрез ипотеката ответникът-търговското дружество с фирма „МБИ“ ЕООД е създал правна възможност на другия ответник-Банка “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД да се удовлетвори привилегировано чрез публична продан на процесния недвижим имот, с което имуществото на ответника-търговското дружество с фирма с фирма „МБИ“ ЕООД ще се намали, респективно ще затрудни неговото удовлетворение като кредитор по предварителния договор.

    С така изложените,обстоятелства обосновава правния си интерес за завеждане на иск по чл.135 ал.1 от ЗЗД срещу ответника с фирма „МБИ“ ЕООД и другия ответник-Банка “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за обявяване на сключения между тях договор от 02.08.2011 г. за учредяване на ипотека върху процесния недвижим имот за относително недействителен спрямо него.

    С оглед горното съдът приема иска,с който е сезиран за допустим.Налице е и процесуална легитимация на страните.

    В процесния случай безспорни обстоятелства между страните няма,поради факта ,че ответниците не са упражнили правото си да подадат писмени отговори.

    В тази хипотеза спорни са всички обстоятелства.

    Съгласно чл.153 ГПК на доказване подлежат спорните факти от значение за решаване на делото,но това се отнася само за положителните такива.Ако дадена страна в процеса твърди отрицателен факт същата не е длъжна да го доказва,а в тежест на другата страна е да докаже положителния факт,свързан със спорния въпрос.

    В процесния случай ,ищецът следва да докаже качеството си на кредитор на първия ответник и факта,че вземането му е възникнало преди сключване на договора за ипотека,че договора за ипотека го уврежда като кредитор,доколкото е довело до намаляване на възможността да реализира вземането си и ответникът ,като длъжник е знаел това или общо казано недобросъвестност на участниците в договора за ипотека.

    В хода на устните състезания по делото,ищецът поддържа предявения иск с правно основание чл.135 от ЗЗД,като моли съда да го уважи като основателен и доказан.Претендира деловодни разноски.Не представя списък по чл.80 ГПК.

    Ответникът тьрговското дружество с фирма „МБИ“ ЕООД не се представлява.

    Ответникът  Банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД чрез адв.П. моли иска да се отхвърли като неоснователен и недоказан.Не претендира разноски.

    Призованият по реда на чл.658,т.7 ТЗ синдик на "МБИ"ЕООД/н/ не се явява и не е взел становище по иска.

    Врачанският окръжен съд,в настоящият си решаващ състав,като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и взаимовръзка,намира за установено от фактическа страна следното:

    Приет е като писмено доказателство по делото Предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имот от 02.01.2011 год. между "МБИ"ЕООД и ищецът Р.Р.Х.,с който дружеството строител и продавач продава на купувача ищеца в правния спор,описания в исковата молба недвижим имот,за сумата от 75 000 лв. която продавача е получил изцяло и в брой от купувача,преди сключване на договора,като е посочено,че предварителния договор служи и като разписка за получената от продавача продажна цена в размер на 75000 лв.Декларирал е,че е изключителен собственик и недвижимия имот не е обременен с никакви тежести.

    Продавачът се е задължил да прехвърли по нотариален ред собствеността върху недвижимия имот,най -късно до 02.11.2011 год.и най-късно до тази дата да предаде фактическата власт върху процесния имот на купувача.Уредено е правото на купувача да поиска обявяването на предварителния договор за окончателен,при неизпълнение на упоменатите по-горе задължения на продавача.

    В т.7,8 и 9 от договора изрично са изброени действията които продавача не може да извършва с имота предмет на договора до сключване на нотариален акт.Изрично е упоменато,че не може да учредява ипотека върху имота-чл.7 от договора.

    По делото е установено,че на 23.09.2008г. лицата М.М.Б. с ЕГН ********** и Ж.Д.В. с ЕГН ********** чрез нотариален акт № 9 том V рег.№ 13104 нотариално дело № 672/23.09.2008г. по описа на нотариус С.Б. с рег.№ 482 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд-гр.Враца, са учредили в полза на ответника-търговското дружество с фирма „МБИ“ ЕООД с ЕИК 130902947 право на строеж върху недвижим имот, а именно: поземлен имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.40 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет/, находящ се в гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- 18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК. с адрес на имота: гр.Враца, п.к.3000, ул.“Панайот Волов“ № 1 /едно/, с площ на поземления имот от 214 /двеста и четиринадесет/ кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 метра/, при съседи на поземления имот: имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.39, имот е кадастрален идентификатор 12259.1019.122, имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.288, имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.121 и имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.38, срещу задължението на ответника-търговското дружество с фирма „МБИ“ ЕООД с ЕИК 130902947 да построи в недвижимия имот четириетажна масивна жилищна сграда съгласно представен идеен проект, заверен от архитект Маринов от месец 08.2008г.

    На 04.02.2009г. главният архитект на Община Враца  издал в полза на ответника с фирма „МБИ" ЕООД с ЕИК 130902947 Разрешение за строеж № 18/04.02.2009г.. което е влязло в законна сила на 18.02.2009г.

    На 29.07.2010г. главният архитект на Община Враца е издал в полза на ответника с фирма МБИ" ЕООД с ЕИК 130902947 Удостоверение № 54/29.07.2010г. за въвеждане в експлоатация на строеж IV категория „средноетажна жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.40, с административен адрес: гр.Враца, ул.“Панайот Волов” № 1. което е било изведено с регистрационен индекс № 1913/02.08.2010г. по описа на Община Враца.

    Установи се,че на 02.08.2011 г.. преди изтичането на срока за нотариалното изповядване, чрез нотариален акт № 131 том VI рег.№ 4967 нотариално дело № 638/02.08.201 1г. по описа на нотариус В. В. с рег.№ 338 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие районен съд-Враца. ответникът-тьрговското дружество с фирма с фирма „МБИ“ ЕООД е учредил в полза на ответника Банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с ЕИК 831919536 договорна ипотека за обезпечение на задължението на физическото лице Д.Б.Д. с ЕГН ********** по Договор за банков ипотечен кредит № TR2246724 1 от 20.01.2010г. и анекс № 1 от 01.08.2011г. в размер на 36000 /тридесет и шест хиляди/ евро главница, ведно с начислените лихви, такси, комисионни и всички останали разходи, предвидени в Договора за кредит, съответните Общи условия и Тарифата на банката.

    Чрез служебна справка в ТР,съдът установи, че с решение от 15.04.2016 год. по т.д.№28/2016 год. по описа на ВрОС,е обявена неплатежоспособността на “МБИ”ЕООД ЕИК 130902947 със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.”Здравец”№2 с начална дата-16.08.2013г.,открито е производство по несъстоятелност на “МБИ”ЕООД ЕИК 130902947,допуснато е обезпечение чрез налагане запор и възбрана върху имуществото на длъжника,назначен е временен синдик К.П.И. и насрочено първо събрание на кредиторите на “МБИ”ЕООД гр.Враца на 17.05.2016г.

    Представен е списък на приети вземания,в който "Уникредит Булбанк"АД е кредитор с прието вземане в размер на 373798.47 лв.,който е одобрен от съда по несъстоятелността с Определение №298 от 06.07.2016 год. обявено в ТР с №20160707144905.

    Установява се ,с оглед горното,че към датата на подаване на исковата молбата,с която настоящият състав на съда е сезиран първият ответник "МБИ"ЕООД не е погасило задълженията си към банката.

    В производството по т.д.№28/2016 год.по описа на ВрОС е установено,че на 11.11.2015г. Районен съд-Враца, Гражданска колегия, II състав по частно гр.дело № 4589/2015г. е издал изпълнителен лист в полза на кредитора "Уникредит Булбанк" АД, с който е осъдил търговското дружество с фирма „МБИ" ЕООД солидарно с основния длъжник Д.Б.Д. да заплати на кредитора всички дължими суми по Договор за банков ипотечен кредит № TR2246724 1 от 20.01.2010г. и анекс № 1 от 01.08.2011г.

    По този изпълнителен лист и по молба на кредитора "Уникредит Булбанк" АД срещу търговското дружество с фирма „МБИ" ЕООД е образувано изпълнително дело № 20157220401786 по описа на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) Георги Нацков Борисов с рег.№ 722 в Камарата на ЧСИ, с район на действие Окръжен съд-Враца, с общо задължение към 08.12.2015г. в размер на 104801,59 лева.

    При така установената фактическа обстановка,съдът приема следните правни изводи:

    За всяко лице,което твърди,че е кредитор на друго лице  на определено от закона правно основание, е налице правен интерес от завеждане на иск с правно основание чл.135 от ЗЗД,ако освен това твърди,че длъжника е извършил действия,с които го уврежда,както и че е знаел за увреждането.При това за допустимостта на иска с правно основание чл.135 от ЗЗД/Павлов иск/,не е необходимо вземането да е изискуемо,ликвидно или да е съдебно признато.Достатъчно е твърдяното вземане да е възникнало към момента на предявяването на иска пред съда,да не е прекратено или погасено по давност.В настоящия случай безспорно е налице правен интерес от завеждането на конститутивен иск за отмяна на извършения договор за учредяване на ипотека по отношение на ищеца по делото.

    В решенията на ВКС на РБ е налице установена практика,че носителят на потестативното право по чл.19 ал.3 от ЗЗД,може да е кредитор на непарично вземане и може да се ползва от защитата по отменителния иск с правно основание чл.135 от ЗЗД.Павловият иск в този случай е допустим,докато за купувача по предварителния договор,съществува правната възможност от предявяване на иск с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД,срещу продавача по този договор,който се е разпоредил с недвижимия имот,предмет на предварителния договор,в полза на трето лице,тъй като чрез това разпореждане,продавача по предварителния договор се е поставил спрямо продавача по него в положение-да не може да изпълни обещаното,поето с предварителния договор.Интереса на ищеца да предяви Павлов иск срещу първия ответник по делото е обусловен от неговото твърдение,че има  качество на кредитор спрямо "МБИ"ЕООД,като твърди че сключения договор за кредит с втория ответник по делото "Уникредит Булбанк"АД,обезпечен с договор за ипотека, е наложена върху предмет на предварителния договор за продажба и го уврежда.Атакувано е с исковата молба като частично недействително по отношение на ищеца кредитор извършено правно действие-сключване на договор за ипотека между първия и втория ответник по делото.Искът правилно е насочен срещу страните по сделката-учредяване на договорна ипотека върху недвижимия имот,предмет на предварителния договор за продажба сключен между ответниците,които са задължителни другари-Р от 14.02.2008 год. на ВКС по т.д.№676/2007 год. на 1-во о. на ТК/.Предявен е конститутивен иск с правно основание чл.135 от ЗЗД,като израз на упражненото потестативно право на кредитора за постигане на правна промяна-обявяване на един сключен договор за относително недействителен спрямо ищеца-кредитор,поради това,че чрез намаляването на имуществото на длъжника,това правно действие цели да осуети удовлетворяването на интересите на кредитора.

    На носителя на потестативното право по чл.19 ал.3 от ЗЗД,с редица решения на ВКС на РБ  е признато правото на кредитор на непарично вземане спрямо продавача по предварителния договор,като  същият може да се ползва от защитата на отменителния Павлов иск.Доколкото продавача се е разпоредил с дължимата престация по предварителния договор за продажба,то отменителния иск с правно основание чл.135 от ЗЗД е процесуално допустим,тъй като същият е предназначен да подсигури предявяването на иск с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД.С Решение №503/17.08.2009 год. по гр.д.№2941/2008 г. на ВКС,ГК е прието,че е допустим иск по чл.19,ал.3 от ЗЗД,срещу търговец,обявен в несъстоятелност.Искът по чл.19,ал.3 от ЗЗД не е за имуществено вземане,а е за принудително осъществяване на едно потестативно право,което може да се  осъществи само по исков път.Става въпрос за непарично задължение,което може да се удовлетвори само по реда на чл.362-чл.364 от ГПК-т.е като се разгледа и евентуално уважи искът,предявен на правно основание чл.19,ал.3 от ЗЗД.Това задължение не се включва в масата на несъстоятелността.В процесния случай продавачът е обявен в несъстоятелност,но правния интерес на ищеца е налице при така изложените съображения.

    За да бъде уважен иска с правно основание чл.135 ал.1 от ЗЗД,в тежест на ищеца е да докаже,че е кредитор на ответника длъжника,че последния е извършил действия,с които го  уврежда,като е знаел за увреждането.Увреждащо кредитора действие е всеки правен и фактически акт,с който се засягат права,които биха осуетили или затруднили осъществяването на правата на кредитора спрямо длъжника.Така увреждане ще е налице,когато длъжникът чрез правните си действия се лишава от свое имущество,намалява го,или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворяването на кредитора,в т.ч.извършването на опрощаване на дълг,обезпечаване на чужд дълг,изпълнение на чужд дълг без правен интерес и др.Купувачат по предварителния договор по чл.19 от ЗЗД,може да предяви иска по чл.135,ако продавачът извърши действие,с което го уврежда.Ето защо съдът  по настоящото дело дължи отговор на въпроса-с учредяване на договорна ипотека върху недвижимия имот,предмет на предварителния договор за продажба,налице ли е увреждане на ищеца кредитор от правните действия,предприети от дружеството длъжник в полза на втория ответник по делото.

    При отговора на този въпрос,съдът се ръководи от константната практика на ВКС.Според нея,увреждащо кредитора действие е всеки правен или фактически акт,с който се засягат правата на кредитора спрямо длъжника-когато длъжника се лишава от свое имущество,намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворяването на кредитора.

    По делото кредиторът е предявил само иск по чл.135,ал.1 от ЗЗД,без да го е съединил с иск за вземането си.С решение №224/30.10.2014 год. на ВКС,ГК,3-то гр.о ,постановено по реда на чл.290 ГПК,е прието,че в тази хипотеза, правоотношението,от което произтича вземането  не става предмет на делото.Съдът изхожда от положението,че вземането съществува,ако произтича от твърдените факти.Без значение е дали длъжникът притежава друго имущество,от което кредиторът да се удовлетвори,тъй като оспорената сделка страда само от относителна недействителност,която лесно може да се преодолее,като длъжникът изплати задължението си към кредитора или искът на кредитора за вземането бъде отхвърлен.

    Твърдението на ищеца за увреждане е основано на довода,че продавачът по сключения предварителен договор е обременил недвижимия имот предмет на договора с тежест-учредил е договорна ипотека върху него,което е довело до невъзможност за изпълнение на задължението на "МБИ"ЕООД поето по предварителния договор-да прехвърли окончателно собствеността върху изградения апартамент в сроковете и по начин уговорен между страните.За да е налице съществено увреждане на интересите на купувача по предварителния договор,следва да е извършено такова фактическо или правно действие от продавача,което реално е в състояние съществено да затрудни или направо да осуети възможността правото на собственост върху процесния имот да бъде прехвърлено на кредитора при сключване на окончателния договор.

    С поредица решения,постановени по реда на чл.290 ГПК и като такива задължителни за съда,ВКС е приел,че учредяването на договорна ипотека върху недвижимия имот,предмет на предварителния договор,от продавача поел задължение да изгради имота,не може да се определи като увреждащо интересите  на купувача ,макар и да е поето изрично задължение да бъде продаден имота без тежести,тъй като учредената ипотека не поражда правни последици в правната сфера на купувача по предварителния договор.Със сключване на предварителния договор,правото на собственост върху имота не се  прехвърля и за купувача по предварителния договор не се поражда към този момент вещното право на собственост.Приема се,че за купувача негативни правни последици могат да настъпят ако към момента на прехвърляне на правото на собственост,ипотечното право продължава да съществува.

    В процесния случай,моментът на окончателното прехвърляне на правото на собственост е настъпил-02.11.2011 год./към тази дата е следвало продажбата да се изповяда по нотариален ред и ищецът да придобие право на собственост върху изградения имот/,не са ангажирани доказателства от ответниците,че са настъпили основания за заличаване на ипотеката,а тя е пречка за успешното провеждане на правата на купувача по съдебен ред.Съдът приема,че е налице увреждане на интересите на ищеца,като купувач по предварителния договор-настъпил е моментът на окончателно прехвърляне на правото на собственост,продавачът е обявен в несъстоятелност,тъй като отговаря за задължението на трето лице,което не погасява задължението си по сключения договор за кредит и продавачът не погасява това задължение.Насочено е принудително изпълнение от банката кредитор срещу имота предмет на предварителния договор и като привилегирован ипотекарен кредитор банката може да направи невъзможно осъществяването на правата на купувача,в производство по предявен иск с правно основание чл.19 ал.3 ЗЗД.

    За преценка в коя от хипотезите на чл.135 ЗЗД попадат наведените в исковата молба фактически твърдения и предявеният петитум,следва да се изходи не толкова от характера на атакуваните сделки-дали се твърди,че те са възмездни или не/защото това има отношение само спрямо двете уредни хипотези на чл.135,ал.1 ЗЗД/,а дали вземането на кредитора,чиято възможност за удовлетворение от длъжниковото имущество се защитава чрез Павлов иск е възникнало преди или след сключване на договора за  встъпване в дълг и този за ипотека.Така се решава конкуренцията между  случаите до които се отнася чл.135,ал.1 ЗЗД.В процесния случай ищецът е кредитор въз основа на вземане възникнало преди сключване на атакуваната сделка и приложим е чл.135 ал.1 ЗЗД.

    С Решение №97 от 30.05.2013 год.- на ВКС по гр.д.№442/2012 год.,4-то г.о ГК в производство по реда на чл.290 ГПК е даден отговор на въпроса:възмезден ли е договорът за ипотека и следва ли в производство по иск по чл.135 от ЗЗД за относителна недействителност на този договор да намери приложението правилото на чл.135,ал.1,изр.2 от ЗЗД,а именно-лицето,с което длъжникът- ответник е договарял,трябва ли също да е знаело за увреждането на кредитора -ищец.

    В решението е посочено,че еднозначен отговор не може да бъде даден за всички случаи.Разгледани са различни хипотези,като се решението е прието,че е налице възмездност в отношенията между страните,по договора за ипотека и тогава,когато главния договор между тях,изпълнението на който се обезпечава с ипотеката,изобщо не би бил сключен,без сключване на договора за ипотека.В тези случай,приема ВКС,ипотекарният кредитор сключва главния договор и престира имуществено благо по него на ипотекарния длъжник,не само срещу насрещната престация на последния по главния договор,а и поради наличието на  обезпечението-ипотеката,без сключването на акцесорния договор за учредяването на която,не би се сключил и главния договор между същите страни.При наличие /с оглед конкретните отношения между страните/на такава неразривна връзка на взаимна обусловеност между договора за ипотека и главния договор,тя не може да не се вземе предвид при тълкуване на понятието "възмездност" по смисъла на чл.135,ал.1,изр.2 от ЗЗД.Това е така,защото целта на тази правна норма е -наред,и в конкуренция със защитата на увредения кредитор,който е предявил иска за относителна недействителност по чл.135 от ЗЗД,да се даде защита и да се предпочете интереса на договарялото с ответника-длъжник,трето добросъвестно лице/също ответник по иска/, което се явява също кредитор на ответника длъжника/в разглеждания случай-ипотекарен такъв,по иначе напълно валидна сделка-договор за ипотека/,и което  не е знаело за увреждане на ищеца към момента на сключване на атакуваната увреждаща сделка/договора за ипотека/.Такава защита ,приема ВКС че е установена от законодателя,само в случаите като процесния,когато е налице възмездност в отношенията между страните по атакувания договор за ипотека,които отношения обаче са възникнали не само по силата на този акцесорен обезпечителен договор,а и по силата на главния договор, изпълнението на който се обезпечава-поради неразриваната връзка на взаимна обусловеност между тях.

    В процесния случай,с оглед така изложеното по-горе е налице възмездност в отношенията между ответниците,доколкото първият ответник е солидарен длъжник на втория ответник по сключен главен договор за банков кредит,а учредената договорна ипотека обезпечава дълга,като ипотекирания имот е собственост на ипотекрания длъжник и същевременно предмет на предварителен договор за продажба,сключен между ищеца и първия ответник.В този смисъл,вторият ответник по делото банката,като ипотекарен кредитор има защитим интерес във връзка с предявения иск с правно основание чл135 от ЗЗД срещу него,тъй като първият ответник е негов длъжник за отпуснатия му кредит.Следователно за прогласяване на поисканата от ищеца относителна недействителност на увреждащия го договор за учредяване на договорна ипотека,необходимо е доказването и на  знание на втория ответник по делото банката.

    Не се доказа от събраните по делото доказателства,знанието за такова увреждане от страна на втория ответник по делото,ипотекарния кредитор по сключения акцесорен договор за учредяване на  договорна ипотека върху процесния апартамент,а съобразно разпределената от съда доказателствена тежест с доклада на делото,тежестта на доказване се носи от ищеца по делото при условията на пълно и главно доказване.За да се докаже такова знание,следваше да се установи,че банката е била уведомена за сключения между ищеца и "МБИ"ЕООД,предварителен договор, чрез отправено до нея писмено изявление,макар и без необходимост от специална форма за това.

    Поради изложените съображения от правна страна,съдът приема,че предявеният иск с правно основание чл.135 от ЗЗД следва да се отхвърли като неоснователен,поради недоказаност на наличието  от обективна страна на всичките кумулативно   предвидени в закона предпоставки за неговото уважаване.

    С оглед изхода на делото,на ответниците следва да се присъдят сторените от тях разноски,с оглед отхвърлената искова претенция по чл.135 от ЗЗД,но такива не се претендират.

    Така мотивиран ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

 

                  Р Е Ш И :

 

    ОТХВЪРЛЯ предявеният с искова молба входящ №3163 от 07.04.2016 год.от Р.Р.Х. ЕГН**********,*** срещу „МБИ" ЕООД с ЕИК 130902947, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, улица „Здравец" № 2 и Банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане", пл. „Света Неделя" №7 ,иск с правно основание чл.135 ал.1 от ЗЗД,да се ОБЯВИ ЗА ОТНОСИТЕЛНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН СПРЯМО ИЩЕЦА сключения между ответника- търговското дружество с фирма „МБИ" ЕООД с ЕИК 130902947, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, улица „Здравец" № 2, и ответника Банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане", пл. „Света Неделя" №7, договор от 02.08.2011г. за учредяване на ипотека върху недвижим имот, а именно : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.7 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка седем/, находящ се в гр.Враца, общ.Враца. обл.Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение относно самостоятелния обект в сграда - няма издадена заповед за изменение в КККР. с адрес на имота: гр.Враца, п.к.3000. ул."Панайот Волов" № 1 /едно/, ет.5 /пет/, ап.7 /седем/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 12259.1019.40 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 /едно/, с площ по документ 122.69 /сто двадесет и две цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма. под обекта - обект с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.6 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка шест/ и обект с кадастрален идентификатор 12259.1019.40.3.5 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и деветнадесет точка четиридесет точка три точка пет/, над обекта - няма, заедно със съответните прилежащи части, а именно: МАЗЕ № 7 /седем/ с площ от 5.01 /пет цяло и една стотна/ кв.метра и 19,91 /деветнадесет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.метра ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, обективиран чрез нотариален акт № 131 том VI peг. № 4967 нотариално дело № 638/02.08.2011 г. по описа на нотариус В. В. с рег.№ 338 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие районен сьд-Враца, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

    РЕШЕНИЕТО е постановено с участието на СИНДИКА на    „МБИ" ЕООД/н/ с ЕИК 130902947, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, улица „Здравец" № 2,К.П.И..

   

 

                           СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: