Р Е Ш Е Н И Е 328

 

гр. ВРАЦА,  24.10.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение,в закрито заседание на 24.10.2016 год., в състав:

 

Председател: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

       Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ

             Мл.с. ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

                                                                             

като разгледа докладваното  от  съдия СИМЕОНОВА в.гр.дело N 265 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.247 ГПК.

С Разпореждане от 16.09.2016 год. по гр.д.№ 678/2015 год. Районен съд-Мездра е изпратил делото на Окръжен съд-Враца за преценка относно приложение на процедурата по чл.247 ГПК. В разпореждането е посочена констатирана в производството по издаване на изпълнителен лист очевидна фактическа грешка в Решение № 202/20.06.2016 год. по в.гр.д.№ 265/2016 год. на Врачанския окръжен съд.

На основание чл.247, ал.2 ГПК съдът е съобщил на страните за исканата поправка, като в срока за отговор не е постъпило становище.

След извършена проверка в Решение № 202/20.06.2016 год. по в.гр.д.№ 265/2016 год. по описа на ВОС, настоящият съдебен състав констатира, че действително е налице несъответствие между формираната от съда воля и нейното външно изразяване в решението, изразяващо се в следното:

С решението въззивният съд отменя решението на първоинстанционния съд в частта, в която предявеният от И.Х.П. против И.В.А., В.Д.А. и М.Д.А. иск с правно основание чл.248 вр. чл.233 ЗЗД е отхвърлен за сумата над 2000,00 лева до размер от 4046,00 лева. Същевременно обаче съдът осъжда И.В.А., В.Д.А. и М.Д.А. да заплатят на И.Х.П. обезщетения в размер от 675,34 лева за всеки от тях, т.е. общо 2026,02 лева. При това положение се появява разлика от приблизително 20,00 лева, по отношение на която съдът е формирал воля, че се дължи, но не е включена в размера на обезщетенията, дължими от всеки наследник. Тази грешка следва да бъде отстранена като размерът на дължимите от И.В.А., В.Д.А. и М.Д.А. обезщетения бъде поправен от 675,34 лева на 682,00 лева.

Настоящият съдебен състав намира, че с оглед естеството на поправката, не е необходимо призоваването на страните в открито съдебно заседание.

Водим от горното и на основание чл.247 ГПК, Врачанският окръжен съд

 

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 202/20.06.2016 год. по в.гр.д.№ 265/2016 год. на Врачанския окръжен съд относно размерът на обезщетенията, които И.В.А., В.Д.А. и М.Д.А. са осъдени да заплатят на И.Х.П., като   навсякъде в решението следва вместо погрешно посочения размер на обезщетенията от 675,34 лева да се чете 682,00 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........                2..........