Р Е Ш Е Н И Е 304

 

гр. ВРАЦА, 04.10.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско отделение,в открито заседание на 30 септември  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

Председател:Рената Г. Мишонова- Хальова

    Членове:Пенка Петрова

            Калина Христова-мл.с.

                                    

при участието на  секретар Миглена Костадинова

като разгледа докладваното  от  съдия Мишонова- Хальова             

въз.гр. дело N` 375 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид:

   "Одесос Асетс" ЕАД гр.Варна,чрез изп.директор Л.Л.М.,е обжалвало действия на ЧСИ Ц.Д.,рег.№ 900,с район на действие ОС Враца по изп.д.№ 311/2016г.,изразяващи се в издадено постановление от 21.06.2016 г  за възлагане на движими вещи,собственост на длъжника по изпълнителното дело -"Монтанаснаб" ЕООД гр.гр.Враца.

   Поддържа се в жалбата,че движимите вещи,изнесени на публична продажба и  в последствие възложени на "Борса Имоти" ЕООД гр.Враца ,са собственост на дружеството-жалбоподател и се владеят от него.Излага се,че с постановление за възлагане № 25/ 06.08.2014 г. по т.д.№ 310/2004 г. на Врачански окръжен съд,вписано на 25.01.2016г.в АВ, "Одесос Асетс"ЕАД гр.Варна е закупило от синдика на" Елисейна" ЕАД (в несъстоятелност) гара Елисейна 2 000 000 (два милиона) тона медна пещна шлака, находящи се в заводската площадка на "Елисейна” ЕАД, с.Елисейна, Община Мездра, Област Враца, Кадастрален район 707, собственост на Монтанаснаб” ООД и на други правни субекти,конкретизирани в жалбата,вкл.и находящи се ПИ с идент.№ 27317.707.15,предмет на цитираното постановление.

   Твърди се още,че владението върху закупената от синдика шлака е предадено от синдика на купувача "Одесос Асетс"ЕАД с нарочен за целта приемо-предавателен протокол от 07.08.2014 год. и това владение се упражнява от дружеството непрекъснато и до сега.Останалото количество шлака на заводската площадка на "Елисейна” ЕАД, с.Елисейна,според изложеното в жалбата е собственост на друг търговец, а именно "Херцог"ЕООД, гр.София,който също я е закупил от синдика на несъстоятелното дружество с Договор за продажба на шлака от 18.09.2013 г.и я владее и понастоящем след предаването й с приемо-предавателен протокол от 18.09.2013 г.

Жалбоподателят излага и довода ,че с решение от 12.03.2015г.по т.д.№ 104/ 2014 г. на Врачански окръжен съд,бил приел за установено, че "Монтанаснаб” ЕООД е било собственик на процесната  шлака към датата на извършване на публична продан от синдика /21.07.2014 год./, но не и че същият е неин собственик към момента на постановяване на решението. Обратното, с оглед изричната разпоредба на чл.717к ал.1 ТЗ решаващият състав на Врачанския окръжен съд бил приел, че след продажбата на шлаката от синдика на ,,Елисейна” ЕАД /н/, същата е станала собственост на дружество като неин купувач, а предишният и собственик има правото да получи продажната и цена — нещо което според съда е обусловило правния интерес на Монтанаснаб” ЕООД да води иска за собственост и съответно допустимостта на този иск.

Според жалбоподателя ,  с оглед цитираното решение на ВрОС по т.д. 104/ 2014 г. следвало да се приеме , че  следствие извършените от синдика на ,,Елисейна” ЕАД /н/ продажби, ,,Монтанснаб” ЕООд е изгубило собствеността си върху шлаката и както към момента на образуването на изпълнителното дело, така и кьм последващия момент на обявяване на обжалнаната публична продан, вече не бил неин собственик.

   С оглед изложеното,според жалбоподателя продаваната шлака е собственост на дружеството-жалбоподател.Видно от обявлението за публична продажба,ЧСИ Д. продава количество шлака находяща се в имоти от кадастрален район 707, код по ЕКАТТЕ 27317 на с.Елисейна. Същите количества шлака обаче по Постановление за възлагане  на обособена част № 25/06.08.2014 г. по гр.д.310/2014 г, са собственост на дружеството и се владеят от него.

        От мотивите на цитираното решение от 12.03.2015 г. по 104/ 2014 г. на Врачанския окръжен съд било видно и това, че след извършените от синдика на ,,Елисейна” ЕАД /н/ продажби на шлака, на заводската площадка на бившето ММК "Елисейна”, не са останали количества от същата движима вещ ,които да са собственост на ,,Монтанснаб” ЕООД,тъй като според заключението на съдебно-техническа експертиза назначена по делото,всички отпадни продукти от металургичното производство на заводската площадка на бившето ММК”Елисейна” (вкл. цялото количество намираща се там шлака) са  били 2 135 000 тона. С оглед това, както и с оглед обстоятелството,че синдикът на ,,Елисейна” ЕАД /н/ е продал на дружеството-жалбоподател и на другия търговец "Херцог" ЕООД количества в размер на 2 260 000 тона шлака,било явно, че всичката шлака е продадена и ,,Монтанаснаб” ЕООД вече нямала собствени количества от нея.

   По изложените в жалбата съображения се иска да се отменят действията на  ЧСИ Ц.Д.,рег.№ 900 на КЧСИ по реда на чл.474,ал.5 ГПК,свързани  с издаденото  постановление за възлагане от 21.06.2016 г на"Борса Имоти"ЕООД гр.Враца движими вещи, собственост на ,,Монтанаснаб” ЕООд, ЕИК 821152414, а именно: 300 000 /триста хиляди/ куб.м. отпадъчна металургична шлака от производствен процес на бивше ММК ,,Елисейна”, находяща се в местността ,,Аршино” в землището на с.Елисейна в поземлени имоти със следните кадастрални номера : №№ 27317.707.2 с площ 7719кв.м., 27317.707.3 с площ 6627кв.м., 27317.707.10 с площ 25214кв.м., 27317.707.11 с площ 1014кв.м., 27317.707.12 с площ 283кв.м., 27317.707.16 с площ 7З1кв.м., 27317.707.18 с площ 1837кв.м., 27317.707.19 с площ 4З1кв.м., 27317.707.20 с площ 512кв.м., 27317.707.21 с площ З91кв.м., 27317.707.22 с площ 444кв.м., 27317.707.23 с площ 1000кв.м., 27317.707.24 с площ 590кв.м., 27317.707.25 с площ 261кв.м., 27317.707.29 с площ 1674кв.м., 27317.707.30 с площ 1897кв.м., 27317.707.31 с площ 1632кв.м., 27317.707.32 с площ З96кв.м., 27317.707.33 с площ 1358кв.м., 27317.707.34 с площ 1059кв.м., 27317.707.36 с площ 1375кв.м., 27317.707.48 с площ 1758кв.м., 27317.707.53 с площ 1910кв.м., за сумата от 150 000 лв.в.м., 27317.707.70 с площ 996кв.м. и 27317.707.74 с площ 3072кв.м.

   С жалбата е поискано спиране на изпълнението  по изп.д.№311/2016 г до произнасяне по жалбата.

   С жалбата са представени писмени доказателства по опис в подкрепа на изложеното.

   Взискателят  "Инвесткап Лимитид" със седалище гр.Лондон, Англия,оспорва жалбата като неоснователна.Моли същата да бъде оставена без уважение.

   Длъжникът по изпълнителното дело също оспорва жалбата като неоснователна,по възражения подробно изложени в писмен  отговор.Същият твърди,че движимите вещи описани в постановлението  от 21.06.2016 г  са негова собственост,намират се в недвижими имоти негова собственост и в негово владение, както към момента на налагане на запора,извършване на описа,така и към настоящия момент.Прави се възражение за нейната недопустимост  като насочена против действие на ЧСИ,неподлежащо на обжалване на осн.чл. 435 ал.3 от ГПК както и алтернативно като неоснователна, тъй като  касае вещ,която е в негово владение и никога не е била във владение на жалбоподателя.

        ЧСИ Цв.Д. на основание чл.436 ал.3 ГПК е изложила писмени  мотиви във връзка с жалбата.Смята жалбата за неоснователна.Излага,че е извършила  опис на движими вещи, насрочила опис и  издала постановление за възлагане на движима вещ ,находяща се в недвижими имоти,собственост на длъжника,за което били налице писмени доказателства по изпълнителното дело.При извършване на описа на 21.04.2016г.достъп до описаните вещи осигурил самия длъжник,в чието владение се намирали дв. вещите и който е бил назначил и охрана,която охранява имотите му и движимостите находящи се в тях.

С оглед разпоредбата на чл.437 ал.2 ГПК делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на жалбоподателя и страните по изпълнителното дело.

   Искането за спиране изпълнението по изпълнителното производство е прието за неоснователно поради липса на правен интерес,тъй като то вече е спряно след депозирана молба пред ЧСИ Д. с обезпечителна заповед от 24.06.2016 г.

   В съдебно заседание страните поддържат изложените от тях доводи и съображения.Нови доказателства не са сочени,въпреки дадените им указания и възможност за това с определението за насрочване на делото.

        Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

   Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените в жалбата доводи и съображения,становищата на останалите страни,мотивите на ЧСИ Цв.Д. както и доказателствата по делото,приема за установено следното:жалбата против действията на ЧСИ Цв.Д. е процесуално допустима,а разгледана по същество – н е о с н о в а т е л н а .

Изп.д.№ 311/2016г. по описа на ЧСИ Цв.Д.,е образувано на 04.04.2016г.въз основа на издаден на 31.03.2016г.изп.л.по ч.гр.д.№ 1282/2016г.по описа на РС Враца,с решението по което "Монтанаснаб" ЕООД гр.Враца е осъдено да заплати на "Инвесткап Лимитид" гр.Лондон,Англия сумата 150000 лева – главница,6150 лв.-лихва за забава,ведно със законната лихва върху главницата до окончателното и изплащане,начиная от 21.03.2016г.С молбата за образуване е посочен способ за изпълнение – опис,оценка и продажба на насипище от шлака,намиращо се в ляво и дясно от моста над р.Искър върху площадка на обект Елисейна.С образуване на изп.дело е разпоредено да се изпрати ПДИ до длъжника на осн.чл.449 ГПК и е насрочен опис за 21.04.2016г.на движимо имущество на длъжника-гранулирана медна шлака,находяща са на площадката на обект "Елисейна".С молбата за образуване е представен препис от решение по гр.д.№ 104/2014г.,влязло в сила,с което е прието,че към момента на осъществяване на продажбата от синдика на "Елисейна" ЕОД с.Елисейна през 2014г.собственик на цялата шлака,разположена на бившата производствена площадка на "Елисейна" ЕАД/н/с кадастрални номера,конкретизирани в решението, е собственост на длъжника "Монтанаснаб"ЕООД гр. Монтана с обяснителна записка,приложение 2 – координатен списък на подробните точки.

На 04.04.2016г. е връчена ПДИ на длъжника и уведомление за наложения запор и насрочения за 21.04.2016г. опис на медна пещна шлака.Назначени са и вещи лица,които да идентифицират и оценят описаните вещи.На 21.04.2016г.е извършен насрочения опис,за което е съставен и протокол от същата дата.В протокола е отразено,че на описа са присъствали представители и на двете страни по изп.дело.Описът е бил извършен на производствената площадка на "Елисейна",като са обходени местностите вляво и вдясно  от мост над р.Искър съгласно координатен списък на подробни точки,неразделна част от протокола.Описът е извършен в присъствието на назначеното вещо лице.Отразено е също така в протокола за опис,че по време на описа описаните движими вещи са били във владение на длъжника,на когото са били и оставени след описа вещите.На 09.05.2016г.е насрочена публична продажба на описаните вещи за времето от 20.05.2016г.до 20.06.2016г.Изготвено е обявление,изготвени и разлепени са съобщения за това,уведомени са страните.

 Публичната продан е  проведена  по надлежен ред на 21.06.2016 г като за купувач на имота е обявен единствения наддавач, направил валидно наддавателно предложение - "Борса имоти” ЕООД гр.Враца ,което след обявяването му за купувач  доплаща цената и иска изготвяне на постановление за възлагане на движимите вещи, за което е внесло и дължимата такса за възлагане /л.248/.

 За осъществената публична продан и изготвено постановление за възлагане страните по изп. дело са уведомени както и участвалите в публичната продан лица.

Настоящият жалбоподател "Одесос Асетс" ЕАД гр.Варна се явява  трето лице, което не е страна в изпълнителното производство/нито взискател нито длъжник/ и съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК не попада в кръга на лицата ,които имат право да обжалват постановлението  за възлагане на ЧСИ Цв.Д. от 21.06.2016 г по изп.д №311/2016 г.

Според чл. 435 ал.4 обаче жалбоподателят като трето лице може да обжалва  действията на съд. изпълнител ,само ако изпълнението е насочено срещу вещи, които в деня на запора, възбрана или предаване са в негово владение. В жалбата се твърди, че с нарочен приемо- предавателен протокол от 7.08.2014 г владението върху закупената от тях 2 000 000 тона медна пещна шлака, находяща се в заводската площадка на "Елисейна" ЕАД върху  посочения поземлен имот,се упражнява непрекъснато от тях и досега.

Жалбоподателят се легитимира като собственик на насипища от клинкер - 10 000 тона, бял оловен шлам - 150 тона, черен оловен шлам - 100 тона и медна пещна шлака - 2 000 000 тона и недвижими имоти, съгласно постановление за възлагане от съдията по несъстоятелността при ВОС под №25 на обособена част от имуществото на ,,Елисейна” ЕАД /в несъстоятелност/. Видно е както от обявлението за публична продан, така и от постановлението за възлагане,ако се сравнят номерата на позм. имоти,че изнесените на публична продан движими вещи се намират само и единствено върху поземлени имоти, собственост на длъжника по изп. дело 311/16 г. Сред тях не попадат вещи, находящи се в имот с идентификатор 27317.707.15/възложен на жалбоподателя като обособена част от имуществото на "Елисейна ЕАД/н/, нито върху някой от другите имоти на длъжника, посочени в постановлелието за възлагане.

Предвид гореизложеното и доколкото в деня на описа на процесните вещи,същите  са намерени  във владение на длъжника "Монтанаснаб” ЕООД ,а не на жалбоподателя "ОдесосАСЕТС"ЕАД гр.Варна,то няма как те да са  част от предадените  на жалбоподателя  по отношение на които същият има учреден особен залог и вписано пристъпване към изпълнение т.е. собствеността на описаните дв. вещи на длъжника не са идентични с тези възложени с постановление за възлагане на обособена част от "Елисейна"ЕАД и предадени на жалбоподателя"Одесос АСЕТС"  ЕАД гр. Варна.

От друга  страна  жалбоподателят не доказва ,че към момента на  извършване на публ. продан и издаване на атакуваното постановление за възлагане от 21.06.2016 гна ЧСИ Цв.Д., същият е владял продадените дв. вещи.Напротив  при извършване на описа на дв вещи от ЧСИ Д. същите са били намерени във владение на длъжника "Монтанаснаб"ЕООД гр.Монтана и охранявани от тях.

        При така изяснената фактическа обстановка и събрани доказателства,настоящият състав намира подадената жалба за неоснователна,респ.действията на ЧСИ Цв.Д. за правилни и законосъобразни. Възникналият спор за  собствеността върху процесното движимо имущество  не е предмет на разглеждане в настоящето производство и настоящият състав не би могъл да се произнесе относно този спор,предвид характера на производството,свързано само  с проверка единствено на законосъобразността на действията на ЧСИ по издаване постановление за възлагане  от 21.06.2016 г.След служебна справка настоящият състав констатира,че възникналият спор за  собствеността на медната пещна шлака  находяща се в заводската площадка на "Елисейна"ЕАД /в несъстоятелност /,е предмет на образувано друго производство пред ОС Враца – под № 316/2016 г с правно основание чл.440 ГПК,във връзка с което е и спряно производството по изпълнителното дело №311/2016 г по описа на ЧСИ Цв. Д..

        Водим от горното съд. състав

 

Р Е Ш И:

 

   ОТХВЪРЛЯ подадената от "Одесос Асетс" ЕАД гр.Варна жалба против действията на ЧСИ Ц.Д.,рег.№ 900 на КЧСИ ,против постановление от 21.06.2016 г по изп.д.№311/2016 за възлагане на  движими вещи,собственост на длъжника"Монтанаснаб" ЕООД гр.Враца,представлващи 300 000 куб.м.отпадъчна металургична шлака от производствен процес на бивш ММК"Елисейна,находящи се в м.Аршино,землището на с.Елисейна с кад.номера 707 подробно описани в постановлението, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                     Председател :

 

                      Членове: 1/             2/